Sofoklés: Tragédie (výpisky) - 2.

25. února 2011 v 8:28 | Misantrop |  Četba
Sofoklés
Filoktétés
Φιλοκτήτης
FILOKTÉTÉS
.
.
Teď zkušený už, vidím všude u lidí,
že ve všem vládne jazyk, ne však skutky ctné.
.
NEOPTOLEMOS
Válka nikdy muže špatného
si ráda neuchvátí, šlechetné však vždy.
.
FILOKTÉTÉS
To věřím. Nezhynulo nikdy to, co zlé,
to dobře bozi chrání; co však prohnané,
co zchytralé, to rádi z Hádu vyzvednou,
a naopak zas to, co řádné, čestné je,
vždy dopravují tam. Co třeba o tom všem
je soudit, jak to schválit? Skutky božské když
chci soudit, potom shledám, bozi že jsou zlí.
.
NEOPTOLEMOS
Kde podlý muž víc platí nežli poctivý,
kde vládne zbabělost a hyne šlechetnost,
já nikdy tyto lidi nebudu mít rád.
.
FILOKTÉTÉS
Mají šlechetní
cit pro šlechetnost, odpor k věcem hanebným.
Kdo útrap zlých je prost, hleď na zlo hrozící,
a žiješ-li kdo šťastně, hleď si života
tím více, abys náhle nebyl zahuben.
Ó zátoky, ó úskalí, zvěř družně žijící
tu v horách, i vy příkré, srázné skály zde!
Vám, zvyklým se mnou žít, to s pláčem žaluji,
jen vám, neb nevím, komu jinému to říct,
co Achilleův syn mi zlého způsobil!
Nic šlechetného nemáš v mysli, žádnou čest.
Kéž zhyneš! A já často tohle jsem si přál.
Kéž do vzdušných mě výšin odtud plaší ptáci
vznesou ostrým větrem!
.
Sofoklés
Aiás
Αας
AIÁS
.
.
SBOR
Když na vznešené duchy střelu namíříš,
sotva chybíš se.
.
AIÁS
Ach ženo, ženám nejlíp sluší mlčení.
.
NÁČELNÍK SBORU
Ten muž je zřejmě chorý, neb žal ho jímá, když
má před očima to, co dříve provedl.
.
AIÁS
Je trapné, jestli muž chce dlouhý život mít,
však nezakouší přitom radost, jenom strast;
neb jakou radost může skýtat řada dnů,
když každý vzdaluje i přibližuje smrt?1
Nic nemá u mne ceny člověk takový,
jenž hřeje se den ze dne lichou nadějí.
Buď čestně žít má nebo čestně zemřít ten,
kdo šlechetný je muž. Teď slyšels celou řeč.
.
TEKMÉSSA
Ach, Aiante, můj pane, není pro lidi
tu žádné větší zlo než úděl poroby.
.
Sofoklés
Slídiči
χνευταί
SLÍDIČI
.
.
Hermés začne hrát na lyru
Sbor padá k zemi
NÁČELNÍK SBORU
Jak omamný zvuk,
pln děsu i krásy, můj opřádá sluch!
Já neznámým, podivným zmatkem se chvím,
úzkost i nadšení drtí mou hruď!
.
HERMÉS zpívá a doprovází se hrou na lyru
Tebe, ó svatá země,
dárkyně života, pramáti tvorstva,
slaví nový můj zpěv!
.
Touha přesladká
mě jímá, slyším-li ten čárný hlas.
Jsou všechny tři v něm skryty půvaby:
i radost vlévá v srdce vznícené,
i lásku sladkým šeptem tlumočí,
i ke snu láká duši znavenou.
.
HERMÉS podává mu lyru
O přemnohých věcech překrásných
ti jejich tóny budou vyprávět
a měkký její hlas ti přítelem
a společníkem bude v samotě
a zhojí strasti srdce krušící.
Zde vezmi tedy a buď šťasten s ní!
.
.
Sofoklés
Θραύσματα
ZLOMKY

Mlč, chlapče, má i ticho hodně krásného!
Zlomek 81 - Potomci Aleovi
.
Skrýt vlastní názor - zlo, jež nezná šlechetný.
Zlomek 79 - Potomci Aleovi
.
Neznalost - zlo, s nímž nelze vůbec zápasit.
Zlomek 924 - Neznámá hra
.
Jediný moudrý hyne z hejna hlupáků.
Zlomek 921 - Neznámá hra
.
Vysoko myslit - vysoko jednat.
Zlomek 818 - Neznámá hra
.
On v hněvu mrštil po mně čpícím nočníkem
a nechybil se. O mou hlavu roztříští
se plná váza s tím, co není vonná mast.
Zlomek 565 - Hodovníci
.
Na obtíž soused obtížný, věz!, na obtíž.
Zlomek 753 - Neznámá hra
.
Je lépe vzíti škodu nežli mrzký zisk.
Zlomek 807 - Neznámá hra
.
Tak tedy není pěkné lživě promlouvat.
Však komu pravda hroznou zkázu přináší,
buď odpuštěno vyslovit i nepěkné!
Zlomek 352 - Kreúsa
.
Buď vždycky potichu, když postupuješ vpřed!
Zlomek 478 - Palamédés
.
Už dospěls. Musíš proto mnoho učit se
i mnoho uslyšet a moc se poučit.
Zlomek 694 - Ženy z Fthíe
.
Učím se, co je k učení, a hledám to,
co nalézt lze.
Zlomek 843 - Neznámá hra
.
Kdo nezakusil to, co já, ať neradí.
Zlomek 900 - Neznámá hra
.
Člověk! - Toť jenom prázdný dech a pouhý stín.
Zlomek 13 - Aiás Lokerský
.
Má větší cenu nebýt nežli špatně žít.
Zlomek 488 - Péleus
.
A lidské věci churavějí od toho,
že lidé léčí všechna zla zas novým zlem.
Zlomek 77 - Potomci Aleovi
.
Divná to věc, že ze zlých činů hříšníci
jen kvetou a si žijí v dobrých poměrech,
že štěstí nemají, co ušlechtilí jsou.
Zlomek 107 - Alétés
.
Ty největší a nejmoudřejší spatřil bys
být myslí takovými.
Zlomek 576 - Teukros
.
V neštěstí mysl došlá klidu mnoho zří.
Zlomek 661 - Týró
.
Pomalý dopad mají slova vyřčená,
s námahou projdou uchem, jež je nečisté.
Dopředu hleď, doblízka každý slepcem je!
Zlomek 858 - Neznámá hra
.
Marnivá prázdeň nezrodí nic dobrého.
Zlomek 308 - Ífigeneia
.
A z těch tvých slov já nevysoudím o nic víc
než z bílé krokvice měřící bílou zeď.
Zlomek 330 - Kédalión
.
Kdo vpravdě blažený, má doma zůstávat.
Zlomek 934 - Neznámá hra
.
Já pláči nad svým vlasem jako kobyla,
jež tvrdě uchopena od svých pastýřů
je v koňské stáji rukou těžkou, venkovskou,
zbavena zlatých klasů vzrostlých ze šíje;
a vyvlečena v luhy plné potoků
v nich uzří vlastní odraženou podobu,
i hřívu, sebe zneuctěnou nůžkami.
A ten, kdo nezná lítost, by ji litoval
jak zděšena je potupou, jak šílí z ní
v svém žalu a jak nad ztracenou hřívou lká.
Zlomek 659 - Týró
.
Sliď za vším možným - lidská svinstva vyslídíš.
Zlomek 853 - Neznámá hra
.
.
.
.
POZNÁMKA:

1 když každý vzdaluje i přibližuje smrt - Aiás soudí, že pouhé střídání dnů nám nemůže působit radost, neboť každý den nás přivádí blíž k smrti a tím, že žijeme, ji současně od nás oddaluje. - pozn. překl. Václava Dědiny
.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm