Rozmluvy s učenci a o učencích

12. listopadu 2014 v 17:38 | Misantrop

Vždy dělá větší čest rozmlouvat s učenci a básníky, než se probírat špinavou, základní matérií veškerého života.


Platón je učenec každým coulem, ale je to nudný patron; ani to není pořádný filosof, spíše akademik či profesor. Žvaní prázdně jako po otravě durmanem. Když ho srovnám kupříkladu s takovým Friedrichem Nietzschem, jenž je zároveň myslitelem i básníkem... Nietzsche sám nazývá Platóna a jemu podobné vyšší lidi "posvátnými lhavci".


V temnotě, ve které vězíme všichni, naráží učenec o zeď, kdežto nevědomec zůstává klidně uprostřed pokoje.


Učenec hledá jistoty pouze pro nejbližší etapu cesty, na níž právě stojí; vynalézaje výbušné látky, nestará se o to, že jeho dynamit rozerve více lidských těl než skal, více zplodí nenávisti a zločinů než strojních hybných pák. Jemu je důležito učinit zbytečný krok na cestě do věčné tmy, obklopující lidstvo, a kam ta cesta vede, co čeká člověka na jejím konci, na to on, pakli vůbec, myslí jen všeobecnými krásnými frázemi - tímto nepochopitelným božstvím člověčenstva, v jehož jménu ono již po milióny let zalévá se krví a slzami.


Platón praví, že i největší učenec a mudřec bývá zpolíčkován.


Rozhodně neměl nijaké naděje, že najde u jiného stejných tuh a stejných nenávistí, nijaké naděje, že by se sdružil s inteligencí, která by si libovala, zrovna jako jeho inteligence, v bedlivé vyžilosti, nijaké naděje, že by se přimknul k duchu, vytříbenému a prohloubenému jako jeho duch, k duchu některého spisovatele neb učence.


Úspěch velikých učenců a myslitelů bývá obvykle úspěchem lidí služebné, dvořanské povahy, nic majestátního, nic mužného v nich není.


Slovo "Bůh" - takový, mimochodem řečeno, nejvýše jednostranný a surový výraz by měl být vypuzen aspoň ze spisů učenců.


Když si několik evropských národů osvojilo své vlastní výrazné, byť neumělé psané jazyky, postačitelné pro účely svých rodících se písemnictví, tu opět ožila někdejší vzdělanost a učenci byli s to rozpoznávat z té dávnosti poklady starověku. Co se římské a řecké davy nikdy nedoslechly, to si po dlouhých staletích několik učenců přečetlo a jen několik málo učenců dosud čte.


Zatímco mnohému neučenému vtiskuje správné pochopení názorného světa do čela pečeť vhledu a moudrosti, nenese tvář mnoha učenců žádné jiné stopy po jejich mnohých studiích než vyčerpání a opotřebování nadměrným, nuceným úsilím paměti k nepřirozenému hromadění mrtvých pojmů. Je-li čtenářská zběsilost většiny učenců druhem fuga vacui před myšlenkovou prázdnotou vlastní hlavy, která do sebe násilně vtahuje cizí, aby měla myšlenky; pak tito učenci musejí číst, jako se neživá tělesa pohybují jen z vnějšího popudu; zatímco samostatný myslitel se podobá živé bytosti, která se pohybuje sama od sebe. Toto má velkou vinu na nedostatku originality učenců.


Komenský napsal Labyrint světa a ráj srdce - stylem, plným scholastiky a "Boha" -, ale co takhle, pánové "učenci", Labyrint vlastní mysli a ráj přírody! To by byl titul, to by byla kniha všech knih! Jen nevím, kdo z vás potrhlíků by ji dokázal jasně a zřetelně napsat.


Našel jsem u učenců dětskou nevinnost, a den co den vidíme nevědomce, kteří se považují za osu světa. Pokora vzácná u učenců je ještě vzácnější u nevědomců.


Co je oheň? Je to tajemství. Učenci žvaní o tření a molekulách. Ale ve skutečnosti nevědí nic.


Ty astronomické snímky z internetu jsou pěkné a zajímavé; horší už je průvodní slovo: špatný, kostrbatý překlad z angličtiny bez citu pro český jazyk, pro českou syntaxi a pro české idiomy; dále hrubé chyby, překlepy, věty často tak zašmodrchané a slátané do jednoho nesrozumitelného souvětí, až jim není rozumět; jako by to psal nějaký dysgrafický, dyslektický, autistický debil ze zvláštní školy, a ne takzvaný "profesionální astronom", jak se uvádí v nadpise. To jsou "učenci"! To jsou "vzdělanci"! Fuj!


Ve svých myšlenkách vychvaloval Herman myš, která s ním sdílela část svého života a která kvůli němu opustila tuto zem. "Co oni vědí - všichni ti učenci, všichni ti filozofové, všichni vůdci světa - o něčem takovém, jako jsi ty? Sami sebe přesvědčili, že člověk, nejhorší hříšník ze všech druhů, je vrcholem stvoření."
(I. B. Singer: Pisatel dopisů)


Papež vyzývá kněží, aby blogovali a šířili tak křesťanství. Ještě že se neobrací se svou výzvou k obyčejné negramotné a pologramotné lůze, která tvoří většinovou část jeho věřícího stáda; plně stačí pitomé výpotky intelektuálů a učenců.


Nechť mi nikdo neodporuje poukazem na athénskou demokracii, neboť Athény nebyly ve skutečnosti vůbec demokracií, nýbrž aristokracií, a to tuze tyranskou; spravovali je a vládli v nich učenci a řečníci.


Co je jasné, učenci schválně zatemní, aby potom, rozptylujíce ponenáhlu umělou mlhu, mohli se chlubit, že vynalezli světlo.


Nesnažím se ti namluvit, že jenom vzdělanci a učenci jsou s to přispět světu něčím hodnotným. To ne. Ale tvrdím, že vzdělanci a učenci, když je jim dán do vínku důvtip a tvůrčí síla - což se naneštěstí stává jen zřídkakdy - po sobě zanechávají nekonečně hodnotnější záznamy než lidi, co mají jenom důvtip a tvůrčí sílu. Vyjadřují se namnoze jasněji a obyčejně dokážou jít vášnivě za svou myšlenkou až do konce.


Učenci teď tvrdí, že genialita je příbuzná šílenství. Můj drahý, zdraví a normální jsou jen všední, stádní lidé.
(Čechov: Černý mnich)


Oslavovanými idoly mládeže se namísto básníků, filosofů, učenců a vojevůdců stávají bezduché modelky, transsexuálové, buzeranti, různí neuvěřitelně pitomí účastníci televizních pořadů a falešně zpívající zpěváci, tzv. "Superstar", kteří by ještě tak před třemi čtyřmi stoletími mohli takto uboze kvílet a ječet pouze někde bez obecenstva kdesi na dvorku na hnoji, kam také patří.


Bývá velká moudrost v prostotě zvířete a mnohdy velká pošetilost v moudrosti učenců.


MAGIS MAGNOS CLERICOS NON SUNT MAGIS MAGNOS SAPIENTES
Příliš velcí klerikové nejsou příliš velkými učenci


Učenci milí, těžko se to žije,
když člověk přijde na svět - do Francie.
Nejlíp když tady víru v papeže jen máš
a celé vědomosti tvé jsou otčenáš.


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm