Kol stádo, jež se lidmi zove

24. listopadu 2013 v 17:00 | Misantrop

Žiji! Kol stádo, jež se lidmi zove! -
Zlí - dobří, boháči - chuďasové!
Ti bučí - vyjou - mňoukají - a lají -
- povyku hrůzu - věru - nadělají! -

*

Co je to stát? Obrovské stádo lidí se svými vůdci, vojáky, dělníky. Důležité je jen stádo jako celek. Jednotlivec může zahynout, stádo musí přežít. Stát-stádo poskytuje také pocit bezpečí a navíc opojný pocit moci.

*

Na louce se pásly krávy. Když je pasák sháněl do ohrady zpět, skoro všechny poslušně šly. Pouze jedna se zapomněla, nevšímajíc si pohybu svých sester a pásla se klidně dál. Když si uvědomila prázdno vedle sebe, jindy nezvyklé, ohlédla se a zhrozila se: sestřičky kravičky jsou všechny skoro v kravíně, už už jí mizejí z vyděšených očí. Ale dala se do klusu a stádo dohonila. Příběh končí happy endem, opona padá... Tomuto strachu krávy z "prázdna" kolem sebe se u lidí říká "společenskost". Mohla se obrátit a utéct; mohla prožít den nebo dva na svobodě, než by ji odchytli, ale stádní pud, tento strach z "prázdna" kolem sebe, jí v tom zabránil. Ale nikdo není nikdy sám! - Vždy máme kolem sebe nějaké tvory. Je tu však otázka, jaké: Jsou-li pro nás hrozbou, pak je stádo psychologicky "bezpečnější" než samota. Avšak právě jen psychologicky. Stádo a společnost je tudíž často útočištěm pro slabé a nesebevědomé jedince. Ti silnější a sebevědomější se stádem přicházejí do styku jen zřídka a pouze za nějakým určitým účelem, pro jehož naplnění je stádo jediným možným prostředkem a samota není východiskem ani alternativou, např. hledání si sexuálního partnera. Samci vysoké zvěře jsou samotářští a k stádu samic se připojují jen v říji. Oni společenství stáda nepotřebují, protože jsou silní a vědomi si své síly. Navíc neochraňují zranitelná mláďata - to je úloha samic. To jako jeden příklad za všechny podobné.

*

Teď je všechno prolezlé Rakovinou. Rakovina, kam se podíváš. Lidská žumpa a lidský hnus. Nemoc šílených lidí a člověčí chřipka tu řádí o sto šest. A ne a ne vybít celé stádo. Chuť by byla, jen prostředky chybí.

*

Nietzscheho učení o nadčlověku. Mýtus, který ovšem nacisté pouze přejali a zneužili, a se svobodomyslným a v podstatě protiněmecky naladěným filosofem Friedrichem Nietzschem nemá mnoho společného. Nietzscheho neustálé výpady proti vlastnímu národu (nejvíc asi v Ecce Homo) se ostatně týkají německého sklonu k bezvýhradné poslušnosti, k stádovitosti a k uctívačství všeho druhu - vlastnost, která není vlastní jen jednomu určitému národu, nýbrž všem. Spojovat Nietzsche s nacismem může jen někdo, kdo jeho geniální dílo nezná nebo nechápe.

*

Tihle zástupci - tupci - lidu, jimž se říká posranci... pardon - poslanci, jsou samí vychytralí darebáci, kteří sladkými řečičkami nejdřív oblbnou to stádo pitomců (tzv. "voličů": slovo odvozeno ze slovního základu vůl; voliti = počínati si jako vůl), pitomců důvěřivých jako malé děti a stejně tak nesamostatných a nevychovaných, a potom s tím stádem můžou manipulovat podle libosti jako šachista s figurkami. Výsledná vláda není tedy vláda lidu, ale vláda darebáků.

*

U dobytka se nepředpokládá žádná hravost. Jednou jsem viděl stádo dvanácti krav a volů, jak pobíhají, dovádí a neohrabaně si hrají jako velké krysy nebo koťata. Třásli hlavami, zvedali ocasy a běhali nahoru a dolů z kopce a při pohledu na jejich rohy a dovádění jsem si povšiml jejich příbuznosti s vysokou zvěří. Náhlé hlasité "Hou!" však jejich nadšení bohužel ihned zmírnilo, ponížilo je ze zvěřiny na hovězí a jejich boky a šlachy znehybněly jako lokomotiva. Kdo jiný než sám ďábel zvolal "Hou!" na lidstvo? Život dobytka je, tak jako život mnoha lidí, vskutku čímsi jako pohybem lokomotivy - hýbe v dané chvíli jen jednou stranou. Kterákoliv část těla, jíž se dotkne bič, je poté ochrnuta. Kdo by kdy uvažoval o boku nějaké pružné kočky, tak jako mluvíme o boku hovězím?
(Thoreau: Chůze)

*

Dnes, kdy rozhoduje hlasovací lístek masy, leží rozhodující význam právě ve velkých skupinách, a tato je na prvním místě: stádo naivních a lehkovážných.

*

Jakými skutky bych měl upozornit na svou odvahu a popřát si co nejplněji požitek z opovrhování veřejným míněním? Jak jen uvést v úžas své idiotské současníky? Jak si opatřit tu rozkoš tak pronikavou, pocit, že jsem docela jiný člověk než celé to stádo hlupáků?

*

Zvířata, která jsou slabá, nebo lépe řečeno slabší, se shlukují do stád, stejně jako se ledi sdružují do států. Ale nezískávají přesto naprosté bezpečí: čím víc má stádo hlav, tím dřív spatří dravce, anebo taky ne, jestliže se každý jednotlivec spoléhá na pozornost druhého, takže nedává pozor nikdo. A když pak dravec zahájí lov, stejně mu padne za kořist ten nejslabší a nejpomalejší jedinec ze stáda. Takže z toho je vidět, že stádo či stát neposkytuje skutečné bezpečí, ale jen jakousi iluzi bezpečí. Ve státu jsou na tom nejhůř také vždy ti nejslabší, což nezmění ani žádné sociální zabezpečení.

*

Z toho kolotoče by se jednomu řádně zamotala hlava! A taky že to je pěkně vrtohlavé stádo, tohle lidstvo!

*

Proč plodíme?
Důvod udávaný: Bůh to po nás chce.
Důvod skutečný: Bezmyšlenkovité podléhání kšeftařům s dogmaty, kteří chtějí mít větší stádo.

*

Jak říká Nietzsche: je to stádo blbců s otrockou morálkou.

*

Lidské stádo oceňuje nejvíc ze všeho v prvé řadě braky, zatímco pravé umělecké klenoty přehlíží, nechápe a ponechává bez povšimnutí.

*

(veliký hluk stoupající z náměstí)
"Co je to zase?"
"To není nic, to je Pecus."
Byla to vskutku tlupa občanů, jež dělala veliký povyk.
Pecus (lat. stádo) je odkojen starými lžemi. Jeho vloha k bludu je znamenitá. Cítě se být málo způsobilý k tomu, aby rozumem rozptýlil zděděné předsudky, uchovává rozšafně dědictví bajek, jichž se mu dostalo od předků. Tento druh moudrosti ho chrání před omyly, jež by mu byly velmi škodlivé. Přidržuje se omylů vyzkoušených. Je napodobitel; jevil by se jím tím víc, kdyby bezděčně neznetvořoval, co napodobí. Tyto znetvořeniny plodí to, co se nazývá pokrokem. Pecus nepřemýšlí. Jej klame vše a je ubohý. Nepochybuje nikdy, jelikož pochybnost je výsledkem přemítání. A často přechází od pitomosti k násilí. Není na něm nic vynikajícího, neboť vše, co vynikne, se ihned od něho odlučuje a přestává mu náležet. Ale bloudí, malátní, trpí. Ba je záhodno ctít ho, neboť z něho pochází všechna ctnost, všechna krása, všechna sláva člověka. Ubohý Pecus!
(France: Ametystový prsten)

*

"Každé osamocení jest provinění": tak mluví stádo.

*

Nakonec je lhostejné, zda je stádu nařízen jeden názor, nebo zda je jich povoleno pět. - Kdo se od pěti veřejných názorů odchýlí a postaví se stranou, má proti sobě vždycky celé stádo.

*

Zmizely rudožluté komunistické symboly
Ale výzvy k tzv. "poctivé práci"
Kterou prodáváte jako kurva na rohu
Zůstávají hrozivě trčet u fabrik
Jako výřečné jizvy nově zmanipulované totality
Nadvlády peněz, dravosti a nákladnějšího způsobu života
Ve stínu té pohostinné i vysávající autority
Jež vás podvádí a vede jako stádo ovcí
Aniž vás nutí zeptat se PROČ?!

*

Jsem jen zvědav, jak bude působit zjevení boží na stádo volů.
(Klíma: Egosolismus, Egodeismus)

*

Obyčejné stádo vezmi čert!
(Klíma: Soud Boží)

*

(14. července) Svátek Republiky. Procházel jsem ulicemi. Ohňostroje a prapory naplňovaly mě radostí jako děcko. A přec je to náramně hloupé veselit se v určitý den podle vládního nařízení. Lid je bezhlavé stádo, ihned pitomě trpělivé, hned zase sveřepě střečkující. Řeknou mu: "Bav se!" I baví se. Řeknou mu: "Jdi se rvát se sousedem!" I jde se rvát. Řeknou mu: "Hlasuj pro císaře!" I hlasuje pro něj. Nato mu řeknou: "Hlasuj pro republiku!" I hlasuje zase pro ni. Ti, kdož ho řídí, jsou rovněž hlupci, kteří místo aby byli poslušni lidu, jsou poslušni principů, které jsou pošetilé, plané a falešné už proto, že jsou to pouhé principy, což je totéž jako ideje pokládané za pevně vyhraněné a nezměnitelné na tomto světě, kde si nejsme ničím jisti, neboť světlo je klam stejně jako zvuk.
(Maupassant: Horla)

*

Siddhártha Gautama - jako Já - byl samouk a také různě nejprve sám se sebou experimentoval než zformuloval svou zcela vlastní a původní filosofii; ale buddhismus jako církev, jako banda modlářů a modloslužebníků, vychovávající někoho, školící své poslušné žáčky a pasoucí svůj věřící dobytek, duchovní nauka jako chlívek pro stádo těch, kdož nedovedou myslet sami - takový buddhismus je mi z duše protivný.

*

Chuťově se od sebe jednotlivé kusy lidského dobytka liší, neboť stádo je velmi velké.
(Euthanasijská církev: Úprava lidské mrtvoly ke konzumaci)

*

Jen abych se vyhnul všem chodcům. A nakonec běhají za mnou!
Zatracené stádo! (Spatří Sóstrata.) Běda, už tam stojí
před mými dveřmi zas nějaký chlap! Stojí a nehne se.
Člověk dnes nenajde pro sebe jen kousek místa, kousíček klidu,
ani kdyby se chtěl třeba pověsit!
(Menandros: Dědek)


 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm