Naše vyšší a nižší společenské třídy

14. února 2014 v 13:45 | Misantrop

Na naší neblahé zeměkouli to není jinak možno, než že pospolitě žijící lidé musí být rozděleni ve dvě třídy, ve třídu utiskovatelů a utiskovaných; tyto dvě třídy se opět dělí na tisíc dalších, a těch tisíc opět má různé odstíny.


Bravo! Jako by trestním postihováním podněcování k třídní nesnášenlivosti mohly být odstraněny třídy a vymýcen mezi třídami jejich antagonismus!


Na půdě takto falešné, kde stály proti veškeré přírodě, každé přírodní hodnotě, každé realitě nejhlubší instinkty panující třídy, vyrostlo křesťanství, forma to zavilého nepřátelství k realitě, jež dosud nebyla předstižena.


Propast mezi hospodářsky nijak skvěle postavenými vrstvami a dělníkem pěsti je často hlubší než se zdá. Důvod tohoto, řekněme téměř nepřátelství, vězí v obavách jedné společenské skupiny, která se teprve nedávno povznesla nad úroveň dělníků rukou, že klesne opět do starého, málo váženého stavu, nebo alespoň že k němu bude ještě počítána. K tomu přistupuje ještě odporná vzpomínka na kulturní bídu této nižší třídy, častá vzájemná hrubost, přičemž vlastní i sebenižší postavení ve společenském životě by jakýkoliv styk s touto překonanou kulturní a životní úrovní nesnesitelně zatížil.


Kdyžtě v nynější době neexistuje zdravá substance, kdyžtě víno, jež se pije, a svoboda, jež se proklamuje, jsou zfalšovány a směšné, kdyžtě třeba posléze zvláštní dávky dobré vůle, by se věřilo, že vládnoucí třídy jsou hodny úcty a že uslužebněné třídy jsou hodny, by jim se ulehčilo nebo by se litovaly, nezdá se mi, zakončil des Esseintes, ani směšnějším, ani šílenějším žádati po svém bližním sumy iluze, sotva ekvivalentní oné iluzi, které vypotřebuje za pitomými účely každého dne.


Třeba způsob jejich seznámení byl tak podivný, oba mladí lidé si řekli, že je vhodný i pro ně, pro příslušníky té třídy, která udává dobrý mrav, a nikoli oné, která se jím toliko řídí.


Jaká vražedná krása, nedělat si už konečně o ničem iluze; ani o tom, zda Pavel VI. věří v Boha, ani o dělnické třídě, ani o svém dítěti, přátelích nebo smyslu světa pro hodnoty. Je to jak dosednout na trůn; chvíle posupné velebnosti.


Až se nižší třídy odhodlají zbavit svých neřestí, zbaví se i všeho nedostatku.


Vždyť existuje jasně část společnosti, která vyrábí hodnoty, doslova živí svou prací větší část společnosti! Tahle část je očividně v nevýhodě. Běžná terminologie hovoří o "vykořisťování dělnické třídy", ale to bude stále, dokud bude dělba práce a dokud budou třídy. Komunisté si mysleli, že odstranili třídy, když zařadili byrokraty mezi "pracující inteligenci". Prosím vás, taková blbost!


Žádný optimismus, protože to je světonáhled mloka či pulce; možná že taky žádný pesimismus, on spadá rovněž do nejnižší z tříd.


JELITÁŘ:
Ne, já se k velkým věcem necítím.
PRVNÍ SLUHA
(polekaně):
Ó běda! Pročpak by ses necítil?
Toť skoro, jak by něco dobrého
ti duši tížilo! Ty nejsi přec
z tak zvané lepší třídy?
JELITÁŘ:
Pámbu chraň,
jsem pouhý sprosťák!
PRVNÍ SLUHA:
Jaký šťastný los!
Jak skvělý talent pro politiku!
(Aristofanés: Jezdci)


Poohlédněme se jen po životě našich vyšších a třeba i nižších tříd, jak vypadá v celé své nestydatosti - je to jediný veliký veřejný dům.


Nemůže škodit, když se proletáři upozorní na práci hlavou tříd, jež stojí nad nimi. Neboť proletáři mají nezadržitelný strach před veškerou prací hlavou.


Univerzity nejsou nic jiného než přípravky ke ztrátě identity středních tříd, což se perfektně projevuje všude kolem kampusu, kde jsou řady baráků zámožných rodinek, s trávníkem a televizí v každém obýváku a všichni se ve stejnou chvíli dívají na to samé a ve stejnou chvíli si myslí to samé.


Tělesná síla se již mnoho necení: je to dosti podřadná ctnost, nezbytná již jen v nejnižších společenských třídách.


Křesťan připomíná nám fanatického komunistu. Však ten je jen jakousi světskou obdobou pravověrného křesťana. Také on si na podporu svých bludů vypomáhá neustále obemílanými nesmysly typu "třídní boj", "reakcionáři" či "utlačené lidové masy".


Pod obvykle předkládanými třídními, existenčními, společenskými nebo jinými důvody je jakási tmavá hlubina něčeho přírodního, jakýsi vrozený pudový vzdor, pud záchovy individua nebo co.


Představitelé nových společenských vztahů, třída měšťanů, se zvláště v Jindřichu VI. jeví, ostatně docela po pravdě, jako podlí počtáři a hrabivci (Kritika zpackané přítomnosti). V pojetí lidu se pohybuje v představě luzy, schopné všeho a ochotné dát se vést jakýmkoliv (s)vůdcem.


Lidé, kteří mě obklopovali, neměli o vědách ani ponětí; byli to němečtí dvořané a tato třída neměla tehdy ani špetku kultury.


Nejčetnější třídou, kterou samu tvoří téměř celé pokolení lidské, je ona třída lidí, kteří dbají jedině o své zájmy. Soustřeďují se, abychom tak řekli, jen na svůj blahobyt, a název ctnostný dávají jen jednáním, jež jsou jim osobně prospěšná.
(Helvétius: O duchu)


"Říkám měšťák každému, kdo má nízké myšlenky." Jeho zlost tedy nepostihovala buržoasii, ale jistý druh hlouposti, s níž se v této třídě nejčastěji setkáváme. Ostatně o "dobrém lidu" smýšlel právě tak naprosto opovržlivě.
(Maupassant: Studie o Gustavu Flaubertovi)


To by bylo to pravé smýšlení: dělníci Evropy by měli svou třídu jakožto stav prohlásit nadále za lidskou nemožnost, a nejen, jako se to děje většinou za cosi zřízeného hrubě a neúčelně; měli by v evropském včelíně rozpoutat období velkého rojení, jaké svět dosud nezažil, a tímto svobodným činem ve velkém stylu protestovat proti stroji, kapitálu a volbě, jež jim nyní hrozí, volbě muset se stát buď otrokem státu, nebo otrokem strany převratu.


Druhou (po kněžích), ačkoli ne tak početnou třídu lidí, kteří si dělají živnost z metafyzické potřeby člověka, tvoří ti, kdo žijí z filosofie: u Řeků se nazývali sofisty, v naší době jsou to profesoři filosofie.


Žádné vyšší třídy neexistují. Člověk se pozvedá výš jenom srdcem! 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm