O zdraví (citáty) - 1.

4. dubna 2012 v 17:31 | Misantrop
Příspěvek k SVĚTOVÉMU DNI ZDRAVÍ (7. dubna)


Při veškerém filosofování nešlo dosud vůbec o "pravdu", nýbrž o cosi jiného, řekněme o zdraví, budoucnost, růst, moc, život...

Filosof, který prošel a stále znovu prochází mnoha podobami zdraví, prošel i právě tolika filosofiemi: nemůže prostě jinak.

Rozmluva.
A: Byl jsem chorý? Jsem už zdravý?
A kdo mi zas vrátil zdraví?
Na nic bych si nevzpomněl.
B: Až teď věřím ve tvé zdraví:
Zdráv je ten, kdo zapomněl.


Ani v mládí neváhej zabývat se filosofií, ani ve stáří neumdlévej v této své činnosti. Neboť nikdy není ani příliš brzy, ani příliš pozdě na zdraví duše.

Podobně je třeba uvažovat, že žádosti jsou jednak přirozené, jednak liché; a z přirozených jsou jedny nezbytné, druhé jenom přirozené. Z nezbytných jsou jedny nezbytné pro štěstí, druhé pro zdraví těla, jiné pro samotné žití. Správné nazírání na tyto věci dovede uvést každý akt volby a každý akt odmítnutí ve vztah ke zdraví těla a ke klidu duše, neboť to je konečný cíl blaženého života.

Zvyk žít prostým a nenákladným způsobem života přispívá jednak k dobrému zdraví, jednak činí člověka rozhodným při plnění nevyhnutelných úkolů v životě.


Zdraví a chorobnost. Buďme opatrní! Měřítkem zůstává eflorescence těla, pružnost, odvaha a radost ducha - ale ovšem také to, kolik chorobného může duch na sebe vzít a přemoci tak nemoc - uzdravit. Čím by jemnější lidé zahynuli, to patří k stimulančním prostředkům velkého zdraví.

Silný člověk, mocný v instinktech silného zdraví, zažívá své činy jako zažívá svůj pokrm; neporušený a přísný instinkt ho vede, že nečiní nic, co je mu odporné, tak jako nejí nic, co mu nechutná.


Antičtí autoři popisují kraje a rasy, kde se žilo vegetariánsky. Tak např. Hekataios z Milétu a Tacitus se zmiňují o tom, že obyvatelé severní části Řecka - Thrákie (= "čistý kraj") vůbec nejedli maso (proto byli lidmi "čistými") a byli známí svým zdravím. Ostatně i v našem století badatelé popisují jistá místa dlouhověkosti, izolovaná, hlavně vysokohorská údolí, kde po tisíce let žijí nevelké národy, živíce se zcela vegetariánsky a vyznačující se výrazně dobrým zdravotním stavem a dlouhověkostí.

Člověk se přizpůsobil různým podnebím a různým možnostem potravy. Je možno říci, že za to zaplatil značným zhoršením zdraví a zkrácením života ve vztahu k fyziologickým možnostem. A to proto, že způsob stravování má velký vliv na délku života.
Je tedy zřejmé, že pro získání a zachování zdraví je nutno přizpůsobit i stravování, které je pro člověka nejpřirozenější, tedy ovocem a zeleninou, a vyhýbat se pokrmům, které jsou pro něj nepřirozené, tedy masité.

Mezi vegetariány není kuřáků a alkoholiků. Jsou to lidé zdraví, mají soudnost a silnou vůli, schopni zdravotní askeze.

Když se díváme na tato stvoření, máme radost z jejich života a zdraví, pěkného utváření a nepociťujeme instinktivní chuť roztrhat a sníst je - rysy, které jsou vlastní masožravcům.

K tomu je možno dodat, že jezení masa vůbec není potřebné a užitečné, naopak toto bezmezné utrpení, způsobované zvířatům, nejen že snižuje citovou a morální úroveň lidské společnosti, ale přináší jí obrovské škody na zdraví.


Vědci pohlížejí na dlouhé vlasy a chlupy jako na souhru přirozeného výběru u velké části zvířecích druhů, neboť délka srsti je běžnou známkou dobrého zdraví.

Ženy zůstaly věrné delším účesům, které poukazovaly na svobodu, zdraví a majetnost, stejně jako dobré vychování jejich majitelek.

Kvalita vlasů souvisí se zdravím žen. Délka vlasů a jejich kvalita působí jako výraz ženského mládí a zdraví.


Poslední dobou pracovních hodin ubylo a mzda vzrostla, ale tento úbytek hodin pracovních a zvýšení mzdy nezlepšily stav dělníků, nemáme-li na zřeteli jejich více přepyšnických návyků: hodinky s řetízkem, hedvábné šátky, tabák, víno, hovězí maso, pivo apod., nýbrž máme-li na zřeteli jejich skutečný blahobyt, tj. jejich zdraví a mravnost a hlavně jejich svobodu.
Zmenšení pracovních hodin jen zvětšuje dobu, kterou tráví po hospodách. Všude, přesto, že ubylo hodin pracovních a zvýšena byla mzda, zhoršuje se, oproti rolnickému životu, zdraví a mizí mravnost, jak nemůže být ani jinak, je-li kdo odtržen od podmínek, jež nejvíce působí na mravnost, z rodinného života a svobodné rolnické práce, zdravé, rozmanité, která má smysl.


Jestliže nemoc znamená smrt a jestliže zdraví znamená život, nevychází jiný výsledek, než že obecný průměr je nemocný, zatímco blázen, který nenávidí civilizaci, nechce s ní mít nic společného a ani si nekoupí auto, protože by se i touhle malinkou měrou podílel na ničení, smrti a zániku, je tedy zdravý!

Jelikož je chorobnost ve většině, je za normu zdraví považována nemoc.


Tak dlouho, jak bude člověk necitelným vrahem milých živých stvoření, nepozná zdraví a klidu.

Hudba velmi prospívá zdraví, když jí náležitě užíváme.


Z oněch rozkoší, ke kterým dává podnět tělo, kladou Utopijští nejvýše pocit zdraví. Příjemný pocit z jídla a pití, jakož i veškeré potěšení, které má stejné odůvodnění, jsou sice podle jejich soudu žádoucí, ale jen kvůli zdraví.


Veganství kvůli zdraví. I když tento druh veganství šetří spoustu zvířecích životů, je to jen díky tomu, že je maso pro lidi stále rozporuplnou potravinou, lépe řečeno: že se původně plodožraví živočichové stále ještě moc nepřizpůsobili k požírání masa, z čehož plynou různé zdravotní komplikace a rizika. Ubylo by mnoho veganů, kdyby se ukázalo, že maso neškodí zdraví.


Bylo by zapotřebí jiného druhu duchů, než jací jsou právě v této době pravděpodobní: duchů zocelených válkami a vítězstvími, jimž se dobývání, dobrodružství, nebezpečí, ba i bolest staly potřebou; bylo by k tomu zapotřebí přivyknout ostrému vysokohorskému vzduchu, zimnímu putování, ledu a výšinám v každém smyslu, bylo by zapotřebí dokonce jisté sublimní zlovůle, poslední odvahy poznání, jež si je sebou zcela jista, jež patří k velkému zdraví, bylo by zapotřebí, zkrátka a dost zle, právě tohoto velkého zdraví!


Zvířata chovaná na porážku žijí v přísně řízeném prostředí, kde je postaráno o jejich zdraví a výživu. Lidé však nikoli. Tudíž kolísá v jakosti nejen maso každého jednotlivého člověka, ale lidé obecně také vykazují nepřeberné množství nemocí, nákaz, biochemických disbalancí a špatných zlozvyků, jež činí jejich maso nezdravým. Určitě budete chtít k jídlu spíše maso z nějakého mladého a tělesně zdravého člověka, který se zjevně těší dobrému zdraví.
(Euthanasijská církev, Úprava lidské mrtvoly ke konzumaci)


Chorobní rodiče a chorobní učitelé vychovávají ještě chorobnější děti, dokud se chorobnost nestane normou a zdraví odstrašujícím příkladem.

Kde by se jediný zbyteček zdraví mohl skrýt, aby rostl a prodral se pancířem!


Různé formy redukčních diet byly známy už tehdy. Jednu racionální čtrnáctidenní odtučňovací kúru sestavil v 17. století mistr Šukadéva, jenž tvrdil, že pro zdraví člověka je velmi užitečné jíst co možná nejvíc syrové stravy, neboť právě ty její nestravitelné součásti, které vycházejí z těla nespotřebovány, čistí a masírují žaludek a střeva, což je velmi důležité.

Mnohem častěji než u nás se do jídel přidává česnek, věc z hlediska správné výživy velmi blahodárná. Angličané tvrdí (a do jisté míry oprávněně), že kdo pojídá česnek, jde sice nahoru se zdravím a tělesnou zdatností, ale shazuje se společensky. Indové toho nedbají.


Příklady druhých nás hubí, a uzdravíme se, jen když se odloučíme od davu.

Mudrc ví, že všichni ti lidé, kteří si vykračují v tógách nebo v nachovém oděvu a na pohled kypí zdravím, jsou zdraví jen zdánlivě, a dívá se na ně jako na nemocné, kteří se nedovedou ovládat.

I kdybychom se nepokusili o nic jiného, co by bylo prospěšné našemu zdraví, prospěl by nám sám odchod do ústraní.


Dělej co chceš a budeš zdravý jako řípa. Volnost tvá tě uzdraví a uchrání před nemocí. Svoboda půl zdraví.


Patnáct let zkušeností mě dostatečně poučilo; dnes uznávám jen zákony přírody a díky ní jsem získal své původní zdraví zpět. I kdyby proti mně neměli lékaři nic jiného, kdo by se jejich nenávisti divil? Jsem živým důkazem marnosti jejich umění a zbytečnosti jejich péče.

Musí si na pomoc proti bídě povolat důmysl, dřinu a práci, prohrabávat zemské útroby, hledat v jejím nitru s nasazením života a na úkor svého zdraví pomyslné bohatství místo bohatství skutečného, jež mu země sama od sebe nabízela, dokud jej dovedl využít.


Zdraví udržuje jen naprosté a bezvýhradné přesvědčení o zdraví.


Dejte jim všechno, zdraví, potravu, obydlí, zábavu, - stejně budou a zůstanou nešťastní a reptaví: neboť démon čeká a žádá si uspokojení.

Filosofie je v základě instinktem pro osobní dietu. Instinktem, který hledá můj vzduch, mou výši, můj čich, můj druh zdraví oklikou přes mou hlavu.


Tak jako jíst bez chuti škodí zdraví, tak studovat bez touhy kazí paměť a ta neudrží, co přijme.


Často jsem viděl žebráky, jak se těší dobrému zdraví právě pro svou nouzi, a naopak boháče churavějící z nenasytnosti svého neblahého žaludku a svých chtíčů.

Když se uzdravíte, nevzdáváte za to dík tzv. lékařům, ale říkáte, že je za to třeba vzdát díky bohům; jestliže se však neuzdravíte, vyčítáte to lékařům.


Božský nápoj sóma, který byl současně sám uctíván jako božstvo, je omamná šťáva, jež dává bohům nesmrtelnost, básníkům inspiraci, nemocným zdraví.


Kdo si může nárokovat duševní zdraví? Tato ubohá země je plná šílených lidí, proto se jevím šílený. Zdravý člověk se mezi nezdravými vždy jeví takto.


Kdyby tato země byla pokryta výživným ovocem, kdyby vzduch, jenž nám má dodávati zdraví, nám nepůsobil nemoce a smrt, kdyby člověk nepotřeboval jiného příbytku a lože, než jaké stačí daňkům a srncům - pak by Čingischánové a Tamerlánové neměli jiných sloužících kromě svých dětí, jež by byly dosti řádní lidé, aby o ně pečovaly v jejich stáří.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm