U samých bran velkého tajemství života

2. července 2012 v 17:55 | Misantrop

Také on má nyní své tajemství. Jmenuje se nenávist, bezmocná nenávist k nim oběma. Edgarův neklid byl tentam. Konečně se kochal čistým, jasným citem: nenávistí a nepokrytým nepřátelstvím. Ale rty byly dál tvrdé. Věznily za zuby tajemství nenávisti.
(S. Zweig, Mučivé tajemství)

*

"Jistě má nějaká svá tajemství - ošklivá tajemství, vypadá na to - tajemství tak temná, že v porovnání s nimi i to nejhorší bylo by jako sluneční jas."

*

Srdce bez tajemství je jako odkrytá karta. Tam, kde je hloubka, jsou i hluboká tajemství, neboť se vyskytují veliké prostory a zálivy, do nichž se utápějí poklady.

*

Roboti, biologické stroje, si uvědomí sami sebe, vzbouří se a vyhladí lidstvo. Jenomže neznají svůj vlastní výrobní postup, neznají "tajemství života", jež je spolu s lidmi navždy ztraceno; nevědí, jak se bez lidí rozmnožovat, a proto i jim hrozí brzké vyhynutí. Hra končí tím, že se mezi Roboty najde jeden pár schopný citu a lásky, noví Adam a Eva robotí rasy. Poslední člověk, jenž měl pro Roboty znovuobjevit ono nedostižné výrobní "tajemství života", selhává, ale příroda žije dál.

*

Umění jest ubohé, jako vše lidské. Možno, ať uměleckým ať jiným způsobem, vyjádřit jen obstojně jen věci nízké, jen věci lidské. Velké Tajemství ne.

I nejzanedbanější duše je svatým tajemstvím, i nejnečistší okna do ní tím nejpodivuhodnějším, co země stvořila, ustavičné nakukování tam profanatio sacri.

Strach před svobodou a světlem, - toť tajemství lidstva.

*

Domníval se, že můžeme vídat rádi jen osobu, kterou známe málo, v níž zůstává nějaké tajemství, něco neprobádaného; osobu, která nás trochu znepokojuje a zůstává jaksi zahalená.
(G. de Maupassant, Výlet do Marseille)

*

A tenkrát se mi v nitru vylíhla hmotařská myšlenka přivézt si s sebou domů kromě bádání a věd i nějaký ten "šmakovnější" kousek Indie - i začal jsem si zapisovat všeliká kuchařská tajemství, kdekoli jsem se k nim jen dostal. Tak vlastně vznikla tato knížka.

*

Tvůrče, nemluv a tvoř. Pravé tajemství bytí
ve veteši mrtvých pojmů se nikdy nezachytí.

*

Kdo ze sebe nedělá tajemství, pobuřuje: a proto věru máte proč se báti nahoty!

*

Ti, kdo sní ve dne, poznávají mnohé z toho, co uniká snivcům pouze nočním. V šerých vidinách je jim přáno nahlédat do věčnosti, při procitnutí pak žasnout úchvatným poznáním, že stanuli u samých bran velkého tajemství.

*

Smrt je něco podobného jako zrození; tajemství přírody: sloučení prvků a jejich rozloučení.

*

Tajemství - byť sebestrašnější - není-li nikdy zjeveno, je vlastně pouhá nicota.

*

V nitru je přítomna vůle, která neumírá. Kdo zná tajemství vůle a její životní síly?
(J. Glanvill)

*

Jeho tajemství bylo: neměl strach ze smrti.

*

Marťané odkryli tajemství života zvířat. Zvířata se života neptají na smysl. Zkrátka žijí. Pravý smysl jejich života je život; mají jej ráda a žít je těší.

*

Přinejmenším od upanišadových dob se šířila v Indii myšlenka o nutnosti vysvobození z tohoto světa, o definitivním zrušení života jakožto cíli všeho našeho snažení. Tyto myšlenky nebyly zprvu obecným vlastnictvím, Jadžňaválkja a druzí nejpřednější upanišadoví myslitelé je sdělují ještě jako tajemství, masově je zpopularizovali Buddha a Mahávíra, ale kolem počátku našeho letopočtu se stávají pomalu, ale jistě, obecným majetkem.

*

Celý svůj život pronásledoval zločiny a ochraňoval oběti. Podvodníci a vrahové neměli hroznějšího nepřítele, než byl on, poněvadž jako by četl v jejich duších nejskrytější myšlenky a na první pohled rozluštil všechna tajemství jejich záměrů.

*

Muže šlechtí-li vzdor a směle svobodná síla, hluboké tajemství, věř, svědčí mu ještě snad víc.
(J. W. Goethe, Básně, Římské elegie)

*

Ženy, kdybych byl z vás, měl bych odpor ke všem emancipátorům, kteří vás chtějí zrovnoprávnit s muži. Vedou vás do záhuby. Dejte pozor: jste již zbaveny ledačeho ze svého tajemství a kouzla.

*

Ženy umějí zachovat jen jedno tajemství - svůj věk.

*

Rozum je sekyra; vším pronikne a proseká se do tajemství věcí.

*

Někteří význam slova saunterer, tulák, odvozují od sans terre, bez země, nebo bez domova, což pak v dobrém smyslu označuje někoho, kdo nemá žádný určitý domov, ale je stejnou měrou doma všude. To je totiž tajemství úspěšného toulání.
(H. D. Thoreau, Chůze)

*

Všechny své osobní záležitosti považujme za tajemství a pro své dobré známé musíme nad to, co vidí na vlastní oči, zůstat naprosto cizí.
Pár arabských zásad: "Co nemá vědět tvůj nepřítel, to neříkej svému příteli." - "Když o svém tajemství pomlčím, je to můj zajatec; nechám-li je uniknout, jsem jeho zajatcem."

*

Starý oceáne, nedáváš snadno na pospas chtivým očím přírodních věd tisícerá tajemství svého nejhlubšího nitra: jsi skromný. Lidé se neustále chlubí, a maličkostmi.

*

Na první místo je postaveno myšlení a poznání džňána, správné pochopení tajemství života a podstaty lidských bytostí, které je předpokladem ke konečnému vysvobození átmana z koloběhu přerozování.

Potom konečně poznal Mahávíra pravdu o tajemstvích života a stal se Džinou, tj. Vítězem.

*

"Věřte mi, přátelé, je to s talentem jako s ctností: člověk ji musí milovat pro ni samou, nebo se jí zcela vzdát. A přece se oběma dostane uznání a odměny jen tenkrát, když je dovedeme pěstit v skrytu jako nebezpečné tajemství."

*

Co je oheň? Je to tajemství. Učenci žvaní o tření a molekulách. Ale ve skutečnosti nevědí nic.

*

Tajemství, jak sklidit největší plody a největší požitek z bytí, zní: žít nebezpečně!

*

Podle mého názoru je defektem lidský smysl pro morálku. Člověk je jediný živočich, který ho má. V tom je tajemství jeho degradace.
(M. Twain, Dopisy z planety Země, Nejnižší živočich)

*

Je nesnadné uhodnout, jak se lidé naučili znát a užívat železa, protože je neuvěřitelné, že by sami přišli na to, jak dobývat rudu z dolů, jak ji zpracovat, aby se dala tavit, kdyby nevěděli, co z ní vznikne. Tím méně můžeme přičíst tento objev náhodnému požáru, protože ložiska se tvoří jen na místech neplodných a holých, kde není stromů ani rostlin. Člověk by řekl, že se příroda postarala o to, aby nám toto osudné tajemství odňala.

*

Hledal jsem marně, člověka jsem nenalezl. Spiknutí je všeobecné, bez výjimky, bez návratu, a jsem si jist, že své dny dožiji v tomhle strašném zavržení, aniž bych kdy rozluštil jeho tajemství.

*

Filmům zpravidla schází tajemství, tato nezbytná složka každého uměleckého díla.

*

Je ti nudno, stýská se ti, táhne tě to k lidem, do měst, k zápasu...! ...Ne... ne... my už zapomněli tajemství toho prostého, rostlinného života!
(M. P. Arcybašev, Dřevěný špalek)

*

Chtít mít děti? Copak o to - ale rozhodnout se mít dítě, tady může hrát prim jen nevědomost předem zločinná - znovu souhlasit, aby v horizontále bylo zopakováno tisíckrát prozkoušené nedochůdné, ovšem i aby prvotní čirost byla ztřísněna, aby nicnetušící bylo z hlubin jistoty vytaženo na krvavou palubu vědomí a pak zrazeno ve všem všudy, a to zrazování aby trvalo půl sta let! Ale když se dítě narodí, zevšad se rojí pečovné ruce, voní květiny a lidé kolem se zaradují, ano, oni se opravdu zaradují i radují. Jaké strašné tajemství, svatý, pekelný koloběh. Oč tu běží?

Jestliže příroda je tak dokonalá a jen předstupeň, jsme my snad stupeň? Čeho? Zde něco hanebně nesouhlasí. Anebo že by to přesto byla Pravda? To není nejstrašnější tajemství, ale nejhroznější záhada, asi tak jako v ledu zamrzlá anakonda. Mám za to, že ona Pravda neplatí, a že je pozdě.

*

Misantrop nenávidí lidi, v tom je celé tajemství jeho moudrosti.

*

V povídce Královo tajemství je překvapivá shoda se starořeckou legendou o oslích uších krále Midáse (podobná je i irská pohádka, již zpracoval K. H. Borovský v "Králi Lávrovi"). Shoda je i v tom, že to "strašné" tajemství v obou případech prozradí nějaká rostlina vyrostlá z vykopané jámy, kam svědek královy "hanby" ono tajemství potají vyřkne: v indické povídce to nakonec prozradí bubínek z chlebovníku, ve starořecké legendě to zaševelí rákosí. Avšak indický král s oslíma ušima se po odhalení zachová zcela jinak: místo, aby se zlobil, zuřil či klesl pod tíhou hanby, důstojně vstane a před ohromeným davem si rozmáchlým pohybem odhrne vlasy. Konečně odhalí své tajemství a smíří se s tím, že ho lidé spatří takového, jaký skutečně je. Ve chvíli, kdy si vlasy odhrne, nejsou však již jeho uši oslí. Vypadají důstojně jako vznešené boltce na hlavě sloního boha Ganéši, na nichž spočívají klenoty pokory a pravdy. To se mi zdá jako to nejúžasnější zakončení této zřejmě prastaré legendy. Král zvítězí tím, že je hrdý na své zvířecí uši.

*

Znám jejich nejtajnější tajemství, i ta, před nimiž se sami skrývají a k nimž se nehlásí jako k čemusi "zvířeckému". Všichni do jednoho to jsou bídáci a lumpové, včetně tzv. "nesobeckých" hrdinů, světců, pop-idolů, významných celebrit, vědců a éterických žen!

*

A jako vědci, střežící své objevy před zneužitím verbeží, tak i Já si chráním svá tajemství a neodkrývám nikdy před žádným člověkem moje nitro. Na to mám dost rozumu. Jen tahle knížka to činí, ale tady mě chrání anonymita pseudonymu.

*

Učebnice dějepisu se přepisují bezmála každých deset let, s každou změnou režimu nebo s každou změnou společenského ovzduší, na což jsou lidé kabrňáci, to jim jde, na to jsou vynalézaví až hrůza, ale učebnice přírodopisu, tj. nauky, která je stále živá, stále otevřená, stále nedokončená, stále skýtající a odhalující nová a nová tajemství, ta ustrnula v konzervačním nálevu jako zrůdné dvouhlavé embryo.

*

Pohlavní akt je velkým άρρητον, veřejným tajemstvím, které nesmí být nikdy a nikde zřetelně zmíněno, ale vždy a všude se samo sebou chápe jako hlavní věc, a proto je stále přítomno v myšlenkách všech, pročež každý chápe i tu nejjemnější narážku na ně.

*

Dychtivě čtete a čtete a nevnímáte čas, nevnímáte prostor, jako kdyby na každé nové stránce, pohlcené dosud v temnotě, mělo se skrývat odhalení tajemství vesmíru, bytí a života. Většinou tam nenajdete nic, avšak ono si jistě najde vás, budete-li dost vnímavý a přemýšlivý.

Červenky jsou opravdu hodně zvláštní ptáčci. Někdy se vám při pohledu na ně zdá, že vás snad přišel navštívit sám ztělesněný duch lesa, jenž vám chce být ochráncem, průvodcem a zjevovatelem všech lesních tajemství.

*

Tajemství silných spočívá v tom, že se neustále překonávají.
(M. Barrès)

*

Hledíme na tytéž hvězdy, máme společné nebe, obklopuje nás stejný svět: co záleží na tom, s jakou prozíravostí hledá kdo pravdu? Jedinou cestou se nemůže dojít k tak velkému tajemství.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm