Co s věděním!

4. července 2013 v 15:44 | Misantrop


Co s věděním! To vaše vědění je zbabělost. Jaképak copak, je to pravda. Chcete prostě obehnat nekonečno stěnou, ale za tu stěnu se bojíte nahlédnout. Tak je to! Vykouknete - a honem zavřete oči. Tak je to!


Nesamostatné a vyžebrané vědění venkoncem nemiluji. I kdybychom se mohli stát učenými z učenosti cizí, nestaneme se nikterak moudrými z cizí moudrosti.


Instinkt je inteligence, instinkt je domyšlené poznání a vědění, zasunuté tvorem pro větší pohodlí do podvědomí.


Začal jsem číst, studovat, věda mě taky omrzela. Viděl jsem, že štěstí na vědění nezávisí, protože nejšťastnější lidé jsou hlupáci.


Každý trhá ovoce ze stromu vědění jen z té větve, na kterou dosáhne.


I dnes, kdy máme celosvětovou komputerizovanou informační síť, je pro některé z nás starověká zaujatost vědou a věděním nedostižným ideálním pravzorem.


Je na místě číst kompilátory co nejméně: vyhnout se jim zcela je těžké; vždyť i kompendia, která na úzkém prostoru obsahují vědění shromažďované po mnoho staletí, patří ke kompilacím.


Někteří lidé, i kdyby žili tisíc let, nikdy nezískají Vědění, protože ze zbabělosti, z pohodlnosti před vším zavírají oči. Za čtvrt století jsem načerpal tolik poznatků, kolik někdo neshromáždí ani za osmdesát let a někdo dokonce (a to valná většina) projde životem, aniž by jen zavadil o kousek poznání. A čím jsem se zasloužil o Vědění? Je to tím, že nezavírám oči, ani když se mi naskýtá otřesný pohled; jsem tvrdý ke každému a ke všemu, ale hlavně sám k sobě. Vždycky hledám pravdu a nikdy se nesnažím idealizovat si věci, omlouvat je nebo popírat.


Tvůrčí duch je světlo, které podobně jako blesk ozařuje temnotu a možná otřásá samotným chrámem vědění, a ne svíčka zažehnutá u krbu lidstva, která zbledne před světlem všedního dne.
(Thoreau: Chůze)


Takový symbolista par excellence stojí mimo všechno náboženství, mimo všechny pojmy kultu, všechnu historii, všechnu přírodní vědu, mimo všechnu zkušenost světa, všechny znalosti, všechnu politiku, všechnu psychologii, všechny knihy, všechno umění - jeho "vědění", toť právě čirá pošetilost o tom, že něco takového jest.


Hleď, co jest pravé vědění!
Když cherub,
jenž více poznal, méně miluje,
jest láska serafa jen nevědomost.
Vol mezi věděním a milováním,
zde není volby jiné -
(Byron: Kain)


Takzvané klasické vzdělání. - A nyní, při ohlédnutí za životní cestou, také objevit, že se něco už napravit nedá: promarněnost našeho mládí, kdy naši vychovatelé nevyužili oněch zvídavých, horoucích a žíznivých let na to, aby nás vedli k poznání věcí.
Jen tomu, kdo vskutku hladoví, je třeba podat pokrm! Promarněné mládí, kdy nám násilím vnucovali matematiku a fyziku, místo aby nás nejprve uvedli v zoufalství z nevědomosti a náš drobný každodenní život, naše počínání a všechno, co se udá mezi ránem a večerem doma, v dílně, na nebi, v krajině, rozložili na tisíce problémů, bičujících, zahanbujících, dráždivých problémů, - a naší žádostivosti pak ukázali, že matematického a mechanického vědění máme především zapotřebí!


Jistě ani naše doba nezůstane tak docela stranou vůči mužům, kteří si zasluhují zmínky a památky, nýbrž dá zazářit jak nebývalé tělesné zdatnosti, tak i znamenitému filosofickému vědění: tím mám na mysli hlavně filosofa Démónakta.


Četl jsem tehdy nekonečně mnoho. A to důkladně. Čas, který mi zbyl po práci, byl věnován beze zbytku mému studiu. Za pár let jsem si tak vytvořil základy vědění, ze kterých čerpám ještě dnes.


Hleď hledat ve vyšších rozkoších zalíbení,
buď lačna statků, jež jsou ve vědění,
a v brzku uhlídáš, co slastí skýtá nám
ta živá náklonnost a láska ke vědám.
(Molière: Učené ženy)


Dogmata se střídají a naše vědění je klamné, avšak příroda se nemýlí, její chod je jistý a nic neskrývá.


Ačkoli mají rozum a mají vědění, jak maso vzniká, to jest vraždou, přece neohrnují nad flákotou nos a chutná jim. Rozum a vědění tedy lidi nedělají o nic lepšími než je jimi opovrhovaná "krvelačná zvěř" - spíš horšími. Není totiž nestvůrnější zrůdy než vrah s rozumovým odůvodněním.


Lépe si s nimi nezačínat, nic od nich nechtít a hlavně všude tvrdit, že nic nemám a nic nechci; že nemám brýle; že nemám bankovní konto; že nemám žádné zájmy, žádný majetek, žádné schopnosti, žádné vědění, žádné myšlenky, nic, co by mi mohli vzít a na čem by se mohli přiživit.


Skoro celý den jsem věnoval četbě Lucretia. Čtu pomalu, vychutnávám si každé slovo. Je to požitek číst něco takového. Tohle kdybych se býval učil ve škole, namísto těch suchopárných, nezajímavých faktů, nicneříkajících vzorečků a nerozluštitelných rovnic, možná bych byl získal větší chuť do učení a silnější náklonnost k vědění.


Vědomosti, násilím nacpané do lidí, je zabedňují a dusí. Abychom mohli vědění strávit, musíme ho polykat s chutí.
(France: Zločin Silvestra Bonnarda)


Nemluvíme spolu, že toho příliš víme -: mlčíme spolu, úsměvem se dělíme o své vědění.


Spatřovat v Bohu předmět pozitivního vědění je v mých očích především vrcholem bezbožnosti.


Jednoho dne v dálce zahlédl obrys velkého Himálaje a řekl si: "Tamhle se usadím a získám vědění."


Hrdé vědění o mimořádném privilegiu zodpovědnosti, vědomí této vzácné svobody, této moci nad sebou a nad osudem proniklo u něho až do nejspodnějších hlubin a stalo se instinktem, dominantním instinktem.


Naše láska k vědění - není to honba za novým vlastnictvím?


Když Buddha dosáhl při plném vědomí oné nejvyšší možné vyprázdněnosti mysli, kdy přímému poznání nestojí v cestě nic zprostředkovaného smysly a intelektem, pronikl onou bariérou a nabyl přímým zřením plného vědění o podstatě všeho dění.
(Dhammapadam, úvod)


Hudba je jediný netělesný přístup k vyššímu světu vědění.


Vědění bez moudrosti: dvojnásobné šílenství.


Přehrdý Evropane, ty šílíš! Tvé vědění nezavršuje přírodu, nýbrž jen zabíjí tvou vlastní přirozenost.


Zdá se, že mnohé z lidského vědění je spíše falešná představa než holá skutečnost.


Starý dualismus učí, že hmota nemá inteligenci a vědění může existovat jedině tam, kde je duch. Po pravdě řečeno - vědění nepotřebuje ducha, ba ani nervové systémy, nachází se ve všech živoucích věcech.


Vědění pro mladého člověka nejužitečnější, které je ve dvaceti letech známkou největší rozumové bystrosti, je vědění o tom, jak prohlédnout lži.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm