Vše lidské jest jen stín

1. listopadu 2014 v 16:39 | Misantrop

Já dávno soudím, že vše lidské jest jen stín,
neb žádný člověk není blažen na světě.


Na slunci vídáš, jak vlastní stín je ti v patách
a suna se napodobuje každý tvůj posun -
vskutku-li světla zbavený vzduch může kráčet
a lidský pohyb i chůzi napodobovat.
Není to nic než vzduch, vzduch zbavený světla,
to, co my jsme si zvykli nazývat stínem.


Na zemi krátce ještě dlím,
však vím, že život není při mně.
Ach, proč nám halí noční stín
chvíli, v které se rozloučíme.


Jednoho krásného letního dne, až nebude na obloze jediný mráček a třicet stupňů ve stínu, Já vystoupím z toho stínu a vychutnám si to.


Čáka naděje tu nerozkvitá ve stínu strašlivého kříže!


Svěží stíne, potůčky, háje, zeleni, přijďte očistit mou představivost pošpiněnou všemi ohavnými předměty! Připadá mi, že ve stínu lesa jsem zapomenutý, volný a pokojný, jako kdybych už neměl nepřátel.


V nějakém vlídnějším období se možná nad duševní krajinou mihne sotva znatelný stín vržený křídly nějaké myšlenky při jejím jarním či podzimním tahu, ale když vzhlédneme, nedokážeme objevit podstatu té myšlenky jako takové. Naše okřídlené myšlenky se změnily v drůbež.
(Thoreau: Chůze)


Protlačujíce se, jako činí pokrytci, sedíce v koutech, živoříce co stín ve stínu, dělají si z toho povinnost: povinností se jim jeví život v pokoře, pokorou dávají o důkaz více zbožnosti.


Žádám tudíž snažně ty, kdo mají jen stín této směšné neřesti, aby si netroufali chodit mi na oči.


Gulliver se stane mým vlastním stínem a stín nelze překročit.


Guildenstern: Sny jsou pouhá ctižádost - neb pravá ctižádosti podstata jest toliko stínem snů.
Hamlet: Sen sám jest pouhý stín.
Rosenkranc: Právě tak, a ctižádost zdá se mi tak lehká a větrná, že jest jen stínem stínu.
(Shakespeare: Hamlet)


Cítím, že mi jakýsi stín zavaluje mysl.


OCHRÁNCI ZVÍŘAT. Na jejich činnost padá stín pochybností a podezření.


Žádná legenda ani žádný mýtus nevyvrátí jednoduchý fakt, že člověk nemůže nikdy překročit svůj vlastní stín a být někdy lepší než ve skutečnosti je.


Tihle blbouni. Stačí jenom vědět, že tu někde nablízku jsou, ani je nemusím vidět, abych to nepociťoval jako kaňku na čistotě přírody, jako stín na výsluní mé duše.


Ó zrcadlo!
V svém rámu, vodo ledná, nudou umrzlá,
jsem zjevila se v tobě jak stín dálný v šeru.
(Mallarmé)


Po Buddhově smrti ještě po staletí ukazovali v jedné jeskyni jeho stín, - strašlivý, příšerný stín. Bůh je mrtev: ale jak je mezi lidmi zvykem, budou snad ještě po tisíciletí existovat jeskyně, kde bude ukazován jeho stín. - A my - my musíme zvítězit ještě i nad jeho stínem!


Kdyby člověk, mající jako bůh pravdu, jedinou pravdu, pustil ji z rukou, svět byl by jí rázem zničen a vesmír by se ihned rozplynul jako stín.


Jsem dokonalý demon zla a ani stín toho, co lidé nazývají "dobrem", není ve mně.
(Klíma: Soud Boží)


Lidské utrpení je aspoň pokládáno za zlo, a kdo je způsobí, je zločinec. Ale tisíce zvířat vraždíme každý den zbytečně a bez stínu lítosti.


Slepé žití jest jen stínem žití.
(Klíma: Lidská tragikomedie)


Zas, v zeleni své věčné, lese ty,
zas, vábné údolí, můj duch tě zdraví;
zas přátelsky mne přijmi v stín svůj tmavý,
krov rozhrň větví, těžce visutý.


Sotvaže slunce zapadá, zmocní se mne a celé mé bytosti jakási neurčitá radost. Procitám a oživuji. S množícími se stíny cítím se jako vyměněn, připadám si mladší, silnější, čilejší a šťastnější. Kochám se pohledem, jak houstne a temní nesmírný stín, snášející se zvolna z oblohy; podoben nezadržitelné, neproniknutelné vlně zaplavuje město, halí, stírá a ničí všechny barvy a tvary, bere do hebké náruče domy, lidi, pomníky.
(Maupassant: Noc)


Vždyť noc je přece pro misantropa lepší: Vídám za noci jen potulující se kočky, jež na mne sladce mňoukají a lísají se ke mně, anebo tuším černé stíny hřadujících kavek, jež mě z bezlistých stromů tiše pozorují.


Čím víc lidstvo upadá, tím víc se pozvedám Já. Ono chřadne a blbne, zatímco Já, dosud v jeho stínu, rostu a moudřím, zdokonaluji se.


Jako protiváha a jistý stín, můj nejbližší soused o patro níž je majitelem psa.


Člověk! - Toť jenom prázdný dech a pouhý stín.


"Bohům milý král Prijadaršin takto praví: A na cestách jsem dal zasadit banánovníky. Budou poskytovat zvířatům a lidem stín."


Konečně vcházím do stínu lesa. To je blaho! Tomu se nic nevyrovná.


Největší filosof si musí nutně neustále ve všem protiřečit, aby ohlédal pravdu poctivě, ze všech stran; jak ze slunečné strany, již každý pyšně ukazuje a má ji za svou jedinou, tak i z té odvrácené stránky, kam slunce nechodí a kde panuje věčný stín s bujícím jedovatým kapradím lží, podvodů a falešných podvrhů přísné logické důslednosti; ze stránky, k níž se lháři a pokrytci všech zemí nehlásí, zatajujíce ji.


Větrem se bambus houpá,
na kámen měsíc sed.
Do chvění Mléčné dráhy
stín divoké kachny vlét.


Starý okultní stín dosud žije ve zbytcích našich pralesů.


Sen je stín, pouhá dětská hra našich myšlenek.


Někdo s chutí se vzdá části dne pro to jen,
aby mohl si snít ve stínu planiky.
(Horatius: Ódy)


Říká se, že polostín je dítětem stínu a stín je dítětem věcí a věci jsou zas dítětem stvořitele. Jenže bych se chtěl zeptat, zda je stvořitel nebo není? Není-li, jak může cokoli stvořit? A když je, pak je ovšem jen jednou z věcí, a jak může jedna z věcí rodit všechny ostatní věci? A tak tedy není stvořitele. Všichni a všechno se rodí samo sebou a nic není rozeno jinými věcmi. Tak to je přirozená Cesta všehomíru!


ETIAM CAPILLUS UNUS HABET UMBRAM SUAM
I pouhý vlas má nárok na svůj stín


Jsme tu jenom od včerejška, nic jsme nepoznali, naše dny jsou na zemi jen stínem.
Člověk narozený z ženy má krátký věk, avšak nepokoje do sytosti. Jako květ vzejde a zvadne, prchá jako stín a neobstojí.


Na celé člověčenstvo padá cosi jako mrazivý stín hrůzy. Co jiného je ta frenetická poživačnost, ta neúkojná žízeň po zábavě a rozkoši, to orgiastické rozpoutání, které se zmocnilo dnešních lidí? To není jen ovoce nebývalého hmotného blahobytu, nýbrž zoufale přehlušovaná úzkost z rozvratu a zániku. Sem s poslední číší, než bude s námi konec!


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm