Zas člověk? Mor, mor!

1. února 2015 v 17:10 | Misantrop

Zas člověk? Mor, mor!
(Shakespeare: Timon Athénský)


Jen na vzbouřené hladině krvotoků pluje lidstvo ke vzdáleným břehům nových pevnin, kde se jako mor šíří dál.


Ať bozi mor na tebe sešlou, protože jsi člověk!
(Shakespeare: Timon Athénský)


Člověk, jako omyl přírody, nesnese srovnání s ničím na této planetě; leda snad jen s nějakou jinou chorobou, nemocí, morem, rakovinou, virem...


Co mám říkat? "Prosím vás," - Mor je poraz! Nedokáži tak ohnout jazyk.
(Shakespeare: Koriolanus)


Ani ta největší přírodní katastrofa nemůže co do rozsahu a ničivosti soupeřit s lidským morem na této planetě.


Výřad bych nakupil z těch otroků, že oštěp by vrchu nedosáh. Mor je zadav!
(Shakespeare: Koriolanus)


Každý vyšší, pro ně nezvyklý, divný a tedy jistě "zvrhlý" cit, naprosto nepochopitelný, pokládají za projev nějaké duševní vyšinutosti, choroby, bláznovství, jež by se mohlo stát nebezpečným pro lidskou společnost, kdyby se jako nákaza, či lék, rozšířilo mezi lidský mor.


Zde leží bídný trup, z nějž bídnou duši odrbali.
Kdo jsem, se netažte: mor na vás, lumpi pozůstalí!
(Shakespeare: Timon Athénský)


Obávám se, že mi nakonec někdo odpoví, že všechny ty velké věci, znalosti, umění, věda a zákony byly lidmi moudře vynalezeny jako spásný mor, aby se předešlo přílišnému rozmnožení druhu, ze strachu, že svět, který nám byl určen, se stane pro své obyvatele příliš malým.


Zda špatný jsem,
když uslyšev toto, k očistě hned pospíchám?
Mor na vás!
(Eurípidés: Hippolytos)Ach, být tak japonským samurajským mečem, revolverem, morem, atomovou pumou, asteroidem! Nikdy bych nedopustil, aby si po Zemi tak dlouho pyšně vykračovala taková zpupná lotrovská sebranka!


Moje krysa Eulálie
to je milý tvor:
sedává mi na rameně
a roznáší mor.

Eulálie, Eulálie, Eulálie má,
ona lidi nemá ráda, stejně jako Já.

Nakazila mnoho lidí,
divím se, až jak,
protože je nenávidí,
je to její znak.

Eulálie, Eulálie, Eulálie má,
ona lidi nenávidí, stejně jako Já.

Zpívá si a píská,
když se šíří mor,
ocáskem se lísá,
tenhle milý tvor.

To je
Eulálie, Eulálie, Eulálie má,
ó jak se mi podobá, je stejná jako Já.


Člověk přes cestu je mor. Už jen ty zvídavé pohledy.


MOR V ATHÉNÁCH

TAKOVÝ SMRTÍCÍ PŘÍVAL a morová rána
attická pole a kraj kdysi změnila v hřbitov,
vymetla cesty a vysála občany z města.
V Egyptě vznikla, až v srdci země, a přišla,
změřivši prostory vzdušné i plovoucí pláně,
a na všechen Kekropův lid se nakonec snesla.
Proto je mor a Morana kosily v houfech.


"Kdyby mor měl moc," praví Gordon, "rozdávat řády podvazkové, řádové stužky a penze, najdou se theologové dosti podlí a právníci tak mrzcí, aby tvrdili, že vláda moru je právem božským a že se proviňuje ten, kdo by se chtěl chránit před jeho zlými účinky."


"Ach, Jupitere, tvá námaha a práce bude jistě marná, neztrestáš-li svět jako již jednou vodou nebo ohněm; neboť sešleš-li na svět válku, sběhnou se k ní všichni zlí zpustlíci, kteří budou pokojemilovné lidi jen trápit; sešleš-li drahotu, bude to uvítáno lichváři, neboť jejich obilí má pak větší cenu; sešleš-li však nějaký mor, budou si libovat lakomci, protože budou mnoho a často dědit; budeš-li tedy chtít trestat, budeš nucen vyhladit celý svět se vším všudy.
A když božská dobrotivost všechny tyto pohromy i se strašlivým morem a hrozným hladem zrušila a poslala ubohému utiskovanému lidu zase vznešený mír, rozbujely se různé neřesti rozkoší, obžerství, pitky, hry, nevěstky, frejíři a cizoložníci, a za nimi celá hejna jiných neřestí, až to došlo tak daleko, že každý se docela zjevně povyšuje utlačováním svých bližních, a přitom není šetřeno žádnou lstí, podvodem nebo politickým chytráctvím. A nejhorší je, že není naděje na zlepšení! A po takových lidech bych měl toužit?"


"Gaia trpí roztroušenou primatemaiou - lidským morem."
Živočišné druhy dnes mizí rychlostí, jež záhy převýší rychlost posledního velkého zániku. Příčinou není nějaká kosmická katastrofa. Jak říká James Lovelock, je to lidský mor.
Populační růst lidského druhu v posledních několika stoletích připomíná ze všeho nejvíce občasné přemnožení králíků, myší a morových krys: stejně jako ono přemnožení je i lidský populační růst nutně krátkodobý.
"...je-li lidský mor skutečně tak běžný, jak se zdá, pak bude křivka kolapsu zrcadlit křivku populačního růstu."
Jak ubývalo lidí zabitých hladem a morem, tak rostlo množství násilných smrtí.


Otrávili Zemi a zničili ji; sevřeli ji do svého krunýře a rozlezli se po ní jako morová nákaza. Jedinou nadějí, jak zvrátit tento nešťastný stav - říkám to už dlouho - je pro Zemi srážka s nějakým asteroidem, jenž by tento lidský mor zlikvidoval rychle a snadno a navěky věkův - amen.


Bylo to těžké obvinění, kterého se dostalo v mých očích Židům, když jsem poznal jejich činnost v tisku, umění, literatuře a divadle. Teď už nemohlo pomoci žádné jímavé ujišťování. Stačilo prostudovat plakáty, které nesly jména duševních tvůrců těchto hrozných filmových a divadelních slátanin, které tu byly vychvalovány, aby se člověk na delší dobu zatvrdil. To byl mor, duchovní mor, horší než kdysi černá smrt, kterou tu byl infikován národ.


Shledali jsme, že člověk jako morová nákaza po celém světě vyvolává nepokoje.
(Bible: Skutky apoštolů)


Každá epocha má takovou epidemii, jakou si zaslouží. Každé době její mor!


Pošlu na ně meč, hlad a mor, dokud nebudou do posledního vyhubeni.


Stačí si jen vzpomenout, jaké to tu bylo před pouhými třiceti lety, abych si uvědomil, jak je krajina čím dál zničenější, spoutanější, zastavěnější, prolezlejší tím lidským morem, jenž ji vytrvale ničí.


Jen do lesů, jen do hor,
v městech hrozí srdcím mor.


Lidé budou sedět jedni na druhých v inkubátorových ghettech uprostřed pustin a udržovat své zbídačené životy zamořenou potravou, vodou a vzduchem na příděl, dokud je definitivně nepročeše mor a násilí.


Z některých osob proudí tak silný projev celého jejich životního postoje, že jsou nebezpečné, dokonce i když mlčí. Pohled, pohyb takového individua je sám o sobě jed a mor. Napadá mě toto: je to uvážené, že takové individuum smí žít? Třebaže se dá použít k užitečné práci a třebaže počet našeho obyvatelstva klesá, není pravděpodobné, že uškodí Státu už jen svým dechem víc, než mu prospěje svou prací?


Už jen pár slov, a nechme dalších řečí:
Co špatného, ať morovina zléčí!
(Shakespeare: Timon Athénský)

William Blake: Mor (1784)
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm