Běda tobě, lásko k národu!

4. května 2013 v 13:07 | Misantrop


Běda tobě, zlá potvoro, již nazývají láskou k národu!

*

Národ může být svoboden jenom na účet svobody jednotky, ježto ne ona je ve svobodě té hlavní věcí, nýbrž národ. Čím svobodnějším je národ, tím větším otrokem jest jednotlivec.

*

Jak? Cožpak vskutku ani nejlepší
muž svého národa se nemůže
docela vymknout svému národu?
(Lessing: Moudrý Nathan)

*

Národ má ve své převážné většině natolik feminální charakter, že jeho myšlení a konání je určováno více citovým vnímáním než střízlivou úvahou.

*

Poněvadž nemůžeme žít bez ukájení přirozeného mocného pudu zabíjet, ulevujeme si čas od času válkami, při nichž jeden národ vraždí některý druhý národ.

*

Každý národ má svůj rasismus... a já byla jeho obětí.

*

Pokaždé, když se nezdaří reformace celého národa a když hlavu pozvedají jen sekty, lze usuzovat, že národ je už v sobě velmi rozrůzněný a začíná se odpoutávat od hrubých stádních instinktů a od mravnosti mravu: to je významný stav nezakotvenosti, jejž jsme si navykli hanět jako úpadek mravů a zkaženost: a on zatím ohlašuje dozrávání vajíčka a brzké puknutí skořápky.

*

I kdyby žili v dostatku v prvotním Kronově světě, uprostřed rajské zahrady, kde by jim lítali pečení holubi sami do huby, stejně by si nedali svátek a našli by si něco, co by mohli ničit - tedy nějakou "práci"! Pořád bychom je viděli, jak někde něco stěhují sem a tam, a jak kopou jámu jen proto, aby ji mohli zase zahrabat. Stále bychom mohli vidět jejich ohnutá záda a vystrčené prdele při lopotném bušení a hrabání. Nic než pronárod tukanů a hrabošů. Podzvěř.

*

Kdo má významné osobní přednosti, ten spíše nejzřetelněji rozezná chyby svého vlastního národa, neboť je má neustále před očima. Individualita daleko převažuje nacionalitu a jeden pořádný člověk si zaslouží tisíckrát víc ohledů než národ. Spíše se v každé zemi projevuje lidská omezenost, zvrácenost a špatnost pouze v nějaké jiné formě a to se nazývá národním charakterem. Každý národ se vysmívá druhým, a všichni mají pravdu.

*

Soužití svobodných národů v jednom celku nefunguje a nemůže dlouho trvat, stejně jako nemůže dlouho fungovat a vydržet manželství dvou svobodných bytostí, leda by jeden z nich žil v podřízeném postavení.

*

V poslední době vidíme, jak národy bojují za svou nezávislost. Jejich snahy jsou více či méně podporované celým světem s výjimkou těch říší, od nichž se dotyčné národy hodlají osamostatnit. Je to celkem snadno pochopitelné, proč vládcové federativních říší všemožně stěžují osvobozenecké snahy jednotlivých federativních, podrobených nebo jinak připojených národů k jedné velké říši. Je sladký pocit moci nad živým tvorem a ještě sladší je moc nad velkým počtem živých tvorů. Myslím, že rozpad státních celků je dobrým znamením pro přípravu rozpadu každého státu. Osamostatňují se národy, proč by se nemohly osamostatnit města, obce, komuny, rodiny nebo jednotlivci?

*

Jsme umírající národ
Dojemných fantazií z papíru
Nasloucháme novým lžím
Vznešeným vizím pro osamělé.
(Vlasy)

*

Představme si národ, který by začal tím, že spálí ploty a les nechá stát!
(Thoreau: Chůze)

*

Všichni se shodují v tom slaboduchém zbožňování autority! Příklady: Mably doporučuje, aby se filosofům bránilo uveřejňovat jejich nauky; matematik pan Wronski ve své hantýrce nazývá cenzuru "kritickým potlačováním spekulativní spontánnosti", Pierre Leroux chce, aby člověk byl donucen vyslechnout nějakého řečníka, a Louis Blanc se kloní k státnímu náboženství - tak je tento národ vazalů posedlý náruživostí pro vládu!

*

Kdykoli dostane nějaký národ novou formu vlády, z minulých hrdinů se stanou zlosynové. To platí i pro náboženství.

*

Nemám Čechy rád, jako národ. Pro mne jsou něco jako Cikáni.

*

Češi jsou prostě národ zlodějů, to ví celý svět.

*

Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande.
Celý český národ je jedna banda simulantů.

*

Tento geniálně blbý národ, který soustavně a s rozkoší prdelkuje každému podčárníkovi, z něhož se už už vyděluji, protože se mi nechce chronicky blít.

*

Nacisté a antisemité všech dob snad mají přece jen v něčem pravdu; totiž v tom, že Židé jsou ten nejnamyšlenější národ pod sluncem. Ale že by i nejmoudřejší? Nebo vůbec moudrý? A může si jeden národ nebo jedna víra usurpovat jako jediná nárok na všechnu moudrost světa?

*

Říci, že člověk se dává zdarma, je absurdní a nepochopitelné. Kdo tak jedná, není při dobrých smyslech. Řekne-li se totéž o celém národě, je třeba předpokládat, že jde o národ bláznů, ale bláznovství se také nemění v právo.
(Rousseau: O otroctví)

*

Jděte vlastními svými cestami! A nechte, aby národ i národové šli svými!

*

Všechny národy při zvuku toho posvátného jména líbají řetězy svého otroctví a společně poklekají ve vznešeném svatostánku před trůnem beztvaré a krvežíznivé modly. Národ, který by neuposlechl svého nejvlastnějšího plazivého pudu a pomýšlel na vzpouru, by dřív či později zmizel ze světa jako podzimní list, zahlazen pomstou nelítostného boha.

*

Stejný stupeň špatnosti se může u jednoho národa vyjádřit v hrubých rysech, v zabíjení a kanibalismu, u druhého naopak v dvorských intrikách, utlačování a pletichách všeho druhu in miniature: podstata zůstává stejná.

*

Jakákoli spojitost mezi americkým uměním a americkou přírodou je čistě náhodná, ale tak je tomu jen proto, že národ jako takový nemá sebemenší sepětí se skutečností. Toto je pouze jeden z důvodů, proč jsem byl vždy nucen existovat na samém okraji jeho společnosti, zůstaven limbu, vyhrazenému těm, kdož skutečnost poznají, jsou-li před ni postaveni.

*

Zdravý národ neví o své národnosti, právě jako zdravý člověk neví o svých kostech.
(G. B. Shaw: Druhý ostrov Johna Bulla)

*

Dobré pole neprodávej, vole!
(V příslovích tohoto druhu v nejpěknějším světle se nám ukazuje pokojný, pracovitý, trpělivý život Slovanů a jejich láska k rolnictví. Má-li který národ pravdivější a hojnější přísloví o tomto předůležitém předmětu, nechť se s nimi vytasí, ač my o tom velice pochybujeme. Orba a hlavně orba to je, jíž národ slovanský v nepříznivých okolnostech nejen své bytí si zachoval, a orba to bude - ne pak šmejdy židovské a kramářství - která bytí jeho věčným učiní, jsouc nejpevnějším základem jeho zdraví, štěstí a spokojenosti.)

*

Odjakživa platilo, že chcete-li někoho zotročit, ať jednotlivce, nebo národ, musíte mu nejprve odebrat jeho vlastní prostředky k obživě a učinit jej závislým na jiných.

*

Národ, který lépe vládne železem, podrobí si vždycky národ, jenž má více zlata, ale méně odvahy.

*

Tento národ, toto lidstvo už vážně potřebovalo svou filosofii. Problém je pouze v tom, že ji dosud nikdy nezískalo; vždy byla filosofie zatím jen lepší odrůdou bájesloví. Lidstvo si však vybájilo i filosofii. A opravdová kultura, hodná toho jména, se kdysi ve velkém vyskytla snad jen v Indii, kdežto tolik obdivovaní Řekové a Římané nebyli oproti duchovně založeným a dokonce i k zvířatům ohleduplným Indům nic než barbaři, krvaví barbaři, vyžívající se ve válkách a zvířecích hekatombách. Ano, Řekové byli barbaři - teď už to vím. A Římané ještě větší. Asi jako dnešní Američané. Žádná kultura - jen bezduché vydělávání peněz a jejich nesmyslné utrácení za zbytečný přepych; jen samé válčení a ukájení se přihlížením násilnostem v akčních krvácích, při sportu a v pornofilmech; jen hloupé náboženství, založené na povrchních rituálech. Skutečná kultura a filosofie byla a je vždy jen výsadou geniálních jednotlivců, nikdy celého národa, neřkuli dokonce lidstva.

*

Ve Španělsku jsou samé záclony - je to národ katů, kteří své oběti věší.
(Poe: Filosofie nábytku)

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm