Oheň mého hněvu

11. dubna 2013 v 15:48 | Misantrop


Roznítili jste oheň mého hněvu, navěky bude hořet.
Proklet buď muž, který doufá v člověka.
(Bible: Jeremjáš 17:4,5)

*

Protože se chce pomstít všem včelám, které ho bodají, nepomstí se vlastně žádné; a tak se jeho hněv změní ve vztek, medvěd si lehne na zem, ohání se rukama nohama, ale marně se včelám brání.
(Leonardo da Vinci: Bestiář - Hněv)

*

Zde lítost není na místě, jen hněv.

*

Jen zkáza lidského rodu usmíří můj spravedlivý hněv!

*

HNĚV A ČIN
Tvůj hněv je klíčem k bráně
Lék přiložený k ráně
V co jiný už nedoufal
O to jsi se stále rval

*

Hněv či nenávist bychom neměli ukázat nikdy jinak než činy. - Jedině studenokrevná zvířata jsou jedovatá.

*

Trautenberk - karikatura nejzkaženějšího lidství - chce přelstít vládce hor Krakonoše (jenž zde vystupuje jako jasný symbol a ztělesnění Přírody), ale nikdy se mu to nepodaří, ať dělá co dělá, vždycky na sebe přivolá za svou zpupnost a chamtivost jen hněv a spravedlivý trest. Stejné jako v "kauze člověk": i on se stále znovu a znovu pokouší přelstít přírodu, nedá si pokoje, neschopen se změnit, neschopen konat jinak, otrokem své zparchantělé přirozenosti a sebeklamu. A Trautenberkova čeládka, příliš povolná a poslušná a bojácná, než aby se vzepřela nestoudným pánovým nápadům, schytá většinou hromy-blesky na svou blbou hlavu po zásluze také.

*

Hněv větší nikdo nepocítí,
než když se ženská hněvem vznítí:
ta zuří pak jak lvice vztekem,
když chrání mládě před dotekem.

*

Tu samota zvýší odvahu, tu roznítí chtíč, tu vybičuje prudký hněv.

*

Svá ústa si brousí
o ocel hněvu.
Je rozlícen jazyk
a nabroušen vtip.
Čím víc, tím líp,
čím víc, tím líp!
(Aristofanés: Žáby)

*

V každičké části tvého těla je jed. V každém svalu tvého těla je potlačený hněv, potlačená nenávist.

*

Po přestálé vichřici, která napáchala značné škody, pozabíjela pár mých nepřátel a načas ochromila jejich chorou civilizaci, mě moje vlastní šílená matka obvinila z toho, že jsem to přivolal Já! Už jsem za život vyslechl mnohé, ale tohle překonává vše dosavadní. Já že bych měl takovou moc? Kéž by to bylo tak jednoduché! Přivolal bych zkázu na jejich tupé hlavy ještě větší! Ostatně měli by si zvykat: extrémní podnebí na planetě, kterou denně ničí a zamořují miliardami sebe samých a svými exkrementy a exhalacemi, bude čím dál extrémnější. Vinou těch chorých mozků bude jednou život na povrchu země nemožný; budou se muset nastěhovat buď pod zem, nebo na jinou panenskou planetu, kterou ovšem zanedlouho také zničí jako ničemný virus na nezadržitelném postupu. A za všechno prý mohu Já! Má šílená matka mi přisuzuje větší moc než přírodě. Což jsem snad bůh? Či ďábel? Kéž by to tak byla aspoň z polovice pravda! Poznali by můj nesmiřitelný hněv!

*

Muž, který má svůj hněv a svůj meč, zkrátka muž, který je od přírody pán - když má takový muž soucit, nuže! tento soucit má cenu!

*

Každý den nemohu nevidět, kterak ten otravný blbý kluk s hlučným červeným autíčkem vždy na odchodu nakoukne okénky dovnitř té hnusné plechovky, zdali je tam všechno na svém místě a v pořádku a zdali mu nějaký zloděj-nelida z nenávisti, jež je mého druhu, něco nezcizil. A Já? Já mám vždy tisíc chutí vzít cihlu, rudou a tvrdou jako je můj nesmiřitelný hněv, a vytlouci z toho pyšného kusu naleštěného červeného krámu všechnu jeho zpupnou nádheru, jež se vysmívá mému utrpení.

*

Vším vichr lomcuje, jen Já tu stojím nepohnut jako Bůh nesmiřitelného hněvu, jenž vynáší svůj ortel nad lidstvem.

*

Mlč, bezduché ty robství v tlupě,
jež nádeničí pro zisk tupě!
Tvá nízkost ve mně budí hněv.
Jsouc červem, neznáš nebes dráhy,
znáš zisk jen, - ceníš jen dle váhy.
(Puškin: Všední dav)

*

Nenávisti je radno se obávat vždy. Moudrý proto není bez starosti, ani když se zdá, že nepřítelův hněv ochabnul.

*

Hněv ochladí se vskoře, nenávist neztopí ani moře.

*

Pln hněvu, nejsem s to se déle zdržeti,
chci vypovědět boj vší lidské havěti!
(Molière: Misantrop)

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm