Čemu říkáš násilí?

21. srpna 2013 v 15:27 | Misantrop

Čemu říkáš násilí? Snad ohni, meči?
Ne, proti slabým stačí použít
jen jejich slabosti.
(Lessing: Moudrý Nathan)


Člověku působí rozkoš, může-li ubližovat druhým. Když se na někom dopustíme násilí, naše nervy se pod vlivem prudkého šoku rozvibrují a tato vibrace podráždí nerv ovlivňující erekci.


Síla, jež může donutit lidi, aby plnili pravidla, tj. vůli druhých, je jen jedna - násilí, nikoliv prosté násilí, jehož užívají lidé druh proti druhu v rozvášnění, nýbrž násilí organizované, vědomě užívané lidmi, kteří mají moc, aby donutili jiné lidi plnit vždycky pravidla, jež oni ustanovili, tj. to, co oni chtějí.


Válka... Bylo to ochočené násilí. Lidé nešli do boje, protože jim vzkypěla krev. Šli do války, protože jim to poručili.


V listopadu roku 1904 shromáždili se uherští nazarénští v jedné vsi ve stolici Vaš. Tam prohlásili, že neuznávají žádného státu, který jest založen násilím a násilím udržován.


Ale vždyť manželství - toť klam a násilí.


Svrchovanost vyžaduje sílu k násilí, je skutečná v podmínkách, jež jsou určeny na základě zvyků, v zákazu, který se staví proti zabití.


Něha je zapovězena v této říši, do níž zve evangelium slovy: violenti rapiunt illud. Matka mě směrovala právě k tomuto násilí, nad nímž vládla. Byla v ní, i pro mne, láska podobná té, kterou podle mystiků chová ke všemu živému Bůh, láska vzývající násilí a nikdy nenechávající místo k odpočinku.
(Bataille: Matka)


Chování není omezováno pouze explicitními pravidly a ne pouze vládou. Ovládání je prováděno nepřímým násilím či psychologickým tlakem a manipulací a jinými než vládními organizacemi nebo systémem jako celkem. Většina velkých organizací používá nějakou formu propagandy k manipulaci s lidskými postoji nebo chováním. Propaganda není omezena na reklamu a inzeráty, a někdy není dokonce ani vědomě lidmi, kteří je vytvářejí, jako propaganda zamýšlena. Například náplň zábavných pořadů je účinnou formou propagandy. Příklad nepřímého násilí: neexistuje zákon, který by říkal, že lidé musí chodit každý den do práce a poslouchat nařízení svého zaměstnavatele. Legálně nám nemůže nic bránit, abychom odešli žít do přírody jako primitivní lidé nebo abychom se pustili do samostatného podnikání. Ale v praxi už zůstalo jen málo volné přírody a v ekonomice je prostor pouze pro omezený počet vlastníků malých podniků. Většina z nás může tedy přežít pouze jako zaměstnanci někoho jiného.


Od chvíle, kdy si je člověk schopen uvědomovat každý svůj škodlivý a asociální skutek, stává se takový skutek neospravedlnitelný. Křesťanství takové případy omlouvá, nazývá člověka chybujícím a... projevuje mu i nadále svou zaslepenou lásku! A kolotoč násilí se točí dál. Kolik nespravedlnosti, násilí, útlaku a chyb bylo promíjeno lidskou nedokonalostí!


Každý řád je násilí.


Často jsou šťastnější ti, které jejich odvaha a sama ctnost vyrvaly životu dříve, než je barbarské násilí přinutilo trávit svůj život ve zločinu a zoufalství!


Lidé nepochybně jsou výjimečně agresivní druh! Autor se dopouští té chyby, že počítá pouze s vnitrodruhovým násilím. Ani tak však nemá pravdu. Na jiném místě v knize se Gray úplně zapomněl a tvrdí dokonce, že lidé jsou "mírumilovná zvířata s jen občasným sklonem k násilí". To už je úplný výsměch pravdě, dokládající pouze sílu neomezeného lidského sebeklamu. Připomínám, že lidská záliba v zabíjení a ničení všeho živého vždy byla a stále je považována za jeden z perverzních důkazů údajné nadřazenosti lidí nad jinými tvory.


Jako citlivý člověk jsem nenáviděl násilí a zabíjení, ať ve válce, při sportu nebo na jatkách.


Když i k věcem správným používáte násilí, lze očekávat, že i to, co je mocnější, není ušetřeno vašich ničemností.


V jakém světle se však musí jevit spravedlivému zákon, jenž připouští vykořisťování a násilí ze strany státu?


Násilí je vždy primitivní. Ideopolicie nemůže zaměstnávat rozumné a vzdělané lidi, protože rozumu a vzdělání se příčí násilí, bezpráví a potlačování nezávislého myšlení.


Lidská společnost, společnost složená v mnohonásobné přesile z obecného průměru, nebyla dosud schopná vytvořit takový politický systém, který by byl spravedlivý a nebyl přitom založený na násilí, tedy systém, který by byl zdravý.


Co tvoří velkou, převažující většinu takzvané lidské kultury? - Všimněme si, že od časů Homérových až po dnešek je to především násilí. Násilí, násilí, zas a zas samé násilí, nic než samé násilí, ať v té, či oné podobě, ať velké, nebo malé, lhostejné či významné. Dva lidé se pohádají o nějakou titěrnou maličkost, jdou, seberou hned snadno kdesi vojsko a rozpoutají světovou válku. K vítězství jim dopomáhá jakýsi "bůh", jehož je potřeba usmířit a naklonit si velkými oběťmi na životech - jiných lidí, ale hlavně jakýchkoli nevinných zvířat. Tak je to vždycky: Než se začnou mordovat sami mezi sebou, vždy musí nejprve zemřít nějaké dobytče; před vinnými vždy musejí napřed zemřít nevinní. Seberou násilím vojsko, ale protože jsou lidé rození zabijáci, nemusejí je ani tak moc nutit. Celé lidské dějiny jsou dokladem "kulturnosti" této bestiálně bestiální bestie. Nic než stálá rvačka lidských bestií. Nic než stálá řež lidí mezi sebou a stálé vraždění zvířat. Celými dějinami teče krev; ta krev, která zavlažuje takzvanou lidskou kulturu nejmocněji. Lidská bestialita je srdcem, jež pumpuje bez ustání stále čerstvou krev do údů takzvané kultury. - A není-li to násilí, co jedině oživuje a co stále vyživuje lidskou kulturu, pak je to láska a sex, což je zase násilí, jen jiného druhu, stejně však všem lidským bestiím příjemné; či bychom mohli raději jedním dechem říkat, nebo dodat, že kromě násilí a sexu také rozmnožování, u lidí tedy spíše přemnožování. Jejich množení je tak živelné a zhoubné, že i bez jediného výstřelu zničí svět. Jak by pak také lidský sex, láska a rozmnožování nebylo u nich též jen jiným druhem násilí na živé přírodě?


Na násilí odpovědět násilím není nic těžkého. Násilí je přirozená věc, kterou se nemusíme učit. Ale jak si poradit s dobrem tak, aby nás neutahalo, a zabít je nesmíš?


Také obyčejná smrt je - nepřirozený zjev a násilí. Já nechci umřít, a přece zemřu. Mám chuť k životu, připravil jsem se úplně pro život, a přece jen musím umřít. To je násilí, to je nepřirozená věc.
(Arcybašev: Podpraporčík Gololobov)


Země byla zkažená a plná násilí. I řekl bůh: "Rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí."
(Bible: Genesis)


Jedni se domnívají, že vedení domácnosti, vláda nad otroky, řízení obce a královská vláda je totéž; druzí naopak míní, že vláda pána nad otroky je proti přirozenosti, a proto není spravedlivá, neboť je založena na násilí.
(Aristotelés: Politika)


Někdo ovšem namítne, proč jsem si tento chvalozpěv nedal napsat od jiného, povolanějšího, proč činím své skromnosti takové násilí, chvále se sám?


Dříve zabíjela zvířata človjeka. Když človjek získal převahu na zvířaty, našel nepřátele ve vlastních šicích. "Ojoj, to je mravní úpadek!" povzdechne si... Ne, taková je povaha života. K životu patří násilí.


Sám sexuální akt je již napůl zápasem na život a na smrt. Je to akt násilí, ne lásky! Násilí je potom i tak trochu aktem lásky. (Lépe je to zjevnější např. u oboupohlavních hlemýžďů, kteří se v milostném zápalu šermují svými údy jako kordy. Vítěz tohoto boje, který první probodne svého milence a zároveň i soka, se stává otcem, poražený matkou.)


Lidmi jsou někteří z nás jen násilím ze strany lidáckých utlačovatelů. "Lidskost", se vším, co k tomu kletému výrazu patří, nám byla pouze vnucena - výchovou, rodinou, školou, společností, kulturním prostředím; ale není naší přirozeností.


Koho živí násilí, násilím chcípne.

Související článek:
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm