Nezávislost - té se nikdo neodváží

1. září 2014 v 15:03 | Misantrop

Nezávislost na civilizaci - to je to, čeho se nikdo z lidí dobrovolně neodváží. Jenom Já se do toho hrnu s nedočkavostí.


Nepostradatelný volný čas, svobodu a nezávislost, které jsou kapitálem v tomto povolání potulného chodce, si nekoupíte za žádné jmění.
(Thoreau: Chůze)


Kdyby se mi mohlo splnit přání, chtěl bych být feudálem. Mít zámek nebo hrad a o nic, ale skutečně o nic se nestarat. Vykašlal bych se na statky, na úrodu, na organisování majetku; bylo by mi to srdečně jedno. S největším klidem bych se nechal okrádat a šidit - to je mé nejtajnější přání: být nad TOHLE povznesen - jen kdybych si mohl zachovat naprostou nezávislost na vnějším světě.


Nezávislost na žádostech pokládáme za velké dobro, ne proto, že bychom chtěli mít stále málo, ale proto, abychom se, jestliže nemáme mnoho, dovedli málem spokojit opravdově přesvědčeni o tom, že s největší rozkoší požívají přepychu ti, kdo ho nejméně postrádají, a že to, co si příroda žádá, lze si snadno opatřit, co však je liché, že není snadné získat.


Nejde o práci, o psaní, o jistý počet stránek nebo o příběh, jejž píšu, ale o samotu, kterou k tomu potřebuji, o nezávislost na vnějším světě, o soustředění, z něhož se nevytrhuji, o čas, který je pouze můj a do něhož nenechávám nikoho vniknout, o vůli, kterou vynakládám, o dálku, do níž se vzdaluji, o fiktivní svět příběhu, jemuž dávám přednost před vším, co mě obklopuje, o svobodu, sice nepohodlnou a svízelnou, nicméně zjevnou, která mě činí nevšímavým vůči běžným starostem a potřebám.


Již ve velikosti státu spočívá důvod snadnějšího zachování svobody a nezávislosti národa, zatímco naopak malost takového útvaru přímo vyzývá k zabrání.


Staří, opravdoví kynici, Antisthenés, Diogenés, Kratés a jejich žáci se jednou provždy zříkali každého vlastnictví, všeho pohodlí a požitků, aby se tím vyhnuli námaze a starosti, závislosti a bolesti, jež jsou s tím nevyhnutelně spojené. Uspokojováním nezbytně nutných potřeb a zřeknutím se všech nadbytečných chtěli dojít k nejsnadnějšímu životu. Tak se spokojili s tím, co v Aténách a Korintu bylo značně nezvyklé, jako vlčí boby, voda, stará třínožka, vak a hůl, příležitostně žebrali, pokud to bylo nutné, ale nepracovali. Nepřijímali nic, co by vycházelo z vyšších potřeb. Nezávislost v nejširším smyslu, to byl jejich cíl.


Nezávislost je věcí nemnohých: je to výsada silných.


Nezávislost duše! o tu zde jde! Žádná oběť zde nemůže být příliš veliká: i svého nejlepšího přítele jí musí člověk umět obětovat, byť by to byl nejskvělejší člověk, ozdoba světa, génius nemající sobě rovna, - když totiž milujeme svobodu jako svobodu velkých duší, a skrze něj této svobodě hrozí nebezpečí.


Stoikové hlásali, že člověk má nejen právo, nýbrž někdy i povinnost projevit svou nezávislost na vnějších věcech a tedy i životních okolnostech dobrovolným odchodem ze světa, sebevraždou.


Žádný hudebník nevyznal důrazněji umělcovu nezávislost na obecenstvu:
"Nepíši pro dav" (Menge), volá po Fideliovi (1806).
A roku 1827, před smrtí:
"Man sagt: Vox populi vox Dei - ich habe nie daran geglaubt." (Říká se: hlas lidu, hlas boží - nikdy jsem tomu nevěřil.)


Je třeba, aby každý, kdo se cítí být natolik zhnusený, aby opustil toto státní hnilobně pohodlné stádo, vyhlásil svoji samostatnost a nezávislost. Někdo neví, jak si pomoci. Proto je třeba být Misantropem.


Opsal jsem si z Tímónovy řeči jeho cosi jako vyhlášení nezávislosti či deklaraci nenávisti vůči lidem. Hle, jaká tiráda slov a ustanovení zákonů mrzoutství!:

"Rozhodl jsem se už, že si koupím celou tuto končinu, nad pokladem si vystavím dvorec, aby postačil mně samotnému k žití a abych jej měl i po smrti jako hrobku! Budiž dále ustanoveno a uzákoněno po zbytek života to, že nebude mezi mnou a všemi ostatními styk, že je nebudu znát a budu jimi pohrdat. Přítel, host nebo druh nebo oltář Soucitu, to bude jen velký žvást. Politovat plačícího nebo pomoci prosícímu budiž přečin a porušení dobrých mravů! Způsob života budiž samotářský jako u vlků a jediným přítelem budiž Tímón!
Všichni ostatní buďtež nepřáteli a úkladníky: vejít s někým z nich ve styk budiž poskvrněním. A uvidím-li jedinkého člověka, bude to prokletý den. Pro nás ať zhola není rozdílu mezi nimi a sochami z kamene nebo z kovu. A nepřijímejme od nich vyjednavače, ani s nimi neuzavírejme příměří. Hranicí vůči nim budiž pustina! Druhové z fýly, frátrie a dému i sama vlast buďtež jména prázdná a neužitečná a předmět chlouby pro hlupáky. Bohatý sám ať je Tímón a ten ať pohrdá všemi a ať žije v přepychu sám se sebou, vzdálen pochlebenství a vtíravých chvalořečí. Bohům ať obětuje a hoduje, jsa sousedem a blízkým sám sobě, a ostatní ať zapuzuje. Budiž také ustanoveno, ať jednou provždy slíbí rukoudáním, že až bude muset zemřít, i věnec si položí na hrob sám!
Nejpříjemnějším jménem mu budiž Nelida, poznávacím znamením jeho povahy pak budiž hrubiánství a drsnost, nerudnost, vzteklost a odpor k lidem. A kdybych někoho viděl, jak hyne v ohni a úpěnlivě prosí o uhašení, musím hasit smůlou a olejem. A kdyby v zimě někoho unášela kolem řeka a on by vztahoval ruce a prosil, abych ho za ně chytil, i toho je třeba strčit po hlavě, aby se potopil, tak aby se už nemohl vynořit. Tak by se jim dostalo stejné odplaty. Návrh zákona přednesl Tímón, syn Echekratidův z Kolyttu, sněmu jej dal odhlasovat týž Tímón. Platí, tak námi budiž rozhodnuto a na tom zmužile setrvejme!"

Co víc k tomu dodat? Moje řeč!


Člověk musí si získat zpátky svoji nezávislost a nepřipustit, aby se kdokoli vměšoval do jeho vnitřních záležitostí.


Když vidím zvířata narozená na svobodě, jak nenávidí zajetí a rozbíjejí si hlavy o mříže svých vězení, když vidím množství divochů, zcela nahých, kteří pohrdají rozkoší Evropanů a čelí hladu, ohni, železu a smrti, aby zachovali svou nezávislost, cítím, že nepřísluší otrokům uvažovat o svobodě.


Psychická kondice se nejsnáze udržuje v samotě, tj. v přítomnosti svých vlastních myšlenek a navíc se získává tolik potřebná nezávislost nejen v úsudku, ale i nezávislost čistě jako pojem.


Občané se dají utlačovat jen potud, pokud jsou vedeni slepou ctižádostí. A protože se dívají více pod sebe než nad sebe, mají raději vládu než nezávislost a souhlasí s nošením svých pout, aby je sami mohli dát druhým.


Nespoléhat na nic, kromě sebe, nevěřit ničemu, kromě sebe, samostatnost a nezávislost - to je duševní hygiena.


Nezávislost tkví v osamocenosti.


Cožpak matky jsou majitelkami svých dětí? Vždyť ta bytůstka, sotva vyšla z břicha, začne křičet, aby ohlásila, co chce, aby oznámila svou osamělost a vyhlásila svou nezávislost.


Nic nemít, nic si nepřát, to znamená být nezasažitelný, i ty nejtěžší rány osudu tě minou. A mít přitom peníze a vědět, že mohu mít cokoliv, budu-li chtít, je přímo štěstí; to je totiž nezávislost, a ta je také jednou stránkou svobody.


Samostatnost v něčem, nezávislost na nich - z toho měli vždycky všichni podfukáři, nepoctivci a kšeftaři největší hrůzu.


Můj život charakterizuje: Nezávislost, žádné "povolání", možnost žití pro sebe za všech okolností - vlastně jsem byl vždy poustevníkem...


Někdo jde tak daleko ve své radikálnosti, že raději ztratí i poslední zbytky důstojnosti, vzdá se majetku, nezávislosti a svobody; někdy se vzdá i svého zdraví, svého střízlivého vědomí nebo se vzdá života vůbec a zabije se, aby jim konečně unikl z mučidel.


Že je žena podle své přirozenosti určena poslouchat, poznává se z toho, že každá žena, přesazená v stav odporující její přirozenosti, stav naprosté nezávislosti, hned se připojí k některému muži, od něhož se dá vésti i ovládati, neboť je jí třeba pána. Je-li mladá, je to milenec, je-li stará, zpovědník.


Asketický ideál ukazuje tolik mostů k nezávislosti, že se filosof při naslouchání příběhům těch odhodlaných, kteří jednoho dne řekli Ne vší nesvobodě a odešli do nějaké pouště, neubrání niternému jásotu a potlesku.


Na zemi žijí dva druhy lidí - jedni potřebují ostatní, poněvadž je rozptylují, zajímají; ve společnosti si odpočinou, kdežto samota je znaví, vyčerpá, ničí jako výstup na strašný ledovec nebo cesta pouští; a druhé naopak ostatní unavují, nudí, tísní, ničí, zatímco samota je uklidňuje, ukolébává odpočinkem v nezávislosti a fantazii vlastních myšlenek.
(Maupassant: Kdo ví?)


Při pohledu na práci - myslí se tím vždy ona tvrdá pracovitost od rána do večera - dnes v podstatě panuje pocit, že taková práce je nejlepší policií, že každého drží zkrátka a dokáže účinně bránit rozvíjení rozumu, žádostivosti, touhy po nezávislosti.


Výrazná individualita se v Bibli vůbec nevyskytuje; vše je tu jen stádo a hlučící dav; každý nejmenší projev "svévole", tj. samostatnosti, nezávislosti v názoru, nesouhlasu, nevíry či odlišnosti, se trestá smrtí ukamenováním, pověšením na kůl, rozsekáním na dvanáct dílů, sežráním lidmi nebo vydáním napospas psům, polní zvěři a ptákům, v lepším případě věčným či dočasným zatracením.
(Misantrop: Předmluva k Bibli)


A což ti ptáci tam venku, když jsou chyceni a chováni v klecích: jak jim asi jest, když se pokoušejí uniknout? Někteří z nich raději hynou hladem, než aby snášeli takový život; a pokud zůstanou naživu, jen živoří a strádají a chřadnou, a jakmile najdou nějaký otvor, vyklouznou. Tak nesmírně touží po přirozené svobodě, nezávislosti a volnosti.


METIRI SE QUEMQUE SUO MODULO AC PEDE VERUM EST
Tak to má být: ať každý se měří svou mírou a stopou
Závěr Horatiova listu, v němž hájí svou nezávislost a skromný způsob života.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm