Zřídka poctivost panuje

1. ledna 2014 v 16:01 | Misantrop

RARA VIGET PROBITAS, UBI REGNAT GRANDIS EGESTAS
Zřídka poctivost panuje, kde velká nouze kraluje
Přičemž zřídka panuje poctivost dokonce i tam, kde vůbec žádná nouze nekraluje.


Není divu, nevyskytuje-li se již poctivost v lidském životě, neboť se z odporu k naší věrolomnosti již odstěhovala k mánům a mrtvým nebožtíkům.


Touha po penězích způsobila tuto dekadenci, neboť v dřívějších dobách, kdy ještě platila ryzí poctivost, kvetla ušlechtilá umění.


Splést se může každý, o to ani tak nejde. Tady jde o to, že si nikdo své literární výtvory po sobě ani nepřečte, neuzná to vůbec za vhodné - tak si jich zřejmě málo váží. Není na to čas, na nic není čas, není čas na poctivost, není čas na nějaké kudrlinky, na dokonalost, protože "to by byla práce jak na kostele" a protože "čas jsou peníze, kámo!"


Jak málo poctivosti se najde mezi spisovateli, je patrné na absenci svědomí, o níž svědčí falšování citátů z cizích spisů. Místa ze svých spisů nacházím neustále uváděna nesprávně - jen mí nejrozhodnější stoupenci tu tvoří výjimku.


Ženy, nejsouce pro slabý rozum s to chápat obecné zásady tak dobře jako muži, držet se jich a řídit se jimi jako pravidlem, zůstávají většinou daleko za muži ve spravedlnosti a rovněž poctivosti a svědomitosti. Proto jsou jejich nejčastější neřesti nespravedlivost a faleš, lež pak jejich živel nejvlastnější.


I při nejskromnějším nároku na poctivost musíme dnes vědět, že se teolog, kněz, papež, každou větou, již vyřkne, nejen mýlí, nýbrž že lže.


Pronášely se řeči. Velebily jeho osvícenost, jeho poctivost, jeho štědrost a dokonce i jeho mlčení ve funkci zástupce lidu, neboť nebyl-li řečníkem, měl zato ony závažné vlastnosti stokrát cennější atd.... se všemi příslušnými floskulemi: "Předčasný skon - věčný žal; - druhá vlast - sbohem, či spíše nashledanou!"
Hlína promíšená kamínky dopadla; a už se o něm na světě nemusí mluvit.
Hussonnet s nadsázkou zrekapituloval všechny řeči - ten poctivec Dambreuse byl prostě nejznamenitějším úplatkářem poslední vlády.


Povšimněme si, že ani mezi sokratovskými, ani mezi křesťanskými ctnostmi nefiguruje poctivost.


Jestliže je film dobrý, nikoho ani nenapadne, aby to přičítal scénáři. A na festivaly jezdí zásadně jen režiséři a dívky, které hrály hlavní roli.
Nuže, je tady někde místo pro nějaké, třeba i sebeskromnější umění? Pro poctivost? Dobrý scenárista musí být především obratný, otrlý, chytrý a vypočítavý podvodník. Běda čisté naivní dušičce, která by se do toho pekelného mlýna dostala! Tam se umění nedělá, tam se dělá řemeslo. Má zlaté dno.


Veškerá poctivost podléhá zrádné lsti.
Úkladník nachází prostředky k vítězství.
Moc jeho přetvářky, ze které čiší lstivost,
naléhá na právo a zvrací spravedlivost.
(Molière: Misantrop)


Prodáváte čest, abyste si mohli koupit větší televizor. Prodáváte poctivost, abyste dostali jakýsi zbytečný cancour moci. Čím se lišíte od těch, na které pliváte? Ničím. Jste jako oni!


Souhlasím s Platónem, jenž praví, že pevná povaha, poctivost a upřímnost tvoří pravou filosofii; všecky vědy, jejichž účelem je něco jiného, jsou pak prý pouhým nátěrem.


Hle, jak málo stačí k tomu stát se věhlasným filosofem! Nač pěstovat mnohdy nelehkou oddanost pravdě, i kdyby se tato ukázala být nehumánní pravdou, nač poctivost v poznání, i kdyby se toto jevilo být vůči lidstvu nepříznivým, nač zkoumat, jak správně žít, i kdyby to mělo znamenat nežít jako člověk? Stačí jen umět správně zalichotit lidstvu!


Mnoho neduživého lidu bylo vždy mezi těmi, kdož básní a po bohu běsní; vztekle nenávidí poznávajícího i oné nejmladší z ctností, jíž jest jméno: poctivost.


Podmínkou buddhistické praxe je důslednost, vnitřní i vnější poctivost, ostražitost proti sebeklamu.


Cynismus je jediná forma, v níž nízké duše zavadí o to, co je poctivost.


Zvláště v poslední době lidé ztratili tolik věcí (například lásku k vlasti a ctnosti, velkomyslnost a poctivost), a ne ten nebo onen, jak se to stávalo dřív, ale všichni šmahem.


Pro srovnání: Různé varianty slova "láska" se v Bibli vyskytují pouze ve 181 verši, zatímco varianty slova "trest" nejméně 266x; varianty slov "mír" nebo "pokoj" tvoří dohromady pouze tolikerý výskyt jako je dnů v roce, kdežto "hřích" se tu vyskytuje až 980x a "soud" 469x; "žid" je tu asi 257x, "obřízka" zhruba 55x, ale varianty slova "příroda" pouze 15x; "filosofie" jen všeho všudy dvakrát, "poctivost" jen jednou (Gn 30,33), "vzdělanost" ani jednou(!), "vzdělání" jen 7x, a to ještě pouze u částečně apokryfního Sírachovce. Tato namátkově provedená statistika hovoří, myslím, za vše.
(Misantrop: předmluva k Bibli)


Co jsem se postavil, povahu měl jsem vždy přímou
Co jsem řeč pochopil, křivě jsem nepromluvil
Poctivost svou jsem si uchránil beze všech výhrad


Ihned vtrhl v ten věk, jenž z nejhorší rudy byl stvořen,
veškeren hřích, a stud a pravda i poctivost prchla,
na jejich místo pak nastoupil klam a podvod a šalba,
násilí, úklady, lest a zločinná k majetku láska.


Pronásledoval jsem Poznání s pomocí Odvahy a Poctivosti. Poznal jsem pravou povahu lidí, přírody a vesmíru. Nyní se mi hnusí téměř všechno, co jsem měl dřív z nevědomosti rád. Poznal jsem, že v přírodě není větší verbeže nad lidi, jež mě učili milovat.


Čtu. A nestačím se divit, co všechno snese papír. Kniha O Slovanech úplně jinak je tak zfušovaná, nejen těmi nesmysly, jež obsahuje po věcné, teoretické stránce, ale i typograficky je to děs. Začínám vážně pochybovat o inteligenci pana Antonína Horáka, jemuž sice nechybí píle, vášeň a odhodlání, ale naprosto postrádá poctivosti.


Ernest Renan (1823-1892), francouzský religionista, autor ve své době populární knihy Život Ježíšův, v níž Krista vylíčil přehnaně ahistoricky a idealizovaně. Nietzscheovi zřejmě nesympatický svým nedostatkem historického smyslu a křesťanstvím, jež spojoval s intelektuální nepoctivostí, s nedostatkem odvahy k poctivosti. Odtud Nietzscheovy jadrně vtipné narážky na Renanovu "fistulku" a "sudiččiny nůžky", jež mají naznačovat, že Renanovi chybějí varlata, čili "koule", v mnoha jazycích symbol a synonymum odvahy, kuráže a průbojnosti.


Někteří se v tom zaslepení čestnosti, loajálnosti a poctivosti dožijí smrti; jsou tak bezúhonní, že jim nic neotevře oči.
(Maupassant: Odpuštění)


Není nic nudnějšího než poctivec... Co je to poctivý člověk? Program poctivosti a ctnosti je všem dávno známý a nemůže v něm být nic nového. Vinou staré veteše člověk ztrácí veškerou originalitu a život se omezuje na úzký rámec nudné ctnosti. Nekraď, nelži, nesmilni... A přitom v člověku tohle všechno hluboko vězí. Každý lže, zrazuje, smilní, co mu síly stačí... Každý. Stačí, když se vmyslíte do života každého člověka, a najdete tam hřích, ať hlouběji zasazený nebo na povrchu...
(Arcybašev: Sanin)


Bouvard a Pécuchet pronášeli i při jiných příležitostech své děsivé paradoxy. Pochybovali o poctivosti mužů, o počestnosti žen, o moudrosti vlády, o zdravém rozumu lidu, zkrátka podkopávali základy.


Dnes nezíská nic v životě,
kdo žije čestně, v čistotě.
Kdo učenost dnes neuráží,
kdo poctivosti si dnes váží?


Co ví opičí horda, ta smečka psů, zlomyslnými bohy na řetězu vedených, mrskaných, štvaných o intelektuální poctivosti? "Nejvyšší duchové" myslili dosud právě tak zvířecky instinktivně, jako srali.


Dokonalost srdce je v čirosti.
Dokonalost řeči je v poctivosti.
(Lao-c': Tao Te Ťing)


 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm