close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Dopřej mi klid

18. března 2015 v 15:13 | Misantrop

Ó mohutnosti všeho nelidského, jež oživuješ vše svobodné a divoké! Dopřej mi k tomu potřebný klid a ústraní!


Dopřej mi trochu klidu. Copak nestačí, že jsem celý den vystaven sekýrování v práci?


Staří řečtí filozofové měli praktický cíl - klid duše. Pyrrhón - zakladatel řeckého skepticismu - nepotřeboval táhnout s Alexandrem do Indie, aby objevil filozofie, jejichž posláním byl vnitřní klid. Staří Řekové byli se svými indickými současníky v Indii zajedno. Pro Šankarua Nágárdžunu stejně jako pro Sókrata a Platóna byla účelem filozofie ona vyrovnanost, která pramení z osvobození se od světa. V Číně platilo totéž o Jang Čuovi a Mistru Čuangovi.


Neusiluje snad každý člověk o to, o čem sním já? Není účelem všeho vašeho shonu, všech vášní, válek, obchodu a politiky dosáhnout klidu?


Hledaje svůj klid mimo sebe, nikdy nebudeš schopen klidu dojít. Neboť jej pohledáváš tam, kde není, a opomíjíš ho hledat tam, kde jest.


Rozmrzelost vzniká z toho, když člověk nemá zasloužený klid.
(Lessing: Minna von Barnhelm)


Sám dávám přednost loutně a knihám
Kariéra, vlivné postavení, co s tím?
Často myslívám na ptáčka střízlíčka
Kéž bych jak on někde spočinul a našel klid!


Bývalo krásně tady nahoře, všude ticho a velebný klid, a jakou volnost člověk pocítil při pomyšlení, že se zbavil lakotných lidí.


Kdo myslí, že už klid mu vzejde,
ať vystoupí a k moudrým přejde.


V přírodě vždy převládá mír a klid a dlouhá období nečinnosti, sem tam se mihne zvíře a hned se zase schová do úkrytu; přirozeně násilnická povaha člověka by se nudila takovými obrázky.


Stateček malý mám a malý, leč počestný důchod,
obojí je však velké, když uvážím, jaký mám klid.


Klid myšlenek a život v ústraní je koneckonců plný nudy a opakujících se událostí. Ale ta nuda je ušlechtilá, ušlechtilejší než všechny výboje a boje a mravenčení světových událostí. Jen život plný utrpení je opravdu vzrušující. Jenže o takové vzrušení Já nestojím.


Přežvykující kráva, ležící na louce, hejno divokých kachen, plující na hladině rybníka - je v tom tolik klidu a harmonie, tolik vznešených citů to vzbuzuje, přímo mír v duši!


Plinius Mladší:
Žádná naděje, žádný strach mě nevzrušuje, žádné zvěsti nezneklidňují: jen sám se sebou a s knížkami hovořím. Ó, jak dobrý, čistý je to život, jak sladký, ušlechtilý klid, krásnější téměř než každé jiné zaměstnání.


"Jeden druhého připravují o klid." Ano, jeden druhého připravují o klid. To je přesné, moudrý Seneko.


Jsou to plaší tvorové, kteří potřebují ticho a klid. Potkáš je osamělé uprostřed luk nebo na ulici s hlavou svěšenou a se zamyšleným obličejem.


Mládí bez domova a rodičů, beze styků s lidmi, naučilo jej příliš záhy míti na zřeteli toliko sebe a naučilo jej milovati hluboké příkopy luk a šeré stíny pasek, kde byl sám a kde byl klid a bezpečí před člověkem, jenž byl jeho nepřítelem, kterého se bál, nikdy nevěda, co má od něho očekávati.
(Olbracht: O zlých samotářích)


Řekne se, že despota zabezpečuje svým poddaným občanský klid. Budiž. Co tím ale získají? Co získají, když tento klid je jednou z jejich útrap? Klidně se žije také v temnicích. Stačí to však k tomu, aby se tam člověk měl dobře? Řekové uvěznění v jeskyni Kyklopa také žili klidně, i když čekali, až na ně přijde řada, aby byli pohlceni.


K botanice mě poutá celá řada navazujících myšlenek. Shromažďuje a připomíná mé obraznosti všechny představy, které ji tolik těší - louky, vody, lesy, samotu, a hlavně klid a odpočinek, jejž jsem uprostřed toho všeho nalezl.


Nikdo už nepotřeboval požárníky pro staré účely. Dostali novou práci, stali se ochránci klidu naší mysli, lidmi, kteří ochraňují náš palčivý, snadno pochopitelný a oprávněný strach z méněcennosti. Stali se oficiálními cenzory, soudci a katy. Žádá se klid. Mír. Nezatěžujte svými problémy ostatní. Anebo ještě líp: hoďte je do spalovací pece.


Nikdo nekontroluje mé myšlenky, netíží mě ničí sklony ani nálady. Duše se rozrůstá do nově získané svobody a člověk prožívá neslýchaný vnitřní klid, tichou radost a pocit bezpečí a sebeodpovědnosti.


Špatně se čte a sní s lidákem na dohled - dokonce i na doslech! Pouhé pomyšlení, že by tu někde mohl být (nebo přijít), vás vyruší z klidu, poruší mír misantropické duše.


Dosáhl jsem duševního klidu, soudil jsem věci zdravým rozumem, ale stačilo, aby se mě život hrubě dotkl, a jsem v depresi… ve stavu zhnusení.
(Čechov: Pavilón č. 6)


Když hledá našinec svobodu a nerušený klid na přemítání, nenajde to všechno tam venku, ve "světě", v jejich světě, mezi nimi, nýbrž v radikálním a bezpodmínečném ústraní, někde nenápadně v koutku jako ten pavouček, jenž celý život neopustí svůj skromně utkaný příbytek, který je zároveň jeho skrýší i azylem.


V rokli byl klid, štěbetali tam jen ptáci a bzučely včely a čmeláci. Chlapec seděl, kymácel trupem a se zavřenýma očima o čemsi přemýšlel nebo se potloukal křovím.
"A k čemu jsou lidi?"


Na celým světě nenajdete místo, kde by bylo hezky a kde by byl klid a mír, poněvadž žádný takový místo neexistuje.


My filosofové potřebujeme ze všeho nejvíc mít klid od jednoho: ode všeho "dneška".


Nad celým světem, jak se mu vybavoval v paměti, se snášel pach rozkladu. Celá hra se vskutku vymkla z kontroly.
Avšak zde v Šangri-La je všude hluboký klid. Na bezměsíčném nebi naplno září hvězdy a kupole Karakalu se bleděmodře leskne.


Mnozí umělci vytvořili svá nejlepší díla, když byli toho času právě bez ženy a měli tedy na tvorbu nerušený klid (např. J. S. Bach složil své slavné "Braniborské koncerty" přesně v krátkém mezidobí mezi ovdověním a novým sňatkem.
(Pozn. Mis. k: Rolland: Beethoven a ženy)


Kdo by byl tak barbarský, tak tupý, aby mlčení a vynucený klid otroctví nazýval mírem! Je to klid, ale klid hrobový.


Jen si zkuste udržet tu přebytečnou verbež aspoň trochu v klidu! Nemožnost!


Kurdské přísloví:
Kdo chce žít v klidu, ať ohluchne, oslepne, oněmí.


Spějte k nejzazší prázdnotě
a trvejte v naprostém klidu!
(Lao-c': Tao te ťing)

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:
https://sites.google.com/site/misantropuvfilosofickyslovnik/home

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm