Vyseru se na tvé zákony!

4. ledna 2013 v 15:22 | Misantrop

"Vyseru se na tvé zákony a na celou tvou roztomilou lidskou společnost! Co je mně po tvé lidské společnosti? Musela bych mít trochu větší respekt před tou hromadou červů, zvaných lidská společnost, abych na výplod zbabělé pohodlnosti jejich, 'zákony', nějaký zřetel brala! Ovšem patří k nim i bytosti vyšší, jako jsem třeba já, - ale cílem těchto je upotřebovat červy za potravu pro děla! Aby nějaká vyšší bytost z lidského hnoje vykvetla, to je cílem tohoto hnoje, - to je cílem lidstva, - a je pitomý předsudek, že zachováváním zákonů k cíli tomu se pracuje. Naopak rušení zákonů ze strany vyšších lidí je vzpruhou tohoto pokroku, - jen burcování líných kaprů z jejich prašivé pohodlnosti, zákony zabezpečené, znamená dobro lidstva vůbec! Chátra nesmí být zaměňována s lidstvem! Lidstvo v nejušlechtilejším smyslu, - toť několik jednotlivců, z kterých jeden sotva z milionu červů povstane. Rušení zákonů jest blahem lidstva.
Plivám na takový zákon tisíckrát! A poplivání byla bych hodna, kdybych nezjednala si teď spravedlnost sama! Já mám teď moc - má vůle je teď zákonem, - dost řečí!"
(Klíma, Bílá svině)


Prachsprostí ledi, jejichž doménou je zákon, vláda a pořádek. Kdyby aspoň chtěli prosadit nějaký skutečně účinný zákon, když je to politikaření tak strašně baví... Mohli by například prosadit zákon, podle kterého by musela být každá prvorodička hned po porodu sterilizována. To by byl skutečně účinný a potřebný zákon, jenž by byl pro nás, pro divokou zvěř, opravdovým přínosem. Samozřejmě, že pokud už mluvíme o zákonodárství, nejradši bychom viděli zákon, jenž by trestal zabíjení, mučení a omezování osobní svobody zvířat, ale podobný zákon mají ledi pro svoji vlastní ochranu a je beztak nedostačující... Naproti tomu zákon o povinné sterilizaci prvorodiček by za pár století přinesl první labužnické ovoce v podobě opětné rovnováhy v přírodě, která by nastala poté, co by se vyrovnal počet ledské populace vůči ostatním zvířecím druhům.


Zabíjet je zločin, poněvadž jsme lidi spočítali. Když se narodí, zapíší je, pojmenují a pokřtí. Ujme se jich zákon. Tak je to. Člověk, který není zaznamenaný, se nepočítá; zabijte ho v poušti nebo ve stepi, v horách nebo v nížině, co na tom! Příroda miluje smrt, ta netrestá.


Kočka bude vždycky lovit, i když ji krmíte, pavouk bude dál soukat sítě, lidi budou pořád stejně krutí (od toho to jsou lidi), i kdyby to měli zakázané zákonem hypotetické většiny veganů.


Žena zavedla dvojí morální zákon: jeden pro muže a jeden pro ženy. Když muž a žena udržují spolu důvěrný styk, říká se jí mučednice (ubohá "svedená" dívka) a jemu bídák (ten bídný svůdce).
Jak to při svedení ve skutečnosti chodí, to ví celkem každý ze své zkušenosti; avšak naše ústava (pravděpodobně tajně zosnovaná dámami) nám zakazuje o tom mluvit.
A dále:
Muž v manželství podváděný je směšný, podváděná žena je tragická.
Žena tak má dvojí morální zákon.


"Proč píchají slony do hlavy?"
"Aby jim vštípili člověčí zákon. Lidé si to vymýšlejí - a ještě jiné, horší věci - protože nemají drápy ani zuby."


Mravní zákon nutí lidi, kteří jsou doposud zvířaty, aby žili jinak než zvířata, a to je jim nesporně proti srsti, ale také jim to lichotí a dodává sebejistotu.
(A. France, Ostrov Tučňáků)


Vezměme nejlepší případ a řekněme, že všichni občané v zemi jednomyslně souhlasí s nějakým zákonem. Zdaž by proto občany neutlačoval? Dnes mohu souhlasiti s určitým nařízením, jež se tak stalo rezultátem mojí vůle. Avšak nařízení, byvši uvedeno v život, stává se jaksi mou zkrystalizovanou, stálou vůlí, která odtud jako taková mě omezuje. Či snad proto, že včera jsem provedl hloupost, schváliv jeden zákon - mám dnes za to pykati a snášeti po celý život jeho špatné účinky?


Stačí jen vyčkat, až bude vyhlášen zákon jdoucí do mnohem větší hloubky, než světová historie dosud znala: zákon o protistátních myšlenkách a citech. Možná že to ještě nějaký čas potrvá - ale že k tomu jednou dojde, tím jsem si jist.


Pozemský život má svoje zvyklosti, jež fungují miliony let, a nikdo nevymyslel nic lepšího - řečeno slovy našich demokratů. Člověk má své instituce a zákony, jež nefungují ani jedno volební období.


Byli by sami proti sobě. Odsunuli tudíž sociální darwinismus na smetiště dějin, neboť prý člověk se řídí jinými zákony než ostatní zvířata. To je sice zčásti pravda, ale bohužel: je to také zdroj všeho neštěstí, že člověk odmítá přírodní zákony a nežije podle nich. Ale jak říkám: byli by sami proti sobě. Jako kdyby i tímto nebyli sami sobě nejhorším nepřítelem!


Souhrn zločinů, které nelze trestat zákonem, nenazývá se kriminalitou. Mnoho lidí dokonce tvrdí, že takové zločiny ani neexistují. Bez zákona není zločinu. V jakém světle se však musí jevit spravedlivému zákon, jenž připouští vykořisťování a násilí ze strany státu?


Patnáct let zkušeností mě dostatečně poučilo; dnes uznávám jen zákony přírody a díky ní jsem získal své původní zdraví zpět.


Tím, že ustavičně spílám lidstvu a nazývám je verbeží, vlastně nedělám nic nového. To, že jsou lidi opravdu verbež, dosvědčuje existence všech zákonů, pravidel a morálních věd. Každý moralista či zákonodárce, ať už se prohlašuje za lidumila, nebo ne, celou svou bytostí dokazuje, jak lidský rod musí být držen na uzdě etických příkazů či omezován strachem ze zákonného trestu. A přece se ještě žádnému zákonodárství ani žádnému přikázání morálky nepodařilo člověka změnit. Zřetelně vychází najevo, že ani zákony, ani morálka toho prostě nejsou nejenže schopny, ale že spíš naopak: dovolují pokrytcům, aby se za ně schovávali se svými špatnostmi a navíc, jestliže je určována nějaká morální zásada či zákonné opatření, má vždy povahu něčeho vnějšího, co je mimo člověka, který se s takovou zásadou nebo opatřením neztotožní a ani nemůže ztotožnit, jednoduše proto, že pokud určitý popud k nějakému jednání nevychází z něho a z jeho přirozeného sklonu, tak jiný prostě obejde či zavrhne jako cizí, jemu nevlastní. Zkoušelo se to s ideou Boha, jakožto nejvyšší spravedlnosti, ale sám výklad, zvaný teologie, je tak klikatý a tolik různorodý, že nepřináší nic, kromě klikatostí a různorodostí. Základní chybou je podle mne úsilí o znivelizování lidstva a taky neodůvodněné přesvědčení o proveditelnosti tohohle nemožného záměru. Že je to úsilí naprosto marné a přesvědčení bezpochyby bludné, to nemusím dokazovat, historie lidstva, kam až paměť sahá, to dělá za mne. A tak nezbývá nic jiného, než naučit se žít bez Boha, bez zákonů a bez morálky. Mnohokrát se ukazuje, že právě lidi, kteří se neřídí žádným božím přikázáním, jsou nejctnostnější; že lidi, kteří neuznávají žádné zákony, jsou nejspravedlivější; a že lidi, kteří pohrdají jakoukoli morálkou, jsou nejmorálnější.


Na zvyku hledat zákony, podle nichž bychom se mohli řídit, je cosi otrockého. Můžeme sice podle potřeby studovat zákony hmoty, ale úspěšný život žádné zákony nezná. Je jistě nešťastné, zjistíme-li, že nás nějaký zákon spoutává v něčem, v čem jsme se dříve spoutáni necítili. Žij svobodně, dítě mlhy - a s ohledem na vědění jsme všichni dětmi mlhy. Člověk, který se odhodlá žít, je čistotou svého vztahu k zákonodárci povznesen nade všechny zákony pozemské i nebeské.
(Thoreau, Chůze)


Lidské zákony jsou špatné, protože pocházejí od lidí, kteří jsou vedeni touhou po moci.
(Hippokratés, Aforismy)


Když zákony přiřkly ženám stejná práva s muži, byly by jim měly udělit též mužský rozum.


Autorita zákona je odůvodněna tezemi: bůh jej dal, předkové jej žili.


Marnivý člověče. Snad jsi jen nechtěl rozvrátit věčný zákon přírody!


Copak u všech čertů přírodě může vadit, když bude na světě o jednoho, dva, dvacet nebo pět set lidí míň? Podrobují se snad dobyvatelé, hrdinové a tyrani takovým nesmyslným zákonům, které se nám snaží společnost vnutit? Přiznám se, že se vždycky třesu vzteky, když slyším hlupáky mluvit o zákonech přírody. Spravedlivé nebe, touží-li někdo spáchat zločin, inspiruje se přece zákony přírody! Pravý zákon je vepsán do našich srdcí a jeho dodržování záleží pouze na nás.


Obrýlený teoretik domnívá se, že lidé jsou na světě pro zákony, které si sami vytvořili.


V zkaženém víru světa může zločin odstrkovat právo a často lupič právě za svou kořist si koupí zákon.


Zákon - kolektivní trest za to, co jsem nikdy neudělal.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm