Viditelná rozhodující převaha

31. července 2014 v 13:17 | Misantrop

"Geniální výraz" spočívá v tom, že je v něm viditelná rozhodující převaha poznání nad chtěním, tj. čisté poznání. Naproti tomu u hlav, které jsou pravidlem, převládá výraz chtění a lze vidět, že poznání se dává do činnosti vždy na popud chtění, že je tedy řízeno pouze motivy.
Právě proto se původní duchovní převaha tak snadno ukazuje při každém podnětu a jiní ji okamžitě pociťují a nenávidí.
Tam, kde se jedná o fakta, tedy o něčem, co může být vyčteno z experimentů, cest, kodexů, historických knih a kronik, si sice normální hlava vystačí, ale tam, kde se jedná pouze o myšlenky, ač o takové, k nimž je každému k dispozici látka, data, kde tedy jde vlastně jen o to, předmyslet jiné, je neúprosně vyžadována rozhodná převaha, vrozená eminence, kterou uděluje jen příroda, a to velmi vzácně, a nezaslouží si sluchu ten, kdo ihned ve zkoušce podlehl.
Tím se tedy velká duchovní převaha izoluje více než všechno jiné a vyvolává, alespoň tichou, nenávist.
Výraz génia, který je nápadně podobný všem vysoce nadaným, spočívá v tom, že intelekt je propuštěn na svobodu ze služby vůli, z čehož vyplývá převaha poznání nad chtěním.
Základní podmínkou génia je abnormální převaha senzibility nad iritabilitou a reprodukční silou, a sice, což věc ještě ztěžuje, v mužském těle. (Ženy mohou mít významný talent, ale žádného génia: neboť zůstávají vždy subjektivní.)


Nejodpornějším prefabrikátem lidského ohrnování frňáku nad vlastní minulostí a nad odlišným stavem je bezesporu tzv. "morální převaha"; falešné vědomí dosud nepotrestaného zločince, že on je svatý a úctyhodný a že může nyní udělovat morální naučení těm malým rybám, jež uvízly v děravé síti zákonů a zvyků.


Debilů je vždycky převaha, a ta převaha bude "do toho bušit" děj se co děj, bez ohledu jaké škody na Zemi lidstvo způsobuje a ještě způsobí.


Převaha citů nelibých nad libými je příčinou oné fiktivní morálky a náboženství: taková převaha však je formulí dekadence.


Převaha hlupáků je nepřemožitelná a navěky jistá.


Duchovní převaha zraňuje pouhou svou existencí.


Zkraje lesa míjím naprosto unikátně, démonicky zbarvenou kočku. Zdálky jsem ji dokonce považoval za kunu či veverku. Je tmavě hnědá jako hořká čokoláda, s huňatým ocasem. Zírá na mne upřeně tím svým sugestivním kočičím pohledem zpoza velkého bludného balvanu, ale co je na ní nejlepšího a nejzvláštnějšího, je její šedavá skvrna, která jako blesk klikatě půlí šikmou čarou její ztrnulý obličej bez nejmenšího záchvěvu mimiky. Démonický zjev! Je jasné, proč pověrčiví lidé kdysi takovéto strašidelně vyhlížející tvory pronásledovali, je nenáviděli, mučili a upalovali na hranicích jako čarodějnice. Možná proto máme dnes takovýchto krásně a nevšedně zabarvených koček tak pomálu, kdežto mourků a koček bělavějších (čti "nevinnějších") je převaha.


Morální hodnoty nebo fikce nebo sociální nedostatky nebo utrpení vůbec se chápou přemrštěně vážně. Každé takové přehánění užšího hlediska je samo o sobě známkou choroby. Tak i převaha záporu nad kladem.


Jejich převaha byla tak zřejmá, že urážela.


Ovládnout život znamená povznést se nad něj, nebýt v jeho vleku, vtisknout mu pečeť své převahy svobodnou vůlí a volbou.


Čtu s opačným pocitem zákoník Manuův, dílo nevyrovnatelné duchovnosti a převahy; bylo by hříchem proti duchu i jen je jmenovat jedním dechem s biblí.


A co požírání masa? Není v tom taky cosi rituálního, co vzbuzuje ukrutný pocit převahy a podrobení?


Kvůli nerovnosti kroků není génius schopen společenského myšlení, tj. nehodí se ke konverzaci s jinými: ti se budou z něho a z jeho drtivé převahy radovat tak málo, jako on z nich.


Majetek boháče lze "znárodnit", ukrást, zatížit ohromnými daněmi, ale dosud ti duchovně a intelektuálně hendikepovaní nemají jiný způsob vyrovnání naší obrovské duševní převahy, než že nás svým idiotským halekáním překřičí, svým množstvím upozadí a svou vládou hlouposti poníží na jejich úroveň.


Nejpozději začíná vývoj genitálního systému a teprve při vstupu do mužského věku dostupují iritabilita, reprodukce a genitální funkce plné síly a zpravidla nabývají převahy nad funkcí mozkovou. Z toho lze vysvětlit, že děti jsou obecně tak chytré, rozumné, zvědavé a učenlivé, ba v celku náchylnější a schopnější k veškerému teoretickému zaměstnání než dospělí: v důsledku onoho vývojového pochodu mají totiž více intelektu než vůle, tj. než náklonností, žádostí, vášní. Malé žádosti, kolísavé náklonnosti a nepatrné starosti dětství jsou jen slabou protiváhou oné převahy poznávací činnosti.
V čem spočívá podobnost dětství s genialitou snad už ani nemusím říkat: v převaze poznávacích sil nad potřebami vůle a z toho vyplývající převahy pouze poznávací činnosti.


Boj o přežití je jen výjimka, dočasná restrikce životní vůle; velký i malý boj se všude točí kolem převahy, kolem růstu a rozšiřování, kolem moci, v souladu s vůlí k moci, která je právě vůlí života.


Kdybych byl stvořil muže a ženu, byl bych je vytvořil podle typu zcela jiného než je ten, který nabyl převahy a je typem vyšších savců. Byl bych učinil muže a ženy nikoli k obrazu velkých opic, jak ve skutečnosti jsou, nýbrž k obrazu hmyzu, jenž, když byl žil jako housenka, promění se v motýla a na konci života nemá jiné starosti, než milovat a být krásný. Byl bych položil mládí na konec lidské existence.


Každý má nějakou vlastní formu fetiše, ale protože si není vědom převahy fetišistického chování v naší společnosti, má pocit, že kdyby se poddal svým "nepřirozeným" tužbám, byl by zkažený.


Tenhle rodinný cit je z polovice vědomí vlastnictví a z druhé polovice vědomí převahy.
(G. B. Shaw: Láska mezi umělci)


Co je to smích? Hobbes odpovídá: Tato obecně známá fyzická křeč je způsobena nenadálým poznáním naší převahy nad jiným člověkem.


Podívejte jen, jak krásně, jak blaženě se cítí obyčejní lidé. Například zahradník, který se nemůže rozloučit s malým nedopalkem cigarety, který zvedl ráno v aleji. Jen pohleďte: stojí s rukama v bok a vypráví, jaké si včera koupil boty. Celá jeho postava vyjadřuje spokojenost a důstojnost. Na přírodu shlíží s vědomím své převahy nad ní, a v jeho pohledu je cosi pánovitého, velitelského, ba dokonce opovržlivého, jako kdyby při práci ve skleníku nebo na zahradě se dověděl o říši rostlin něco, co neví nikdo jiný.
(Čechov: Zjara)


Celá jeho tragédie Vévoda Theodor Gothlandský je obludný útvar, hemžící se ukrutnostmi a cynismem. Je to zoufalý výkřik člověka vytrženého z dětinských představ o převaze dobra nad zlem a postaveného do nahé skutečnosti.


Na rozdíl od džungle, kde má člověk intelektuální převahu, před šelmami ho chrání oheň, v lidské společnosti je misantrop v pozici bezbranného zelenáče v obklíčení vlčí smečkou, která se na něho chystá zaútočit. Spasit ho může, jen když bude předstírat, že je taky vlkem. Jinak nemůže uspět v té početní převaze, aby si zachoval svou vlastní identitu, když už nejde rovnou o holý život!


S chladnokrevným cynismem měří kněz národy, doby, jednotlivce podle toho, zdali převaze kněží prospívali nebo odporovali.


Odstranění dělby práce se zdá být neuskutečnitelné pro dvě příčiny:
1) Vyhovuje příživnické nevýrobní části společnosti, která je v početní převaze a
2) Psychologické zábrany té druhé, vykořisťované části, které jí brání požadovat odstranění dělby práce.


Jen jako nenápadný, bezvýznamný "bezdomovec" mám šanci jim uniknout z jejich společenské mašinérie! Sám a osamocený proti celému světu! Jeden proti všem! Poslední mohykán, stojící hrdě proti převaze bílých dobyvatelů!


I kdyby byla v převaze a ve většině pornografická vulgárnost, vždycky se najdou poetické duše, které budou hledat romantiku a růžovou lež.


Pakáž jedna! Jsou prostě v převaze, s tím nic nenadělám.


Vítězství méněcenných hord je vždy jisté, ať se nazývají jakkoliv. Jsou v početní převaze. Utlučou nás čepicemi.


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm