Jsou různé způsoby života

15. května 2014 v 12:59 | Misantrop

Příliš toužím po dokonalosti; po dokonalosti jednoduchého způsobu života divokého zvířete.


Život na Zemi se nikdy neustálil na něčem opravdu dobrém. Proto jsme odtamtud utekli.
Ukázalo se, že tamten způsob života je nesprávný a zahubil se vlastníma rukama. Vy jste mladí. Budu vám to denně opakovat, až se vám to vtiskne do paměti.


Co je vznešená pravda, vedoucí k zaniknutí utrpení? Je to tato vznešená osmidílná stezka, totiž: správné nazírání, správné rozhodování, správná mluva, správné konání, správný způsob živobytí, správné snažení, správné uvědomění a správné soustředění.


Platí-li jediný zákon pro všechny, pak každý způsob života kromě jediného musí být hříšný.


Člověk, který již nemusí spoléhat na pouhou víru, protože má svrchované poznání, který zpřetrhal svá pouta, odvrhl světský způsob života a zanechal tužeb, je vpravdě nadčlověkem.


Podobám se víc způsobem života vlku, než psu.


Odporný způsob života, dusné ovzduší omezenosti, hrubost - fuj...!


Sněžný muž jako příklad svobodného způsobu života! A nejchytřejšího!


Nejpravděpodobnějším vysvětlením toho, proč Diogenés sám sebe nazývá psem (nebo také proč ho lidé nazývali psem), byl jeho krajně asketický způsob života, podobný toulavým psům na ulicích (viz umělecké ztvárnění na obrazu níže).


Mně by nejvíc vyhovoval takový způsob sexuálního života, jaký má např. medvěd (v jehož znamení jsem narozený, podle indiánského zvířetníku) nebo ježek či kočka a mnoho dalších solitérních savců. Nejsou na svoji přirozenou družku nijak vázaní - páří se spolu jen tehdy, když se potkají na svých osamělých toulkách. Bohužel, lidský život, způsob života, není jednoduchý, ba co víc: je stále komplikovanější, a tak se ukazuje, že význam "rodinného cirkusu" (nebo dokonce i státu!) jako garanta snadnějšího rozplozování dále poroste. Ale s tím už nechci mít nic společného!


Rozhodně to nebyl čin ze zoufalství, ale naopak pramenící z mého zdravého rozumu, protože jsem prováděla bilanci svého života a na základě toho i možností, které ještě mám, a došla jsem k závěru, že již nemám žádné šance najít si jiný způsob života, který by mi vyhovoval, protože takový neexistuje. Nebylo mi dáno, abych žila jako ostatní. A to od samého počátku...


Kult "čistoty" a "spořádanosti" je následek civilizovaného způsobu života. Usedlý způsob života je přirozený pro ženy, ne pro muže.


Geniální člověk, připoutaný k úřednickému stolu, musí umřít nebo zešílet, stejně jako člověk silné konstrukce umírá při sedavém a domáckém způsobu života na mrtvici.


Buď opravdový Život, nebo smrt. Buď všechno, nebo raději nic. To je i moje filosofie, filosofie Velkého Života, hindsky Mahán Džívan (महान जीवन). Já teď právě sice do roboty nemusím, avšak problém pro mne představuje již jen pomyšlení na to, že vlastně žiji, opravdu naplno žiji, jen půlku roku, to jest v létě. Proto se nyní tak často v myšlenkách vracím do tropů. Utěšuji se jen tím, že nejsem sám; že takto napůl žije třeba i bratr medvěd a sestra žabka, takže to není až tak zlé. Rozhodně to je lepší způsob života než přežívání těch, jež tak z duše nenávidím a jejichž existence na tomto světě pozbyla smyslu.


Našel jsem u Plútarcha, jakými prostředky se bránil Caesar proti nemoci a bolestem hlavy: Obrovské pochody, prostý způsob života, nepřetržitý pobyt ve volné přírodě, štrapáce.


Ideál chudoby svatého Františka byl tehdy uskutečnitelný, protože dával za příklad způsob života, jenž se nikterak nelišil od skutečného života jeho současníků z nižších vrstev.


Nelze vás uspokojit a jste nevrlí jako nemocní; ale u nich je příčinou nemoc, u vás váš způsob života.


Našel jsem modum vivendi (způsob života) se všemi lidmi - zakládaje se na jisté lásce (shovívavé) vyplynuvší z absolutního opovržení.


Způsob života budiž samotářský jako u vlků a jediným přítelem budiž Tímón!
(Lúkiános: Tímón neboli Nepřítel lidí)


Odložil jsem doma veškeré šatstvo, až na "povinné" slipy, protože nebydlím v bytě sám, a žiju po způsobu indických digambarů, světců "oděných vzduchem".


Možná si dovezeme Číňany: a ti by s sebou přivezli způsob myšlení a života, který je vhodný pro pracovité mravence.


Nedlouho po setmění přicházejí hlavní hvězdy večera - divoká prasata. Někdy jen jedno, to je buď první průzkumník, nebo poslední opozdilec, jindy třeba až osm devět naráz. Jsou ostražití; jak se někde ve tmě lesa něco šustne, nebo se jen pro nic za nic vyděsí jeden z nich, všichni střelhbitě utečou pod ochranu stínu stromů, aby se zase po chvilce vrátili k načaté hostině. Všichni pašíci u té vítané ofěry legračně mlaskají, pochrochtávají a strkají se - zkrátka rozpustile "blbnou". Je to sranda a zároveň i radost, závidím jim tento svobodný způsob života.


Nejlevnějším a nejneškodnějším způsobem žije myslitel: neboť, abychom uvedli hned to nejdůležitější, potřebuje nejvíce právě ty věci, jichž si většina neváží a nechává je stranou.


Mezi člověkem a člověkem jsou často nepřekonatelné rozdíly v rase, řeči, víře, v přesvědčení, v povahových vlastnostech, ve způsobu života, v inteligenci - a to rozdíly tak významné, že to dva rozdílné lidi činí nespářitelnými, natož aby spolu chtěli sdílet stejný dům, město či planetu.


Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi, obnovte se duchovním smýšlením, oblečte nové lidství, stvořené k spravedlnosti a svatosti pravdy.
(Bible: Efezským)


Pro jedny je umění jen způsobem, jak si vydělat na živobytí, druhým slouží k obchodní propagaci, jiným k bezduché zábavě, další jím podlézají vrchnosti, zatímco vrchnost si jím chce dodat zdání lidumilnosti a blýsknout se jím před sousedy.


Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže své skutky dobrým způsobem života, v tichosti, kterou dává moudrost.
(Bible: List Jakubův)


Přísný způsob života náboženských společenství se často odráží i ve výslovných pravidlech, týkajících se délky vlasů. Například podle jedné pasáže v křesťanském Novém Zákoně jsou dlouhé vlasy u mužů hanebné, zatímco u žen chvályhodné. Také buddhističtí mniši si holí hlavy na znamení příslušnosti ke svému řádu. Dokonce i mimo náboženské struktury se dlouhé vlasy často spojují se způsobem života vně toho, co je kulturně přijatelné.

Afro původně sloužilo jako kulturní
protiváha vůči západním vlivům
na přirozené africké účesy
a způsob života.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm