Óšó: Nejvyšší nauka (výpisky) - 1. část

19. července 2010 v 20:42 | Misantrop |  Četba
Jazyková poznámka:
Toto jsou výpisky z knihy Nejvyšší nauka od indického duchovního Mistra, jemuž Západ říká Osho. To je však anglická podoba tohoto jména. Já je však budu psát foneticky, tak jak se to skutečně vyslovuje, to jest Óšó, poněvadž v dévanágarí se to píše také se znakem pro "š" - takto: ओशो, což se vyslovuje rovněž Óšó ("o" bývá v hindštině vždycky dlouhé, jako by emfatické, básnické - krásná řeč!); tedy žádné Osho s vysloveným "s" a "h"! Osho je způsob zápisu anglického, nikoli českého! Angličtina znak pro "š" nemá, je proto pro ni nutné vypomáhat si spřežkou "sh" pro výslovnost "š"; avšak čeština, díky Janu Husovi, "š" může zapsat, není tedy nutné kopírovat anglický vzor! Ještě k tomu, když hindština a čeština jsou si tak podivuhodně blízké jazyky! Všechna slovanská písma mají nějaký svůj znak pro "š", není proto nutné používat toporný anglický přepis! Písmeno "š" v Óšóvě jméně píše bulharština, litevština, ruština, ukrajinština...; jen západní Slované, to jest Poláci a Češi, přepisují Óšóvo jméno hanebně po vzoru internacionálním! Proč? Proč se vzdávat naší kulturní výsady a připodobňovat se světu? Není to ani nutné, ani správné! Alespoň tedy v mém soukromí (a na tomto blogu) nehodlám tento sílící nešvar podporovat! Proto tedy budu psát správně Óšó, a nikoli nesprávně Osho. - Tolik k jazykovému vysvětlení.
1.

VZHŮRU K PROBUZENÍ


Mnozí zůstali úplně potichu, mnozí z tohoto důvodu zůstali úplně neznámí - protože znát můžeme pouze někoho, kdo mluví. Ve chvíli, kdy někdo promluví, vstupuje do společnosti. Když někdo přestane mluvit, opouští společnost, už není její částí. Řeč je nosič, médium, na kterém společnost existuje. Zrovna jako krev: krev v tobě koluje a ty existuješ. Řeč koluje ve společnosti a společnost existuje. Bez řeči není společnost. Takže ti, kteří zůstali potichu, z ní vypadli. Zapomněli jsme na ně. Lépe řečeno, nikdy jsme je nepoznali.

Jste vážní. Díváte se na život jako na obchod či na matematiku. Ale on takový není! Život je poetický, nelogický. Není jako práce, je jako hra. Koukněte se na stromy, na zvířata, na ptáky, podívejte se na oblohu - celá existence je hravá. Jste příliš vážní, takže není vůbec divu, že jste odděleni od existence. Jste z ní vykořeněni a pak se cítíte odcizeni, jako cizinci, pak cítíte, že tato existence není vaším domovem. Není za to odpovědný nikdo jiný než vaše vážnost.

Proto ten můj důraz na hravost. Chci tě strčit zpět do bodu, kde jsi přestal růst. Ve tvém dětství byl bod, kdy jsi přestal růst a kdy jsi začal být falešný. Možná jsi byl rozhněvaný - malé rozhněvané dítě při výbuchu vzteku - a tvůj otec či matka řekli: "Nevztekej se! To není hezké!" Ty jsi byl přirozený, ale bylo vytvořeno rozdělení a ty ses musel rozhodnout: pokud budeš chtít zůstat přirozený, pak nedostaneš lásku svých rodičů.

Samozřejmě, že jsi chtěl lásku. To pro tebe byla jediná jistota; nemohl jsi bez ní existovat. A tak jsi zvolil: obětoval ses. Potlačil jsi svou přirozenost. Začal ses smát a radovat. Ten den, kdy ses stal hodným chlapcem či hodnou holčičkou, byl dnem katastrofy. Od té chvíle jsi nikdy nebyl přirozený. Od té chvíle jsi byl vážný, nikdy hravý. Od té chvíle jsi začal umírat, ne žít. Od té chvíle jsi stárnul, nikoli dospíval.

Když přichází bouře, stromy tancují - tancuj také. Když noc přichází a všechno je temné, buď také temný. A ráno, když slunce vychází, nech ho vyjít také v sobě. Buď dětský, radující se, nemyslící na minulost.

Meditace je spíše jako smrt než jako život, ale smrt není proti životu. Smrt je prazdroj všeho života. Život přichází ze smrti a do smrti opět směřuje. Smrt je jako oceán a život je jako řeky: přitékají a mizí v oceánu a pak se znovu objevují mraky a znovu prší a znovu je vytvořena řeka a znovu teče do oceánu.

Nezajímej se o druhé. Zajímej se o sebe. Buď totálně sobecký; buď zaujat svým vlastním já. Užívej si svého bytí. Co dělají ostatní, o to se nestarej. Nech ostatní, ať si dělají, co chtějí. Nikomu se do ničeho nepleť. Dokonce pouhý nápad, že necháš ostatní, ať si dělají, co chtějí, tě osvobodí, protože jsi ostatními zbytečně zatížen. Buď totálně sobecký. Uvnitř nic nemáš, ale stále obsluhuješ druhé, stále přemýšlíš o druhých. To je jen útěk před sebou samým. Pamatuj na sebe a zapomeň na druhé.
2

TRANSCENDENTOVÁNÍ ZÁKLADNÍ DUALITY POHLAVÍ


To, co v tobě dýchá, dýchá ve stromech; to, co v tobě zpívá, zpívá v ptácích; to, co v tobě tančí, tančí v řekách, potocích a pramenech; to, co v tobě mluví, mluví ve vánku povívajícím okolo stromů.
3

ODEVZDEJ SE A JÁ TĚ ZMĚNÍM


Dobří otcové jsou následek špatných pokolení. Takzvaní svatí a mudrci jsou následkem degenerace, nemorálnosti, která existuje po celém světě - protože vynucují. A kdykoli tě někdo nutí, dokonce nutí-li tě směrem k nebi, odmítneš. A je dobré odmítnout, protože oni tě zabíjí, zabíjí tvého ducha. Jsi-li nucen jít do nebe, budeš tam mrtvým člověkem. Je lepší jít do pekla, ale vlastní volbou. Přinejmenším budeš svobodný. Přinejmenším budeš duše.

Snažíme se žít podle logiky. To je největší omyl, jakého se člověk dopustil. Pokoušíme se žít podle logiky a život je nelogický. Buď věrný životu, nikoli logice.

Nemůžeš být svobodný, dokud tvé smysly nejsou svobodné. Dokud celé tvé bytí není svobodné, ty nemůžeš být svobodný. To je jeden z nejhlubších problémů pro lidskou mysl. Musíš tomu porozumět.

Vyvstává otázka: "Co když se společnost stane nespoutanou?" To je proto, že společnost je potlačující. To proto, že všichni řekli ne životním energiím.
4

NEPOZNATELNÉ JÁ


Mahávíra popřel Boha: řekl, že žádný Bůh není. Ale nemohl říci, že není žádné já. Tak se tedy samo já pro něj stalo božským. Říká: "Pouze já je Bůh." A to je pravda. V tobě je já nejbližší věc božské existenci. Proto nemůže být zpochybněno. Je samozřejmé, sebeodhalující, sebeosvětlující.

Podíváš-li se do očí osvíceného, uvidíš, že jsou naprosto odlišné. Buddha se na tebe dívá, a přitom se na tebe nedívá. Nestáváš se součástí jeho očí. Jeho pohled je prázdný. Někdy se možná budeš bát, protože ucítíš, že je k tobě lhostejný. Dívá se na tebe tak prázdně, nevěnuje ti vůbec žádnou pozornost.

Oči jsou pro druhé. Oči jsou zařízení pro dívání se na druhé. Pro tvé vlastní Já žádné oči nejsou potřeba.

Láska je druh šílenství. Skutečně, láska sama o sobě je druh šílenství.

Život je druh šílenství.

Rozum je smrt, nikoli život. Život je bláznivá expanze a my se v meditaci pohybujeme do života, hlouběji a hlouběji - do největších hlubin, do samého centra jádra.

Co se týče bytí, ty a strom máte stejné bytí. Pouze mysl se liší. Proto cítíš, že stromy nemluví - protože neznáš jejich jazyk. Myslíš si, že zvířata nemluví, že nemají žádný jazyk. Skutečnost je však taková: protože jim nerozumíš, myslíš si, že nemají žádný jazyk. Mají svůj vlastní jazyk, mají svou vlastní mysl - vhodnou pro jejich společnost, vhodnou pro jejich atmosféru.

Pravda nemůže být vymyšlena. Pravda je věčná, bezčasová. Takže je absurdní říci: "Já jsem ji objevil." Ty jsi ji pouze znovuobjevil; nikdy jsi ji neobjevil - pouze znovuobjevil. Je objevována stále znovu a znovu, milionkrát! Ty ji vždy znovuobjevíš; nikdy neobjevíš.

Podívejte se na tu lidskou hloupost: Mohamed se vám pokoušel pomoci zapomenout na objekty a směřovat dovnitř, ale vy jste na objekty nezapomněli - jste jimi opět posedlí: "Jít a ničit!" Takže jeden uctívá Boha v kameni a druhý ten kámen ničí, ale oba jsou ke kameni připoutáni svým vlastním způsobem a oba se domnívají, že kámen je velmi důležitý - jednou k uctívání, jednou k ničení. Jeden cítí, že pokud nebude tento kámen uctívat, nebude náboženský, a druhý cítí, že pokud tento kámen nezničí, nebude náboženský. Ten kámen je pro oba velmi důležitý.
5

JE TO TVÉ BYTÍ


Vezmi jakékoli zvíře a podívej se na půvab jeho těla. Co se stalo s lidským tělem?

Co se stalo s lidským tělem? Proč už není tak ladné? Proč? Všechna zvířata jsou tak ladná! Tak proč lidské tělo není? Co se s ním přihodilo? Něco jsi s ním udělal: naboural jsi ho a přirozená spontánnost jeho plynutí zmizela. Stalo se strnulým. V každičké části tvého těla je jed. V každém svalu tvého těla je potlačený hněv, potlačená sexualita, potlačená chtivost - a všechno - potlačená žárlivost, nenávist. Všechno potlačené je tam. Tvé tělo je doopravdy nemocné.

V této chvíli máš pouze uvěznění, chycení, umrtvení. Jsi zapouzdřen. Nemáš hbitost, živé tělo. Dokonce i zvířata mají krásnější, více živá těla než ty.

Když už jsme u toho, to je také důvod, proč jsme tak posedlí oblečením - protože tělo nestojí za ukazování ani dívání. Jsme tak posedlí oblečením! Kdykoli zůstaneš nahý, vidíš, co jsi provedl svému tělu. Šaty před tebou jen stále schovávají tvé tělo.

To je má zkušenost z mnoha meditačních kempů, že když někteří lidé jsou nazí, pak jsou to jen ti, kteří mají krásná těla a nebojí se. Ti, kteří mají ošklivá těla, si přicházejí stěžovat a říkají: "To není dobré - nazí lidé!" Jejich strach je přirozený. Oni se nebojí nahoty druhých. Bojí se své vlastní nahoty - nemůžou se vyrovnat s vlastním tělem.

Tato nemoc je začarovaný kruh, protože nemáš-li živé tělo, chceš ho skrývat, a skrýváš-li ho, stává se více a více mrtvým - protože pak není potřeba dávat pozor na to, aby bylo živé.

Po staletích oblékání jsme ztratili kontakt se svými vlastními těly.

Svým tělům jsme způsobili mnoho násilí.
6

BŮH JE EXISTENCE


Upanišady přemítají o Bohu ne jako o osobě, ale jako o existenci samé - jako o samé podstatě existence.

Upanišady se však nikdy nestaly příliš populárními. Ani nemohly. Existence je tak ryzí, tak abstraktní. Jak se k ní modlit? Jak ji nazývat? Jak před ní plakat a naříkat? Nikdo tam není!

Pro tuto lidskou slabost se upanišady nikdy nestaly příliš populárními. Jsou tak pravdivé - nemohly se stát příliš populárními. Udělat pravdu populární je téměř nemožné, protože lidská mysl ji nepřijme takovou, jaká je. Můžeš-li si představit, že někdo jiný naslouchá tvé modlitbě, bude pro tebe snadné se modlit.

Nikdo tě však neposlouchá ... jen abstraktní existence, která nemá žádné uši k poslouchání, žádné oči k tomu, aby tě viděla, žádné ruce, aby se tě dotkla. Bude pro tebe těžké se modlit. Pro tuto obtížnost si člověk vždy představoval Boha jako osobu. Pak je všechno snadné - ale všechno je chybné. Na jedné straně se to stane snadným; na druhé straně se to stane chybným.

Tento Bůh je tedy mrtev a neexistuje žádná možnost, jak Ho oživit - žádná možnost, jak mu vrátit krev a pulz. Je skutečně mrtev. Tento Bůh nemůže být znovu přiveden na svět. Tu možnost už jsme minuli. Lidská mysl už vyspěla; dětský postoj vůči Bohu je neudržitelný. Je to přežitek. Stále uvažujeme v termínech, které už jsou mrtvé. Stále Boha zobrazujeme, zatímco všechna jména a formy zmizely.

Upanišady se nyní stávají významnými. Před pěti tisíci lety ještě nebyl jejich pravý čas.

Proto kladu důraz na meditaci a nikoli na modlitbu. Jsi sám. A čím více vstupuješ do této osamělosti, tím více vstupuješ do meditace.

Meditace znamená schopnost být sám - nejen schopnost být sám, ale mít z té samoty požitek; být tak sám, že druzí úplně zmizí, že druzí nejsou; být tak sám, že se začneš propadat sám do sebe. Propast se otevřela a ty už jen padáš sám do sebe.

Bůh venku už neexistuje. Můžeš o Něm dále přemýšlet, že je někde v nebi, na obloze, ale ty sám ucítíš, že to je dětinské. Nikdo takový neexistuje. Tento Bůh všechny opustil.

Modlitba je opravdu dětinská. Jistým způsobem je neurotická. To jsi skutečně zešílel. Nejsi při smyslech. Můžeš to udělat; mnoho lidí to udělalo - jsou známi jako velcí svatí. Byli nemocní, protože s Bohem je možné pouze ticho. Jenže staneš-li se tichým, nemůžeš mít vztah s okolním světem; spadneš do sebe. Bůh se nyní stal silou uvnitř tebe. Není to osoba vně: nyní je to síla uvnitř.

Navštiv libovolný blázinec a dívej se. Uvidíš, jak všichni mluví na někoho, kdo není přítomen - všichni mluví a také si odpovídají! Každý člověk v blázinci je rozdělen. Stále vidí vize, stále vidí projekce. A tyto projekce se jim zdají tak skutečné, že je musíme zavřít do blázince, protože tyto osoby už nemůžou být svéprávné. Ztratily kontakt s realitou: teď už jsou v kontaktu pouze se snovým světem.

Toto je význam, který má slovo blázen: ztratil kontakt s realitou. Už nemá kontakt se skutečností. Má kontakt pouze se svou vlastní fikcí. Žije ve svém vlastním světě. Nežije s vámi ve skutečném světě, není jeho součástí. Nemůžeš však přesvědčit blázna, že je špatný. To nejde! On může poplést tebe, ale ne ty jeho. Pokud žiješ dlouho s bláznem, můžeš se z toho zbláznit sám.

Existují náboženská šílenství, existují světská šílenství. Zešílíš-li náboženským způsobem, lidé tě budou respektovat - hm? -, protože se budou domnívat, že jsi něčeho dosáhl. Nezešil tedy světsky, to si pamatuj.

Vyjma tvé tělo není chrámu, do kterého bys měl vstoupit, či který bys měl hledat. Neexistuje žádná mešita ani kostel, kde by sídlil Bůh - sídlí v tobě. Dokážeš-li vstoupit a spadnout zpět do svého centra vědomí, seznáš toto samo Brahmanem - konečným, skutečným, existencí. Nestaň se obětí všeho toho, co lidé zde uctívají.

Všechny chrámy jsou falešné, všechny mešity jsou falešné, všechny kostely jsou falešné. Neodsuzuji je - pouze konstatuji fakt, protože to jsou výtvory vašich představ. Vy můžete mít radost leda ze sebe sama. Můžete se radovat ze své fantazie, ze svého snového světa.
7

MEDITACE A VNITŘNÍ OKO


Můžeš-li být sám, můžeš-li být bezbolestně sám, bez utrpení, bez úzkosti - můžeš-li být sám a v extázi, jen pak jsi volný.

Konečné by mohlo být vyjádřeno pouhým jediným slovem. Dokonce i to by bylo mnoho. Může být vyjádřeno tichem. Aby bylo vyjádřeno, není potřeba jediného slova. Vy byste však takovémuto tichu nerozuměli.

Ničím nepodmíněná mysl, to je ukončení - mysl, která není obklopena žádnými vzory. Staré vzory musí být zničeny a nové nesmí být vytvořeny, protože ty nové by se opět staly starými. Na uvolněném místě nesmí být vytvořeno nic; musíš být ponechán sám sobě bez vzorů. Ty jsi však žil tak dlouhou dobu ve vzorech, že si nedokážeš představit, jak bys mohl žít bez nich. Jak bys mohl žít bez podmínění? Jak bys mohl žít bez disciplíny? Jak bys mohl žít bez pout? Tak dlouho jsi žil v otroctví, v podmínění, že si nedovedeš představit, co je to svoboda. Ale ty umíš žít! Skutečně, jen pak budeš žít.

Nedávám vám žádnou disciplínu, protože jen vaši nepřátelé vám můžou dát disciplínu.

Jsi-li bdělý, nepotřebuješ žádnou disciplínu. Jen lidé, kteří hluboce spí, potřebují disciplínu - protože ti nevědí, co dělat. Jakýkoli vzor se stane vězením, protože život, to je nepřetržitá změna.

Podívej se na svůj vlastní život: všichni jsou vedle! Všichni jsou vedle - nikdo není na svém místě. Proč? Kvůli vzorům, disciplíně, podmínění. Neseš si to s sebou všude. Nikdy nezapadneš. Život se mění, život je záplava. Život je jako řeka, nikdy se neopakuje.

Jak jednou poznáš pocit svobody a její krásu, jak se jednou staneš vědomým, jak jednou vyjdeš z vězení, ze starého zvyku, už se nebudeš ptát po žádných vzorech, po žádné disciplíně.

Neznamená to ovšem, že se tvůj život stane chaosem - ne! Tvůj život bude jediným možným životním uspořádáním. Život, který vedeš, je chaos. Jen na povrchu se zdá být uspořádaným.

Pokud jste si uvědomili krutost pojídání zvířecí stravy; pokud jste se stali vědomými sami od sebe - nikoli z tradice, nikoli od narození, nikoli učením, přijetím návodu, nýbrž svou vlastní meditační zkušeností; pokud jste takto pochopili, že je hloupost zabít zvíře pro potravu - pokud jste si tento fakt uvědomili prostřednictvím své vlastní meditace, pak je to úplně něco jiného. Celý váš život pak bude nenásilný a láskyplný.

Žádný stroj nemůže být nebezpečný. Nikdy nesejde z cesty: nikdy nezlobí, není rebelem, revolucionářem. Stroj nemůže být revolucionář - nemůže být. Všechny stroje jsou ortodoxní: poslouchají, následují. Společnost se pokouší udělat z tebe stroj. Pak jsi výkonnější, spolehlivější, odpovědnější, méně nebezpečný.

Pravda může být zničena mnohem snáze, jestliže ji uspořádáš, zorganizuješ. Mahávíra je proti společnosti, Buddha je proti společnosti.

Spontaneita je nebe: mechaničnost je vaše peklo.

2. část >>>

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm