FLORILEGIUM - Květobraní

16. dubna 2013 v 14:25 | Misantrop

FLORILEGIUM (mn. č. FLORILEGIA)
Květobraní
Tak se označují soubory básní, myšlenek apod. různých autorů, často tematicky sestavené. Řecky ανθολογια, česky rovněž antologie.


Proklínám podlou duši tohoto lidu,
jenž kradmou rukou sáhl na štěstí.
Květ jeho v prachu pošlapaný leží.

Šťastná chvíle zvadne,
jako vadne květ.

Nuže prohlédněme si flóru dávnověkou.
Toto je růže, jedna z posledních,
jež kdy kvetly celkem bez užitku.
A statisíce takových růží bralo
nejlepší půdu klasům obilí.
Byla to milá hračka velkých dětí.
A je to zvláštní, jak si lidé hráli
a lidský duch jak obsypával jejich květy
poesii a naději a víru.


Ti, jimž dítek líbezný květ
se rozpučel v domě, ti po všechen čas
se starají, souží a trudí jen.


My s tou naší starofrancouzskou galantností a nechutným zbožňováním žen, to je vrcholný květ křesťansko-germánské hlouposti, který posloužil jen k tomu, že se ženy staly domýšlivými a bezohlednými, někdy do té míry, že si bezděky vzpomínáme na posvátné opice v Benaresu, které, jsouce si vědomy své svatosti a nedotknutelnosti, domnívají se, že je jim vše dovoleno.


Ty tedy, blažený starče, zde uprostřed potoků známých,
uprostřed posvátných zdrojů si v stinném pohovíš chládku.
Tadyhle živý ten plot, jenž pozemek sousední dělí,
jehož vrbový květ jest od četných včeliček spásán,
bude tě bzučením tichým, jak doposud, ke spánku zváti.

Země ti prvé dárky, ó chlapečku, v hojnosti zplodí:
líbezný akant a leknín a kozlík a zelený břečťan,
který se po zemi plazí - a všecko to vyroste samo.
Sama ti kolébka tvá dá hojnost rozkošných květů.
(Vergilius: Zpěvy pastýřské)


Z jeho srdce vyrůstá krásná květina moudrosti, od narození zasetá do jeho hlubin. A ty bys chtěl, aby se snížil k ubožácké živnosti?

Znáš onu zem? Květ citronů se skví,
oranže žhnou tam z temna listoví,
hrá větérek, jenž s blankytu se zdvih,
ční vavřín hrd, list myrty čeká tich -
Ó, řekni, znáš?
V tu krásnou zem,
ach, v zemi tu, můj miláčku, mne vem!


Léta od dvaceti do třiceti jsou pro intelekt tím, co je pro stromy květen: jen tehdy raší květy, jejichž rozvinutím jsou všechny pozdější plody. Názorný svět učinil svůj dojem a tím založil fond všech pozdějších myšlenek individua.

Všechna ostatní lidská díla jsou tu k zachování či usnadnění naší existence; pouze díla geniální nikoli: ona jediná jsou tu sama pro sebe a v tomto smyslu je třeba nahlížet je jako květ či čistý výnos bytí.

Jak estetická je přece příroda! Každé vůbec nezastavěné a zdivočelé místečko, tj. ponechané samotné přírodě, ať je jakkoli malé, jen když tam nezůstane lidská stopa, příroda ihned nejvkusnějším způsobem dekoruje, zahalí je rostlinami, květy a křovím, jejichž nenucená bytost, přirozená grácie a líbezné uskupení svědčí o tom, že nevyrostly pod knutou velkého egoisty, nýbrž že zde volně vládne příroda.


21. června
Den květů. V tomto znamení se nese dnešní den. A květy? Jejich nejkvětnatější čas byl spíš brzy z jara, ale našinec se může nádherou různých květů a květin těšit i teď. Mně se kupříkladu velmi líbí prostá a drobná nádhera mateřídoušky. Ta mi tu nyní roste a kvete v celých kobercích.
mateřídouška


Nové tábořiště mezi olšemi se mi líbí. Připomíná mi zahradu, kterou jsem měl a už nemám. Rostou tu v hojném množství pcháče zelinné a děhely lesní, na jejichž květech sají nektar pestrobarevní motýli, včely, vosy a jiný hmyz. Na tu krásu bych mohl koukat pořád.
Je krásný tropický den. Ptáčci poletují kolem v olších a motýli se radují z květů.


Jisté duše vstupují do kláštera z přirozené náklonnosti; jsou to duše klášterní. Poněvadž jsou nelidské a pokojné, opouštějí svět a radostně sestupují do ticha a míru. Jejich život neponese ovoce; mráz spálil mu květ. Měly příliš brzy pocit obecného zla.


Dítě je pro rodiče tím, čím je pro milovníka květin krásný květ. Ale květina po utržení uvadá.


Což!... Ženská krása? To nic není,
to zhusta ztuhlý obraz je;
jen pak se krásná bytost cení,
když jarý květ v ní koluje.


Nejvyšší typ filosofa - lesní poustevník, vanaprastha - tu přežívá jen zcela ojediněle a vzácně a jen v příhodném období roku; stejně sice ušlechtilý, ale i stejně tak choulostivý a náchylný k odumření. Stačí málo, aby tento křehký, exotický květ pomrzl, nepřežil násilné přesazení, vytržení z kořenů a aby zašel na nevhodné stanoviště. Znám to. Mluvím o sobě.


Vážné čtení ho unavovalo. Myslitelům se nepodařilo probudit v něm touhu po filosofických pravdách.
Květ života však odkvetl a nevydal plody.


Což lidstvo vyhyne?
Alquist:
Vyhyne. Musí vyhynout. Opadá jako hluchý květ.

Helena (u květin Hallemeierových):
Galle, jsou tyhle květiny také hluché?
Dr. Gall (prohlíží je):
Ovšem, jsou to květy neplodné. Rozumíte, jsou kulturní, uměle rychlené -
Helena:
Ubohé hluché květy!
Dr. Gall:
Jsou zato překrásné.


Člověk narozený z ženy má krátký věk, avšak nepokoje do sytosti.
Jako květ vzejde a zvadne, prchá jako stín a neobstojí.

Než vyprší jeho den, plné odměny se dočká, jeho ratolest se nebude zelenat,
bude jako vinná réva, když shazuje nedozrálé hrozny, nebo jak oliva shazující květy.
(Bible: Jób)


Apollón k němu přiskočil a zachytil ho. I on zbledl strachem o jeho život a chvěl se na celém těle. Tiskl nebožáka na svou hruď, stíral mu krev crčící z rány a přikládal na ni léčivé byliny, aby chlapec nezemřel. Ale zranění bylo smrtelné a Hyakinthos za chvíli skonal v jeho náručí. Hlava mu klesla jako květ na zlomené lodyze.
Zalkal vznešený bůh nad nešťastně utraceným mladým životem, zalkal a v nesmírné bolesti zvolal: "Já jsem vinen tvou smrtí, ubohý hochu! Kéž bych mohl zemřít s tebou! Ale poněvadž bohům není souzeno zemřít, proměníš se v krásný, dosud neznámý květ, a já se budu na tebe aspoň dívat. Budeš navěky ozdobou půvabného jara, když sám jsi byl krásný jako jaro."
Co takto bůh mluvil, stal se div divoucí: Sotva se mladá krev, jež vytekla z rány, zachytila na zemi, proměnila se v nádhernou květinu podobnou lilii. Od té doby se každý rok v ten čas konala slavnost na památku Hyakinthovu a nová květina dostala po něm jméno. Hyacinty jsou ozdobou i našich zahrad.


FLORENTIBUS OCCIDIT ANNIS
Zemřel v květu mládí
Náhrobní nápis.


Související:
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm