Co je to instinkt?

10. září 2013 v 11:56 | Misantrop

Říkají: "Tento živočich nemyslí, řídí se jen instinktem." Ale co je to "instinkt"? Vždyť je to právě výtvor myšlení, produkt inteligence! Ano, instinkt je inteligence, instinkt je domyšlené poznání a vědění, zasunuté tvorem pro větší pohodlí do podvědomí.

*

Silný člověk, mocný v instinktech silného zdraví, zažívá své činy jako zažívá svůj pokrm; neporušený a přísný instinkt ho vede, že nečiní nic, co je mu odporné, tak jako nejí nic, co mu nechutná.

*

Křesťanství nemá být zdobeno a fintěno: zdvihlo válku na život a na smrt proti vyššímu typu člověka, dalo do klatby všechny základní instinkty tohoto typu, vydestilovalo z těchto instinktů zlo, zlého člověka: - silný člověk člověkem typicky zavrženíhodným, "člověkem zvrhlým". Křesťanství se dalo na stranu všeho slabého, nízkého, nezdařilého, udělalo ideál z odporu proti udržovacím instinktům silného života.

*

Hrdé vědění o mimořádném privilegiu zodpovědnosti, vědomí této vzácné svobody, této moci nad sebou a nad osudem proniklo u něho až do nejspodnějších hlubin a stalo se instinktem, dominantním instinktem: - jak jej nazve, ten dominantní instinkt, má-li pro něj vůbec zapotřebí slov? Není o tom pochyb: tento suverénní člověk ho nazývá svým svědomím...

*

Nemoc je jen důsledek nesprávné životosprávy, pravá nemoc ducha, který se přestal řídit instinktem. Dělej, co chceš a budeš zdravý! Jestliže cítíš potřebu si lehnout, pak nemůžeš pro svoje zdraví udělat nic lepšího, než že si lehneš. Cítíš, že by ses docela rád proběhnul? Udělej to! Do toho! Řiď se svým citem (instinktem), rozum je na přemýšlení, a ne na potlačování instinktu!

*

Nalezl jsem v sobě, a stále nacházím, instinkt tíhnoucí k vyššímu, či jinými slovy, duchovnímu životu, a zároveň pud k čemusi primitivnímu, drsnému, nezkrotnému, a uznávám obojí.

*

Průměrní lidé mají spolehlivý a bystrý instinkt, jak poznat lidi ducha a prchat před nimi.

*

Kdyby intelekt nebyl sekundární povahy, tak by nic, co vzniká bez prostřednictví představy - jako např. plození, vývoj a reprodukce organismu, hojení ran, náhrada nebo zástupné doplnění zmrzačených částí, ozdravná krize v nemoci, nástroje zvířecích jemných pudů a instinkt vůbec -, nebylo tak nekonečně lepší a dokonalejší než to, co se děje s pomocí intelektu, totiž všechny vědomé a úmyslné výkony a nástroje člověka, které jsou vůči oněm jiným pouhou žabařinou.

*

Jsem biomechanický člověk. Seru na instinkt. Instinkt znají jen zločinci, váleční veteráni a vlci.

*

Instinkt nesvobody je člověku odedávna vlastní.

*

Náš "instinkt rozplozovací" je totéž jako veverčí instinkt sázet stromy: popudem je uskladnit potravu, stromy jsou toho jen přirozeným důsledkem.
Společensky navozené touhy mohou být natolik silné, že vypadají jako biologické, avšak neexistuje žádný evoluční mechanismus pro rozmnožovací pud. Proč se nepřestáváme množit, když je nás už tolik, kolik chceme? Je-li instinktem reprodukovat se, jak to, že je tolik lidí schopno to překonat? Je velmi mnoho těch, kdo nikdy nepropadli tomuto nutkání: mutace se v tak vysokém procentu populace neobjevují.

*

Génius - cožpak by před ním všechno neuteklo, kdyby se ukázal ve své božské nahotě, takový, jaký je? Možná, že je to u něho opravdu instinkt: mohl by ho snad při tvorbě okouzlovat necudný sebepožitek, kdyby nebyl přesvědčen o vlastní svrchovaně čisté cudnosti?

*

Vegetariáni praví, že maso je pokrmem, který vzbuzuje negativní, agresivní instinkty.
Vegetariáni dovolávají se i přírodního instinktu člověka, který se rád dívá na ovocné sady, dozrávající ovoce, což u něj vyvolává pocit krásy, zatímco kusy masa mrtvých zvířat dávají pocit nelibosti, snad i lítosti. Ne každý je schopen zvířata zabíjet. Mnohdy, obzvláště děti, je třeba nutit k požívání masa, pokud ještě mají přirozený instinkt. Teprve, až si na maso zvyknou, začíná jim chutnat.

*

Má-li kdo přežít chvalitebné lidské zhroucení, největší šanci budou mít tvorové divocí a osamělí, kteří si udržují své zdravé instinkty živé a obnažené.

*

"Instinkt" je ze všech druhů inteligence, jež dosud byly odhaleny, nejinteligentnější.

*

Kde existuje otroctví, tam je jen málo individuí, a ta mají proti sobě stádní instinkty i svědomí.

*

Neklamný instinkt vede vás k nábožnosti. Máte věru proč milovat křesťanství. Zdesateronásobilo vaši moc.

*

Všechno, co je zbraní a zbrojí v instinktu silného člověka, existuje právem.

*

Instinkt je jistějším průvodcem než chlubný rozum pyšných smrtelníků a zvířata jsou daleko před nimi.
(Swift: Bitva knih)

*

Jelikož přirozené lidské instinkty vedou člověka ke hříchu, všichni jsou hříšníky a přijdou do pekla.

*

Morálnost je stádní instinkt v jednotlivci.

*

Je-li hmyzí vědomí jen instinkt, pak by i lidské vědomí a duše byly "jen" instinktivní a nikoli rozumové či inteligibilní, případně lidsky debilní. Ale ta vsuvka "jen" nemá prakticky žádný význam, uvážíme-li, že každý instinkt je výsledkem rozumového uvažování. Lidský rozum, ta pýcha lidstva, se mi jeví spíš jako přebytečná přítěž, jako překážka v pravém pochopení světa kolem nás. Takže i lidské instinkty, jakož i rozum, jsou nevědomé, leč inteligibilní, avšak zkažené, špatné a zvrácené. Pravda je však úplně někde jinde - tam venku ve zvířecím světě instinktivních počitků. Ačkoli měli Egypťané značné anatomické znalosti, vážili si více než mozku plic, jater, žaludku, ba i střev, nejvíce však srdce, tedy instinktu. Srdce, tedy neomylný živočišný instinkt, bylo sídlem rozumu, veškerého citu a charakteru člověka - žádný mozek! Jak je to vůbec možné u tak vyspělé civilizace? Snad je to dáno tím, že starověký Egypt ještě mohl plně důvěřovat a spoléhat na své dosud nezkažené instinkty a mohl se jimi tedy bez obav ze ztroskotání řídit jako kormidelník střelkou kompasu, která se tehdy nevychylovala ze správného směru tak jak to vidíme a zažíváme plni obav v dnešní vychýlené době.

*

U přirozeně se chovajícího člověka máš na první pohled neochvějnou jistotu, s kým máš co do činění; víš okamžitě, že je to darebák, jemuž je lépe se vyhnout.
Ale u mravního člověka vždy tápeš, třebaže ti tvůj instinkt i trpké životní zkušenosti s ním neomylně napovídají, že je to stejný padouch jako každý jiný člověk.

*

Jsem rozený útěkář. Jak se mi něco nezdá, kopnu do vrtule a už mizím. Přecpaná čekárna, lidí neubývá, přetopeno, věšák nikde, pocit studu, začínám se potit, klaustrofobie, panika… - a už jsem najednou venku na ulici s osvobozujícím pocitem triumfu. Já za to nemůžu, to je instinkt. Řeklo by se, že takové jednání je nerozumné, ale příroda je přece moudrá, ne? A divá zvěř, která tu moudrou přírodu spolu se mnou spoluvytváří, také okamžitě prchá při sebemenším náznaku nebezpečí, a zvláště před člověkem! Ještě se mi nestalo, abych někdy litoval, že jsem uposlechl volání divočiny. I když to často zpočátku vypadalo všelijak šíleně, nakonec to vždy dopadlo nad očekávání dobře. Čemu jinému už máme koneckonců v životě věřit, než tomu, co pokaždé tak bezvadně funguje?

*

Zlomová otázka, kterou si misantrop položil těsně před svým zrodem, zní: Proč se lidi bezdůvodně bojí vyhynutí? A odpověděl si: Protože je ke strachu ponouká jejich instinkt sebezáchovy, tj. podvědomá a iracionální touha zachovat se, žít, to znamená trpět, cítit, že žiju; touha, převedená ze sféry individuálního cítění do sféry cítění kolektivního, podmíněná kolektivním společenským vývojem člověka po mnoho generací. Zjednodušeněji řečeno: člověk žije už tak dlouho v kolektivu, v tlupě, že se podvědomě přestal starat především o sebe a myslí - či spíš nemyslí - už pouze v intencích stáda. Přitom tě nesmí mást, že tenhleten sebezáchovný instinkt, spojený s instinktem rozmnožovacím, mají i samotářská zvířata, u nichž by se mohlo snadno oponovat, že jim proto kolektivní cítění musí chybět. Není to tak! U samotářských zvířat přetrvává jejich prvotní kolektivní cítění ještě z těch prvopočátečních dob, kdy taky žila společně, ale výhodnost žít jednotlivě, vyplývající z jejich způsobu života - neboť každá hmota a každá vůle má jiné vlastnosti - je odloučila. Ještě nikdo před Misantropem se nebál téhle odpovědi, a proto jen oni můžou dát vale tomu trapnému pudu!

*

SVĚT: "Podívej se, už ti chystají rodné číslo. Už několik měsíců máš připravený záznam v matrice. A to všechno proto, abys patřil ne sám sobě, jak ti velí tvůj instinkt, ale všem lidem kolem tebe, kterým se říká společnost nebo taky stát.

*

Člověk páchá zlo, když perverzně sám sebe mrzačí, když falšuje své instinkty.
Kdyby lidé ukájeli své instinktivní choutky, jen když se u nich opravdu ozvou, tak jako zvířata, o kterých smýšlíte tak pohrdavě, počínali by si zatraceně líp, než si dnes počíná většina civilizovaných lidských tvorů. Přirozené chutě a bezděčná instinktivní nutkání nedělají z lidí taková zvířata - ale ne, "zvířata" je nesprávné označení, znamená to urážet zvířata - takové příliš lidsky zlé a neřestné tvory. Dělá je z lidí obraznost, intelekt, dělají je z lidí zásady, tradice a výchova. Nechte instinkty na pokoji a natropí moc málo zla. Kdyby se lidé milovali jen tehdy, když se nechají uchvátit vášní, kdyby bojovali jen tehdy, když se jich zmocní zášť nebo strach, kdyby hrabali majetek jen tehdy, když mají nouzi nebo když jim podrazí nohy nepřekonatelná chamtivost - tak vás ujišťuji, že by se náš svět mnohem víc podobal království božímu než teď v našem křesťansko-intelektuálně-vědeckém systému. Není to instinkt, který z člověka dělá Casanovu, je to chlípná obraznost, která uměle podněcuje a lechtá chuť a vyvolává dráždivé nutkání, ale tohle nemá s přirozenou existencí žádnou spojitost. Kdyby donchuáni a donchuánky poslouchali jen své přirozené žádosti, měli by moc málo milostných dobrodružství. Teprve předrážděná obraznost je svádí k nevyběravé promiskuitě. A stejně je to i s ostatními pudy. Není to vlastnický pud, který moderní civilizaci tak pobláznil po penězích. Vlastnický pud se neustále musí uměle dráždit výchovou a tradicí a mravními zásadami. Chamtivcům se musí říkat, že shon po penězích je přirozený a ušlechtilý, že spořivost a píle jsou ctnosti, že nabádání lidí, aby kupovali věci, které nepotřebují, je křesťanská služba. Jejich vlastnický pud by nikdy nebyl natolik silný, aby je nutil shánět se od rána do večera a celý život po penězích. Musí se neustále vydražďovat obrazností a intelektem. A porovnejte si to s civilizovanou válkou. Ta nemá nic společného se spontánní bojovností. Aby se lidé dali do boje, musí být donuceni zákonem a potom vydražďováni propagandou. Kdyby se jim říkalo, že se mají řídit bezděčnými příkazy bojovného pudu, udělalo by se pro mír víc, než kdyby se založilo bůhvíkolik Společností národů.

 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm