Jen vyprosť šíji z mrzkého jařma!

7. října 2013 v 14:09 | Misantrop

Jen vyprosť
šíji z mrzkého jařma a zvolej: "Jsem volný, jsem volný!"
(Horatius: Satiry)


Motyk nebude zem již snášeti, vinice žabek,
také mohutný oráč už býkům odváže jařmo.
"Taková století přeďte!" svým vřetenům pravily Parky,
svorně, vždyť osudu vůle se nijak nemůže změnit.
(Vergilius: Zpěvy pastýřské)


LUCIFER
Lidský dav je odsouzený, aby navždy tahal
jak tažné zvíře mlýnské žernovy
pořádků světa. Chceš ho osvobodit?
Nepřijme volnost, ač mu ji nabízíš
a nového si pána zítra najde.
Myslíš si snad, že by trpěl jařmo,
kdyby sám neměl zapotřebí pána
a cítil by se sebevědomějším?

ADAM
Půjde vpřed moje ušlechtilé plémě,
aby se k trůnu přiblížilo,
nebo jako zapřáhnuté zvíře
do smrti bude tahat svoje jařmo?


Nejméně krásné, co může v lidském životě existovat, je a vždycky bude jařmo otroctví.


Prolhané morálky bab
zlom pouta malicherná,
nepřijmeš jařmo chtíče,
nebudeš líhnout děti,
rozrazíš předsudků krunýř.


Izraelci se rozplodili, až se to jimi hemžilo, převelice se rozmnožili a byla jich plná země.
"Hle, izraelský lid je početnější než my.
Musíme s ním nakládat moudře, aby se nerozmnožil."
Ustanovili tedy nad ním dráby, aby jej ujařmovali robotou.
Avšak jakkoli jej ujařmovali, množil se a rozmáhal dále, takže měli z Izraelců hrůzu.
(Bible: Exodus)


Ať je jich sebevíc, budou skoseni; ničemník zajde.
Jeho jařmo nyní přerazím a spadne, zpřetrhám pouta.
(Bible: Nahum)


Podle hodnověrných zpráv byly opět odhaleny stopy dosud nezjištěné organizace, která si vytkla za cíl osvobození od blahodárného jařma Státu.
Osvobození? To je úžasné, jak se v lidské rase udržují zločinné pudy. Vědomě říkám zločinné. Svoboda a zločin jsou spojeny tak nerozlučně jako... třeba jako pohyb aera a jeho rychlost: rychlost = 0, a aero se nepohybuje; svoboda = 0, a člověk nepáchá zločiny. To je jasné. Jediný způsob, jak zbavit člověka zločinů, je zbavit ho svobody.


Svoboda se pro někoho může stát prostě nesnesitelnou. Ale proč kvůli slabosti otroků od narození má být omezován a vtlačován do jařma jedinec, který chce volně jako hříbě poskakovat po kopcích, smát se štěstím jako ztřeštěný, zhluboka dýchat vůni jarní půdy, radostně pociťovat každé napnutí svalů, rozletět nespoutané myšlenky až za hranice chápání a usínat v bezpečí, v radostném očekávání dalšího dne?


Konečně vidím toho koníčka, jenž je tu nucen tahat klády jako vůl. Chudák, vypadá tak smutně a odevzdaně - úplně jinak než divoká zvířata. Na těch je patrná radost ze života, kdežto tento jejich bratr v jařmu je ztělesněné trápení.


A stříbrné potomstvo vzešlo.
Tehdáž poprvé v obydlí vešli.
Tehdáž do dlouhých brázd si poprvé obilná zrna
zaseli; smutně pak zabučel býk, jsa obtížen jařmem.


Lidi je přece nutné nějak zaměstnat na dlouhé hodiny, přidělat jim starosti, ujařmit je jako tažná zvířata a dát jim pocítit, že si nemohou dělat co chtějí a že si svoje živobytí musejí nějak zasloužit, aby k němu nepřišli moc snadno. Lidé nesmějí dostat mnoho volného času, aby nezačali myslet. Jinak by je třeba mohlo také napadnout, že nepotřebují tolik pracovat anebo že možná ani nepotřebují mít nad sebou žádného nadřízeného ani žádného pána. A to nelze připustit - to by byla anarchie, noční můra každého státu, každého rozeného bafuňáře, vydřiducha, politika a jiných vší na hlavě lidstva.

Ujařmeni jsme v podstatě všichni. Jim se to však líbí.


Hloupými starostmi se trápí a ponižují jen bytosti nízkého, zmateného, nečistého ducha, bytosti celý život ujařmené, vykonávající nějakou nesmyslnou práci, bytosti již za života mrtvé, jen bytosti lidské.

Víme, že v područí člověka takové nebezpečí vskutku reálně hrozí a že v jistém smyslu by lidstvo chtělo mít všechny živé tvory, ať lidské či nelidské, takto ujařmeny, poníženy a využitkovány pro lidské účely, jež jsou vždy chorobné, zvrácené a zlé. Víme, že právě toto je pravým smyslem veškerých lidských dějin a že svět pod jejich nadvládou neodvratně směřuje k celosvětovému koncentráku a celosvětovým jatkám.


Zdalipak půst, který já si přeji, není toto: Rozevřít okovy, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každé jho rozbít?
(Bible: Izajáš)


Bůžkové mluvili ničemnosti, co viděli věštci, byl klam; rozhlašují šalebné sny, přeludem utěšují. Proto táhl lid jako stádo, ujařmený.
(Bible: Zacharjáš)


Nadaný člověk volný čas potřebuje, právě ten volný čas, který jiného hned zatěžuje a hned kazí; neboť bez něj je ujařmeným Pegasem, tedy nešťastným.


Pokud jde o pyramidy, nezasluhují si náš obdiv pro nic jiného, než proto, že se našlo takové množství lidí natolik ujařmených, že celý život stavěli hrobku pro nějakého panovačného blbce, kterého měli raději - bylo by to moudřejší i statečnější - utopit v Nilu a jeho mrtvolu předhodit psům. Snad bych pro ně i pro něho mohl vymyslet nějakou omluvu, ale nemám na to čas.


Bezpráví podává se v ujařmení jiného individua, v jeho zotročení; v zásahu do cizího vlastnictví, což, pokud je toto vlastnictví sledováno jako plod práce vlastníka, je v podstatě stejnorodé se zotročováním a má se k němu jako pouhé poranění k vraždě.


Daleko účinnější metodou, jak někoho ujařmit, je neúměrně jitřit jeho erotickou fantazii, než ho nutit k umrtvování přirozených sexuálních pudů. Je to geniální nápad. Člověk vyhazuje peníze za své okovy nejpevnější a ještě má pocit, že je to zábava!
A tak se to má se vším: s různými omamnými drogami, alkohol v to počítaje, které umožňují krátké, avšak extatické odpoutání od jejich šedivého světa, ale jejichž distribuce je tak výnosným obchodem, že jsou lidé s to se pozabíjet, jen aby mohli s touto cennou surovinou obchodovat bez nežádoucí konkurence; s technickými vynálezy, jež slibují lživě usnadnění života a přitom znamenají jen další a pevnější ujařmení; s "láskou", pomocí níž se nazývá všechno možné i nemožné: od špinavého sprostého prcání, přes chronicky chorobnou mysl až po trestající zášť a zákeřnou past.
Pak přišla průmyslová revoluce, která celé to pokrokové ujařmování dále urychlila, takže vzápětí přišel fašismus, nacismus a komunismus - kolektivní zrůdnosti, jejichž dědictví už nic nevymaže.


Jim jsou svobodní lidé k ničemu; ony potřebují masu nemajetných otroků a bezzemků, jež lze takto snadno ovládat. A tak to na protest proti mému ujařmení flákám. Jako kdysi za reálného socialismu. Však to dnes není jiné, spíš horší. Nechtějte po otroku, aby miloval svou práci!


Nač je stádům daru svobody? Jejich dědictvím z rodu na rod je jen jařmo a bič.


Nejdříve se perská vojska přiblížila k ostrovu Naxu. Obyvatelé utíkali do hor. Peršané odvedli do otroctví muže, které pochytali, a zapálili chrámy i město. Potom vypluli proti druhým ostrovům a vkládali na ně perské jařmo. Nakonec směřovala perská výprava proti samotným Athénám.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm