Óšó: Nejvyšší nauka (výpisky) - 2. část

19. července 2010 v 20:45 | Misantrop |  Četba
lotosový květ
8

BEZ ZAČÁTKU ... BEZ KONCE


Připravíme-li si dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku, vznikne voda. Víme jak, ale proč zůstává stále nevysvětleno - toto proč je Brahman.

Existencionální proč je Brahman.

Existence je nekonečný proces. Není žádný začátek, doopravdy, a nemůže být ani žádný konec. Jak by mohl být začátek? Začátek znamená, že předtím nic nebylo. Jak by však tento svět mohl vzniknout z ničeho?

Indičtí věštci jsou nelogičtí. Stále tvrdí naráz protichůdné věci, něco nám tím však sdělují. Nejsou ve skutečnosti nepravdiví. Mají nám co říci a toto něco je tak tajemné, že to může být sděleno pouze tehdy, jestliže použijeme dva protiklady naráz.
lotosový květ
9

SMRT: VYVRCHOLENÍ ŽIVOTA


Buddha znovu a znovu říká: "Jak ses jednou narodil, musíš zemřít" - protože do smrti jsi vstoupil svým narozením, narození je vstup. V jistém smyslu už jsi mrtev. Už jsi začal umírat. Ve chvíli, kdy ses narodil, jsi začal umírat. Tvůj proces umírání již začal.

My se však smrti obáváme, lpíme na životě. Lpíme tolik na životě, protože nevíme, jak žít. A čas plyne, smrt se blíží a blíží. Dostáváme strach, že smrt se blíží a my jsme dosud nežili.
lotosový květ
10

VĚČNÁ HRA EXISTENCE


Podíváš-li se na Buddhu sedícího pod stromem bódhi nebo na Mahávíru stojícího pod oblohou, musí ti na mysl přijít otázka: "Co to dělají? Co Buddha pod tím stromem dělá?"
Nedělá nic. Prostě je. Samo bytí naživu, nadechování a vydechování, pulzování života, je blaženost. Nic jiného nedělá. Je jen blažený.

Blaženost je způsob bytí - ten pravý způsob bytí. Není minulost, není budoucnost. Buddha je prostě naživu, teď, pod stromem bódhi, v tento okamžik. Srdce tepe, dech vchází a vychází, krev koluje, vše je živé, pulzující. On se nikam nepohybuje! Jednoduše je. V tomto bytí je blaženost.

Buddha říká, že neexistuje mókša - neexistuje stav totální svobody někde v nebi.

Lidé stále chodili za Buddhou a ptali se ho: "Co se stane, až zemřeme?"
Buddha říkal: "Nestane se nic. Prostě zemřete!"
Ptali se proto, že chtěli vytvořit budoucnost dokonce i po smrti. V každé vesnici, do které Buddha přišel, vyzvídali: "Co se stane osvícenému, tobě, když zemřeš?" Buddha říká: "Nestane se nic. Prostě zemřu. Tak jako plamen lampy přestane být, i já přestanu být."
Nejsou uspokojeni; nelíbí se jim to. Říkají: "Kam ten plamen odejde? Setká se s Brahmanem? Stane se vesmírným? Co se stane s osvícenou duší?"
Buddha je tvrdý. Říká: "Nic. Plamen prostě zmizí - a vy se ptáte, kam zmizel? Takto se nikdo neptá, protože každý ví, že prostě zmizel."

Slovo "nirvána" znamená zmizení plamene. Nikdy neužíval slova "mókša", neužíval slova "nebe", nemluvil o ráji - nikdy nepoužíval slova, která by vytvářela budoucnost. Plamen zmizel. "Neptejte se, co se stalo."
lotosový květ
11

PRAVDA NEBO TRIK ?


Naplnění znamená: jsem to, co jsem. Jsem tam, kde mám být. Nebo jinak - ať jsem kdekoli, jsem naprosto obsažen sám sebou - naplněn.
lotosový květ
15

TEĎ MŮŽETE JÍT


Proč nenávidíš člověka, kterého miluješ? Láska je potřeba a tak jako potřeba lásky existuje i jiná potřeba, a to je potřeba svobody. V okamžiku, kdy se zamiluješ, začneš se cítit závisle; ztratil jsi svobodu. A člověk, který ti bere svobodu, je přirozeně nenáviděn. Člověk, který tě činí závislým, se nebude zdát pouhým nepřítelem, nýbrž nepřítelem na smrt, protože on zničil všechnu tvou svobodu, tvou individualitu. Láska je však potřeba, uspokojíš tedy lásku na úkor svobody; a tak člověka miluješ a zároveň ho nenávidíš.

V lásce vytvářejí zamilovaní jeden pro druhého problémy. Svalují své problémy jeden na druhého. S každou milostnou zkušeností, s každým vztahem postupně pociťuješ, že láska je druh nemoci.

Když jsi zamilovaný, pokoušíš se ovládat toho druhého. To samé dělá i druhý: pokouší se ovládat tebe. Co znamená toto ovládání? Co je to? Ovládání znamená transformovat onu osobu na věc, s kterou můžeš manipulovat. Ona pak nemá žádnou svobodu. Každý zamilovaný se pokouší zničit druhého jako osobu.
lotosový květ
16

VELKÝ TANEC TAKOVOSTI


Narodí se dítě - narodí se bezejmenné, později dostává jméno. Toto jméno nepochází z vnitřního zdroje dětského vědomí. Přichází zvenčí. Je to jmenovka - užitečná, avšak umělá. Dítě se stane obětí. Naučí se ztotožňovat se s tímto jménem, které mu bylo dáno, které mu ve skutečnosti nepatří.

Jméno je potřeba, protože nejsi sám. Musíš být zařazen, pojmenován, definován, aby tě ostatní mohli oslovovat, pamatovat si tě. Kdybys byl na zemi sám, jméno bys nepotřeboval.

Kdosi se zeptal Rinzaie[1]: "Jaký je tvůj sádhan[2] - jaká je tvá meditace?"
On odpověděl: "Žádná meditace. Když mám hlad, mám hlad a jdu žebrat. Když jsem ospalý, usnu. Když je spánek pryč a já se probudím, jsem vzhůru. Nemám jiný sádhan - jinou meditaci, jiné cvičení. Pohybuji se s věcmi, tak jak jdou. Když je horko, jdu do stínu stromu. Sama přirozenost směřuje do stínu. Když je ve stínu stromu chladno, jdu na slunce. Já nedělám však nic. Takový je přirozený běh věcí."

Nenávist je nepřetržitá bdělost; musíš se chránit.

Bódhidharma[3], jeden z největších indických Mistrů, odešel do Číny. Říká se o něm, že do Číny přišel s neexistujícími spisy - s neexistujícími spisy! Přenesl spisy, aniž by cokoli přenášel. Musel to být dávný Mistr, který sděloval věci tichem, beze slov.
Sedával čelem ke zdi; nikdy se na své posluchače nedíval.
Bódhidharma říkával: "Až přijde ten pravý člověk, otočím se k němu. Pravý člověk bude ten, který porozumí mému tichu. Vy mě vůbec nezajímáte."

Tvé bytí má úrovně. Nejvyšší úroveň, nejpovrchnější, rozumí jazyku a nejhlubší rozumí tichu.
lotosový květ
17

UČIŇTE KAŽDÝ OKAMŽIK OSLAVOU


Co tedy znamená nazývat člověka hříšníkem? Znamená to, že je nevědomý, neuvědomující si sama sebe. Kvůli této nevědomosti se jeho činy stávají hříchy. Čin se může stát hříchem jen z důvodu, že ten, kdo ho činí, je nevědomý, neuvědomující si, žijící v hlubokém spánku. Nevědomost je hřích a uvědomění je ctnost. Tvé činy nejsou podstatné, protože nejsou v centru. V centru je tvé vědomí. Je-li něco špatného s tvým vědomím, budou špatné i tvé činy. Je-li vědomí ve správném stavu, tvé činy ho budou následovat.

Pro společnost je velmi obtížné toto pochopit. Proto na světě neexistuje společnost, která by stála na učení upanišad. Žádná taková společnost existovat nemůže - je to nebezpečné učení. Dokonce i hindové[4], kteří upanišady stále čtou, se nikdy nepokusili vybudovat společnost, která by měla za základ toto učení, protože toto učení má příliš vysoký náhled na věci. Říká, že když vrah páchá vraždu, je to způsob, jakým se věci dějí - způsob, jakým v tom člověku funguje příroda, jak skrze něj páchá vraždu. Až tento člověk jednoho dne dosáhne konečného vědomí, bude se smát. Řekne: "Nikdy jsem to neudělal. Pouze situace, přírodní síly všechno vykonaly."

Bude-li toto vyučováno ihned, vyvolá to v mysli zmatek, obavu, že pak budou vraždit všichni se slovy: "Co mohu dělat? Takto ve mně funguje příroda." I tato obava je lichá, protože ti, kteří páchají vraždy, je páchají nehledě na to, co tomu říkáš. Dali jsme nejvyšší možné tresty - uvěznění, doživotní uvěznění, dokonce trest smrti - nic se však nezměnilo. Vraždy se dále dějí; jejich počet spíše roste.

Nikdy jsme nezkusili druhou možnost. Jak to cítím já, jak si myslím já, kdybychom založili společnost na učení upanišad, nebyla by spáchána ani jediná vražda navíc. Věci by zůstaly tak jak jsou, byla by však větší možnost, jak člověka transformovat.

Je to těžké, protože celá společnost je podmíněná tím, že člověku, který páchá hříchy, se v tom musí zabránit; jinak je bude páchat dál. Musí být uvězněn, potrestán. Musí být mučen, aby nemohl páchat hříchy. Nikomu jsme však ještě v páchání hříchů nezabránili - nebyli jsme schopni v tom zabránit ani jedinému člověku.

Slyšel jsem, že v Anglii se kdysi dávno, před dvěma sty lety, dělalo toto: když byl chycen zloděj, nechali ho bičovat nahého na křižovatce před celým městem. Musel tam viset a být bičován - aby poučil celé město o tom, co se stane, když budeš krást. Pak toho však museli nechat, protože lidé z celého města se sešli, aby viděli bičování zloděje, a kapesní zloději si trénovali své umění právě v tomto davu. Lidé byli tak zaujati mučením, že na své kapsy dočista zapomněli. Bylo tedy zřejmé, že dělají nesmysl. Nikoho nic nenaučili. Přesně na tom místě lidé kradli. Dělali úplně stejnou věc!

Podle mne je tento úkaz velmi symbolický. Všechna naše uvěznění, doživotní tresty, tresty smrti, naše mučení, jsou bezvýznamné. Nezměnily ani jednoho člověka. Nemůžou, protože člověk je složením mnoha přírodních sil. Pouhým trestem nemůžeš toto složení změnit. Člověk je tak hluboce zakořeněný úkaz, že pouhým jeho bitím nemůžeš změnit jeho vědomí.

Ta hra už trvá velmi dlouho, je marná, protože ti, kteří jsou biti, jsou stejného druhu jako bijící. Policisté a zloději patří do stejné kategorie. Vrazi a soudci patří do stejné kategorie. Jen stojí na opačných pólech, jejich kvalita vědomí je však podobná. Jeden páchá hřích proti společnosti, druhý páchá hřích pro společnost.

Zavraždíš-li někoho, budeš zavražděn společností a vražda spáchaná společností není hřích. Jak vraždou můžeš změnit vraždu? Jak násilím můžeš změnit násilí? Jen ho zvětšuješ! Zdvojnásobuješ. Můžeš se pomstít, ale změnit nemůžeš nic.

Upanišady říkají, že když se dostaneš do nejhlubšího jádra bytí a staneš se bdělým, naprosto si uvědomujícím, co se děje, víš, že jde o prakrti - přírodu - která vše vykonává. Ty jsi vždy pouze svědek - puruša.

Nejhlubší filosofií v Indii byla sánkhja, která říkala: všechny aktivity náleží přírodě - jen vědomí náleží tobě. Všechny aktivity, ať ctnostné či hříšné - všechny náleží přírodě. Tobě náleží pouze vědomí. Dosáhni vědomí, sjednoť se s Tím[5], a všechny hříchy budou zničeny a ty budeš ustaven v Brahmanovi.

Nač si dělat starosti s vaším učením? Nač si dělat starosti s promlouváním k těm, kteří nemůžou pochopit, nebo kteří můžou pochopit jen mylně? Proč je dál učit? Proč se snažit? Člověk by se chtěl odebrat do ticha, do blaženosti, do nekonečna, zapomenout na svět.

Nesnažte se někoho přesvědčit; nediskutujte. To je k ničemu. Jen mrháte svou energií. Existuje jen jeden argument, který může všechno dokázat, a to jsi ty sám. Změníš-li se, staneš se velmi živoucím argumentem. Nezměníš-li se, diskutování nepomůže; přesvědčit nikoho nemůžeš. Pouhé debatování nemůže nikdy přesvědčit - to dokáže jen tvé bytí. Nediskutuj tedy o tom.

Dávej si tedy pozor. Nemluv o tom, necítíš-li, že naslouchá velmi souhlasné, otevřené srdce. Nediskutuj. Nemrhej svou energií k přesvědčování někoho. Použij všechnu svou energii k transformování sebe sama.

Je to paradoxní, protože vědomým šílením se dostaneš za všechno šílenství. Člověk meditující touto metodou se nemůže zbláznit. Je to nemožné, protože všechno bláznovství vyhazuje ven, neshromažďuje ho. A když ho neshromažďuješ, nemůžeš se zbláznit.

Denně se očišťuješ, denně procházíš katarzí. Měníš, transformuješ své šílenství do meditace. Touto metodou zjevného šílení vytvoříš možnost, kdy se ti může přihodit skutečné duševní zdraví. Je to paradoxní - proto říkám, že je to absurdní.

KONEC
lotosový květ

<<< první částPOZNÁMKY:

[1] Rinzai není skutečná osoba, nýbrž název jedné ze škol japonského zenového buddhismu. Do Japonska ji jako první přenesl z Číny buddhistický mnich Eisai Zendži (1141-1215), který se v roce 1168 vydal do Číny, aby zde studoval buddhistickou nauku. Právě tohoto mnicha tedy Óšó zřejmě zaměňuje za název jeho školy. - poznámka Misantropova.
[2] sádhan (nesprávně též cizinci nazýván sádhana) znamená spíše "duchovní cestu" či ještě lépe "duchovní cvičení", než "meditaci" (v sanskrtu ध्यान, dhján). - pozn. Mis.
[3] Bódhidharma = indický buddhistický mnich. - pozn. Mis.
[4] hindové = zde ve významu "hinduisté", ale i "Indové". - pozn. Mis.
[5] To (v sanskrtu तत् , Tat), v indické filosofii neutrální pojmenování nepojmenovatelné životní síly, nejvyšší existence, základního jsoucna, "boha" neboli Brahmana. - pozn. Mis.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm