Opak je pravdou. Opak je nejlepší.

24. dubna 2014 v 13:48 | Misantrop

I když je nyní nacismus označován jako hluboce "nelidský", opak je pravdou: Tvrdím, že nacismus byl naopak hluboce lidský, neboť dovedl lidství k největšímu rozkvětu!


Olga trpěla přecitlivělostí, ale nedávala to najevo. Najevo dávala spíš pravý opak. Ze všeho nejvíc se bála pohledů lidí...


Každé řemeslo křiví. Pohleďme jen na své přátele z mládí, kteří už ovládli svou vědu: ach, nastal vždy také pravý opak! Oni sami jsou jí teď navždy ovládáni a posedlí!


Útěcha, že jejich dílo zůstane, je klamná, neboť ani ono není trvalé a dříve nebo později se obrátí vniveč a často i v pravý opak toho, co jeho tvůrce původně zamýšlel.


Jak civilizace slábne, já sílím. Jsem opak vesmíru. Jsem jiný druh, protože podléhám evoluci, kdežto oni se stávají DEVO.


To je velká ironie dějin, že vysokou pohanskou kulturu nahradil právě její pravý opak.


Abortus Boží substance chtěl masochistně opak Boží Volnosti; a vznikl vesmír.
(Klíma: Egosolismus, Egodeismus)


Nepotkala jsem ještě nikoho, kdo by se byl unaven a skleslý odvrátil od hudby, jestliže ji po nějakou dobu slýchal. Je tu nutkavý důsledek, který chápeme daleko lépe než opak.


Za našich dnů jsme ještě svědky té nepochopitelné a ničím nepodložené lidské pýchy a troufalosti, podle níž se Člověk mylně domnívá, že je jakýmsi miláčkem přírody, který vyžaduje zvláštní ochranu a zvláštní právo na všechno. Opak je pravdou! Člověk nemá právo považovat za vlastní ani plody jeho polí a zahrad, neboť tato pole a tyto zahrady vyrval přírodě, ukradl je z její hojností oplývající náruče a drze si je uzurpoval jen pro sebe a pro svůj chamtivý lid!


Lovci rekordů. Conway byl pravý opak takových jedinců; západní uctívání superlativů mu připadalo vulgární a heslo "co nejvíc pro nejvyšší cíle" pokládal za méně rozumné a snad banálnější než výzvu "hodně pro vysoké cíle". Vpravdě nestál o přemrštěné soutěžení a bezúčelná hrdinství mu šla na nervy.


Moralisti vedou útok hlavně proti přirozené promiskuitě, protože to je nevěra a ta znamená chaos: přesný opak škatulkového státního pořádku!


Oddech a snadná nenucenost je, po mém zdání, duši silné a vznešené dokonale ke cti a svědčí jí lépe než opak.


Někteří říkají, že jejich náboženská víra či politický systém potřebují víc členů, aby udělali svět lepším, ale není žádná záruka, že potomstvo bude pokračovat v tradicích rodičů. V moderní společnosti je spíš obecnějším pravidlem opak.


Příroda záměrně vytváří rozdíl mezi těly svobodných lidí a otroků; jedna činí silnými k potřebné námaze, druhá štíhlými a nevhodnými k takové tělesné práci. Často se však stává i opak, že jedni mají jen těla svobodných mužů, druzí jejich duše.
(Aristotelés: Politika)


Moudrý nikdy neusiluje o sílu a velikost, o veřejnost a slávu, o moc a vyznamenání, ale o jejich pravý opak. Nevyhledává přízeň, neboť z ní povstává strach, nevyhledává pocty, neboť přinášejí velké soužení.


Kdo není flamendr, je šosák. Každý si dělá nárok na bezpodmínečnou úctu, každý je nedůtklivý i k nejmenší výtce. Vždycky všechno už věděl sám a lépe! A pročpak tedy vždycky dělal pravý opak?


Lidé jsou nevděční. A vrtkaví. Jednou chtějí to a podruhé pravý opak.


"Ctnost", "povinnost", "dobro o sobě", dobro vyznačující se neosobností a obecnou platností - výplody mozku, jimiž se vyjadřuje úpadek, poslední vysílení života, královecké číňanství. Nejhlubší zákony zachování a vzrůstu přikazují opak toho: aby si každý vynalezl svoji ctnost, svůj kategorický imperativ.


Jestliže je život cosi dokonalejšího než jeho opak, alespoň pro živé tvory, největší životní náboj je největší předností; z toho plyne, že ptáky vybavila příroda nejdokonaleji.
(Leopardi: Chvála ptáků)


Měl jsem to štěstí, že jsem strávil dětství ve středověku, v té "bolestné a skvělé" době, jak napsal Huysmans. Bolestné v materiálním životě. Skvělé v životě duchovním. Přesný opak dneška.


Nynější volné víkendy mi už tolik nevyhovují. A mým důvodem je pravý opak toho, co ostatním již od dob Sovětského svazu tolik vadí: že nemají volno všichni zároveň. Já právě nejvíc nesnáším, když mám volno a mají ho i všichni ostatní.


Jsem snad povahou víc hinduista než dědic antické kultury. Staří Řekové a Římané, jakkoli si vážím jejich filosofie a umění, byli na mne ještě příliš barbarští s těmi svými krvavými zvířecími oběťmi. Jedině bych schvaloval obětiny pro bohyni Hekatu; jí se totiž obětovali psi, jakožto démonická zvířata. Dospět k pravému opaku duchovního směřování, tedy k uctívání zvířat živých a svobodných, namísto mrtvých a zotročených, vyžaduje zřejmě mnohem vyššího ducha, ačkoli je to tak prosté a přirozené. Alespoň pro mne.


Vždycky je to stejné. Jeden by řekl, že když přijde do knihovny, že se tím octne v oáze vzdělanosti a kultivovanosti, ale opak je pravdou. Zase.


V každé skupině či věku existují osamělí, kteří po něčem touží, a nevědí po čem, a když je takzvané štěstí a takzvaný život zklame, jsou v stavu místo toho hledat opak, protože tam se jim snad bude dařit lépe.


Jak dokázali primatologové, naši nejbližší příbuzní mezi lidoopy mají mnohé duševní schopnosti, které jsme si zvykli považovat za výhradně lidské. Navzdory staré tradici, která tvrdí opak, na uvědomělém vědomí není nic unikátně lidského.


Starověká indická filosofie, která mě tolik oslovuje a inspiruje, se při bližším zkoumání ukazuje také plná děr, polovičatostí a nedůsledností, ano dokonce hloupostí. Na jednu stranu se správně pokládá zrození v lidské podobě za prokletí, na druhou stranu se však všemi možnými a hnusnými prostředky usiluje skutky o pravý opak.


Člověk se narodil jako svobodný, ale všude je v okovech. První a nejznámější věta Rousseauovy Společenské smlouvy - a hned také nejlživější. Opak je pravdou: člověk se již rodí jako otrok, osvobodit se může teprve později. Zpravidla se mu to však nikdy nepodaří.


Vznešený člověk od sebe odděluje bytosti, u nichž dochází výrazu opak takových povznesených, hrdých stavů: pohrdá jimi.


Boj je vždy prostředkem k podpoře zdraví a odolnosti druhu a tím je i příčinou jeho dalšího vyššího vývoje. Pokud by tento postup neplatil, přestal by jakýkoliv další vyšší vývoj a dostavil by se opak.


Jeho syn spáchal na Silvestra sebevraždu. Šel na trať a nechal si uříznout hlavu. Zanechal po sobě výpověď natočenou na magnetofonový pásek. Obsahuje obžalobu společnosti, ve které se mu nechce žít a která mu vzala život. Není to noetický ani mravní nihilismus, ale opak, velké mravní vzepětí.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm