19. listopad - Mezinárodní den mužů

12. listopadu 2011 v 18:24 | Misantrop
Každým rokem, 19. listopadu, se slaví Mezinárodní den mužů. K tomuto dni jsem vybral několik citátů na téma "muž".


Muž ať se pyšní tím, že kdyby ze světa zmizela urozenost, velkodušnost a věrnost, bude třeba hledat je v jeho srdci.
(francouzský král František I. [1494-1547])


Dělá mi dobře, že zase jednou slyším mužské hlasy po několika měsících, jež jsem strávil v sentimentálním vrkání, ve výlevech falešné počestnosti a pokrytecké nevinnosti. Jako by člověk odhodil masku, jako by ze sebe dávil všechno to farizejství zastírající oplzlost.


Buď čestně žít má nebo čestně zemřít ten, kdo šlechetný je muž.
(Sofoklés, Aiás)


Nebude ve cti, kdo stojí v slovu, a spravedlivého
ani dobrého muže si nebudou vážit; to spíše
násilníka a zločince; stud se ztratí, i víra
v rukoudání; ten horší muž bude lepšímu škodit.
(Hésiodos, Práce a dni)


Každému muži jednu ženu? To už by měl o jednu ženu víc, než potřebuje.
(G. B. Shaw, Na úskalí)


Líbilo se mu mít dlouhý vous a dlouhé vlasy; a líbilo se to nejenom jemu, ale i všem těm dávným lidem. Byli lepší než jsme my. Každý z nich by se nechal ostříhat asi tak stejně jako lev. Mysleli si totiž, že hebkou a hladkou pleť mají mít ženy, kdežto oni byli muži a chtěli jako muži vypadat. Domnívali se, že dlouhý vous muže zdobí jako hříva koně nebo lva a že bůh jim ho dal pro krásu a ozdobu. Chci se tedy řídit příkladem těch dávných lidí a chci je napodobit.
(Lúkiános, Kynik)


Divý muž Kalibán je ošklivý, špinavý, je zosobněním nebezpečné Přírody, zosobněním "vyjící přírody" - na druhé straně je Kalibán také ušlechtilý a nespoutaný, je zosobněním "rajské přírody".


Muž, který praví: "To se mi líbí, to přijmu za vlastní a budu to chránit a hájit proti všem;" muž, který umí vést nějakou věc, provést nějaké rozhodnutí, uchovat věrnost nějaké myšlence, udržet si ženu, ztrestat a porazit opovážlivce; muž, který má svůj hněv a svůj meč a k němuž se rádi přidávají a přirozeně patří slabí, trpící, utlačovaní, i zvířata, zkrátka muž, který je od přírody pán - když má takový muž soucit, nuže! tento soucit má cenu! Co však záleží na soucítění těch, kdo trpí! Nebo těch, kdo dokonce soucit káží!


Když moudrý muž překoná nedbalost bdělostí a dosáhne výšin poznání, tu tento mudrc, osvobozen od strasti, shlíží na pokolení lidí, stíhané strastmi, jako na pošetilce - stejně jako horolezec shlíží s vrcholku hory na lidi upoutané k zemi.


Mužové naší společnosti se pěstují a krmí jako hřebci. Je třeba jen přidržeti pojišťovací záklopku.


Muži by měli svým manželkám projevovat v době těhotenství stejnou náklonnost, jakou dávají najevo svým březím klisnám, stelným krávám či zabřezlým sviním, když se chystají mít mladé, a přestanou je bít a kopat (jak tomu často bývá), poněvadž se budou bát, aby jejich ženy nepotratily.
(Swift, Skromný návrh)


Každý muž, měl-li zálibu v ženách a mnoho peněz, mohl být v Athénách donem Juanem, proti tomu nikdo nic nenamítal; nikdo nehlásal, že život na této zemi je slzavé údolí a že trpět je záslužné.
(Stendhal, Cenciové)


Základem příštího světa a nového vyššího řádu
buď síla, mládí, vůle. Buď to muž činu a kladu.


Od okamžiku, kdy začíná milovat, ani ten nejmoudřejší muž nevidí nic tak, jak to skutečně vypadá.


Poctivý muž! Já také ho chtěl znáti,
však co jsem našel, jsou jen advokáti.
(lord Byron, Don Juan)


Muž se nesmí nechat zkazit a přemoci vnějšími věcmi, musí se obdivovat jen sobě, musí být tvůrcem svého života.
(Seneca, O blaženém životě)


Ona bude volat pořád další a další čísla, myslel si. Musí to být žena. Proč? Jenom ženu telefonování nikdy neomrzí. Muž by to nedělal. Muž si stačí sám. Volal jsem snad někoho já? Ne! V životě by mě to nenapadlo. Musí to být žena.


Vybraného muže nesytí obecná chvála. Někteří jsou však takovými chameleóny veřejné obliby, že nenacházejí požitek v příjemných váncích Apollónových, ale v přízemním dechu zástupů.


Padne-li veliký muž, je i po pádu veliký.


Muž dokáže myslet na trpělivost, rozumnost a dobré chování, dokud se neocitne v dostřelu šípů boha Kámy. Požehnáni jsou v tomto světě Sarasvatí, Kártikéja a Buddha, tito tři, kteří odmrštili lásku, jako když smeteš stéblo trávy, jež ti ulpělo na šatu!


Železný muž proměněný v ocel ve velkém magnetickém poli. Jděte do prdele. Železný muž vychází v noci ven a zblízka střílí lidem do obličeje a nikdy ho nechytí.


Kdo má slabé tělo, není muž, ale dítě; ba ještě hůř, jemu je souzeno stát a přihlížet, jak ostatní žijí, on může nanejvýš klábosit, ale život není pro něho. Proto kdysi tělesná slabost znamenala hanbu i v těch nejkultivovanějších staletích.
(G. Leopardi, Tristan a jeho přítel)


Kdo je ten muž, jenž vznešenou řečí vyjádřil věci, jaké by jen tak leckdo nevyslovil? Jaká krása v nedostižné hudbě jeho hlasu! Raději slyším jeho mluvit než jiné zpívat. Přece však čím déle ho pozoruji, tím se mi jeho zjev zdá záhadnější. Celkový výraz jeho rysů podivně kontrastuje s jeho slovy. Je zabrán do úvah mně neznámých. Je smutnější než myšlenky, které vzbuzuje pohled na dítě v kolébce. Ó, jak je pochmurný...!


Ponaučení: který chytrý muž by dnes o sobě ještě napsal poctivé slovo? - musel by patřit k řádu svaté Šílenosti.


Muž je ženě prostředkem k cíli: účelem je vždy dítě.

Dvojí věc chce pravý muž: nebezpečí a hru. Proto chce ženu: nejnebezpečnější hračku.

Muž v hloubi své duše je pouze zlý, žena však je tam špatná.


O čem? O žraní a chlastu? Nevíte, pánové, že je mužů nedůstojno o těchto věcech vůbec mluvit?


Mladík je hrdinou, muž je bohem, umí-li život prožít.


Muž, který nalézá sám v sobě úplné uspokojení, nepotřebuje ženy. Je-li vám vaše štěstí milé, hledejte si někoho, kdo vás potřebuje, kdo si vás žádá a kdo má před samotou takovou hrůzu, že vás bude vždycky potřebovat. Vyjádřil jsem se dost jasně?
(G. B. Shaw, Láska mezi umělci)


Z chlapce se stává muž, když si přestává rozumět s mámou. Muž totiž uvažuje jinak. Jeho názory jsou vyhraněné, logické a uvážlivé. Ale především mužské. Ženy mu připadají hloupé - dobré leda tak k tomu, aby mu posluhovaly. Nutno podotknout, že ženy smýšlejí o mužích podobně, ale ve skutečnosti si slouží víceméně obě pohlaví navzájem. Když se z chlapce stává muž, přestává se zajímat o mámu a začíná se zajímat o ženy.


Nikoli "postav dům, zasaď strom a zploď syna". To je pro sračky. Pravý muž by měl poznat, co to je kriminál, válka, nebo alespoň vojna.


Rozhodnout se pro jediné štěstí muže, adverzitu, a skrze adverzitu angažovanou práci, buldočí zaklesnutost do neproveditelného úkolu, který spočívá ve vypačování struktury z chaosu, bytí z nebytí, smyslu z nesmyslu; to vše agresivně. Přemoci, přemožené ihned odvrhnout, vzápětí zaútočit na další kótu.


Žena je mužovou zátěží na cestě vzhůru. Chce-li muž stoupat výš, nesmí se upínat na ženu.


Jsou-li tito hrdinové muži, jsou to většinou příslušníci nejvyšší vojenské kasty nebo alespoň zbojníci. Vynikají statečností a udatností v boji, jsou nelítostní k nepřátelům; ale k přátelům, k milenkám a k těm, jichž si váží, chovají nejupřímnější city, jež se rozplývají v pravých neskrývaných slzách. Jsou mimořádně vášniví, téměř až k čirému nerozumu. Ženy je zbožňují a padají jim k nohám. Často myslí na sebevraždu, když jsou jejich vznešené plány zhaceny či jejich neposkvrněná čest pošpiněna. Jednají vždy zpříma a neznají umění přetvářky a intrik. Často přemítají o sobě a často jsou sami. Jsou to přirození páni země, avšak vládnutí a panovačnost se jim z duše protiví.


Jsem muž činu, ne pasivní pejsek boží s oddaným pohledem obráceným dovnitř. Kdo říká, že při tom nemohu meditovat a duchovně se rozvíjet?


Tisíce květů uplynou, než okolnosti vynesou z davu muže, který sehraje na jevišti dějin podobné divadlo, jako já.


Štěstí ženatého muže spočívá v množství žen, se kterými se neoženil.


Mezi muži jest první válečník, mezi stromy jest první sakura.
(japonské přísloví)


Bůh stvořil ženu, aby zkrotil muže.


Čím je mateřství ženě, tím je muži válka.
(B. Mussolini)


Muž snáší rodinu z lásky k ženě; žena snáší muže z lásky k rodině.
(arabské přísloví)


Žena má vždycky spadeno na něčí duši, ať je to duše muže, dítěte nebo psa. Muži se spokojují s tím, že baží po těle.
(J. Ortega y Gasset)


Čestní muži se žení rychle, moudří nikdy.


Ubohý muž, jenž si bojujíce nevšiml, že je mrtev.
(Ariosto)


To, o čem muž přemýšlel rok, zvrátí žena za den.


Dobrý princip zplodil řád, světlo a muže. Zlý stvořil chaos, temnotu a ženy.


Nikdo na světě nemá tolik nepřátel než upřímný, hrdý a cituplný muž, který bere osoby i věci tak, jak jsou, a ne, jaké by chtěly být.


Manželka je přirozeným nepřítelem každého muže.
(F. M. Dostojevskij)


Muž, který si může vybrat, má vlast tam, kam táhnou největší mračna.
(A. Malraux)


Byl mužem své ženy, nepatřil sobě.
(F. S. Fitzgerald)


Související článek:
Ženy vyšly z módy (citáty)
Příspěvek k MEZINÁRODNÍMU DNI ŽEN (8. března)
 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm