Sofoklés: Tragédie (výpisky) - 1.

24. února 2011 v 18:27 | Misantrop |  Četba
ντιγόνη
ANTIGONÉ
.
HLÍDAČ
Nerad přicházím,
i vy mě zříte neradi, to vím:
vždyť posla zlého nikdo nemá rád.
Och, běda! Zle je, má-li mínění
tak klamné člověk, jenž si umínil!1
.
KREÓN
Kdo je otrokem
svých bližních, nesmí smýšlet vysoko.
A ovšem nenávidím toho též,
kdo přistižen byv při zlém konání,
svůj čin se potom snaží okrášlit.
.
ANTIGONÉ
Nelíbí se mi
z tvých řečí nic a též si nepřeji,
by se mi někdy něco líbilo;
a tobě protivno, co činím já.
Být tyranem však je věc příjemná,
jak z mnohých příčin, tak i proto, že
smí jednati i mluvit, jak chce sám.
.
KREÓN
Ne, dobrý nemá zlému roven být!
I mrtvý nepřítel je nemilý.
.
SBOR
Jaký, ó Die, lidský vzdor
by zadržet mohl tvoji moc?
.
KREÓN
A proto, synu, nikdy pro rozkoš
a ženu nepozbývej mysli!
.
HAIMÓN
Kdo myslí, že jen sám je rozumný
a řečí, duchem jiné předčí pak,
ten bývá shledán prázdným, jestliže
své nitro odkryje.
.
SBOR
Ó Eróte, v bojích vítězný,
koho jsi zajal, ten šílí.
Ty strhuješ k nepravostem zlým
i lidi smýšlení řádného.
..
λέκτρα
ÉLEKTRÁ
.
.
ÉLEKTRÁ
Vy nechte mě takto šílet,
ach, nechte, ach, nechte mě, prosím!
Kdo takto žije, družky, nemůže
být rozvážný ni zbožný; ve zlu jsa,
též musí nutně zlem se zanášet.
Chci od vás prchnouti co nejdále.
Věz, že mrzce žít
je mrzké lidem ve cti zrozeným.
Dle těchto zásad nemám chuti žít.
Má hruď je dávno záští zalita.
.
Οδίπους Τύραννος
KRÁL OIDIPÚS
.
.
Ach, jako já z vás nikdo netrpí!
Bol vlastní pouze nese každý z vás
a jiných nedbá, ale duše má,
ta oplakává nejen vlastní já!
.
KREÓN
Bůh velí jasně, králi, poskvrnu,
jež vyrostla zde v zemi, vyhladit
a neživit ji ve zlo nezmarné.
.
OIDIPÚS
Ve svém vlastním zájmu vyplením
tu ohavnost! Vždyť vrah by vbrzku snad
i na mne vztáhl ruku zločinnou!
.
SBOR
Je churav k smrti veškerý lid
a ztupělo důvtipu ostří.
Plody se nedaří slovutné země,
není požehnán rodiček bolestný skřek.
.
OIDIPÚS
Nechť zrno ze země
se nerodí ni děti z matek: ne,
ať nynější ta rána morová
je zahladí neb sudba ještě horší!
.
TEIRESIÁS
Óh, jak je strastné býti rozumný,
když rozum není platný! Ač to vím,
já zapomněl, sic byl bych nepřišel.
Vždyť zřím, že slova tvá ti neprospějí,
a abych nebyl stejně postižen -
Chce odejít
.
OIDIPÚS
Myslíš, že mi unikneš?
.
TEIRESIÁS
Již jsem ti unikl: jsem silný pravdou!
.
OIDIPÚS
Ty neznáš pravdu;
jsi zrakem, sluchem slep, i rozumem.
.
IOKASTÉ
Nač bát se člověku, když náhoda
jen vládne, bezpečné pak předtuchy
ni o jediné věci nelze mít!
Žít maně, jak se dá, toť nejlepší -
.
OIDIPÚS
Ó hrůza, hrůza! Vše je jasno již!
Kéž zřím tě, světlo, naposled, když vím
už vše: že jsem se v hříchu narodil
a v hříchu plodil, hříšně zabíjel!
.
SBOR
Hó, hó! Jaké to nic,
synové smrti, jaké to nic
je tento vezdejší život!
Který, který že lidský tvor
získá ze všeho blaha víc
než pouhé zdání, že blažen je,
a náhlé zhroucení snů svých?
Tvůj los, Oidipe, nešťastný,
vida před sebou, příklad tvůj,
tvoji bídu, nemohu nic
šťastným na světě zváti!
.
OIDIPÚS
Jsem zkázy nesmírné zdroj,
jsem prokletím největším klet a bohům protivný tak,
jak žádný smrtelný tvor!
.
Οδίπους π Κολων
OIDIPÚS NA KOLÓNU
.
.
SBOR STARCŮ
Kdo dál a dál chce žít
a nezná míry v tom,
ten pošetilým mužem
se jeví očím mým.
Vždyť řada dlouhých let
ve svém průběhu
spíš trpký osud dává.
Nic radostného věru
nepoznáš, když věkem
dospěješ až tam,
kam horoucně sis přál.
Pak pomůže všem stejný
úděl podsvětní:
smrt ukončí náš život,
však bez tance a zpěvu,
bez písně svatební.
Nezrodit se vůbec
je moudrost největší;
kdo na svět přijde však,
je druhá výhoda
co nejrychlej se vrátit
tam zas, odkud vzešel.
Když mine mladý věk,
vší bláhovosti plný,
plný nerozumu,
kdo unikne všem trudům?
Kdo všem útrapám?
Závist, hněv a rozepře,
boje, vraždění.
A nakonec nás čeká stáří nemilé,
chabé a opovrhované,
všemi opuštěné,
vždyť útrapy všechny
druží s trampotami.
.

.
POZNÁMKA:

1 má-li mínění tak klamné člověk, jenž si umínil - hlídač vtipkuje se slovem "mínit" v duchu tehdejších gramatických snah. - poznámka překladatele Ferdinanda Stiebitze
.
.
.
.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm