Zahleď se ve své nitro!

14. září 2014 v 14:50 | Misantrop

Zahleď se ve své nitro! Tam uvnitř je zřídlo dobra, které je schopno stále tryskat, jestliže se k němu stále prokopáváš.


Nitro, mé nitro! Jak se chvěji! Srdce se mi svírá, srdce mi buší, nemohu mlčet.


Oko lidské nezná spravedlnosti:
nic neutrpěv, mnohý s prvým pohledem
už nenávidí, aniž pozná nitro dřív.


Spravedlivý cítí se svým dobytkem, kdežto nitro zlovolníků je nelítostné.
(Bible: Přísloví)


Jejich nitro pro mne přestalo existovat, viděl jsem v nich jen proměňující se hmotu, která vůči mně postrádala jakoukoli mravnost.


Pro množství tvých obchodů se tvé nitro naplnilo násilím a ty jsi zhřešil.


Nikdy bych se nezpovídal taky z toho důvodu, že bych tím otevřel svoje nitro, čehož by mohli zákeřně využít moji nepřátelé.


Člověk je nešlechetný, chodí shrbený a ve smutku, ale jeho nitro je plné falše.


V noci kolem mého obydlí nikdy žádný pocestný neprošel, ani nezaklepal na dveře, až mi bylo, jako bych byl prvním nebo posledním člověkem, zanechávaje "svět temnotě a mně", a černé nitro noci nebylo nikdy znesvěceno blízkostí lidského stvoření.


Jejich nitro je zdroj zhouby.


A jako vědci, střežící své objevy před zneužitím verbeží, tak i Já si chráním svá tajemství a neodkrývám nikdy před žádným člověkem moje nitro.


Cožpak naše nitro není na mapě ponecháno bílé, zatímco by mělo být zašrafováno černě jako pobřeží, které už bylo objeveno?


Básník musí všecek žít sobě, všecek v milovaných předmětech své tvorby. On, jehož nitro je nebesy tak přeskvěle obdarováno, on, člověk chovající v hrudi poklad stále sám ze sebe se množící, musí se svými poklady žít i vnějším světem nerušen v tichém blaženství, které se boháč marně snaží kolem sebe vytvořit nahromaděnými statky.


Vědomí je pouhá hladina našeho ducha, z něhož známe, jako ze zeměkoule, jen její slupku, ne nitro.


Někdy po celé dny byla Mignon úplně němá, někdy odpovídala trochu více na různé otázky, vždy však podivně, a jen když otevřela ústa ke zpěvu, když hrála na loutnu, jako by užívala jediného orgánu, jímž mohla své nitro odhalovat a sdělovat.


Násilně do skrytosti zatlačený instinkt svobody - už jsme to pochopili -, tento potlačený, ustoupivší, v nitro uvězněný a nakonec jen v sobě samém se ještě vybíjející a řádící instinkt svobody: toto, pouze toto je ve svých počátcích špatné svědomí.


Byla bych ráda nechala starost starostí a žila nazdařbůh jako jiní lidé, kterým zřejmě celkem nic nechybělo - nemohla jsem však, mé nitro mi v tom příliš často bránilo.


Povrchem je ženino nitro; pohyblivým bouřlivým povlakem na vodách mělkých.


Co nás tu může bezpečně vést? Jedno jediné - filosofie. A její příkaz je, abychom své nitro chránili před zneuctěním a úhonou a dopomáhali mu k vítězství nad bolestí.


Vzduch kolem člověka bývá shledán smradlavým, pokud se k němu přiblížíš; jeho duše je pak shledána nečistou, jestliže své nitro odkryje.


Co není vaše, to míjejte, co vám ruší nitro, to nestrpte.


Duši si uchovám čistou, jakou mají umělci, láskou tě zahrnu, bezelstný živote, živote hájů a pramenů! budu tě ctít, ó sluneční světlo! budu se tebou těšit, krásný étere, který pronikáš hvězdy duchem a ovíváš dechem i stromy a doteky probouzíš naše nitro!


Natolik je člověk osobností, nakolik hluboké má nitro.


Ejhle - slunce: miliardy let mrhajíc kvanty energie, zůstává prakticky stále totéž, protože v jeho nitru se ustavičně přelévá plazma v plazmu, kvantum a kvalitum přechází v jinorodé kvantum a kvalitum, rotující slupka drží pohromadě neslýchaně pracující nitro, které je autarkní samozásobitel, sám v sobě tkvějící suverén, sebevyživující, neměnný, nepodléhající jiným změnám leč těm, jež jsou vlastní jen jemu samému. Nezištná záře. Podstata génia - nezištná záře vyživující se ze sebe sama.


Kdyby nebylo zim, nebyl bych nikdy opustil domovský les a jeho útulné bezpečí; nikdy bych byl nepoznal ponížení a potupu práce, poskvrnění stykem s lidmi práce, tu nejohavnější potupu divokého tvora, jímž v nitru jsem a jehož nejvnitřnější nitro vždy v máji vyplouvá na povrch jako vzduchová bublina na vodu, aby se rozpustila v éteru; mé nitro vyráží vzhůru za světlem a volností jako šlahoun trnitého ostružiní, nezadržitelně proráží betonovou krustu sarkofágu nukleárního, radioaktivního, radiačně zamořujícího lidství vzhůru a zpět k divokému zvířeti uvnitř!


Kdo myslí, že jen sám je rozumný
a řečí, duchem jiné předčí pak,
ten bývá shledán prázdným, jestliže
své nitro odkryje.
(Sofoklés: Antigoné)


Z nitra lesa, kde mám své skryté zvířecí doupě, vycházím prakticky jen pro vodu k potoku podél cesty, kde je silnější proud, takže nikdo z lidí nevidí mne a mé štěstí, a ani Já nevídám člověka a jeho odpudivost.


Stává se také, že se jeho nitro naplní opovržením k lidským neřestem, ke lži, k pomluvě, ke zlu, zaplavujícímu svět, a vzplane touhou odhalit člověku jeho mravní zkázu.


Nořím se do nitra pradávného pralesa stále hloub a hloub a jako budníček se proplétám a mizím v hustém porostu.


Ctění přátelé! Zajisté že dovolíte, abych v této pohnuté politické době, kdy jest třeba vyslati do parlamentu lidi, bojující za nejsvětější statky lidstva, promluvil k vám několik slov o tom, co jest nám světější než všechno ostatní, o tom, co plní nitro všech voličů i kandidátů poslanectví a což tak krásně bylo již vyjádřeno ve starém Římě nápisem nade dveřmi městských krčem slovy: "Nacpi se."
(Hašek: Dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona)


Nitro hlupáka je jako kolo u vozu a jeho uvažování jako točící se osa.


Člověk musí velmi mnoho vědět a znát, velmi mnoho právě z těch věcí, o kterých je nejméně učeno a které lze nejobtížněji poznat, než má jakési právo pokládat se za osobnost, která si z vlastního nitra může dávat účelné zákony.


"Hanba těm pojídačům syrového masa a ničitelům životů! Proč tu mám tak sedět a dívat se na jejich tváře?" I zavřel oči a zůstal zabrán do vlastního nitra.


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm