My neúnavní poutníci po výšinách

5. dubna 2015 v 15:12 | Misantrop

My němí neúnavní poutníci po výšinách, v nichž nevidíme výšiny, nýbrž své roviny, své jistoty!
*
Poutník.
Nuž, poutníče, teď chladně vpřed a ztečí!
Jsi ztracen, uvěříš-li - v nebezpečí.


Haidžaríské polesí má tu výhodnou polohu, že se rozkládá na velké ploše, ale přitom víc podélně než do šířky, kudy se lesy táhnou po vrcholcích a úbočích hřebenů téměř bez přerušení. Hlavně je nepřerušují žádné vesnice, a proto díky tomu lze zde konat dlouhé pochůzky přírodou, aniž by misantropický poutník, vanaprastha, potkal nebo spatřil člověka.


Je cesta, ale není žádný poutník.


SAEPE STAT INCERTUS ET NESCIT, QUO SIT EUNDUM,
CUI PATET EX OMNI PARTE, VIATOR, ITER
(Ovidius, Kalendář 5,3)
Často nejistě stojí a neví, kam by měl jíti
poutník, jenž volnou má cestu do všech čtyř světových stran
Tj. čím více možností se nabízí, tím těžší je rozhodování.


V Tisíci a jedné noci je povídka, jak poutník, který se octl na neobydleném ostrově, nalezne na břehu potoka stařečka s vyschlýma nohama, sedícího na zemi. Stařeček prosí poutníka, aby jej na ramenou přenesl přes potok. Poutník svolí. Ale jakmile stařeček usedl na ramena poutníkovi, ihned obvine nohy kolem jeho šíje a už ho nepouští. Ovládaje poutníka, stařeček jej pohání jak chce, trhá ze stromů plody, sám je jí, nedávaje ničeho nesoucímu, a ještě všelijak mu spílá.
Totéž se děje s národy, které daly vládám vojáky a peníze.


Když Théseus putoval od Korinthu dál, na další cestě poznal loupežníka Skeiróna. Ten si smyslil zcela jiný druh zábavy. Skeirón sedával na břehu mořském. Jak uviděl, že se blíží nějaký poutník, chytil ho a nutil, aby mu myl nohy. Když pocestný poklekl na zem, aby zákeřníkovi vyhověl, Skeirón ho srazil do moře, kde nešťastníka sežrala veliká želva. Ale na Thésea si nepřišel. Mladý hrdina udeřil Skeiróna do hlavy kyjem a pak ho srazil do moře, aby už nemohl páchat další zlo.


Poutník bez groše lupiči tváří v tvář si bude zpívat.


Jestliže poutník nenajde na cestě životem někoho lepšího, než je on sám, nebo alespoň někoho sobě rovného, nechť vytrvale kráčí sám; není radno družit se s někým, kdo je nevědomý.


Tulák-poutník Čapků zjišťuje, že svět je miseria miseriæ, že mu vládne sobectví a pudy a že nikde není vidět světélko rozumu, které by ten zmatek prosvítilo.
(Jan Kopecký)


Poutník výšin, kruh slunce, sršící světlem,
tenkráte nebyl a nebyla souhvězdí v kosmu,
moře, obloha, vzduch ani konečně země
a pranic z toho, co vídáme na našem světě -
až propuklo cosi jak smršť a nezvyklý nápor.


Ó jaká bezútěšnost! A její meze dosud nelze dohlédnout! Davy se radují a veselí, jako by slavily obětní hostinu, jako by stoupaly k terasám o příchodu jara! Já jediný zůstávám tichý a neúčastný jako dítě vyšlé z lůna, které se dosud neusmálo. Ztracen jako poutník, který nemá kde spočinout.


Sběr hub či borůvek má charakter plenivých nájezdů a je tedy opět symptomem choroby. Lesní plody tak neslouží k občerstvení žíznivých poutníků a náhodných kolemjdoucích, nýbrž často k prodeji či dokonce k bezduchému "urvání" co se dá, poněvadž je to "zadarmo". "Hamty, hamty, ať mám víc než tamty," že? Dříve se k užitku cestovatelů sázely podél cest aleje ovocných stromů. Kde je tomuto prospěšnému a spolu i pěknému zvyku konec! Dnes rostou kolem dálnic jen předražené supermarkety, poněvadž ovoce stromů by bylo stejně plné olova z výfukových zplodin. Otrávili svět a ještě ti ho chtějí draze prodat!


Jak tulák či poutník na nohou opánky z lýka
Hůl z křivé staré větve vistarie
Ohlédnu-li se kdy a vzpomenu na prašný svět venku
Zdá se mi být jen snem, tak cizí mi je


Poe vyznává se ze svých estetických nároků na krajinu, na obydlí, na celkové životní prostředí. Všechno je v té krajině čisté, malebné, barevné, rozkvetlé, měňavé a tajuplné a přitom bezpečné a vlídné. Země vůkol je tam na hony vzdálená od davů lidí a jen osamělý poutník tam může zabloudit.


NEVZRUŠENÝ POUTNÍK
Nikdo ať mi netrne
nad sprostotou světa;
věř si, poutníku, či ne:
v ní je moc, v ní meta!


Celý život šel osaměle, jako poutník vlastní pustinou, do níž nedovolil vstoupit nikomu.


Za necelou hodinu stanuli bez dechu v zatáčce stezky a naposledy spatřili Šangri-La. Hluboko pod nimi leželo jako oblak údolí Modrého měsíce a Conway měl dojem, že ty rozptýlené střechy plují v závojích oparu za ním. Je bludným poutníkem mezi dvěma světy a navždy jím zůstane.


KÁMEN
Pěkný velký kámen, vodou nedávno odhalený, ležel na vyvýšenině u půvabného lesíka nad kamenitou cestou ve společnosti trávy, vyzdobené různými květy nejrozmanitějších barev, a viděl spoustu kamenů na cestě pod ním ležící. Zatoužil skutálet se dolů a sám k sobě pravil: "Co já dělám tady s tou trávou? Chci pobývat ve společnosti svých bratří!" Spustil se dolů a zakončil svůj vrtkavý běh mezi vytouženými druhy. Zanedlouho ho začala sužovat kola vozů, podkovaná kopyta koní a poutníci: jeden ho obrátí, druhý po něm šlape, občas se z něho kousek odlomí, jindy je pokryt blátem a trusem zvířat a marně se dívá zpět na místo, odkud přišel, na místo samotářského a klidného míru.
A tak to dopadne s každým, kdo ze samotářského a rozjímavého života odejde do města mezi lidi a jejich nesčetné svízele.
*
OŘECH
Ořech při kraji cesty ukazoval poutníkům bohatství svých plodů: každý po něm hodil kamenem.


Jednoho dne jsem se vypravil prozkoumat co se skrývá za nejbližším horizontem a objevil jsem krásnou, téměř liduprázdnou krajinu s přepůvabným výhledem na ještě širší a dálnější obzor! V pozadí se táhne pás dobře viditelných Orlických hor a v popředí je vidět Radiměř. Klidně se tam pásly dvě srnky a jeden srnec; zřejmě tu nejsou zvyklí na přílišné rušení svého navyklého klidu. Nádhera. Při návratu jsem objevil kouzelné zákoutí s chatkou postavenou na pilotech nad poklidnou hladinou malého rybníčku! Takový malý soukromý Walden obklopený ovocnými stromy a keři a napájený malým rozkošným potůčkem svedeným do ještě rozkošnější studánky s připraveným hrníčkem pro žíznivé poutníky. Tak tohle bych bral okamžitě všemi dvaceti, protože bych i nohama hrabal, abych něco podobného jednou měl jen pro sebe! V sadu jsem ochutnal pár čerstvě natrhaných třešní... - zkrátka malý soukromý ráj to na pohled.


Turisté si užívají pohodlí a člověk už nemusí své lásce k přírodě přinášet oběti; ochotná mašinka nás zbavuje nepohodlí a dopraví nás do samého středu útočiště přírody. Útočiště? Ale kdež, od té doby, co je tak lehce dostupné, už jím přestalo být. Dráha se na nic neptá, dopravuje bez výběru nejroztodivnější poutníky, kteří nám dokáží požitek z přírody zošklivit; stávají se podivnou stafáží tohoto kraje.


Proč skáčeš, psisko, na pokojné poutníky?
Dej pozor! Proti bídníkům já obracím
svůj hněv tak jako býk svůj roh,
tak jako Archilochos nebo Hippónax
svým veršem rány vraceli.
(Horatius: Epódy)


Na Ašókův příkaz byly podél cest vysazovány ovocné stromy, jež skýtaly unaveným poutníkům stín i potravu, byly kopány studně v určitých vzdálenostech od sebe.


Mnich: "Ty nejsi odsud. Kdo jsi?"
Ašóka: "Já? Já jsem obyčejný poutník."
Mnich: "Skutečně? Slunce zůstane sluncem, i když je za mraky. Tvůj osud říká, že v žádném případě nejsi obyčejný."
Ašóka: "Ano? A v čem spočívá můj osud? Že jsem princ? Hm? Budu jednoho dne korunován? Budu jednoho dne císařem?"
Mnich: "I císařové jsou obyčejní. Tvůj osud je větší než koruna."
Ašóka: "Ale přece: čí osud předčí osud císaře?"
Mnich: "Poutníkův - když dojde na konec své cesty."


Ó ty, řekl jsem si v duchu, který nemáš jediného útočiště pro své sny, a jemuž se po daleké cestě pod chladnými hvězdami nezjevuje země Kanaan se svými palmami a živými vodami, ty, poutník tak veselý před odjezdem a nyní tak zasmušilý, ty, srdce stvořené pro jiná vyhnanství, než jsou ta, jejichž trpkost sdílíš s nehodnými svými bratry - popatř! Zde je možno usednout na kámen melancholie! - Zde procitají mrtvé sny, než zapadnou zase do hrobu! Je-li tvým přáním skutečně zemřít, přistup: zde tě tvář nebe uchvátí do zapomnění!


Vidíš-li poutníka, an dlouhou lučinou
spěchá ku cíli, než červánky pohynou?
Tohoto poutníka již zrak neuzří tvůj,
jak zajde za onou v obzoru skalinou,
nikdy - ach, nikdy! To budoucí život můj.
(Mácha: Máj)

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm