Proti bezpráví

1. února 2014 v 15:20 | Misantrop

V dětství byl Rousseau neoprávněně obviněn, že zlámal hřeben, a stihl jej za to tvrdý trest. Toto první setkání s bezprávím u citlivého hocha vyústilo v pevné přesvědčení, že proti bezpráví a křivdám je nutno bojovat.


Lidé zpravidla činí bezpráví, kdykoli mohou.


QUAELIBET EXTINCTOS INIURIA SUSCITAT IGNES
(Ovidius, Umění milovat 3,597)
Bezpráví roznítí znovu i zcela vyhaslý oheň
Tj. vyburcuje k činu i toho, kdo byl zcela lhostejný.


Odstupte ode mne všichni, kdo se dopouštíte bezpráví.
(Bible: Lukáš)


INIQUA RARO MAXIMIS VIRTUTIBUS
FORTUNA PARCIT
(Seneca Mladší, Šílící Herkules 325-326)
Osud, jenž pouze bezpráví zná,
zřídka se vyhne ctnostem


"Čím jsi se živila?"
"Masem zvířat."
"Kdo ti zaopatřil tu potravu?"
"Lovila jsem zvířata a požírala je."
"Měla zvířata, která jsi o život připravila, otce a matky?"
"Měla."
Lvice, vyslechnuvši šakalova slova, uznala, že se prohřešila a její dosavadní jednání bylo jen bezprávím a zločinem.


Běda, jak nenávidím strůjce úkladů!
Když činí bezpráví, zakrývají je lstí.
(Eurípidés: Ión)


Co lidé nazývají obecně zbožností a svatostí, to je lživý výmysl podvodníků a sofistů nebo zákonodárců, kteří chtějí zastrašit a držet na uzdě lidi páchající bezpráví.


Jsou-li lidé, kteří se dopouštějí bezpráví proto, aby měli radost ze sebe samých, nelze najít lék nikde jinde než ve filosofii. Neboť pro všechny jiné požitky je zapotřebí pomoci jiných lidí. Vždyť největšího bezpráví se lidé nedopouštějí z nedostatku věcí potřebných pro život, nýbrž proto, aby mohli žít v nadbytku (například se nestávají tyrany proto, aby netrpěli zimou; proto se také velkých poct dostává ne tomu, kdo zabije zloděje, nýbrž tomu, kdo zabije tyrana).
K většině svévolného bezpráví mezi lidmi dochází ze ctižádostivosti a ziskuchtivosti.
(Aristotelés: Politika)


Bezpráví se in concreto nejplněji, nejvlastněji a nejhmatatelněji vyjadřuje v kanibalismu. Nejblíže tomu je vražda. Jako v podstatě stejnorodé s vraždou a odlišující se od ní jen stupněm je třeba nahlížet úmyslné zmrzačení či pouhé poranění cizího těla, dokonce každou ránu. - Dále se bezpráví podává v ujařmení jiného individua, v jeho zotročení; konečně v zásahu do cizího vlastnictví, což, pokud je toto vlastnictví sledováno jako plod práce vlastníka, je v podstatě stejnorodé se zotročováním a má se k němu jako pouhé poranění k vraždě.
Každá lež, právě jako každá násilnost, je jako taková bezprávím, protože již jako taková má za účel rozšířit panství mé vůle na cizí individua, tedy přitakat mé vůli popřením jejich, stejně jako to má za účel násilí.


Se zvykem je to leckdy zlá věc. Působí, že se bezpráví považuje za právo a blud za pravdu.


Posléze, bratří moji, střezte se činiti bezpráví kterémukoli z poustevníků! Jak by poustevník mohl zapomenout! Jak by mohl spláceti!


Násilí je vždy primitivní. Ideopolicie nemůže zaměstnávat rozumné a vzdělané lidi, protože rozumu a vzdělání se příčí násilí, bezpráví a potlačování nezávislého myšlení.


A ten, kdo spáchal zlo, ať také mluví zle.
O bezpráví ať nelze mluvit obratně.
(Eurípidés: Hekaba)


Rozhněvaný se spíše podobá člověku, který byl napřed bezprávím dotčen a lítostí k hněvu donucen, naproti tomu druhý se odhodlává k bezpráví ze své vůle, neboť se dává strhnout k lecjakému skutku svými chtíči.


V ochraně proti strašáku anarchie se dokonce připouštějí takové absurdity a zjevná bezpráví, že je místo útočníka trestán obránce, který se brání sám a vlastními zbraněmi.


Ke komukoliv přistoupíte, na tom pášete bezpráví, vy ničemové.


Činit bezpráví svědčí o podlé mysli.


Ten, kdo se dopouští bezpráví, nezná studu.
(Bible: Sofonjáš)


SUMMUM IUS, SUMMA INIURIA
(Cicero, O povinnostech 1,10,33)
Nejvyšší právo, nejvyšší bezpráví
Cicero uvádí tato slova jako doklad toho, že křivdy jsou často způsobovány zchytralým výkladem zákonů. Podobně i u Terentia: IUS SUMMUM SAEPE SUMMA MALITIA EST. Srov.: Holé právo, holé bezpráví (Komenský)


Od tohoto okamžiku se chci na všechno bezpráví, které se mi zde děje, dívat jen s opovržením.
(Lessing: Minna von Barnhelm)


Copak? Neříkám snad pravdu? Nemíchají právo a bezpráví v jednu kaši? V takovém svinstvu už nechci žít.
(Ibsen: Nepřítel lidu)


Připouštím, nebylo hříchem,
byla-li zabita zvěř, jež život náš ohrožovala;
avšak zabíjet měla se jen, ne předkládat k snědku!
Bezpráví zašlo pak dále.


Nevidíme nic než utlačovatele a utlačované, katy a jejich oběti; když bohatství a hodnosti nehledají jako prostředek, aby mohli páchat bezpráví, hledají je aspoň, aby se vyhnuli útlaku.
(Helvétius: O člověku)


INIURIARUM REMEDIUM EST OBLIVIO
Lékem proti bezpráví je zapomnění


ACCIPERE PRAESTAT QUAM FACERE INIURIAM
Je lepší bezpráví trpět než páchat
Tato myšlenka byla už rozvíjena Platónem v dialogu Gorgiás (469 C). Srov.: Seneca Mladší, Foiníčanky 494.


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm