Poznej lidskou nedokonalost

25. června 2015 v 7:34 | Misantrop

Poznat lidi z jejich lidské stránky znamená poznat jejich nedokonalost a základní špatnost; znamená to čichat člověčinu a ucítit z ní lidský smrad.


I to jsme lépe rozvážili: uvědomování, "duch", je nám právě symptomem relativní nedokonalosti organismu, je nám pokusem, tápáním, omylem, je nám plahočením, jímž se spotřebuje mnoho nervové síly, - popíráme, že cokoli může být uděláno dokonale, pokud se to dělá ještě vědomě.


Korektura božské vůle se člověku jeví jako moudrá a humánní a má radost, že nad přírodou zase jednou vyzrál a že dokonce dokázal její nedokonalost.


"Svět je dokonalý" - tak dí instinkt nejduchovnějších, instinkt přisvědčující -: nedokonalost, věci všeho druhu pod námi, distance, patos distance i čandala patří ještě k této dokonalosti.


Nedokonalost žen je dobře známa všem.
Na výsost výstřední, jsou zosobněným zlem.
(Molière: Škola pro ženy)


Kolik nespravedlnosti, násilí, útlaku a chyb bylo promíjeno lidskou nedokonalostí!
Tolik Misantropem nenáviděná lidská nedokonalost je příčinou jha, jež tíží každého, byť i sebedokonalejšího jednotlivce, a to v podobě nutného zla - valící se hřmotné státní mašinérie.


Problematický lidský chrup! To je nedokonalost sama!


Jestliže vědění ducha nemění, nedokonalosti jeho nenapravuje, věru daleko lépe by bylo nechat všechno raději být.


Národy jsou skoro vždy poblouzeny svými náboženskými názory nebo metafyzickými smyšlenkami, a místo aby věnovaly pozornost přirozeným a viditelným příčinám svých běd, přisuzují své chyby nedokonalosti své přirozenosti a svá neštěstí hněvu božímu.


Láska je bezvýhradné rozhodnutí se pro určitý typ nedokonalosti.


P. de Tracy ve své Ideologii obdivuhodně dokázal, že naše omyly plynou vždy z nedokonalosti našich vzpomínek. Tento objev nejprve udiví; když o něm půl roku uvažujeme, přistihneme pravdu in flagranti v každém okamžiku svého života.


Svatá potratářka pouze předvolává ty, kteří si zasluhují být předvoláni! Je zbavena vší nedokonalosti! Jako plevy odstraněné ze zrna, jsou jí nenarození!


Sánkhja: Existence boha je co nejdůrazněji popřena - hlavně z důvodů etických (zlo ve světě), ale i ontologických (byl-li by dokonalý, neměl by proč tvořit svět, byl-li by nedokonalý, nebyl by bohem).


Jako kdyby to mělo takové dokonalé zvíře, jako je kůň, zapotřebí, vydělávat si na živobytí hůř než po všech stránkách nedokonalý a zparchantělý člověk!


Nejsou mé zásady při své jednoduchosti až příliš dokonalé pro tento nedokonalý svět?


Ti, kteří chodí nejlépe, vynalezli pro svou vlastní potřebu jakýsi nedokonalý způsob dobré chůze.


Až do našich časů šla poezie nepravou cestou. Nebyla skromná... nejkrásnější vlastnost, kterou nedokonalý tvor musí mít!


Láska, to znamená přehlížet nebo omlouvat slabiny a nedostatky. Ale člověk je slabý a nedokonalý.
Dnešní člověk je příliš nedokonalý.
"Hle, já nejsem člověk, jsem Misantrop!"


Co je to řeč? Nedokonalý způsob pomocí zvuků se dorozumívat s jinými hluchoněmými.
Buď je řeč tak nedokonalá na zachycení jemných zákrutů duše, anebo jsou lidi jeden od druhého příliš vzdáleni.
Dva významy je možno naší nedokonalou řečí vyjádřit jen jedním ubohým výrazem, tak jako pes štěkne haf! k vyjádření "bacha, někdo jde!" a další haf! může znamenat "Aha, to jsi ty!"


Dosavadní úroveň lidského jedince, světa a společnosti je nízká nebo v každém případě nedokonalá.


Bůh je nedokonalá dokonalost, která imaginativně odporuje sama sobě.
Je na čase skácet všechny modly. Bozi všech náboženství jsou příliš nedokonalí.


Když jsem v zrcadle uviděl ten ošklivý přelud, nepocítil jsem vůbec odpor, spíše radostné překvapení. Tohle jsem tedy také já! Zdálo se mi to přirozené a lidské, v mých očích to bylo živějším projevem ducha, zdálo se mi to výraznější a jednolitější než nedokonalá, dvojaká podoba, jakou jsem si do té doby přivykl nazývat svou.


Dobrá vlastnost je dobrou vlastností jen pokud je nedokonalá.


"Copak příroda," slabě se usmál Sanin a mávl rukou. "To se jen tak sluší říkat, že příroda je dokonalá... Po pravdě řečeno, je stejně nedokonalá jako člověk."
(Arcybašev: Sanin)


Člověk je mi příliš nedokonalá věc. Láska k člověku by mě zabila.


Bože, představíme-li si, třebas jen na okamžik, zcela jasně ten ohromný rozdíl, ležící mezi nynějšími bytostmi a i tou nedokonalou podobou budoucího člověka, jakou přece sami, s jejich ubohou obrazotvorností, jen mohli vymyslit, je to... k smíchu.
(Arcybašev: Lidská vlna)


Zdá se mi, že démonická hudba bude vhodným relaxačním doplňkem nesnesitelného postmoderního kraválu, jenž proniká ještě příliš nedokonale utěsněnými okny z venkovního nepřátelského prostoru do mé misantropické sluje.


Existence rovná se agresivní průnik nedokonalé, insuficientní něcoty do bazální dokonalosti-nicoty.


Všechno nepřirozené je nedokonalé.


Jsou velcí lidé a malí lidé - neboli tvořící a hrubý jejich materiál a element, jímž se umožňuje jakési nedokonalé přenášení myšlenek.


Ani svatá trojice, ani sedm statečných nespasí, co je v jádru nehodné, nepolepšitelné, nedokonalé.


Světy umírají, poněvadž se rodí. Rodí se, ustavičně umírají, a tvorstvo, stále nedokonalé, pokračuje v neustálých proměnách.


Bývaly kdysi doby, kdy lidé přinášeli zvířatům obětiny v podobě jídla a květin, protože se styděli za svoje hloupé a nedokonalé lidství a protože na zvířata pohlíželi jako na své nedostižné vzory a učitele umění, kterak dobře, svobodně a přirozeně žít.


Myšlení smrtelníků je nedokonalé a naše uvažování pochybné, neboť pomíjivé tělo zatěžuje duši a pozemský stan je břemenem pro mysl naplněnou starostmi. Stěží postihujeme a s námahou vysvětlujeme, co máme na dosah ruky.

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm