G. B. Shaw (výpisky z díla) - 1.

14. dubna 2010 v 14:13 | Misantrop |  Četba
G. B. Shaw

Citát:
"Nedovedu si představit, že by se mé tělo stalo pohřebištěm jiných tvorů."Černošská dívka hledá Boha -
"Bůh, který nedokáže odpovědět na mé otázky, mi není k ničemu."

Je velmi příjemné nemyslet na protivné věci, ale tím se nestanou lepšími.

"Přicházím k tobě a říkám, že tě miluji. To znamená, že jsem přišla, abych tě ovládla. Přicházím s láskou lvice, zhltnu tě a ty se staneš součástí mne. Od té chvíle budeš muset myslet ne na to, co se líbí tobě, ale co se líbí mně. Budu stát mezi tebou a tvým já."


Citát:
"Naučili jsme se létat v povětří jako ptáci, potápět se jako ryby. Zbývá jediné - naučit se žít na zemi jako lidé."Druhý ostrov Johna Bulla -
Anarchista: Individualista, volnomyšlenkář, je svépomocný, whig[1], liberál, nedůvěřuje státu a zlehčuje jej, je povstalec. Katolík je teoreticky kolektivista, plný sebezapření, tory[2], konservativec, podporuje nedělitelnou jednotu církve a státu, je poslušný.

Zdravý národ neví o své národnosti, právě jako zdravý člověk neví o svých kostech.

Celý výcvik vojáka směřuje k tomu, aby se z něho stal slaboch. Má nejlehčí život: nemá svobody ani odpovědnosti.

"Což se necháte vždycky obalamutit parlamentními výnosy, které nic nemění, leda kravatu toho, kdo vám brakuje kapsy?"

"Tento svět je jasně místem utrpení, místem, kde pošetilý vzkvétá a kde dobří a moudří jsou nenáviděni a pronásledováni, místem, kde mužové a ženy se trýzní navzájem ve jménu lásky; kde se děti bijí a zotročují ve jménu povinnosti rodičů a výchovy; kde slabí tělem jsou otravováni a mrzačeni ve jménu léčení a slabí charakterem jsou uvrženi ve jménu spravedlnosti do strašné trýzně vězení; je to místo, kde nejtěžší práce je vítaným útočištěm před hrůzami a nudou zábavy. A je jen jedno místo hrůzy a utrpení, které zná moje náboženství, a tím místem je peklo."

"Nevdám se vůbec; co je to než bolest srdce a zklamání?"


Citáty:
"Rozumný člověk se přizpůsobuje okolí. Nerozumný se vytrvale snaží přizpůsobit svět sobě. Proto všechen pokrok závisí na nerozumných lidech."


"Svoboda znamená odpovědnost. Proto se jí většina lidí bojí."


"Nedělej jiným to, co bys chtěl, aby dělali tobě. Mohlo by se stát, že by měli jiný vkus."


"Umění vládnout je umění organizovat modlářství."


"Vztah nadřízeného k podřízenému vylučuje dobré mravy."


"Každý hlupák věří tomu, co mu říkají jeho učitelé, a svou důvěřivost nazývá vědou nebo mravností s právě takovou jistotou, s jakou to jeho otec nazýval božským zjevením."


"Divoch se klaní před modlami ze dřeva a kamene, civilisovaný člověk před modlami z masa a krve."


"Chce-li člověk zabít tygra, říká tomu sport, chce-li tygr zabít jeho, nazývá to zvířeckou krutostí."


"Mějte se na pozoru před lidmi, jejichž Bůh je na nebesích."Především o sobě (předmluva k "hrám neutěšeným") -
Nemám rád obecně uznávané umění, nerespektuji obecně uznávanou morálku, nevěřím obecně uznávaným náboženským názorům, neobdivuji se obecně uznávaným hrdinským činům. Jako citlivý člověk jsem nenáviděl násilí a zabíjení, ať ve válce, při sportu nebo na jatkách. Má mysl, stejně jako můj zrak, byla normální, vnímala jinak než mysl ostatních lidí, vnímala lépe. V "Záletníku" jsem ukázal groteskní sexuální vztahy mezi muži a ženami, založené na manželském právu, které někdo považuje za politickou nutnost (zvlášť pro ty ostatní), jiný za božský zákon, třetí za romantický ideál, čtvrtý za domácí povolání pro ženy a konečně někdo za hrozný a nesmyslný omyl[3], za zřízení, jež společnost už dávno překonala, ale nezrušila, a jemuž se proto moderní jednotlivci nutně musí vyhýbat.


Vdovcovy domy -
Jsem morální, ale nikoli moralista.

"Když já nechci být nemocná a dovolit ti, abys mě ošetřoval, rozhodl ses onemocnět sám a dát se ošetřovat ode mne."


Živnost paní Warrenové -
"Víte, drahá slečno, já jsem rozený anarchista. Autoritu nenávidím. Autorita pokřivuje vztahy mezi rodiči a dítětem."

"Ty si myslíš, že lidi jsou takový, jaký se chtějí zdát, myslíš si, že svět je vopravdu spravedlivej a počestnej, jak tě to učili ve škole a na universitě; ale to není pravda. Je to všecko předstírání, který má jedinej cíl: zabránit, aby se ti zbabělí a zotročený lidi nebouřili."

"Vím dobře, že celá ta společenská morálka je jenom na oko."


Čertovo kvítko -
RICHARD: Byl jsem vychováván nábožensky; ale věděl jsem už od počátku, že čert je můj pravý mistr, vůdce a přítel. Přesvědčil jsem se, že on měl pravdu a že svět se plazí před jeho podmanitelem jen ze strachu. Začal jsem ho potají vzývat a on mi poskytl útěchu, zachránil mě před tím, abych ztratil ducha v tomto domě, plném dětských slz. Ode dneška je tento dům jeho domovem; žádné dítě v něm nesmí plakat. Tento krb je jeho oltář a žádná duše se tu nesmí za temných večerů krčit a třást úzkostí.
No tak, kolik z vás tu chce se mnou zůstat a vztyčit americkou vlajku na čertově domě a bojovat za svobodu? (všichni se hrnou ven, strkajíce ve spěchu jeden do druhého...)
Chacha! Ať žije ďábel!
PANÍ DUDGEONOVÁ: Proklínám tě!
RICHARD: To mi přinese štěstí! Hahaha!

Asi to není v mé povaze, dát se ochočit.

Jeho zbožná matka ho tak dobře vychovala, že mu nezbylo trochu rozumu ani sebevědomí.


Caesar a Kleopatra -
"Ubohé děťátko, tvůj život zde má cenu jenom pro tebe."

"Ne, to neznamená, že jsem tak chytrá, ale že ostatní jsou tak hloupí."

"Zdali se hněvám? Bláhový Egypťane, co já mám s hněvem společného? Hněvám se snad na vítr, že mě mrazí, nebo na noční čas, že mi dává klopýtnout ve tmě? Hněvám se na mládí, že se odvrací od stáří, a na ctižádost, že se vzpírá zotročení?"


Povolání Cashela Byrona (předmluva) -
Zakusil jsem na sobě starou bolest každého spisovatele: obdivují se mu pro to, co dovede každý hlupák, a zanevrou na něj, vyruší-li je z klidu nějakým lepším dílem.

Hrůza má v sobě cosi oslňujícího: velký zločinec je vždy hrdina v očích veřejnosti.

Lépe nevyslovit upřímnou chválu než se vydávat v podezření, že pochlebujeme.

Seznámila se s anglickou vybranou společností, která se jí jevila jako oltář, kde se uctívá bohatství, a tržiště, kde se kupčí s dívčí nevinností.

"Nebudu se snažit, abych Ti dával dobré rady. Kdykoliv mi přijde na mysl takové ponaučení, hned přijdou v zápětí za ním i úvahy o jeho nicotnosti."

Zármutek trvající dvě léta je jen špatný zvyk.

Nemohu přece mít někoho rád jen proto, že je to moje matka, a nemohu se také jen tak někomu pro radost přetvařovat, jako bych to dovedl.


Člověk nikdy neví -
Rodinný život: muži otvírají dopisy svých manželek, volají je k zodpovědnosti za každý vydaný halíř a za každou chvilku jejich volného času; ženy stejně zacházejí se svými dětmi, žádný kout není soukromý a žádná chvíle nedotknutelná, úcta, poslušnost, náklonnost, domov, morálka a náboženství jsou ohavná tyranství, a život vulgární řada trestů a lží, násilí a vzpoury, žárlivosti, podezírání, výčitek.

Těšíme se z nevyslovitelného míru a svobody, jakou skýtá osud sirotků. Jakživi jsme nespatřili živého příbuzného, nepoznali jsme jiné závazky vyjma závazků svobodně zvoleného přátelství.

Podmínky současného manželství pokládám za nepřijatelné pro ženu, která má nějakou sebeúctu.

Nenávidím slabost a nenávidím sentimentalitu.

"Nikdy jsem neměla žádný milostný poměr; to, co vím o milostných poměrech ostatních lidí, nikdy ve mně nevzbudilo lítost nad touto mezerou v mých zkušenostech."


Majorka Barbora -
Za šílenstvím se možná jenom skrývá vnuknutí, protože ten, kdo má více rozumu než druzí, nutně se druhým jeví stejně bláznivý jako ten, kdo ho má méně.

Stuart-Glennie promýšlel a hlásal teorii, že křesťanství patří k epoše (nebo spíš k úchylce, neboť vzniklo už 6000 let před Kristem a dávno se hroutí), která vznikla tehdy, když početně slabší bílá plemena z nezbytí opanovala plemena barevná kněžstvím a ctnost a lidové náboženství lopoty a pokory prohlásila za prostředek k vezdejšímu posvěcení člověka a k dosažení nebeské odplaty.
Podle mne Nietzsche se domníval, že otrockou morálku vymysleli a uvalili na svět otroci, kteří tak udělali z nouze ctnost a z otročiny náboženství.

"Dyby dělala Armáda spásy správný věci, copak by ji vůbec povolili? To tak. Hezky nás učeše a udělá z nás jelimánky, kerý se daj vokrádat a balamutit."

Ten, kdo se nedokáže bez iluzí podívat zpříma na zlo, ten je nikdy pořádně nepozná a účinně nepotře. Hrstce těch, kdo to jakž takž dovedli, se říká cynikové.

Nábožně poslušná lůza vyplní volební lístek a myslí si o sobě, že svým pánům vládne; a zatím jediný vládnoucí volební lístek je obal na kulce. Snad proto já jako většina rozumných lidí vůbec nehlasuji. Hlasováním se jen přejmenuje kabinet. Střelbou se svrhne vláda, zahájí se nová doba, starý řád se zruší a nastolí nový.

Té moci, která pouze rve tělo na kusy, se ani zdaleka tolik nezneužívá jako moci rozumové, moci obrazné, básnické, náboženské; ta umí lidskou duši zotročit.

Jakmile se ujmou vlády, hned jsou z nich hlupáci, lumpi, podvodníci ze všech nejnebezpečnější, nejzhoubnější, nejdespotičtější.

2. část >>>


Poznámky:

[1] whig = člen anglické politické strany bojující proti královské moci.
[2] tory = člen anglické politické strany vyjadřující hlavně zájmy vysoké šlechty a duchovenstva, předchůdkyně dnešní konzervativní strany.
[3] Zde na tomto místě mě maně napadá pěkný výrok Marka Twaina, jenž se sem výborně hodí: "Láska je to, čemu se po svatbě říká omyl." (poznámka Misantropova)
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm