Co jste spáchaly, ovce? (2/2)

17. listopadu 2013 v 16:13 | Misantrop

Všechno je v té krajině čisté, malebné, barevné, rozkvetlé, měňavé a tajuplné a přitom bezpečné a vlídné. Země vůkol je tam na hony vzdálená od davů lidí a jen osamělý poutník tam může zabloudit. Všude se vypínají hory a kopce a návrší, rostou tam čarokrásné voňavé květiny, a to i všude po domě a kolem domu, pasou se tam ovce a ochočení jeleni, hraje tichá hudba, tečou a zrcadlí se křišťálově průzračné vody. Vše je sladěno v jeden velkolepý celek. Úplně tu zem vidím.
Najednou vidím vnitřním zrakem všechna "domácí" zvířata zcela volně venku, všude kolem nás. Měli bychom v přírodě znovu krávy a ovce, stádečka koz a hejnka slepic, jichž kohout by kokrhal v lesích - utkvělá to představa též Thoreauova! Jak by to bylo krásné a rozmanité! Ale člověk, ta nenasytná bestiální zrůda, by je stejně zase brzy buď vyvraždil, nebo znovu uvrhl do otroctví...


LUKANON
(teskná lachtaní hymna)

Své druhy jsem potkal zbité, ach, pramálo jich zbylo.
Střílet a kyji nás utloukat, toť lidské dílo,
a jako ovce nás na jatky honit surově.
My zpívat budeme dále o svém ostrově.


Na nic nesmíme dbát víc, než na to, abychom nešli jako ovce za stádem těch, kteří kráčejí před námi - to bychom nemířili tam, kam se má jít, ale kam jdou ostatní.
(Seneca: O blaženém životě)


Člověk je jako ovce, následuje vždy prvního mimojdoucího.


Kdyby všemu kurníku a všemu dobytčímu dvoru povědělo se o nožích, o palicích, o plamenech pece, o mísách, z nichž zítra budou hltány jejich strnulé, znetvořené údy, jaká panika, jaký strach a šílenství by jimi ovládlo!... Býci by řvali a svými rohy by otřásali silnou hradbou, skákaly by a žalostivě bečely ovce, slepice a husy by lítaly, naplňujíce dvůr svým peřím. A všechno by utíkalo, křičelo, řvalo, tlouklo sebou o stěny. Ale oni o tom ničeho nevědí, a hle, slunce svítí, slepice hrabe běháčkem, kohout pyšně si vykračuje, dřímotně a blahovolně přežvykují kravky, klidně a vesele bečí ovce... život, prostý, jasný a světlý, blaživě naplňuje svět.
(Arcybašev: Zločin dr. Luriera)


Bílý muž zachází se svou matkou, zemí, a se svým bratrem, nebem, jako s věcmi ke koupi a k drancování, prodává je jako ovce či lesklé perly. Jeho hlad pohltí zemi a nezanechá nic než poušť.


Viděl jsem úžasně rozkošné stádečko oveček i s malými černými jehňátky v prostém přístřešku z balíků slámy a pár prken. Staré ovce mě dokonce zdravily na dálku a cosi na mne bečely tou svou skopičí řečí; malá roztomilá jehňátka zvědavě vstávala, na vratkých nožkách a s vyvalenýma očima a vztyčenýma ušima zírala na podivného nomáda s přenosným domovem na zádech. Byl to tak bukolický obrázek, až z toho srdéčko plesalo. Ale - a to jsem celý Já - za těmito kulisami rajské Arkádie jsem si představil také hned člověka, jenž se láduje skopovým a jehněčím masem a považuje to za tu nejpřirozenější věc na světě, již nestíhá žádný trest ni pohana.


Žádné zvíře nakonec neunikne krutému noži. Selátka, co tu sedíte přede mnou, vás vykrmují na maso a do roka budete všechna kvičet na řeznickém špalku. Tahle hrůza čeká na každého - na krávy, prasata, slepice, ovce, na všechny.


Eh, jak je dětství, toto ranní protírání si očí, blbé! A kdo "v mládí byl mlád", je blbec, ovce, která se stádem kolkol dobře vychází...


Sice stále dokola opakovaným ideálem a vzorem nevinnosti je biblickému lidu stádní poslušná ovce, ale tomuto milému, krotkému, mírnému a dobrotivému domácímu zvířeti se lid Bible přesto nepodobá ani trochu, neboť naše fanatické "boží ovečky" zvlčily, či spíše zepsuly, a jsou na rozdíl od skutečných oveček poněkud zdivočelé, vzteklé a masožravé, podobajíce se spíše smečce vyhladovělých honicích psů než pokojně se pasoucím beránkům a vesele skotačícím jehňátkům. Je-li křesťan skutečně ovce, pak je to ale jedině taková ovce, která je nakažená vzteklinou. A myslím, že ono prastaré přísloví: "Vlk v rouše beránčím" (viz Mt 7,15) vystihuje biblický pronárod ze všeho nejlépe. Jedině zabedněné, zatemněné palice neosvíceného biblického lidu se snad vzdáleně podobají tvrdé beraní hlavě, ale zase nemají tu potřebnou beraní zatvrzelost a "svévolnost", protože něco takového, jako je vlastní názor, vlastní hlava a vlastní vůle, se v celé Bibli vůbec nevyskytuje. A jsou-li tedy věřící lidé ovce a jejich Pán je jejich pastýř, pak je nejen tento Pán pase a stará se o ně - jako každý jiný pastýř -, ale podřezává jim vposled také hrdla!
(Misantrop: předmluva k: Bible)


Vytřiď je jak ovce na porážku, zasvěť je ke dni pobíjení.
(Bible: Jeremjáš)


Běda pastýřům, kteří pasou sami sebe. Což pastýři nemají pást ovce?
Pojídáte tuk, oblékáte se vlnou, porážíte vykrmené, ale ovce nepasete.
Neduživé jste neposílili, nemocnou jste neléčili, polámanou jste neovázali, zaběhlou jste nepřivedli nazpět, po ztracené jste nepátrali, panovali jste nad nimi násilně a surově.
Hle, chystám se na ty pastýře, budu je volat k odpovědnosti. Nedovolím jim už pást ovce, aby místo nich pásli sami sebe. Vysvobodím ovce z jejich chřtánu, nebudou jim potravou.
I poznají, že já jsem Misantrop Hospodin, až rozlámu břevno jejich jha a vysvobodím je z rukou těch, kteří je zotročují.

Toto praví Panovník Hospodin: Rozmnožím lidi jako ovce.
Bude jich jak ovcí posvěcených k obětem.
(Bible: Ezechiel)


Ti, kdo ovce kupují, zabíjejí je a za vinu nepykají; kdo je prodávají, říkají: "Požehnán buď Hospodin, to jsem se obohatil"; a žádný z jejich pastýřů nemá s nimi soucit.
Ani já už nebudu mít soucit s obyvateli země, je výrok Misantropův Hospodinův. Hle, dopustím, aby člověk padl do rukou člověka, do rukou svého krále.
Probuď se, meči, proti pastýři. Bij pastýře a ovce se rozprchnou!
(Bible: Zacharjáš)


Je psáno: "Budu bít pastýře a ovce se rozprchnou."
(Bible: Marek)


Co jste spáchaly, ovce, vy mírné, k ochraně lidí
stvořené? Nosíte nektar, jenž v plné výmě se stekl,
dáváte nám svou vlnu a rouch nám poskytujete
měkkých a životem svým jste prospěšny více než smrtí!


<<< PRVÁ ČÁST

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm