Snáze rozbít atom než předsudky

2. února 2015 v 13:30 | Misantrop

Je to smutná epocha, kdy je snadnější rozbít atom než zničit předsudky.


Láďa, žák druhé třídy gymnasia, zakusil plnou měrou platnost slov Camilla Flammariona, že volné bádání po pravdě jest nepříjemné všemu světu, poněvadž každý mozek má své drobné předsudky, jichž se nechce zhostiti.
Vidíš, Láďo, badateli neznáma, jak pravdivá jsou slova, že volné bádání po pravdě jest nepříjemné všemu světu, poněvadž každý mozek má své drobné předsudky.
(Hašek: Badatelé neznáma)


Nešpiň se už s tímhle mizerným dobročiněním! Pochop, že je to směšná nerozumnost, zvrácenost z všelijakých morálních předsudků vyplývající, - a že je dobročinnost vlastně hnusná, fi!
Ty, jenž jsi všemi lidskými předsudky pohrdal tak, žes o jejich existenci ani nevěděl, - a jen za sebou, za svou jasnou vášní šel, - ty teď profesorem morálky!
(Klíma: Bílá svině)


Důležitou pomůckou je studium zvířecí psychologie, studium zvířecí duše, jež existuje, byť by i to v pánu tvorstva, člověku, budilo nezasloužený odpor, urážející a ničící jeho staré, zpozdilé předsudky o svrchovanosti lidské, která u jiných forem vylučuje něco obdobného s lidskou duší.
(Hašek: Sdružování mezi zvířaty)


Hašek byl bez předsudků, kašlal a plil na veřejné mínění, a nic na světě, tedy ani rodina, ani přátelé mu nebyli ničím.


Uvážíme-li vše dobře, jsou staré předsudky méně škodlivé než nové: čas je používáním uhladil a učinil je skoro neškodnými.


Mají to štěstí, babice naondulované! Mužské pohlaví se nikdy nedočká takových privilegií, jaké má to jejich ženské! Copak je na nich něco zvláštního? Jsou to, musím říct, prachobyčejné ženské, plné předsudků.
(Čechov: Ženské mají štěstí)


Potom, až zničeny budou všechny předsudky utvořené kouzlem lstivě kroucených krásných slov, až zjeví se holá jistota, až výsměch zasáhne všechny pověry: náboženské, morální a filosofické, až lidé pochopí, že tam, nad hvězdami, nikoho není, že jsou nikým nechráněni, osamoceni a nešťastni v samé své bytnosti, pak naleznou, co jest jim dělati.
(Arcybašev: Zločin dr. Luriera)


Předsudky a všechny lidské hanebnosti a mrzkosti jsou nutné, protože běh času je přetváří v něco prospěšného jako hnůj a černozem.


Posbírej tyto žluté pergameny
a svitky, které plíseň žere
a do ohně je zahoď. Pro ně totiž
na vlastních nohách zapomněli jsme chodit
a zaměstnávat víc vlastní rozum.
Ty přenášejí z dávných staletí
do naší doby staré předsudky.
Do ohně s nimi! A ven do přírody!


Politikové zuří proti každému, kdo chce otřást jejich vládou, vyzbrojují proti němu vášně a předsudky, i když sami jimi pohrdají.


Je nutné, aby člověk konečně mlhu předsudků rozptýlil a získal opět úctu před svým rozumem. Tomu však, kdo se nemůže zříci svých vidin a předsudků, radím, aby alespoň jiným lidem dovolil, aby si vytvořili své vlastní názory a aby se přesvědčili, že hlavním cílem pro obyvatele této země by měl být život spravedlivý, dobročinný a mírumilovný.


Nechť ostatní lidstvo zůstane zahaleno ve tmách předsudků; přirozeným stavem člověka je zaslepenost.


Je nerozumné se domnívat, že můžeme vyléčit smrtelníky z jejich chyb, nezačneme-li léčit jejich předsudky.


Kdokoli je bez předsudků, je tím bližší pravé znalosti a tím schopnější dobrého vzdělání. Kde však je nalézt?


Aby byly vyvráceny nebo zviklány náboženské předsudky, stačí poukázat na to, že se pro člověka nehodí to, co nemůže vůbec pochopit.


To už jsem spíš nakloněn u lidí nevidět rozdíly, než u zvířat či rostlin. Což bude asi jen běžný morální předsudek, leč nutný k vyrovnání opačných předsudků ryze lidských.


Fantazie
v náručí hýčkala si netvora,
který měl jméno Galimatyáš.
Kol něho Předsudky se hemžily,
Nesmysly, špatné Vtipy, Pitomosti,
Hádanky dvojsmyslné, Omyly.


Komunisté také trpěli rasovými předsudky vůči Židům, jakkoli se to snažili skrýt, a to minimálně v sovětském Rusku od dob mocenského střetu Stalina se židobolševikem Bronštejnem, alias Trockým, a v Československu od dob Gottwaldova vnitrostranického spiknutí proti Židovi Slánskému.


Pecus (latinsky dobytek, stádo - pozn. Mis.) je odkojen starými lžemi. Jeho vloha k bludu je znamenitá. Cítě se být málo způsobilý k tomu, aby rozumem rozptýlil zděděné předsudky, uchovává rozšafně dědictví bajek, jichž se mu dostalo od předků.
(France: Ametystový prsten)


V učení rasismus polevuje, jako řidička z povolání opět bojuji (předsudky atd.).


Nejsme na světě proto, abychom stavěli na odiv své mravní předsudky.


Zapomeň na předsudky, vštípené ti výchovou, a máš vyhráno, svět ti leží u nohou.


Vždycky jsem se bála lidí, jejich nespravedlivých zákonů, krutých zvyků a nízkých předsudků.
(Maupassant: Závěť)


Jean Berlot: To bylo rouhání, to byl zločin!
Markýz: A vy máte něco proti rouhání a zločinu? Tak co se vám vlastně nelíbilo? To, že jsme se chovali jako svobodní lidé, kteří nemají žádné předsudky; kteří odvrhli falešnou morálku a před otroctvím společnosti dali přednost svobodě slasti; kteří dali volný průchod revoltě a imaginaci - to nám vyčítáte?


Nepatrné vzdělání a nepatrnost skutečné inteligence je nevyhnutelně nutná, abychom myslili jako ostatní slušní lidé a měli v úctě všechny předsudky, jak se patří.
(Maupassant: Novoroční dárek)


Je neuvěřitelné, jak si lidé, už tak omezení ve svých zábavách a schopnostech, životy ještě komplikují všemi možnými předsudky.


Dráždila ho neznalost, z níž pochází absolutní víra, tak zvané nesmrtelné zásady, všecky konvence, všecky předsudky a celý sklad obecných nebo společenských názorů.
(Maupassant: Studie o G. Flaubertovi)


Nemám žádné předsudky. Nenávidím každého stejně.

Sousedské předsudky
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm