Nepějem hluchým ten zpěv?

8. dubna 2015 v 15:41 | Misantrop

Tebe, ó svatá země,
dárkyně života, pramáti tvorstva,
slaví nový můj zpěv!


Já píseň zpívat začínám.
Bůh pomsty sám mi dal ten zpěv,
když nová jsem prožila zla.
(Eurípidés: Hekaba)


Jak může někdo v přírodě poslouchat rádio! V přírodě, kde je tolik jiných úchvatných zvuků a zpěv ptáků!


Nepějem hluchým ten zpěv, les na vše nám odpověď dává.
(Vergilius: Zpěvy pastýřské)


Skryl jsem se do hustého křoví, odkud jsem mohl slyšet jak řev týraných sedláků, tak zpěv slavíků, kteřížto ptáci neuznali sedláky (z nichž se o některém také říkává: "To je pěkný ptáček!") za hodny, aby je politovali nebo aby pro jejich neštěstí ustali ve svém milém zpěvu; proto jsem se také bezstarostně položil na jedno ucho a usnul jsem.


Čubku žádný božský pěvec Orfeus neutiší svým zpěvem a hrou na lyru. Ach, kdyby mi tak bylo umožněno dostat se odsud pryč; přísahám, že bych neudělal stejnou chybu jako Orfeus a neohlédnul bych se; neztratil bych navěky svou mrtvou lásku, svou Eurydiku - svou přírodu! To ona si mě podmanila svými okouzlujícími zpěvy!


Jak můžeš rozumět zpěvu, když máš v hlavě vodku a ne boha, pitomče.
(Čechov: Zpěváci)


Ty kuželky, to vyhrávání,
ach, k nesnesení je ten řev;
ti lidé řádí jako běsem štváni,
a to je prý radost, to je jim zpěv.


Autorská samolibost je bolest, je to duševní katar. Kdo jím stůně, neslyší zpěv ptactva, nevidí svit slunce, nevidí jaro…
(Čechov: Z jara)


V souvislosti se zpěvem ptáků jsem objevil, že je vlastně nesmysl přikládat ptačímu zpěvu jejich školsky nesmyslný darwinistický výklad jako o teritoriálních zvucích. Ptáci vůbec nejsou teritoriální. Neboť jejich zpěv se ozývá jednou odtud, podruhé zase odjinud, přelétávají putujíce po lese z jedné větve na druhou a nikde si nenárokují své teritorium, natož svým zpěvem. Okolí mého tábořiště o tom podává jasný důkaz. Žádný pták tu nedrží teritorium, nanejvýš může někde pár týdnů hnízdit, ale území si nenárokuje. Někdy tu zpívá pěnkava, drozd, kos, červenka, lejsek, budníček, jindy se ozývají z téhož místa zase hrdličky či strakapoudi a datlové. Ale žádný z těch ptáků svým zpěvem nevymezuje hranice. Všichni dohromady jsou tu doma, nikdo nikoho nevyhání. Pro školomety v profesorských katedrách je zřejmě zatěžko uznat, že ptáci si prostě zpívají jen tak beze všeho "evolučního účelu" pro radost.


Co ještě zbývá ze života, když není slyšet zpěv ptáka nebo kvákání žab v noci u rybníka? Jsem rudý muž a nerozumím tomu.


Jestli váš člun je maličký a vratký,
neplujte za mnou chtiví slyšet zpěv,
s nímž má loď brázdí moře, plujte zpátky,
vraťte se domů na bezpečný břeh.


Pokaždé jinde to vyhrává životní síla
a podléhá zas; i mísí se pohřební zpěvy
v pláč rozeňátek, jež vstupují na světlo světa.


Vyšplhal jsem do jasně zelené koruny mého staletého dubiska a za chvíli jsem zapomněl na vše lidské - hluk jsem přestal vnímat a uši jsem měl od té chvíle jen pro ptačí zpěv.


V povídkách Karla Jarolímka voněly lučiny, modrá obloha klenula se nad ztichlými háji, slunce tam zapadalo v neobyčejně živých barvách za večerního ticha, umlkal zpěv ptáků a dály se podobné pěkné věci, které jistě byly vypočteny na to, aby Karel Jarolímek mohl si koupit k večeři uzené kolínko.
(Hašek: Státní stipendium pro spisovatele)


Kdo uslyšel Aríona zpívat, zastavil se a poslouchal, odkud se nese ten čarovný zpěv. Zastavily se i bublavé potůčky a v řekách se voda ani nehnula. Aríonův zpěv jako by všechno začaroval.


Již antický Homér líčí nám delfína, unášejícího poslušně na svém hřbetu starořeckého tenora Ariona. Delfín ten byl asi tak nadšen zpěvem Ariona, jako jsou nadšeni posluchači a posluchačky některého hrdinného tenora, kterému vypřáhnou z vozu koně a vlekou svého miláčka ve voze sami za nadšeného hulákání ulicemi města.


Hledáme své troníčky, které nám byly darované při zrození, ale které jsme už nějak poztráceli. Některý ten měďáček se jmenuje vůně nebo ptačí zpěv.


Pokud si vzpomínám, u Člověčí smečky uléhají v hliněných pastích na tvrdá prkna, zabední se proti čerstvému vánku, přes těžkou hlavu si přetáhnou hadr a nosem vyluzují ošklivý zpěv. V džungli je to lepší.


Nasloucháme-li ptačímu zpěvu, poskytuje nám značnou posilu a potěchu, a to nejen lidem, ale i jiným živočichům. Prapříčinu nevidím jen v líbeznosti zvuků, i když jsou velmi luzné, ani v jejich rozmanitosti, ani v jejich souladu, ale v tom, že jsou výrazem radosti, kterou příroda utajila ve zpěvu vůbec a v ptačím zpěvu zvláště. Pták zpívá, jako by se smál, že se cítí dobře a je mu příjemně.
Tvrdím, že radost viděná a poznávaná u jiných, pokud nevzbuzuje závist, zpravidla posiluje a těší, příroda se tedy chvályhodně postarala o to, aby ptačí zpěv, jako projev veselosti a smích svého druhu, zněl veřejně, zatímco lidský zpěv a smích se před okolním světem ukrývá v soukromí.
(Leopardi: Chvála ptáků)


Moc hrozných králů ovládá poddané;
leč loutna i ptačí zpěv sotva do snů je ukolébá.
(Horatius: Ódy)


Nejvíc se mi líbí zpěv v death metalu. Ty hrdelní zvuky se totiž nejmíň podobají lidským.


Tak tedy REINLEBENSBORN. Už se tam těším. Konečně vypadnu z tohohle baráku pitomýho! Konečně už neuslyším žádného čokla, žádný řev motorů, žádného souseda neuvidím, celé dny budu venku a sám a probouzet mě bude jenom usměvavé slunce a líbezný ptačí zpěv.


Qualis avis, talis cantus - Jaký pták, takový zpěv.


Marcus Terentius Varro Reatinus:
Kdo ve zpěvu a hudbě oslem lýry jest, ve chlévech trhových a soudních zůstaň si, kde neumělost svoji můžeš vyrážet a nadějemi kojit svoji lakotu.


Vzpomeňme si jen na ubohé ptáky, kterým vypalují oči, aby docílili tesklivých tónů v jich zpěvu.


Je tu pták, má pestře barevné peří
Sedává na javoru, jádra bambusu jídá rád
Pohybuje se důstojně, obřadně, jak se patří
Lahodně zpívá, tóny mají svůj řád
Včera sem přiletěl, odkudpak se tady vzal?
To kvůli mně se objevil a načas tu hřaduje
Náhle je přáno mi naslouchat hlasu hudby a zpěvu
Tančím radostí ku chvále dnešního dne


Někdy byla Mignon po celé dny úplně němá, a jen když otevřela ústa ke zpěvu, když hrála na loutnu, jako by užívala jediného orgánu, jímž mohla své nitro odhalovat a sdělovat.


Nemohu s jistotou tvrdit, že jsem kdy ze své mýtiny zaslechl kokrhat kohouta, a napadlo mě, že by už jen kvůli tomu zpěvu stálo za to chovat si takového kokrháče jako zpěvného ptáka. Tóny, které vyluzuje tento kdysi divoký indický bažant, jsou nepochybně ze všech ptačích zpěvů ty nejzajímavější, a kdybychom tyto ptáky dokázali vysadit do volné přírody, aniž bychom je zdomestikovali, jejich kikirikání by se brzy nejvíc proslavilo v našich lesích, a daleko by předčilo husí kejhání i soví houkání. Procházet se takhle za zimního rána lesem, který oplývá těmito ptáky, tedy jejich rodným lesem, a slyšet divoké kohoutky kokrhat na stromech tak jasně a zvučně, že se země na míle kolem otřásá a slabší hlasy ostatních ptáků zanikají - jen si to představte!


Máš jazyk, jenž jest Orfeova protivou.
On všecko poutal líbezností zpěvu,
ty bláhovým štěkotem jen k hněvu dráždíš.
(Aischylos: Oresteia)


Skřivánek s poraněným křídlem,
toť cherubín ve zpěvu ztichlém.


Smrt ukončí náš život,
však bez tance a zpěvu,
bez písně svatební.

Alphonse Osbert: Večerní zpěv (1906)
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm