Tolik jsme ochuzeni o cit

15. února 2015 v 14:57 | Misantrop
Christian Horneman (1765-1844):
Portrét zasněné mladé ženy
držící milostný dopis


Tolik jsme ochuzeni o cit, vnímavost a fantazii, my ultramoderní degéni - čímž nemyslím právě sebe.


Z toho, že k tobě mluvím, soudíš, že mám cit, paměť, myšlenky? Nuže, nemluvím k tobě.


Rozum nemůže nikdy nahradit cit.


A není tato nenávist cit nikterak nehezký, nízký, hrubý, primitivní nebo nevědomý (Já věru dobře znám své důvody!). Má nenávist k lidem je naopak cit krásný, jemný a ušlechtilý, vzbuzující touhu vyjádřit jej i poeticky a filosoficky.


Zlozvyk být závislý na cizím mínění se zakořenil tak hluboko, že i bolest, cit nejpřirozenější, přechází v přetvářku.


Úplně nejvíc ze všeho se obávám, že bych mohl ztratit celkový cit pro divokou přírodu a kontakt s ní.


Ostatní lidé pravý cit se zvířetem vůbec neznají.
(Klíma: Soucit se zvířaty)


Přepjaté výlevy citu, dávané veřejně a nepokrytě najevo, vzbuzují nadřazený smích a odmítavost, nevraživost u lidí, kteří žádné city nemají, nebo nanejvýš jen citečky nízké, sobecké a čistě účelové, a proto každý vyšší, pro ně nezvyklý, divný a tedy jistě "zvrhlý" cit, naprosto nepochopitelný, pokládají za projev nějaké duševní vyšinutosti, choroby, bláznovství, jež by se mohlo stát nebezpečným pro lidskou společnost, kdyby se jako nákaza, či lék, rozšířilo mezi lidský mor.


Vidím však nebezpečnější cit, a proto o něm promluvím.
Mezi vášněmi, které vzrušují lidská srdce, je jedna, prudká a bouřlivá, která způsobuje, že jedno pohlaví potřebuje druhé. Je to vášeň strašná. Něžný a sladký cit, který vnikl do duše, se při sebemenším odporu mění ve vzteklou zuřivost.


RES EST SOLLICITI PLENA TIMORIS AMOR
(Ovidius, Listy heroin 1,12)
Strachu a neklidu plný bývá vždy milostný cit


Hledal jsem slovo, jímž bych mohl označit cit, jenž ve mně zbývá, pro taková nádherná zvířata, jakými jsou srny a zajíci a pro misantropy a z lidí jen pro sebevrahy (tak si myslím, že sebevrah je vlastně misantropem). Těžko bych to slovo hledal v jakémkoli světovém jazyce. Neboť lidi znají jen "lásku", která znamená buď sebeobětování anebo podmaňování, a pak znají jako protipól "nenávist". Ale Já vymyslel slovo, jež vyjadřuje nelidský cit nové lepší, čistší dimenze: návist. Láska plodí vůli ochočovat, vůli využít nějak objekt lásky pro sebe, nebo plodí vůli poddat se. Návist je sterilní. Plodnost likviduje každý čistý cit a čistotu samu, tak jako milostné scény kazí dobrý film, a jako sexualita kazí Velký Život.


Lidé neřídí se nikdy rozumováním. Pud a cit je vedou.


Soucit je první cit, jenž by měl být v člověku potlačen, a každé dítě by si mělo od nejútlejšího věku zvykat na tu nejpříšernější podívanou.


Ženy v politice! Není pravda, že by tam vnášely nějakou empatii a cit - leda tak ještě větší impotenci a hloupost.


Ach - co to je za strašlivý cit - žárlivost!


"Zakažte ho! Bože, je to blázen, nezná lásku, cit a odpuštění. Neví, co je to Boží milosrdenství, neví, co je lidskost!"


Aisakos města měl v záští a stranil se skvělého dvora,
v horských samotách žil a v polích, neznalých touhy po cti.
Přec však srdce měl jemné a našel si do něho přístup cit.


Povídka Přecitlivělost je esejem v přímé řeči. Esejem o umění povšechně, lépe řečeno o duši umělcově. Docela pěkně v ní povídkář vylíčil, v čem se liší cit umělce od takzvaného "citu" všedního člověka.
"Co nás ve skutečnosti dělí, není jen rozdíl, ale nepřeklenutelná propast - nekonečno."


Těch nemnoho, co něco poznali
a, hloupě dost, svou víru, v dálku zřící,
svůj cit, své srdce lůze rozdali,
vždy přišlo na kříž nebo na hranici.


Mají šlechetní
cit pro šlechetnost, odpor k věcem hanebným.
(Sofoklés: Filoktétés)


Nic není absurdnějšího než jakékoli diskutování o hudbě. Člověk pro ni buď má cit, nebo ho nemá; a tím všechno končí.


Och, dobře vím, že o stromu se nikdy neříká, že byl popraven: a přece je třeba to říci, neboť byl živý. Měl cit? To se popírá; tvrdí se, že neměl citová ústrojí, že to nebyl jedinec a že nemohl mít vědomí o své jsoucnosti. A přece: strom, každoročně se proměňující v kytici květů, slaví zásnuby, jejichž nádheru a plodnost nepředstihuje nic. A je-li, třebaže já tomu nevěřím, necitelný, není pro to méně živý, a zničit ho znamená ubíjet život stejně, jako když zabijeme zvíře.
(France: Blouznivá snění)


Podle mne třeba pramenitou vodou srdce očistit
Omyjeme-li si srdce, nabýváme ryzí cit


Mateřská láska je jen pud, ale pravá láska je ušlechtilý cit.


Ovšem, rozhořčují se, tak říkajíc, bezprostředně, svůj cit negeneralizují, nepovyšují jej na zásadu. Takový cit rychle přejde; mizí, když pomine svízel, tak snadno, jak jsou zahlazovány hmotné příznaky události, jež je vyvolala. Spoléhat na tento cit je téměř nemožné; praxe jej otupuje a z jeho periodického obnovování dělá obyčejnou, téměř neznatelnou součástku života. Ještě méně je možno spoléhat na cit, který by musely vzbuzovat podobné urážky na okolí, to okolí, které přímo aktem urážky netrpí.


Může třeba kdo beránkem být,
pomsta přece mu nejsladší cit.


Tenhle rodinný cit je z polovice vědomí vlastnictví a z druhé polovice vědomí převahy.
(Shaw: Láska mezi umělci)


Utopijští nepřipouštějí, aby si občané navykli řeznickému zabíjení zvířat, protože soudí, že se častější praxí ponenáhlu otupuje lidskost, nejvlídnější to cit naší přirozenosti.


Čtyry smysly v budoucnosti
člověk bude mít:
Zrak - sluch - čich - hmat a - pak dosti!
Scházet bude - cit! -


Lidi jsou bezcitné kanálie. Naprosto upírám lidem nárok na jakýkoliv cit.


Šíp s tupým olověným koncem všechen něžný cit ze srdce zaháněl. Kdo byl poraněn takovým tupým šípem, nikdy nemohl mít nikoho rád.


"Chci poznat vášeň," slyšela ho říkat. "Chci poznat silný cit."
"Kde cit jednotlivce klíčí, tam se komunita ničí," deklamovala.
"Dobrá, proč ji trochu nezničit?"


Otec Školastykus: Jakýpak cit! Koukol se musí oddělit od zrna - to je bez debaty. Podívej se na mne: já, například, jsem ryzí zrno. Na lidi musí být přísnost! "Mrskati je budeš metlami železnými...!" S takovouhle sentimentalitou bychom to daleko nedotáhli.

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm