Cílem moci je moc

8. srpna 2013 v 13:19 | Misantrop

Nikdy nikdo se nechápe moci s úmyslem, že se jí vzdá. Moc není prostředek, je to cíl. Cílem moci je moc.


Bláznivost má stan, kam lze dohledět:
u ní může sídlit téměř celý svět,
hlavně, kdo má moc, kdo v penězích se zhléd.


Má-li moc jeden, je podroben dav, má-li moc dav, doplácí na to jednotlivec.


Všichni vědí, že nejen ve státech despotických, nýbrž i ve všech domněle svobodných, uzákonění neustavují podle vůle všech, nýbrž jen podle vůle těch, kteří mají moc - ať jsou to mnozí, někteří nebo i jediný člověk.


Takhle to tedy trvá pořád
Kdo má vládu, ten má taky moc
My to víme, že je to zlořád
Že na lidstvo takhle padá noc

Ten, kdo má moc, má taky sílu
Má sílu a používá ji!
Tenhle režim může mít díru
"Hlavně ne žádnou anarchii"


Svoboda znamená mít moc, nikoli moc ovládat jiné lidi, ale podmínky vlastního života. Člověk nemá svobodu, pokud někdo jiný (především nějaká velká organizace) má nad ním moc, a nezáleží na tom, jak benevolentně, tolerantně či liberálně je tato moc prováděna.


Mluvila o lidech opovržlivě. "Kdysi tady vládli a moc jim zachutnala."


Později se vlády začaly měnit tak, že se již nedržely u moci díky tomu, že z nich měli ostatní strach, ale proto, že se označily za ochránce před ostatními nebezpečími.


Fašismus i náboženství ostatně nemají za cíl nějaké zdokonalení světa. Jejich cílem je moc, a to pokud možno moc neomezená, samozřejmě. Jsou to anarchisti, kteří chtějí doopravdy zlepšit život kolem nás. Podezřívat anarchistu z touhy po moci by bylo směšné prostě proto, poněvadž anarchie je nepřítomnost státní moci. Je to celkem snadno pochopitelné, proč vládcové federativních říší všemožně stěžují osvobozenecké snahy jednotlivých federativních, podrobených nebo jinak připojených národů k jedné velké říši. Je sladký pocit moci nad živým tvorem a ještě sladší je moc nad velkým počtem živých tvorů.


Co je dobré? - Všechno, co v člověku zvyšuje cit moci, vůli k moci, moc samotnou.
Co je štěstí? - Cítit, že moc vzrůstá - že překonáváme překážku.
Nikoli spokojenost, nýbrž více moci.


Hlučně vítal všechny režimy - poněvadž miloval Moc takovou láskou, že by byl zaplatil, aby se mohl prodat.


Vždyť každý člověk touží po moci,
a tento pocit - ne ten o bratrství -
široké masy pod zástavy žene.


Ten, koho se nikdo nemusí bát, nemůže přirozeně vyžadovat žádný respekt, protože úcta vždycky znamená uznání síly, nadřazenosti, moci - a síla, nadřazenost a moc jsou vždycky nebezpečné svému okolí.


Všechny statky by měly být na Zemi rovnocenné a jen moc a násilí stojí proti této rovnocennosti, kterou nám vnukla příroda.


Jakmile zvíře dostalo se pod moc člověka, trpí nesmírnými mukami.


Ten chudý pláštík, kterému se vysmíváte, dlouhé vlasy a vůbec celý můj vzhled mají takovou moc, že mi umožňují žít v klidu, dělat, co se mi zachce, a stýkat se s kým chci.


Jakékoliv jednání bez podpory moci je směšné a neplodné.


Já kdybych měl moc, zakázal bych ledům vytáhnout paty z měst a vesnic, protože když jdou do přírody, tahají s sebou tu svoji cyvylyzaci.


V tak ubohém pokolení, plném potřeb, jako je lidské, se není čemu divit, že více než na všechno jiné klade důraz na více bohatství, ba uctívá je a dokonce i moc chápe jen jako prostředek k bohatství.


Největší moc je moc nad sebou samým.
(Seneca: O blaženém životě)


Ó Lide, máš krásnou moc!
Všecko se před tebou klaní,
všecko se před tebou třese
v bázni jak před samovládcem.
(Aristofanés: Jezdci)


"Plodivé války" mezi soupeřícími skupinami přesunuly politickou moc v několika málo většinových vládách, jakkoli členové těchto skupin na tom nejsou o moc lépe jenom proto, že patří k většímu volebnímu bloku. Plození za účelem moci je pozůstatkem starověkých tradic masových vražd, jimž říkáme genocida. Motivace zůstává tatáž.


Moudrý nikdy neusiluje o sílu a velikost, o veřejnost a slávu, o moc a vyznamenání, ale o jejich pravý opak.


Z jedné strany je svrchovaně pravdivé tvrzení, že žena je dovedena na nejnižší stupeň ponížení, z druhé strany však, že - přece jenom vládne. Je to s ní zrovna tak jako se Židy. Jako oni svojí peněžní mocí splácejí nám svoje uhnětení, tak i ženy. "Tak vy tedy chcete, abychom byli kupci? Dobrá, my kupci vás opanujeme," povídají Židé. "A vy chcete, abychom byly pouze předmětem smyslnosti? Dobrá, my jako předmět smyslnosti si vás podmaníme," říkají zase ženy.
Žena působí na mužovu smyslnost a prostřednictvím této smyslnosti si ho pokořuje tak, že pouze formálně volí on, ale ve skutečnosti volí ona sama. A zmocnivši se jednou tohoto prostředku, už ho zneužívá a osvojuje si strašlivou moc nad lidmi.
Kde je ta moc? Všude, ve všem. Projděte obchody v každém velkém městě. A podívejte se, je-li v devíti desetinách těch krámů něco pro mužskou potřebu? Veškerá rozkoš života se upotřebuje a udržuje ženami. Sečtěte si všechny továrny. Ohromná jejich část pracuje na neužitečných okrasách pro ženy. Miliony lidí, celá pokolení otroků hynou v této nucené práci továrenské pouze pro ženské choutky. Ženy jako carevny drží v zajetí otroctví a těžké práce devět desetin pokolení lidského.


A k vládnoucím jsem se obrátil zády, když jsem viděl, co dnes nazývají "vlásti": smlouvati a o moc kupčiti - s chátrou!
S uzavřenýma ušima jsem žil mezi národy cizího jazyka: aby mi cizí zůstal jazyk jejich smlouvání a jejich kupčení o moc.


Poddaní už ani netuší, že to oni sami propůjčují svému panovníkovi moc, o kterou by sami měli usilovat a které by se nikdy neměli vzdát.


Moc vládce, tolik bezdůvodně chválená,
se zvnějšku leskne, uvnitř ale sídlí strach.
Já chtěl bych raději být šťastný prostý muž
než král, jenž s oblibou se druží s darebáky.
(Eurípidés: Ión)


Síla a moc smyslů - to je to hlavní u dokonalého a celého člověka.


Nelichoťte si, sestry mé; neobjevily jste se na tomto světě dokonalé a vyzbrojené. Byly jste skromné při svém počátku. Vaše pramatky z doby mamuta a velikého medvěda neměly nad jeskynními lovci moc, kterou máte nad námi. Vnukáte touhu a strach; milostné šílenství přišlo na svět. Neklamný instinkt vede vás k nábožnosti. Máte věru proč milovat křesťanství. Zdesateronásobilo vaši moc.
Je pravda příliš pocítěná askety, že sny, které poskytujete, jsou svůdnější, možno-li, než skutečnost, kterou můžete nabídnout. Dejte pozor, aby trochu vaší moci neuniklo s vírou.


Člověk by neměl toužit po tom mít syna, bohatství a moc, ať pro sebe či kvůli jinému; a neměl by chtít dosáhnout úspěchu nepravými prostředky. Jen tak může dosáhnout ctnosti, moudrosti a pravdy.


Goethe nebyl nadán dostatečnou hudebností, aby v Beethovenovi viděl to, co v něm dnes vidíme bez námahy my a co Bettina jasnozřivě vytušila: vladařskou moc (Herrlichkeit) vůle nad rozpoutanými živly v umění. 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm