O oběti a obětování

25. prosince 2012 v 16:48 | Misantrop

Žijeme ve světě plném bláznů;
a my jsme jejich oběti.
Tak pracujte a množte se, drobečkové,
život jde dál.

*

"Co bychom si bez nich počali!" Tak mluví pokořený, bojácný a ohloupený lid, jenž přináší své "dobrovolně-povinné" obětiny.

*

Svobodný člověk nezná žádných obětí, povinností, ani se necítí být vázán tím, aby neznal žádné oběti a povinnosti.

*

Bůh dal svého syna k odpuštění hříchů za oběť. Jak byl najednou konec evangeliu! Oběť za vinu, a to ve své nejodpornější, nejbarbarštější formě, oběť nevinného za hříchy viníků!

*

Budeme reptat? Ne. My víme, že blahobyt sám o sobě není hodnota, že naše oběti slouží vyššímu cíli. A jestliže objevíme, že se nám do cesty postavily zátarasy z ostnatého drátu, nepodřídíme se veškerým omezením svobody pohybu bez jediné stížnosti? Podrobíme. Víme, že to všechno se děje kvůli Státu.

*

Démony, bohy a svaté si člověk tvoří podle svého vlastního obrazu; potom jim musí neustále přinášet oběti, vznášet prosby, zdobit chrámy, skládat sliby a rušit je, podnikat poutě, klanět se obrazům a zdobit je atd. Služba jim se všude propojuje se skutečností, dokonce ji zatemňuje: každá událost se pak bere jako protipůsobení oněch bytostí: zacházení s nimi vyplňuje polovinu času života, neustále udržuje naději a tím, že podněcuje ke klamu, se stává často zajímavější než obcování se skutečnými bytostmi. To je výraz a symptom dvojaké potřebnosti člověka, zčásti po pomoci a opoře a zčásti po zaměstnání a zkrácení chvíle: a i když to často přímo pracuje proti té první potřebě, neboť při nastalých nehodách a nebezpečích se drahocenné síly neužitečně spotřebovávají na prosby a oběti, místo aby se napřely k odvrácení zla.

*

Jejich právě tak krásné, jako falešné ideály míru a lásky slouží jen k tomu, aby uspaly bdělost naivních slabochů a zmírnily odpor všech potenciálních obětí jejich násilnického řádění.

*

Jak chtěli bychom objasnit,
že jiné k oběti nutíme, sami však
před smrtí, nezbytnou pro spásu, prcháme?
(Eurípidés, Hérakleovci)

*

Oběť. - O oběti a obětování smýšlejí obětní zvířata jinak než diváci: ale nikdy jim nebylo dáno slovo.

*

Ten plamen rovněž hnal i ruku Médejinu
a roznítil ji k zlému, vražednému činu,
že zahubila bratra i své vlastní děti -
ten plamen žhne a kupí oběť na oběti.

*

Seznav, kterak košeráci
oběti své vraždí,
tu talmud svou reputaci
ztratil u mne na vždy...!

*

Kolikerou obětí musil si vykoupit nikoli svůj sobecký klid (jak říká lidský průměr, neschopný povznést se se svým porozuměním k takovým osudům), nýbrž jas svého díla a své dovršení!

*

Zatímco lev zabíjí své oběti, jen aby se nasytil, člověk přivedl na svět lidskou krutost, skrze niž se mstí všemu živému za to, že byl tak dlouho od přírody bit.

*

Na antické kultuře, nebo spíš na jejich pohanském náboženství, mi vadí jen zvířecí oběti, jakožto poslední pozůstatek barbarství. Podivuhodně jsem v tom zajedno i s Lúkiánem, který v úvodu své stati O obětech píše s vykřičníkem toto:
"Co ti blázni nadělají s oběťmi, se svátky a procesími, o co všechno prosí bohy, za co se modlí a co si o bozích myslí!"

*

Národy se obracejí k Bohu s modlitbami, přinášejí mu oběti a dary, aby skončilo jejich neštěstí, které má svůj původ v nedbalosti, v nevědomosti a ve špatnosti jejich vůdců, v nesmyslnosti jejich zřízení, v jejich pošetilých obyčejích, v jejich nesprávných názorech a zejména v nedostatku vzdělanosti.

*

Stále je v nás něco hluboce dvojsmyslného. Rysy, jež pravdivě vystihují tvář lidstva, nejsou nejostřejší.
Slavnostní oběť - akt vytvářející posvátno - je toho příkladem. Ve své nejvyšší (a také nejčastější) formě je oběť rituálním odsouzením člověka nebo zvířete k smrti. V dávnověku mohlo být i samo usmrcení zvířete předmětem zákazu, čímž by se zdůvodnily vražedné usmiřovací rituály. Dnes je postihováno všeobecným zákazem pouze usmrcení člověka.
Právě pomocí této oběti je možné podílet se na zločinu, jenž se takto stává společným zločinem všech účastníků: jde o svaté přijímání.
(G. Bataille, Erotika, opora morálky)

*

Jak dlouho ještě budeš zachovávat zčervivělý kult toho boha nedbajícího tvých modliteb ani štědrých darů, které mu přinášíš jako smírné oběti? Pohleď, ten hrozný manitu není vděčný za hojné poháry krve a mozku, jimiž poléváš jeho oltáře, zbožně zdobené girlandami květů. Není vděčný... neboť zemětřesení a bouře řádí od počátku věků pořád stejně.

*

Běžné náboženské úkony jako modlení a oběti nijak k dosažení spásy nepomáhají a ničím tu člověku nemohou být nápomocni ani bohové, jejichž existenci sice Buddha nepopírá, ale nenalézá pro ně ve svém systému místo.

*

Čím čistší jsou oběti, tím špinavější jsou ruce vrahů.

*

Co jest větší zločin: ponořiti ve zbožném shromáždění na uctění Božstva nůž do srdce mladé dívky, ozdobené obětními páskami, nebo snísti ničemného člověka, jenž se mohl brániti, než byl zabit?
Přesto však máme mnohem více dokladů o dívkách a chlapcích obětovaných, než snědených; téměř všichni známí národové obětovali hochy a dívky. Židé rovněž přinášeli takové oběti. Nazývalo se to anathema; byla to skutečná oběť a ve XXVII. kapitole Leviticu je nařízeno neušetřiti živoucí bytosti, jež byla zaslíbena.

*

Léčivý prostředek rozmrzelých. - Již Pavel se domníval, že je zapotřebí oběti, aby bylo odstraněno hluboké rozmrzení boha z hříchu: a od té doby se křesťané nepřestali zbavovat nevole ze sebe samých prostřednictvím oběti, - ať už jí je "svět" nebo "dějiny" nebo "rozum" nebo radost nebo pokoj a klid druhých lidí, - něco dobrého musí za jejich hřích zemřít (byť i jen in effigie)!

*

O bozích se jim nikdy ani nezmínil, takže o nich lidé nic nevěděli, a proto je ani nevzývali, ani jim nepřinášeli oběti.

*

Láska je podrobení se cizí personalitě, otevření všech oken bytosti přívalu cizího vzduchu a cizích vůní, obětování vlastní osobnosti - na oltáři cizího božstva.
(Joséphin Péladan)

*

Člověk je jediné zvíře, které se vlídně vyjadřuje o obětech, jež hodlá sežrat, teprve když je sežere.


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm