Dobro a zlo jsou relativní pojmy

29. července 2014 v 8:30 | Misantrop


Dobro a zlo jsou relativní pojmy a morálka, založená na nich, je rovněž relativní. Relativní morálka přestává být morálkou, protože všechno je chaos. Co je dobré pro jednoho, je zlé pro druhého, a naopak.


Ten budiž největší, kdo dokáže být nejosamělejší, nejskrytější, nejodlišnější, člověk mimo dobro a zlo.


Ti, kdo sní ve dne, po drobtech učí se znát moudrost, v níž vězí dobro, ve větších doušcích čerpají vědomosti, z kterých pochází zlo.


Kdo dobro vykonal, ať dobře promluví,
a ten, kdo spáchal zlo, ať také mluví zle.
(Eurípidés: Hekaba)


Za některých okolností poznáváme, že dobro je pro nás zlem a naopak zlo zase dobrem.


Já už nejsem malé dítě
Co nerozezná dobro od zla
Chtěl bych být příštích dnů vítěz
Však násilná smrt je hrozná


Ano, takový byl můj úděl už od dětství! Hluboce jsem vnímal dobro a zlo.


Dobro je zlo, pravda je podvod a život je žert.
(London: Démon alkohol)


Kdyby v lidech, jací většinou jsou, převážilo dobro nad zlem, pak by bylo lepší spoléhat se na jejich spravedlnost, slušnost, vděčnost, věrnost, lásku či soucit, než na jejich strach; protože tomu je však obráceně, je radno dát přednost opaku.


Všechno dobro je bývalé podmaněné zlo.


Člověku prokázat dobro je stejně nebezpečné jako způsobit zlo sám sobě.


To, po čem dav touží a čeho se bojí, není ani dobro, ani zlo. Ukáže se však, že to je dobrem, jen když to prozřetelnost přidělí dobrým mužům, a zlem, jen když to způsobí špatným.
(Seneca: O prozřetelnosti)


Člověk má bujnou fantazii. Tento svět je pro něj příliš malý, a tak si vytvořil světy jiné, světy pohádek a bájí, idylické sny, kam člověk utíká před všední skutečností a kde dobro tak nějak samo vítězí nad zlem.


Ti, kdo v minulých dobách hřímali z kazatelen, mohli vymezit "dobro" a "zlo", jak uznali za vhodné, a s potěšením zatratili - verbálně a občas i fyzicky - každého, kdo nesouhlasil s jejich výmysly.


Té síly díl jsem já,
jež, chtíc vždy páchat zlo, vždy dobro vykoná


Slavný autor, který spočítal zlo a dobro lidského života a porovnal tyto dva součty, zjistil, že první o mnoho převyšuje druhý a že podle všeho je v přítomnosti život pro člověka dost zlý.


Často děláme dobro jen proto, abychom mohli beztrestně páchat zlo.


Ach, je mnoho lží, jež páchá společně dobro i zlo; je mnoho též skutků, jež se zovou dobrými či zlými - ale jejich výklad je vždy špatný!


Dávným osudem člověka bylo páchat na Zemi zlo. A jediné dobro, jež Zemi přinesl, byla až jeho smrt.


První jsem objevil v temnotách útrob lidstva tu neblahou neřest, zlo, silnější v něm než dobro.


Svět se vyvinul ze základní hmotné podstaty (prakrti) a je obdařen třemi vlastnostmi (guna); jsou to sattva (dobro, ctnost), radžas (vášnivost) a tamas (tma, zlo), které skládají povahu prakrti jako třípramennou šňůru. Vnímáme je jako vlastnosti veškerenstva, jež prostupují všechno - lidi, zvířata, neživé objekty i jakoukoli činnost a dění. Převažuje-li sattva, dává vzniknout pravdě, dobrotě a kráse, radžas násilí, hněvu a činorodosti a tamas zlu, hlouposti a neštěstí.


Všechno to pracné třídění domácího odpadu, všechno to nedůstojné přehrabování se v popelnicích jako šúdrové, všechna ekologická opatření, všecka upřímná snaha o udržení čistého životního prostředí je jen směšný boj s větrnými mlýny, něco naprosto dětinského, dětsky naivního a neúčinného, věčně selhávajícího a věčně kulhajícího za lidskou vynalézavostí a plodností, tak jako zákon kulhá za zločinem, tak jako morálka vždy kulhá za lidskou přirozeností a jako dobro kulhá za zlem.


Nechávám dobro uvnitř a zlo venku. Jediné, co vidíte, je zlo, chápete? Kam patříte vy? Ponoříte se do nádoby dobra, nebo do nádoby ďábla?


Všechno moje zlo, jež mi hrozí neustále v tomhle násilném a krutém světě od těch, kteří tím chtějí jejich dobro, vzniká ze zákona silnějšího neboli zákona džungle, v přírodě zjevného, v lidské společnosti skrytého.


Mezi nimi a námi nemůže být mír. Co je pro ně bílé, to je pro nás černé, jejich politické dobro je pro nás zlo, jejich pozemský ráj je pro nás peklo.


My nedovedeme analyzovat, odloučit dobro od zla, nedovedeme historicky probádat příčiny zla a dojít tak touto cestou k jeho ospravedlnění. Abychom se chovali sympaticky ke všem zjevům života bez rozdílu, ať jsou jaké jsou, jen proto, že patří k životu - to naše přirozená povaha nesnese.


Co jest moudrost sama? Dobro. A co jest nemoudrost? Zlo.


V hodném lese vládne dobro,
ve zlém světě vládne zlo.
Hodný les bude žít,
zlý svět bude hnít.


Špatnému prokázat dobro je stejně nebezpečné jako dobrému způsobit zlo.
(Plautus: Kartágiňan)


CULPARI POTERIT, BONA QUI VIDET ET MALA QUAERIT
Kárán může být ten, kdo vidí dobro a přesto hledá zlo


Zapomeňme, jak léta plynou, nestarejme se o Dobro či Zlo, Správné či Nesprávné, naše duše ať se rozletí do kraje bez hranic a mimo hranice, tam ať se zabydlí.


 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm