Nesnáším učitýlky! (citáty)

22. března 2012 v 10:40 | Misantrop
Příspěvek ke DNI UČITELŮ (28. března)


"Nikoho jsem tak nenenáviděla jako učitele své, ač nebyli tito zlí lidé, a myslím, že není většího nesmyslu, než žádat, aby ušlechtilí žáci své učitele milovali: neboť učitel zůstane stále pánem a ušlechtilý hoch je nutně hrdý a bolí a uráží jej každé poroučení; přilnout ke svému poručníku může jen otrocká duše. Sestřičky, my jsme ženy, nejsme tak hrdé, čestné jako muži, máme otrockou krev, - a přece trpěly jsme tolik školní otročinou. Ano, pro vyšší bytosti jsou školská léta nejstrašnější dobou života! Mnohý čtenář bude se zajisté ušklíbat a řekne: 'To je vše nesmyslně přehnáno! Mně nebylo ve škole tak zle!' Čtenáři takovému pravím jen ve vší uctivosti: 'Za to nemůžeme, že ráčíte být hrubý, necitlivý, otrocký tlustokožec a že nemáte ani tuchy o tom, co cítit může jemná duše, která musí ležet na hnoji a nechat na sebe plivat, - na hnoji, v němž vy se s rozkoší válíte, vy, jenž všechny plivy bez hnusu slízáte!' V podstatě je a zůstane komparace naší školy k trestnici pravdivou. Každý učitel, jenž by dětským tělům a duším chtěl dopřát jen pátý díl přirozené volnosti pohybu, totiž neničil jejich těla a duši, čině je loutkami a automaty, byl by ihned sesazen. Mluvím ovšem o ušlechtilejších dětech, - obyčejné stádo vezmi čert! Však dost už o těch prašivých kasematech, mučírnách a lidomornách."

Byli to většinou dobráci - ale při tom bezmyšlenkovití otroci, tedy mizerové! Byli blbými pomocníky na kažení lidí - ale kdo je blbý, je špatný! Nemají být učiteli, když jako učitelé musí škodit! Není horšího povolání nad učitelské! Slušný člověk nemá být nikdy učitelem nebo knězem...
(L. Klíma: Soud Boží)

¤

Ješitnost učitelů morálky. - Vcelku nepatrný úspěch učitelů morálky je vysvětlitelný tím, že toho chtěli příliš mnoho najednou, že byli příliš ctižádostiví: přespříliš toužili vydávat předpisy pro všechny. To ale znamená bloudit v neurčitostech a promlouvat ke zvířatům, aby se z nich stali lidé: jaký div, že to zvířatům připadá nudné!

Nevyznat se v obchodování je vznešené. - Prodávat svou ctnost jen za nejvyšší cenu nebo s ní dokonce lichvařit, jako učitel, úředník, umělec, - to dělá z génia a talentu kramářskou záležitost. Moudrý člověk by neměl chtít být chytrý!

¤

Ještě asi hodně dlouho se budu vzpamatovávat z otřesu, vyvolaného nikterak letmým setkáváním s lidmi. - Ó hrůzo plíživá! Ti sentimentální necitové, ti vrazi drazí, ti mučitelé učitelé! Je pořád co vracet, než se oddám pokojné radosti, nezkalované rozhořčováním se nad slotou, nad nedýchatelností vody nebo nad tím, že nelze plavat vzduchem, jako se plave vodou, neboť by to bylo totéž, jako rozčilovat se nad zkurveností lidí. Zde je další část dluhu:

Samota je učitelka moudrosti.

Ježíš Nazaretský, král židácký, tento "učitel lidstva", mučitel zvířat a vychovatel k lidství je taktéž nechvalně známý tím, že chytal ryby, aby jimi nacpal nenasytné chřtány svých "pěti tisíc" kumpánů.

¤

Nad přísnou disciplínou vanaprasthovou by zuřil každý vojenský velitel, skautský vedoucí, učitel, vychovatel dětí a mládeže, dílovedoucí, každý člověk společenský. Neboť disciplína vanaprasthova sestává z dlouhého spánku, aby se duše řádně občerstvila a aby v ní získala převahu její senzitivní část nad částí příliš rozumovou.

Se Schopenhauerem a s Klímou opovrhujeme profesory filosofie, opovrhuji tudíž i jejich orientální obdobou, to jest takzvanými duchovními učiteli či Mistry.

S lékařstvím jsou shodné paralely i co se týče například vzdělání. Jako je nejlepší samovzdělávání, stranou, v samotě, v klidu, bez přepínání, formou hry, podle vlastního výběru a zaměření, bez rušivého vlivu učitelů a beze škol, tak je nejlepší léčbou vždy samoléčba.

¤

Bývaly kdysi doby, kdy lidé přinášeli zvířatům obětiny v podobě jídla a květin, protože se styděli za svoje hloupé a nedokonalé lidství a protože na zvířata pohlíželi jako na své nedostižné vzory a učitele umění, kterak dobře, svobodně a přirozeně žít.

Když se psala slohová cvičení, učitelka vždy předčítala celé třídě moji práci jako vzorný příklad. Dodnes mají ve škole vystavený jeden můj obraz, který jsem namaloval ve výtvarné výchově. Chodil jsem dobrovolně do nepovinného kroužku malování. Pak náš učitel utekl před komunisty do Francie. Ani už nevím, jak se jmenoval a jestli se tam nestal slavným. S mým nejlepším kamarádem z lavice jsme znali každé hlavní město jakéhokoliv státu na světě, čímž jsme dráždili naši učitelku zeměpisu, která je neznala.

¤

Filosofické myšlenky lze přijmout jen od jejich původců: proto má každý, kdo se cítí být puzen k filosofii, vyhledat její nesmrtelné učitele v tichých svatyních jejich děl samých.

Nový Zákon je podle své historické části pro malířství téměř tak nevhodný jako Starý a tedy dějiny mučedníků a učitelů církve vůbec nešťastný předmět.

¤

Co jest platno učiteli ve škole, že žákům vypravuje, jak i ten nejmenší tvor cítí bolest, jak je pravým přikázáním lidskosti, abychom nikoho netýrali, co jsou platna tato krásná slova, když vyskytne se taková hokynářka ve Vršovicích, která zavolá si ze školy vycházející děti a řekne: "Františku a Toníku, tady máte dva krejcary a utopte mně někde tuhle starou kočku!"
A František a Toníček jdou s předmětem své surové zábavy. Zapomněli úplně na slova učitele a snaží se svědomitě, aby mučená kočka naříkala co nejvíce.

¤

Učitelé jsou - jak praví Platón o sofistech - ti z lidí, již slibují stát se lidstvu nejprospěšnějšími; ale oni jediní ze všech nejen nenapravují, co jim bylo svěřeno, nýbrž činí to ještě horším, a dávají si za to ještě platit. Kdyby se měla splňovat podmínka, již učinil svým žákům Pýthagorás, aby mu buď zaplatili, co žádá, anebo aby přísahali bohům, že mu zaplatí jeho námahu podle toho, jak vysoce si cení prospěch, jehož z jeho vyučování nabyli - tož by se páni učitelé divně na to dívali.

Školy jsou učiněné žaláře uvězněné mládeže. Vejděte do školy, když se vyučuje: uslyšíte toliko křik trestaných dětí a zuřících učitelů. Věru rozkošný způsob, jak vzbudit v útlých a bojácných duších lásku k učení, nutí-li se k tomu s tváří hněvem rozpálenou a s metlou v ruce!

¤

Dějiny vždycky nejvýše vyzvedají průměrné. Také Milarepa byl pouhý průměrný šrávaka-buddha, tedy pouhý žák, nikoli pratjéka-buddha, čili buddha-samotář, jenž sám, bez učitele, objeví pravdu a dosáhne moudrosti.

Nesnáším učitýlky!

¤

Víte, rychlost flotily závisí na rychlosti nejpomalejší lodi a rychlost vyučování je ovlivněna stejným způsobem. Učitelé nemohou postupovat rychleji, než jaký je průměr jejich žáků, a já si můžu určit rychlejší tempo, než jaké si oni určí pro celou třídu.
Nejrychleji cestuje, kdo cestuje sám.
(J. London: Martin Eden)

¤

Dokonalost civilizace by se měla projevit tak, že by spojila jemné rozkoše XIX. století s častější hrozbou nebezpečí. Bylo by třeba, aby rozkoše soukromého života mohly být neustále zesilovány tím, že by se častěji vystavovaly nebezpečí. Do té doby budeme stále žasnout, že z našich pařížských výchovných ústavů, kde nejskvělejší učitelé vyučují podle dokonalých metod a podle nejnovějších vědeckých poznatků, vycházejí dandyové, jacísi hlupáci, kteří si umějí jen správně uvázat kravatu a elegantně se bít v Bouloňském lesíku.

¤

Každý hlupák věří tomu, co mu říkají jeho učitelé, a svou důvěřivost nazývá vědou nebo mravností s právě takovou jistotou, s jakou to jeho otec nazýval božským zjevením.

¤

Učitelé lidstva.
Ty chlubné lidstvo! - Jdi se schovat!
Přírodu dnes chceš kantorovat?
Pravdě průchod! Tak čestnost velí!
Kdo že ti byli učiteli?
- Od žab učil se člověk plovat -!
- Co dobré máme, máme - z "hovad" -!
- bez nich bychom nic - nevěděli!

¤

Rodiče, učitelé a vychovatelé jsou samí pedantičtí despotové, kteří by se správně neměli výchovou dětí zaobírat a péče o děti by měla být svěřena těm, kdož jakékoliv panování nad někým jiným považují za oplzlost.

¤

Domluvy po dobrém na ně neplatí, na výchovu, vlastně na převýchovu, už je také pozdě, majíce na to své stejně ničemné rodiče a učitele jako jsou ti haranti, ti parchanti zákonitých otců a matek všeho hnusu, majíce své rodiče a učitele, kteří je učí nebo jim dovolují provádět takové zlotřilosti.

¤

Chorobní rodiče a chorobní učitelé vychovávají ještě chorobnější děti, dokud se chorobnost nestane normou a zdraví odstrašujícím příkladem.

¤

Popíši vám klasický den mého tehdejšího života. Ráno jsem vstávala již se strachem, co zase během toho dne zažiji a co kdo proti mně bude mít. Pak jsem šla do školy, strašně nerada a s obavami, které se vždy vyplnily. Zase se něco stalo a celá třída i s učitelkou či učitelem se mi vysmívali. Kluci i holky vyciťovali, že se jich bojím. A poznala jsem, že právě tohle z nich dokáže udělat bestie. Bili mě, ponižovali, většina učitelů je v tom podporovala, stávala jsem se ve třídě takovým Židem. Škola se pro mne stala děsivým prostředím ne kvůli učení, ale kvůli žákům a pak i učitelům, ti všichni mi dávali najevo své pohoršení nad tím, že si vůbec dovoluji být mezi nimi přítomna.

¤

Ti učitelé oddanosti! Kde je co malého a chorého a prašivého, tam všude vlezou jak vši! a jen můj hnus mi zabraňuje, abych je rozmáčkl.

¤

Větší chamraď ničemnou jsem dlouho neviděl! Já tedy nevím, ale pokud si dobře vzpomínám, nám coby dětem učitelé kladli na srdce, abychom v lese nehulákaly a netrousily odpadky. Dnešní vychovatelé zřejmě od těchto ponaučení upustili, protože ani je nikdo takto jako nás nevychoval. Pěkná pakáž.

¤

Stávkují jen učitelé a lékaři, to jest ti, kteří mají silnou lobby v parlamentu a kteří to ani nepotřebují, protože mají na rozdíl od obyčejných dělníků snadné živobytí. A ani ti nestávkují kvůli lepším pracovním podmínkám, nýbrž za vyšší plat!

¤

Žák překoná svého učitele často, neboť - má-li k tomu dostatek talentu - vylepší a přidá leccos k mistrově předloze.

Nouze je učitelkou moudrosti.

¤

Právě všichni ti moralisti a učitelé lidstva byli a jsou jen bandou potměšilých lenochů!

Učiteli náboženství se zpravidla stávají ti polepšení legrační pánové, kteří před školami dříve na děti laškovně rozepínali své kabáty.

Při školních výletech a přesunech, ale hlavně na vojně, nám učitelé, vychovatelé a ostatní pedagogická a velitelská verbež říkali, že jdeme nevyrovnaní jako stádo. Ale každá skupina je stádo! Když nejsem sám, jsem ve stádě.

¤

Proč se učit od druhořadých učitelů, když pouhý přírodopisný film ze života zvířat skýtá mnohonásobně víc poučení než zpola hrané a zpola předstírané fragmenty ze života těch nejpřeceňovanějších duchovních lidí.

¤

K filosofii se vracej nikoli jako chlapec k přísnému učiteli, nýbrž jako lidé churavých očí k mycí houbě nebo k jinému očistnému prostředku či jiní nemocní k náplasti nebo k léčení vodou. Filosofie žádá jenom to, co žádá tvoje přirozenost.

¤

Na lidstvu nezůstane nic dobrého, všechny instituce jsou napadány, počínaje učitelem a konče hlavou státu.

¤

Můj umělec je vždy a napořád samoukem! Samoukem, který nekouká nalevo napravo, ale sám sobě je učitelem i žákem zároveň!

Milé dětičky poslat do škol a tam jim vymýt mozek. Zdaliž velký Učitel Národů neříkal jasně, že "všeliké biflování toliko pro hovado dobré jest"?

¤

Takzvaná puerilita Zpěvů Maldororových je znak, jenž souvisí u Lautréamonta s traumatem školy. Ani řadu let po jejím vychození nemohl básník zbavit svou mysl její svěrací kazajky. Toto neblahé dědictví se projevuje jako pocit ujařmenosti, omezování i ztráty svobody, vědomí, že člověk je vydán všanc náhodným nepředvídanostem v hlavách učitelů, jejich malichernému či sadističtějšímu mučení.
(L. Kundera: předmluva)

¤

Zůstat objektivním, tvrdým, pevným, přímým v uplatňování myšlenky - to svedou ze všech nejlépe ještě umělci. Jestliže je na to ale zapotřebí lidí (jako učitelů, státníků atd.), mizí ihned klid a chlad i tvrdost.

¤

Dobré vztahy k vedoucím, učitelům a nadřízeným se nakonec vždycky rovnají zradě přinejmenším na sobě samém.

¤

Někdo je obratný muž, učitel mnohých, ale sám sobě je k ničemu.
(Bible: Sírachovec)

¤

Bitím řezník získá, a ne učitel.

¤

Když byl tyran Dionýsios vyhnán ze Syrákús, učil v Korintě děti: natolik mu bylo poroučení nepostradatelné.


Související článek:
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm