Hranice jsou proto, aby byly překračovány

4. října 2014 v 15:13 | Misantrop

Vše probíhá tak, jako by zde hranice byly jen proto, aby byly překračovány. Hranice dodávají lidským vášním jakousi křečovitost, kterou zvířata neznají.


Nedokážu a ani se nechci přizpůsobit lidskému světu, jenž je tolik cizí mé divoké povaze, kde mají místo všechny ty děsivé anarchické, nezvládnutelné pudy, jako je živelné puzení ke svobodě, mnohdy jdoucí až za hranice přežití.


Dokud člověk hledá tento velký předěl mezi ním a zbytkem přírody, je to hodně zlé. Horší však bude, až tu hranici definitivně jakoby "najde" a "určí". To pak bude "maso"!


Kritikové klopotně vymezují hranice a stanoví je přesně tak široké, jak široký je jejich mozek, tedy velice těsné; genius do nich vstoupí, shledá, že jsou uboze úzké, zboří je a hodí je těm kritikastrům na hlavu.
(Grabbe: Žert, satira, ironie a hlubší význam)


Ze svého pokusu v lesích jsem získal aspoň tohle poučení: jestliže člověk zamíří bez váhání tam, kam ho vedou jeho sny, a vynasnaží se žít životem podle svých představ, dosáhne výsledku, s jakým se běžně nesetká. Některé věci hodí za hlavu, překročí neviditelnou hranici a on bude žít, jak žijí svobodné bytosti vyššího řádu.


Pochopit hranice rozumu, - to teprve je vpravdě filosofie.


I génius má své hranice, kdežto hloupost je nekonečná.


Vyhovět lidským nepravostem až po ty nejzazší hranice, které ukládá hygiena a ekonomie. Jinak se kola přestanou točit.


Příroda nezná žádné politické hranice. Sama je vytyčuje živým tvorům na této zeměkouli a přihlíží hře sil.


Z noci bezvědomí probuzena k životu nachází se vůle jako individuum ve světě bez konce a bez hranic.


Žádný z těch ptáků svým zpěvem nevymezuje hranice. Všichni dohromady jsou tu doma, nikdo nikoho nevyhání. Pro školomety v profesorských katedrách je zřejmě zatěžko uznat, že ptáci si prostě zpívají jen tak beze všeho "evolučního účelu" pro radost.


Marketingové triky jdou často až za hranice vkusu i hnusu. Francouzský film se původně jmenuje Baise-moi, tedy Líbej mě, ale do distribuce jde pod názvem Fuck Me!, tedy Omrdej mě! No to je hnus!


Průměr je hranice, která drží bezvýznamné lidi na svém místě. Ti, kdož tuto hranici překročí, se z principu stávají hrdiny. Běž.


Thalés udal hranice k ženění takto: když byl mlád, a matka mu domlouvala, aby se oženil, pravil, že ještě není načase; a když překročil mužský věk, že už na to není kdy.


Naše morálka se opírala o jiná hlediska, vynášela vášeň, mystifikaci, urážku, černý smích, volání hlubin. Ale uvnitř tohoto nového území, jehož hranice každým dnem ustupovaly, se nám všechna gesta, všechny naše reflexy a myšlenky zdály ospravedlněné, bez jakékoliv pochyby.


Jsou lidé, kteří svým lidským rozměrem překračují hranice únosnosti.


Rozletět nespoutané myšlenky až za hranice chápání.


Gauneři jsou ti nejupřímnější a nejzajímavější lidé, protože si ani nedovedeme představit hranice lidské špatnosti.


Většina takzvaných "bláznů" tamo ubytovaných jsou stejně jen dobrovolní emigranti za hranice našeho šíleného světa tam venku za vysokým plotem tiché ústavní zahrady.


Jejich nezviklatelný optimismus a falešné naděje jdou až za hrob, jejich nereálné plány pak za hranice střízlivosti. Je to hodně zarputilý virus tohle lidstvo.


Vnímám svou kůži jako hranici a okolní svět jako drtič.


Každý mozek je jako cirkusová manéž, kde věčně běhá dokola ubohý uvězněný kůň. Ať jakkoliv usilujeme, kličkujeme, zahýbáme, hranice je blízká, souvisle kulatá, žádné překvapující náhlé odbočení nebo možnost vyjít do neznáma. Musíme běhat dokola, stále dokola v týchž myšlenkách, radostech, stejných žertech, v stejných názorech a ve stejném znechucení.


Spravedlnost byla dosud neomezenou vládkyní, na jejíž hranice se neodvažovala zaútočit zištnost, ani je nepřekračovalo prospěchářství, které jí nyní těžce ubližují, maří ji a na ni dorážejí.


Ti první, lepší tvorové, se chovají jako nesmrtelní, i když smrtelní jsou. U nich neexistuje pevná hranice mezi jednotlivými životními údobími. Nikdy nezapadnou do úzkých vymezených hranic pojmu o čase, o tom jedině správném čase podle představ těch smrtelných a zlých.


Často se hovoří o hranicích lidských možností. Je jich mnoho a jsou úzké a omezené!


Přírodo, možná jsi lidskému rodu vyhradila pouze jediný zeměpás (jako každému jinému druhu živočichů a rostlin) a určitá ohraničená místa; mimo ně se lidem nedaří a nemohou žít bez obtíží a bídy, ale nemají ti co vyčítat a jsou si tím sami vinni, neboť zanedbali a překročili hranice lidského osídlení, předepsané tvými zákony.
(Leopardi: Islanďan)


A jakožto nejvyšší bytost přírody, jde až za samé hranice bytí, když prohlašuje: "Tohle je má finální myšlenka: Život sám o sobě nemá žádný smysl. A život, v němž musí být strádání a palčivá bolest, byť v nejnepatrnějším množství, takový život je už úplně absurdní." Misantrop - nejvyšší bytost přírody, protože nejnespokojenější. On nasadil laťku až na konec.


Byl si vědom ceny těchto vzácných vlastností a utrácel je tak skoupě, že ho lidé nazývali sobcem a necitou. Jeho zdrženlivost v návalech citů, jeho umění nepřekročit hranice přirozeného a svobodného stavu mysli důrazně kárali a hned také, někdy se závistivým podivem, omlouvali někoho jiného, kdo se nezadržitelně řítil do neštěstí a ničil vlastní i cizí život.


Zapomeňme, jak léta plynou, nestarejme se o Dobro či Zlo, Správné či Nesprávné, naše duše ať se rozletí do kraje bez hranic a mimo hranice, tam ať se zabydlí.


"Hle, lidé, v jejichž rukou leží budoucnost!" Jsou to lidé, jejichž duševní obzor nesahá za hranice těsné skořápky vezdejších potřeb, jež fatalisticky zatěžují všechna jejich přání i jejich myšlenky.


Václav Havel, Asanace:
I my jsme odpovědni za smutnou podobu tohoto světa a za to, že ty nejjemnější z nás vyhání až za hranice bytí.


MORS ULTIMA LINEA RERUM
(Horatius, Listy 1,16,79)
Smrt je konečná (poslední) hranice všeho


Nebudou spolu šťastně žít na světě, bude je dělit hranice mezi životem a smrtí. Hranice, kterou zatím nelze překročit.


 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm