Cha! Cha! Spravedlnost!

10. prosince 2014 v 16:07 | Misantrop

Cha! Cha! Spravedlnost!


Jest tu spravedlnost lidská sama trestuhodným zločincem - ukrývačem a ochráncem lotrů a lumpů! Tím se spravedlnost sama v miskredit uvádí, a podává jasný jen doklad k tomu, že spravedlnost lidská vlastně na nespravedlnosti se zakládá!


Člověk se kolikrát nechá vést na popravu či do vězení dobrovolně, povolně a s důvěrou ve spravedlnost lidskou, v oprávněnost lidských soudů, s vírou ve vlastní špatnost, nebo naopak s vírou ve vlastní pravdu (víra a pravda byla kdysi synonyma!), s nejzazším pocitem, že v posledku tímto svým nevzdorováním panské zvůli napomáhá k povznesení lidstva, za což mu nezbývá než svým katanům jen a jen děkovat.


Po dlouhém a marném hledání jsem pochopil, že všichni bez výjimky setrvávají v tom nejnespravedlivějším a nejnesmyslnějším systému, jaký jen mohl ďábelský duch vymyslet; viděl jsem, že co se mé osoby týče, je rozum zapovězen ve všech hlavách a spravedlnost ve všech srdcích.


Tam, kde jde o spravedlnost, poctivost a svědomitost, zůstávají ženy za muži.


Věčná spravedlnost vládne: kdyby, nahlíženo celkově, nebyli ničemní, nebyl by jejich osud, nahlížen celkově, tak smutný. V tomto smyslu můžeme říci: svět sám je soudcem světa. Kdybychom mohli všechnu bídu světa položit na jednu misku vah a všechnu vinu světa na druhou, zajisté by byl jazýček v rovnováze.


Svého činu v žádném případě nelituji a i nyní jsem přesvědčena, že jsem jednala správně, přesněji řečeno spravedlivě, protože nikdo jiný by moji spravedlnost nehájil než já sama.


Teprve až si celé lidstvo stoupne na onu pomyslnou misku vah spravedlnosti, jež by svou vahou převážila veškeré ostatní tvorstvo, teprve pak - možná - dosáhne nadlidskosti.


Pořádek a bezpečnost dnes ani nemá kdo hlídat, neboť policie, soudy, politici a recidivisté jsou všichni na jedné lodi. Ti si rozumějí. Spíše pronásledují ty, kdož berou spravedlnost do vlastních rukou a ty, kteří příliš hlasitými protesty odhalují tento celospolečenský humanisticko-kriminální komplot!


Kdyby v lidech, jací většinou jsou, převážilo dobro nad zlem, pak by bylo lepší spoléhat se na jejich spravedlnost, slušnost, vděčnost, věrnost, lásku či soucit, než na jejich strach; protože tomu je však obráceně, je radno dát přednost opaku.


Už jejich stvořením byl spáchán zločin, a nechat je, aby se množili, znamenalo jen pokračování v tomto zločinu. V nadržování někomu z nich však nemohla být žádná spravedlnost, žádná slušnost - měli být utopeni všichni, nebo nikdo.


Použijeme-li jako měřítko váhu, již drží slepá Spravedlnost, a umístíme na jednu misku těchto vah všechny druhy, jimž hrozí vyhynutí, a na druhou nás - vyjde nám asi 100.000 krát větší váha, protože jsme to měřítko vynalezli - měřítko, jež se přikloní ve prospěch našeho vyhynutí, i když převažují naše výhody. Kdyby Spravedlnost použila svůj meč na vasektomii, až by vynesla svůj verdikt, pak bychom se mohli nadít i toho, že si konečně sundá z očí pásku.


Ve staré Říši římské prý neexistovala spravedlnost a bylo to prý hrozné. Jako kdyby dnes (a právě dnes!) spravedlnost existovala! Ta neexistuje. Themis anebo Diké jsou jen přeludy. Římské právo jsme přejali i my a dodnes je základem i našeho práva, takže o čem je řeč?


Spravedlnost shledávala zcela přirozenými všechny podvody v oblasti plození; byl to uznaný, připouštěný fakt; nebylo věru manželství, byť bylo sebebohatší, jež by nesvěřovalo svých dětí louhu nebo jež by neužívalo umělých prostředků, které svobodně se prodávají a jichž neschvalovati by nikomu ostatně nepřišlo na mysl. A přece, jestliže tyto opatrnosti nebo jestliže tyto úskoky zůstaly nedostatečnými, jestliže podvod se nepodařil a pro jeho nápravu se uchýlilo k účinnějším prostředkům, ach! tu nebylo dosti vězení, dosti káznic, dosti galejí, by se zavřeli lidé, jež odsuzovala, v dobrém úmyslu ostatně, jiná individua, která téhož večera v manželském loži klamala, jak nejlépe dovedla, by nezplodila fakanů!


Tedy mi přece vynajděte spravedlnost, která nevinným prohlásí každého, vyjma toho, kdo soudí!


Živit spravedlnost vyžaduje živit anarchii.


Myslím-li jen trochu hloub a šíř, nevím vlastně nikdy, co spravedlivé jest. Spravedlnost je jen pro lidi s velmi omezeným rozhledem, pro fanatiky přesvědčení.
(Klíma: Soud Boží)


A stud, spravedlnost a pravda prchly
kams na Olymp z širého světa.


Pro jedny je spravedlnost dobrou vůlí, kdežto pro druhé není ničím jiným než vládou silnějšího.


Zajisté, že to je pouhým přeludem, pravda, spravedlnost!


Napadlo mně, kolik asi takový parchant vědátorský za život zabil a zmrzačil živočichů při těch svých experimentech s nimi, jež tak často popisuje. Podle těch řečí to musí být závratné číslo. A není na světě spravedlnost, která by jej odsoudila.


Aristotelés uvažoval podobně jako Nietzsche, který napsal:
"Počátky spravedlnosti, stejně jako chytrosti, umírněnosti, udatenství - zkrátka všeho, co označujeme názvem sokratovské ctnosti, jsou zvířecí: jsou důsledkem pudů, které učí najít potravu a uniknout nepříteli."


Kvíčaly se jako andělé posledního soudu bezmocně vznášely a křičely nad tím zmarem a zase to nebyl křik, nýbrž trouby konečného zúčtování s lidstvem na této planetě. Kvíčaly však byly stejně bezmocné jako Já, jako veškera spravedlivost přírody, jako soud osudu, jenž se někde pozapomněl, ačkoli by tu měl být a soudit nehodnou lidskou verbež. Jenže taková spravedlnost neexistuje.


Kdyby existovala v přírodě nějaká spravedlnost, lidé s dětmi by zmírali na svou oprávněnou smrtelnost, zatímco tvorové bezdětní by žili navěky v štěstí.


Bude-li duch lidí záhy veden ke správnému myšlení, jejich rozum pěstován a bude-li jim vládnout spravedlnost, nebude třeba krotit jejich vášně takovým neúčinným prostředkem, jako je strach před Bohem.


Skutečně svobodné individuum jen velice zřídka přistoupí na zavedenou hru na spravedlnost a demokracii, na svobodné volby a rovné podmínky pro všechny; skutečně svobodné individuum nemyslí státotvorně, ale podvratně, subversivně, individualisticky.
(Šerý: Prorok noci Georges Bataille)


Když líbal dítě s růžovým líčkem, chtělo se mu břitvou odříznout mu tváře a byl by to často vykonal, nebýt Spravedlnosti s jejím dlouhým průvodem trestů, která mu v tom vždycky zabránila.


Spravedlnost je už definitivně odloučena od nevinnosti.


Spravedlnost byla dosud neomezenou vládkyní, na jejíž hranice se neodvažovala zaútočit zištnost, ani je nepřekračovalo prospěchářství, které jí nyní těžce ubližují, maří ji a na ni dorážejí.


Ovády, komáry, klíšťata a kloše, kteří mi pijí krev, lze bez milosti zabít, ale lidi, kteří tě otravují úplně stejně, zabít nesmíš. To je spravedlnost?


Silní a nespoutaní jedinci se nenechají nikdy uzemnit a budou vždycky praktikovat spravedlnost podle svých představ.


Krása antických soch vyjadřuje vždy a více než co jiného tělesnou sílu a spravedlnost - vlastnosti, jež se nám staly lhostejnými.


Je spravedlnost za úplatu:
už leckdo by byl vydán katu,
však podplatit se soudci dali
a jeho hříchy neztrestali.


Zadržte, je tady ještě moje spravedlnost!


Kdo spravedlnost ctí, kdo ctí důslednost,
ten pevně čelí výhružným pohledům
všech tyranů i vášním davu.


Účelné ohledy obracejí naruby mravnost a spravedlnost, takže je nakonec přímo hrozné tu žít.


Hledej potom spravedlnost a záštitu! A není vůbec k smíchu pomýšlet na spravedlnost, když společnost pokládá násilí za rozumnou a účelnou nezbytnost a jakýkoli projev smilování, jako třeba osvobozující rozsudek, v ní vyvolává hotový výbuch neukojené pomstychtivosti?


Kde je mnoho zákonů, bývá málo spravedlnosti.


- Ježišmarjá, co se stalo?
- Nic, nic...
- Nevykládej! Někdo ti něco řek' v hospodě. Nebo tys někomu něco řek'. Zase jsi někomu řek', že je parazit! Ty už jsi zase bránil spravedlnost!

"Ježišmarjá, ty už jsi zase bránil spravedlnost!"

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm