Dosud jsem neviděl ctnostného člověka

19. srpna 2014 v 12:35 | Misantrop

Dosud jsem neviděl ctnostného člověka. Potkávám blbce, podvodníky, kurvy a blázny.


Ctnostných lidí je tak málo, že se o nich zmiňuji jen pro čest lidstva. Nejčetnější třídou, kterou samu tvoří téměř celé pokolení lidské, je ona třída lidí, kteří dbají jedině o své zájmy. Soustřeďují se, abychom tak řekli, jen na svůj blahobyt, a název ctnostný dávají jen jednáním, jež jsou jim osobně prospěšná.
Vše se stává zákonným, ba i ctnostným pro blaho obecné.
Fanatikové jsou lhostejni k počestným skutkům a myslí, že jsou ctnostni ne tím, co činí, ale jen tím, več věří; lehkověrnost lidí je podle nich jediným měřítkem jejich počestnosti.
Jako by vše tak tíhlo k neřesti, že ctnostným může být leda člověk slabomyslný.
Ježto nejsme před pronásledováním fanatiky chráněni štítem vděčnosti a úcty veřejné, vyskýtá se mezi moudrými velmi málo tak ctnostných lidí, aby se odvážili čelit jejich zuřivosti.
Země je zalidněna mrzkými a neřestnými dušemi; lidé zkažení vždy mají zájem, aby zesměšňovali city, jichž necítí, a umlčí lidi ctnostné.
Nebyl-li silou zbraní celý národ najednou spoután, podaří se tyranům teprv po řadě staletí a ponenáhlými, ale vytrvalými pokusy udusit v srdcích ctnostnou lásku k svobodě a pokořit duše tak, aby byly ohnuty k otroctví.


Bruno a Spinoza jsou úplné výjimky. Stojí každý sám pro sebe a nepatří ani svému století, ani své části světa, která se jednomu odměnila smrtí, druhému pronásledováním a nadávkami. Jejich strastiplná existence a smrt na našem Západě se rovnají životu tropických rostlin v Evropě. Jejich pravou duchovní vlastí byly břehy posvátné Gangy: tam by vedli poklidný a ctnostný život, mezi podobně smýšlejícími.


Antisthenés z Athén (asi 455-360 př. n. l.), nejprve žák Gorgiův, později Sókratův, duchovní otec filosofické školy kynické. Antisthenés odvrátil svou pozornost od filosofické spekulace k otázkám praktického života. Odsoudil lidské štěstí závislé na hmotných statcích, původu, bohatství, životním úspěchu, slávě a slastech a za jedinou hodnotu životní prohlásil ctnostný život. Nejvýznamnějším žákem Antisthenovým je právě náš Diogenés ze Sinópé.


Julien Offray de La Mettrie:
Kdo je ctnostný, nemá se čeho bát při poznávání sebe sama, kromě příjemného nebezpečí, že se sám sobě zalíbí.


Láska k moci, hlavní hybná síla občanova, nemůže vytvořit lidi spravedlivé a ctnostné.
OTÁZKA: Nejsou ctnostní lidé povinni žádat zrušení zákonů?
ODPOVĚĎ: Zajisté; jenže ctnostných je málo a nejsou vždy nejmocnější.


Samou nenávistí se stával ctnostným.


Je mi útěchou, když vím, že nad kouřem a špínou lidských nížin je vyšší, jasnější lidství, které bude co do počtu malé (neboť všechno, co vyniká, je svou podstatou vzácné): náležíme k němu, ne proto, že bychom byli nadanější, ctnostnější, heroičtější nebo láskyplnější nežli lidé tam dole, nýbrž poněvadž jsme chladnější, jasnější, bystřejší, osamělejší, poněvadž snášíme samotu, vyhledáváme ji, žádáme ji jako štěstí, výsadu, ba podmínku svého bytí, poněvadž pod mračny a blesky žijeme jako pod sobě rovnými, ale také pod slunečními paprsky, krůpějemi rosy, sněhovými vločkami a vším, co musí přicházet shora, a když se pohybuje, pohybuje se shora dolů.


V jejich řeholi byla toliko výhrada:
DĚLEJ, CO CHCEŠ,
protože lidé svobodní, ze zdravého rodu, dobře vychovaní, obcující v čestných společnostech, mají od přirozenosti jakýsi pud a osten, který je všudy pudí k ctnostným skutkům a odvádí od nepravosti.


Správný kluk se zatváří ironicky, zeptáme-li se ho: "Chceš se stát ctnostným?" Ale hned celý ožije, když se ho zeptáme: "Chceš se stát silnějším nežli tvoji kamarádi?"


A tobě, ženo, pravím:
pokud bys chtěla jako ctnostná matka
vychovat z mého syna občana,
posměchu bys došla před děvkami,
jež nalíčené sedí v bordelu
polibky zpité, vínem opojené.


Představ si, že ctnostná a doporučená rozkoš, tak jak nám ji předepsalo ono zvíře, o němž neustále mluvíš, aniž bys je znal, a které nazýváš přírodou, bude z tohoto vyprávění vyloučena, a pokud se s ní nějakou náhodou setkáš, bude ji provázet nějaký zločin nebo bude podbarvena nějakou ohavností.


Učte se, přátelé, znát, jak ctnostné je prostý vést život.


Svět není otrokem těch vašich ctnostných synů.
Je mnoho pasvětců a mnoho pahrdinů.
(Molière: Tartuffe)


Pénelopé je ctnostná: však jakmile okusí jednou
od starce výděleček a ten si pak rozdělí s tebou,
nikdy již od mastné kůže jak psisko se odehnat nedá.


Jakou urážkou jsou pro nás, ctnostné ženy,
ty zvláštní představy, jež manželstvím jsou probouzeny!
(Molière: Učené ženy)


Uvázaný, sešlý kmet,
připomíná míliusy,
svatoušky a ctnostné husy,
pryč z našeho ráje hned!


Všechny aktivity, ať ctnostné či hříšné - všechny náleží přírodě.


Ctnostné a dobrácké prostředky k ničemu nevedou. Je nutno nasadit účinnější páky a nastražit umělejší kličky.


Především má o to člověk usilovat,
čestně, ctnostně žít a tak i vystupovat.
Ať prominou mi ctnostné paní,
těm nepatří mé veršování.


Nedbá nic srdce ctnostné na lidské řeči zlostné.


Dal jsem se unést myšlenkou osvícené a ctnostné byrokracie, ale zatím se v praxi ukazuje, že jsme všichni... trošíčku podlí!


Touto moderností jsme stonali - shnilým mírem, zbabělým kompromisem, vší ctnostnou nečistotou moderního Ano a Ne.


A béřete-li, je to, jako byste kradli, vy malí ctnostní lidé.


Sbohem! Odcházím se nadýchat vánku na skalách; neboť mé napolo udušené plíce hlasitě volají po klidnější a ctnostnější podívané, než poskytuješ ty!


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm