Střez se mnohých!

30. ledna 2014 v 16:13 | Misantrop

CAVE MULTOS, SI NON TIMES SINGULOS
Jestli se nebojíš jednoho, střez se mnohých


Střezte se svého druha, na žádného bratra nespoléhejte, neboť každý bratr je samý úskok a každý druh utrhá, kudy chodí.
(Bible: Jeremjáš)


A střez se dobrých a spravedlivých! Rádi ukřižují ty, kdož si vynalézají svou vlastní ctnost - nenávidí osamělého.
A střez se i záchvatů své lásky! Příliš rychle vztáhne osamělý ruku k tomu, s kým se setká.


CAVE TIBI A CANE MUTO ET AQUA SILENTE
Střez se němého psa a tiché vody


Střezte se činiti bezpráví kterémukoli z poustevníků! Střezte se urážeti poustevníka! Jestliže jste ho však urazili, nuž, pak ho také zabte!


Nevěřte bližnímu, nespoléhejte na přítele; před tou, jež uléhá po tvém boku, se střez otevřít ústa.
(Bible: Micheáš)


SI BENE VIS DICI, CAVES MALE DICERE
Chceš-li být zmiňován v dobrém, pak střez se pomlouvat jiné


Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci.
(Bible: Matouš)


Střezte se, aby vás nezabila socha!


Zvykni si dívat se na lidi spíš jako na nemyslící stroje: Střez se strkat hlavu mezi jejich ozubená soukolí s řemeny!


Střezte se, abyste neplivali proti větru!


Samojediný nepotřebuji žádná pravidla chování, nepotřebuji žádné desatero přikázání - stačí mi jediné: střez se Člověka!


Střezte se, abyste nebyli oklamáni svodem lidí a neodpadli od vlastního pevného základu.
(Bible: 2. Petrův)


Jestli se nebojíš člověka, střez se lidí.


Hle, jejich hlavní příkazy a zákazy: nelži, nedluž se, střez se nevděku. Každý ethik nebo asketa si snadno odvodí plodnost těchto pouček. Vždyť první zákaz vlastně obsahuje oba další a všechny ostatní, které přece pramení jen z nepravdy a nevěry; a proto lze čerta na Východě naznačit jen v souvislosti s věčným lhářem.


Rádi by byli mrtvi a my bychom jejich vůli měli schvalovati! Střezme se probuditi tyto mrtvé a porouchati tyto živé rakve!


Střez své rty před záludnými řečmi.
(Bible: Žalmy)


Jaká hanebnost, krmit živé tělo jinými živými těly, cpát svá chamtivá těla jinými těly, živit jedno stvoření smrtí jiného stvoření! Střezte se, ó smrtelníci, pošpinit své tělo tak mrzkou potravou!


Střezte se davu, chcete-li zůstat sami sebou!


Varuj se bestie Člověka, neboť on je spřeženec Ďábla. On jediný mezi božími primáty zabíjí ze sportu, pro potěšení nebo z chamtivosti. Ano, on zabije bratra svého, aby získal půdu jeho. Nedopusťte, aby byly jeho počty vysoké, neboť obrátí v poušť domov svůj i váš. Střezte se ho; zažeňte ho zpátky do džungle, neboť on jest poslem smrti.


Chléb, jejž vrhám Já, je však starý a tvrdý jako kámen. Střezte se jej!


Střezte se sexu! Od něho není daleko k lásce a odtud je k manželství již jen krůček.
(Václav Dušek)


CAVE CANEM (nápis na mozaice v Pompejích)
Střez se psa
Pozor, zlý pes! Varování umisťované ve vestibulech římských domů. Jako rčení užíváno i obecněji: měj se na pozoru před zlými a pomlouvačnými lidmi (pes měl v antice na rozdíl od moderní doby spíše špatnou pověst).


Střezme se! - Střezme se dokonce i víry, že vesmír je stroj; určitě není zkonstruován pro nějaký cíl, označením "stroj" mu prokazujeme příliš velkou čest.
Střezme se říkat, že v přírodě existují zákony. Existují jen nutnosti: není tu nikdo, kdo rozkazuje, nikdo, kdo poslouchá, nikdo, kdo přestupuje.


Střezme se žít v okolí, před kterým nedokážeme ani důstojně mlčet, ani sdělovat, co je v nás vyššího, takže ke sdělování zbudou jen naše nářky a potřeby a celý příběh naší nouze.


Střezme se záměny, jíž se umělec sám až příliš snadno dopouští, z psychologické contiguity, abychom mluvili s Angličany: jako by sám byl tím, co dokáže znázornit, vymyslet, vyjádřit. Ve skutečnosti je tomu tak, že právě kdyby tím byl, pak by to rozhodně neznázorňoval, nevymýšlel, nevyjadřoval.


 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm