Matky všeho hnusu (citáty)

2. května 2012 v 15:47 | Misantrop
Příspěvek ke Dni matek (vždy 2. neděli v květnu)


První povinností křesťanské matky je pošpinit mysl svého dítěte, a ona tuto povinnost nezanedbává.

*

Když Scipio dobyl Numantie, našly se tam matky, které držely v náručí napolo snědené děti.

*

Mojžíš praví Židům, že nebudou-li zachovávati jeho obřadů, nejen dostanou svrab, ale že i matky snědí své děti.

*

Cožpak matky jsou majitelkami svých dětí? Vždyť ta bytůstka, sotva vyšla z břicha, začne křičet, aby ohlásila, co chce, aby oznámila svou osamělost a vyhlásila svou nezávislost.

*

"Kdyby tak Myrna Minkoffová viděla, jak hluboce jsem upadl."
"Copak dělá ta maličká? Jestli má peníze, jaks mi tvrdil, měl by sis ji možná vzít. Pěkně byste se usadili a měli hezký malý děťátko nebo tak prostě."
"Mám uvěřit, že ústa mé vlastní matky vypustila něco tak oplzlého a sprostého?" zařval Ignácius.

*

Soudí jakousi "moderní matku", která zanedbávala a týrala dítě, protože jí bylo zřejmě milejší šest hodin denně klábosit po internetu. Kdesi jinde zase kdosi "chytrý" přišel s návrhem zřídit pro budoucí matky jakýsi "výcvikový program" či snad rovnou trenažér mateřství.

*

Freud Pán byl první, kdo odhalil otřesná nebezpečí rodinného života. Svět byl plný matek - tedy plný perverzity všeho druhu, od sadismu až po cudnost.

*

Nechť zrno ze země
se nerodí ni děti z matek: ne,
ať nynější ta rána morová
je zahladí neb sudba ještě horší!
(Sofoklés, Král Oidipús)

*

Vše unořeno v areliéfní prostřednost, všichni se rozčilujem, vypravujem si blbiny a spokojeně vrníme prostřed naslepičené pobuřlivosti rozkydlých matek s kabelami z vikslajvantu.

*

"Matka všeho hnusu" - tak jsem přezval každou lidskou březí samici, jež by ráda vyvrhla na svět další zlo v člověčí podobě. "Jděte ode mne, vy matky všeho hnusu! A nechoďte mi na oči!", tak jsem zvolal, nazvav je plným právem misantropa takto nectně. Ale ony dál vykonávají své nectné řemeslo manželských a mateřských kurev.

*

Stížnosti matek, že se netěší úctě ostatních, kteří pečují o planetu Zemi, nejsou tak úplně imaginární. A protože má plození ten nejtěžší dopad na přírodu, někteří vidí rodiče jako nepřátele planety.

*

Podstata státu je stále stejná. Hitler si pěstoval harém milionů zasloužilých matek, dnes se těm kurvám nadržuje také. Jen místo metálů s hákovými kříži dostávají tučné odbytné v podobě peněz. Takže jsou na tom dokonce lépe.

*

Na kuchyňském stole leží několik fotografií z jakési rodinné oslavy číchsi narozenin. Barevné snímky přiopilých, lesknoucích se mastných ksichtů, křenících se v zátiší stolu, zarovnaného cukrovím, chlebíčky a chlastem, snímky napuchlých matek, držících v náručí kojence v povijanu. Hnusnější pornografii jsem v životě neviděl.

*

Touha otrávit matku byla určitě jen dílem přírody. Příroda dala pokyn k rozvinutí takové antipatie. Je přece nesmysl myslet si, že svým matkám jsme něčím povinováni a že jim něco dlužíme. Z čeho by měla taková vděčnost pramenit? Jen z toho, že matka přišla do jiného stavu, když ji někdo omrdal? Pro mne je to jen důvod k nenávisti a opovržení. Přivedla nás na svět, to je pravda, ale dala nám do vínku i štěstí? Naopak, vyvrhla nás do světa plného nástrah a my jsme tyto nástrahy museli překonávat jen svou vlastní vůlí. I já jsem měl matku, která ve mně vzbuzovala stejnou nenávist. Opovrhoval jsem jí od chvíle, kdy se ve mně probudily city. V životě jsem nepoznal slastnější pocit než v okamžiku, kdy navždy zavřela oči.

*

Četli jsme už mnoho o mladých mužích, jak chodí na plesy a jezdí do lázní pátrat po bohatých dědičkách. Ať někdo dobře (objektivně!) napíše o láskyplných matkách, které vodí své nahé dcery po bálech a lázních, aby pro ně nachytaly živitele.

Vzaly jeho matku, tesařovu ženu, a udělaly z ní "Matku boží". A když Ježíš byl boží syn, tak byla matka boží Ježíšovou babičkou. Bylo zapotřebí ženského mozku, aby něco takového vymyslel. Nebylo to vtipné, spíš hloupé, ale patřičně lstivé, a tak se to ujalo.
Ale matka boží se přirozeně musela teď stát matkou bez nečistého styku s mužem.
Nasadily tedy tesaři Josefovi parohy a prohlásily, že se Ježíš narodil bez otce, docela jako se líhnou mšice phylloxery a žlabatky duběnkové.

Jak vzniklo ctění, zbožňování žen a co to vlastně je?
Věřil jsem kdysi, že k tomu dala podnět synova úcta k matce, ale obávám se, že jsem se zmýlil. Nevěřím už, že je nějakým úctyhodným aktem "rodit živá mláďata". Ale žena vytloukla kapitál ze všeho: dokázala, že bylo mateřství prohlášeno za posvátné.

*

Jeho zbožná matka ho tak dobře vychovala, že mu nezbylo trochu rozumu ani sebevědomí.

Nemohu přece mít někoho rád jen proto, že je to moje matka, a nemohu se také jen tak někomu pro radost přetvařovat, jako bych to dovedl.

*

A tobě, ženo, pravím:
pokud bys chtěla jako ctnostná matka
vychovat z mého syna občana,
posměchu bys došla před děvkami,
jež nalíčené sedí v bordelu
polibky zpité, vínem opojené.

EVA
Mne čeká krásný úkol:
budu první matkou na světě!
LUCIFER (stranou)
Ta idea je, ženo, chvályhodná,
tím lidská bída bude znásobená!

*

Do konce života se nezbavíte škody, kterou na vás napáchali vaše matka a otec, i kdybyste je nikdy neměli poznat. Stejně na vás zanechají jizvy.

*

Po přestálé vichřici, která napáchala značné škody, pozabíjela pár mých nepřátel a načas ochromila jejich chorou civilizaci, mě moje vlastní šílená matka obvinila z toho, že jsem to přivolal Já! Už jsem za život vyslechl mnohé, ale tohle překonává vše dosavadní. Já že bych měl takovou moc? Kéž by to bylo tak jednoduché! Přivolal bych zkázu na jejich tupé hlavy ještě větší! Ostatně měli by si zvykat: extrémní podnebí na planetě, kterou denně ničí a zamořují miliardami sebe samých a svými exkrementy a exhalacemi, bude čím dál extrémnější. Vinou těch chorých mozků bude jednou život na povrchu země nemožný; budou se muset nastěhovat buď pod zem, nebo na jinou panenskou planetu, kterou ovšem zanedlouho také zničí jako ničemný virus na nezadržitelném postupu. A za všechno prý mohu Já! Má šílená matka mi přisuzuje větší moc než přírodě. Což jsem snad bůh? Či ďábel? Kéž by to tak byla aspoň z polovice pravda! Poznali by můj nesmiřitelný hněv!

Vidím-li někde těhotnou ženskou nebo matku s dětmi, vždy je to na pohled primitivní osoba, hovado, jemuž se ve tváři nezračí žádná vyšší myšlenka, kromě myšlenky na hrubé plození čili "touha po miminku", jak tomu ony eufemisticky říkají. Zachraň se kdo můžeš! Hloupost se chce stát nesmrtelnou a ještě se chce rozmnožovat! Nebo je ta "touha po miminku" jen touhou vzdorovitého klacka po živé hračce. Jsou to automati, pouhé plodnice a výtrusnice. Chlapi to samé: jsou to pouzí tupí trubci, mrdáci, kteří myslí jen na jedno a kteří by "ojeli" i vlastní matku, kdyby nebylo do čeho "píchnout".

*

Vzývám síly Země! Stůjte při mně v mé nejtěžší hodince! Země ochraňuj mne! Chraň své nejzdařilejší dítě, na něž můžeš být právem pyšná! Chraň svého milujícího syna! Tys má pravá matka! Jak jsou, na rozdíl od Tebe, jiné matky macešské! Milují více Boha, než krev své vlastní krve; mají více slov chvály pro Ježíše Krista, než pro plod života svého; jsou oporou více Církvi Svaté, než posvátnému svazku mateřskému! Země - matko má jediná - nejsi slzavé údolí: Tys mi rájem! Země, jsem Tvůj smysl a Tys smyslem mým. Jsem Ti věrný po Tvém vzoru. Ty má stálice! Jak bych mohl Tebe zradit a hledat smysl v nebi, plném hvězd? Jsou to jen bludičky, vábící snílky do močálů! Z té hvězdné hlubiny jímá mě závrať. Díky za tu závrať! Neboť ta mne vrací Tobě, má Země!

*

Narodili se, a když povyrostli, brzo se dovtípili, že se před nimi rozprostírá nedozírné hmyziště; nejlépe bude, řekli si vzápětí, když do toho hmyziště vstoupíme co pokud možno neodlišený hmyz; vidíme, že si tu všichni dělají, co chtějí; i my si tak budem počínat! Od té chvíle matka co chvíli pošle vlastní dceru do bordelu, od té chvíle syn či dcera vlastní matku podá šéfovi na pánvi, všichni pochopí, že ze všeho si je nejen možno, ale i třeba dělat srandu.

*

Liliputáni vůbec neuznávají, že by bylo dítě nějak zavázáno matce, že je přivedla na svět, což nebylo, uvážíme-li trampoty lidského života, samo o sobě žádným dobrodiním a rodiče na to ani nepomýšleli, neboť se v milostném obcování obírali jinými myšlenkami.

*

"Ó že musím o vlastní své matce takto mluvit! Ale nenáviděla jsem ji, proč bych to neřekla? Vždyť ona byla hlavní původkyní nesnesitelného, nekonečně dlouhého, zoufalého otroctví mých dětských let! Jediný její cíl bylo udělat ze mne bezduchou, dobře vychovanou marionetu, jako byla sama..."
(L. Klíma, Ženy Cesareovy)

*

Mnoho mužů chce, aby jim žena nahrazovala matku. Dají se se ženou dohromady a klesnou až na bod, kdy byste řekli, že už nejsou schopní se sami o sebe postarat.

*

Nenávist je matka pravdy, láska je matkou všech lží.

*

SVĚT: "Představ si, že ruka tvojí mámy, která tě teď jemňounce hladí po tvé velké nemotorné hlavičce, tě jednou bude bít, protože třeba přineseš domů ze školy špatnou známku."
DÍTĚ: "Nevěřím, že mě bude tato laskající ruka schopna kdy udeřit! Cožpak mě moje máma nemá ráda?"
SVĚT: "Dítě zlaté, ovšem, že tě má tvoje máma ráda. Ale tak, jako mají rády všechny zvířecí mámy svá mláďata. Mateřská láska je jen pud, ale pravá láska je ušlechtilý cit. Krom toho, ovčáci přece taky hladí malá jehňátka, aby se nebála, když je vezou na jatka."
Další článek na podobné téma:

 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm