Všichni jsou hlupáci

25. června 2013 v 13:50 | Misantrop

Jedna polovice světa se vysmívá druhé, a všichni jsou hlupáci.


Jenom hlupáci obdivují u uznávaného básníka všecko. Já si čtu jen pro sebe a mám rád jen to, co se mi hodí.


Hlupáci bojují marný zápas s lidstvem. Buď skončí porobeni tisíci kompromisy, nebo s nejvýš několika dílčími úspěchy za mřížemi.


Bez hlupáků by byla na světě nuda.


Nic se nezměnilo: tehdy se hlupáci a lháři zaklínali křížem, dnes se ohánějí mikroskopem či laptopem.


Svět je špatný, vládnou v něm pokrytci a hlupáci - pokrytcům patří svět, neboť jej ovládají spřaženi do svých mafií, a hlupákům možná ještě víc, neboť jsou šťastní se svými jednoduchými principy a ubohými cíli, aniž si kladou otázky po smyslu toho všeho.


Jakmile se ujmou vlády, hned jsou z nich hlupáci, lumpi, podvodníci ze všech nejnebezpečnější, nejzhoubnější, nejdespotičtější.
(G. B. Shaw: Majorka Barbora)


Nic člověka tak nepokořuje, jako vidí-li, že hlupáci mají úspěchy tam, kde on sám ztroskotává.


První dojem na hlupáky velmi působí.


Nechte pláč hlupákům a dětem.


Bandy lupičů potřebují, aby všichni obětovaní hlupáci byli poctiví a měli úctu k penězům.
(Jack London: Bílý den)


Hlupáci mají o čem mluvit; pohoršují se, že jsme řekli to nebo ono, že jsme si troufali zasmát se tomu nebo onomu atd.


Mnozí hlupáci, z téhož důvodu jako mnozí hrbáči, se stávají zlými, totiž z hořkosti nad ponížením, které utrpěli od přírody, a tedy hledají krátký triumf v tom, příležitostně nahradit potměšilostí to, co jim schází na rozumu. Z toho je mimochodem také pochopitelné, proč se vůči nějaké velmi nadřazené hlavě téměř každý snadno stává zlým. Z druhé strany mají hlupáci velmi často pověst zvláštní dobroty srdce, která se však potvrzuje tak zřídka, že jsem se musel divit, jak jí dosáhli, až jsem k tomu našel klíč v následujícím. Každý si vybírá, hnán nějakou skrytou silou, ve svém nejbližším okolí nejraději někoho, jehož rozumu je trochu nadřazen: neboť jen u něj se cítí příjemně; protože, podle Hobbese, "slastí pro každého ducha, ať je v čemkoli obratný, je dát se dohromady s tím, komu může ukázat svou velikost." Z téhož důvodu každý prchá před tím, kdo je mu nadřazen; pročež Lichtenberg zcela správně poznamenal: "Pro jisté lidi je člověk s hlavou fatálnější tvor než největší darebák": příslušně tomu praví Helvetius: "Průměrní lidé mají spolehlivý a bystrý instinkt, jak poznat lidi ducha a prchat před nimi"; a dr. Johnson nás ujišťuje, že "ničím tolik člověk nerozhořčí většinu lidí než tím, že se blýskne svou nadřazeností v konverzaci. Na okamžik se zdají být potěšeni, ale ve svém srdci ho závistivě proklínají." - Tím se tedy velká duchovní převaha izoluje více než všechno jiné a vyvolává, alespoň tichou, nenávist. Opakem je to, co činí tak obecnou oblibu hlupáků.


Většina lidáků jsou nenapravitelní hlupáci, jež předčí každé zvíře v lese s normálním mozkem v hlavě.


Je velmi pravdivé, co říká Seneca: "Všichni hlupáci se trápí ošklivostí nad sebou samými."


Mělo to takový účinek, jaký obvykle mívají dobré knihy. Hlupáci byli potom hloupější, chytří chytřejší a u zbývajících tisíců lidí nedošlo k žádné změně.


Jednoduchého jedince mezi sebou ještě snesou, lépe než zvídavého a vědoucího, který jim vidí zřetelně pod lebky. Hlupáci mají s nimi snazší život.


Hlupáci jsou v každé době a vždy se projevují jinak. Jedině v tom jsou vynalézaví až hrůza.


Markýz de Sade, tento velmož, právem tvrdí, že musíme sami sebou a světem disponovat bez omezení, jinak z nás budou jen důvěřiví hlupáci nebo služebníci.


Mauglí lidi nenáviděl. Hnusila se mu jejich řeč, surovost i zbabělost.
"Jsou to lenoši, hlupáci, surovci. Hrají si s ústy a slabší druhy nezabíjejí pro potravu, ale pro zábavu."


Lidi jsou hlupáci. Když je jedno přátelství zklame, vždy do jiných se řítí.


Myslím na všecky ty hlupáky, co se tu objímají, a říkám si, že člověk má v životě opravdu jiné starosti.
(Maupassant: Miláček)


Z našich pařížských výchovných ústavů, kde nejskvělejší učitelé vyučují podle dokonalých metod a podle nejnovějších vědeckých poznatků, vycházejí dandyové, jacísi hlupáci, kteří si umějí jen správně uvázat kravatu a elegantně se bít v Bouloňském lesíku.


86 % Čechů se cítí být šťastnými. Ohlašuje to palcový titulek na první straně novin, jejž nelze přehlédnout, ačkoli, zanevřev na svět lidáků, noviny nečtu a straním se jich, neboť v nich jsou jen samé lži, hlouposti, humanistické bláboly a nepodstatné zprávy. Také tato "bombastická novina" by se dala interpretovat jinak, po mém: 86 % Čechů jsou hlupáci. Ale takové pravdivé informace se nikde a nikdy neobjevují.


Ach! Nebýt zim, pravděpodobně bych zůstal velmi analfabetickým, velmi nesečtělým, velmi nevzdělaným a velmi zaostalým tvorem, ale stále bych byl stokrát ušlechtilejším divochem nežli civilizovaní hlupáci svázaní otupujícím jhem práce a lidské pospolitosti.


Lid je hloupý. Jen si vzpomeň na všechny ty, co kupují posilující prostředky; Dupuytrenovu pomádu, vodičku kastelánek atd. Ti hlupáci tvoří valnou část voličů a my se podrobujeme jejich vůli.


Náboženskému vůdci nevadí trpělivě vysvětlovat nejmenší podrobnosti své nauky pitomcům, kteří se sami ničeho nedovtípí, a není mu nikterak proti mysli stýkat se s hlupáky. Náboženský vůdce je vždy mužem moci, již získává nad zhypnotizovanými davy. Hlupáci mu tedy nevadí, on je naopak potřebuje. Pravý mudrc a filosof přemýšlí a píše jen pro sebe, nebo nanejvýš pro pár vyvolených, kteří okamžitě, z pouhého náznaku pochopí a správně ohodnotí jeho filosofii, jíž by hlupáci neporozuměli, ani kdyby k tomu měli dost nutné odvahy, nezbytného rozumu a ochoty, a ani kdyby se jim to vtloukalo do jejich blbých hlav násilím či polopaticky.


Lidi jsou hovada a vždy jen pouzí hlupáci, kteří se dají lehce zmanipulovat k čemukoli špatnému.


Hlupáci všech zemí, ať už učení nebo neučení, si představují, že komický žánr je ze všech nejsnadnější. Že by si snad uvědomovali, jakou úlohu hrají ve společnosti?


Poslyšte, jak hlupáci soudí o zvířatech: jejich duše je duchová bytost, umírající zároveň s tělem. Ale máte toho nějaký důkaz? Jakou představu máte o té duchovní bytosti, která má ovšem cit, paměť a i jisté množství myšlenek a dohadů, ale která toho nikdy nemůže znát tolik, co zná desítileté dítě? Na jakém základě se domníváte, že tato bytost, jež není tělem, hyne zároveň s tělem? Největší hlupáci jsou ti, kteří vyslovili mínění, že ta duše není ani tělo ani duch.


Slabé jsou nohy chromého i přísloví v ústech hlupáků.
(Bible: Přísloví 26:7)


RIXANTUR VILES DE LANA SAEPE CAPRINA (Walther 26 901)
Hlupáci často spolu se hádají jen o chlup kozí
Volně podle Horatia (Listy 1,18,15) znamená "malicherně se přít, hádat se o něco zcela bezvýznamného". Ve stejném smyslu se užívá i úsloví De asini umbra disceptare. Srov.: Jeden filosof se ptal na nemožnosti, druhý mu zase neodpovídal k věci. Tu řekl Démónax: "Nezdá se vám, přátelé, že jeden z vás dojí kozla a druhý mu nastavuje na mléko sítko?" (Lúkiános, O bozích a lidech, Démónaktův život); Hádat se o kozí chlup.


Podobný článek:
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm