My, vyšší bytosti

27. července 2015 v 9:18 | Misantrop

Vyšší filosofický člověk má kolem sebe samotu, nikoliv proto, že chce být sám, nýbrž že je něčím, co nemá sobě rovna.


Není snad hlubší záště než zášť skutečného otroka ke skutečnému pánu, nenávist nízkého k podstatně vyššímu. Velká je už zášť proletáře k boháči, - ale čím je proti zášti obyčejného vzdělance ke géniovi! Peníze, vnější moc jsou pouhá accidentia. Myšlenka, že existuje člověk esencielně vyšší než já - toť něco, čeho lidská přirozenost nesnese: příliš hluboko koření víra v rovnost všech lidí.
(Klíma: Podivná příhoda)


Dospěl jsem k pokořujícímu poznatku, neboť mě nutí, abych se zřekl své víry v Darwinovu teorii o vzestupu člověka od nižších živočichů, poněvadž se mi teď zdá, že tahle teorie by měla být nahrazena teorií novou a pravdivější, a ta nová a pravdivější by se měla jmenovat Sestup člověka od vyšších živočichů.
(Twain: Nejnižší živočich)


Vkus vyšší povahy se zaměřuje na výjimky, na věci, které člověka obvykle nechávají chladným a nemají v sobě jakoby žádnou sladkost; vyšší povaha má singulární míru hodnot.


Vyšší duševní snahy u mužů plní lepší ženy tam nahoře stejnou pohlavní rozkoší, jako zde penis.


Nižší kultura pravidelně přejímá od vyšší kultury nejprve její neřesti, slabiny a výstřelky, právě jimi se cítí okouzlena a až nakonec prostřednictvím osvojených neřestí a slabin na sebe nechá zároveň působit i něco z hodnotné síly vyšší kultury.


Veganství je spojováno se slovy vyšší život, ekologie a zdraví. Mnoho veganů mluví o principech jakési etiky, soucitu, nenásilí a úcty k životu.
Podle mne se však tenhle svět a jeho příroda neřídí žádnou etikou, která by se shodovala s veganstvím. Jediná morálka přírody je zákon džungle neboli zákon silnějšího neboli zákon vraždy neboli boj o život. Proto musejí být všechny úvahy z hlediska mravnosti zákonitě chybné. Kdo takto (eticky) přemýšlí, nevytváří tedy žádnou vyšší pravdu, ale jen prachsprostou demagogii.


Jednou musela vyšší bytost vystřídat rozumného člověka, který se vyčerpal.


Mencius:
To, čím se lidé liší od pouhého hovada, je věc zcela zanedbatelná; ti stádní ji pozbývají záhy, vyšší jedinci si ji pečlivě uchovávají.


Vyšší živočišný druh je na vrcholu potravního řetězce, méně důležitý takový řetězec přežije.


Kdo ve styku s lidmi občas nehraje všemi barvami nouze, zelený a šedý ošklivostí, hnusem, soucitem, chmurou, osaměním, ten zajisté není člověkem vyššího vkusu.


Cicero se nazývá napůl svobodným; avšak mudrc se rozhodně nikdy nesníží k takovému slovu, nikdy nebude napůl svobodný, ale jeho svoboda bude vždy netknutá a úplná; bude volný, svéprávný a vyšší než ostatní.


Vlastní život - to je to důležité. Individualismus má vskutku vyšší poslání.


Moje náboženství spočívá v přesvědčení, že vy máte choré mozky a Já že jsem božská bytost vyššího řádu, jíž člověk říká odnepaměti Ďábel, ohnivý čert, der Feuerteufel!


Hudba na dosud nevysvětlitelný způsob odkazuje k vyšší inteligenci, protože je avízem, že existují ještě jiné světy, než je ten náš, nejhorší ze všech myslitelných.


Taková chamraď musí každé vyšší nelidské bytosti mimo zlověka, každému misantropovi nenapravitelně pokazit jeho vztah k tomuto odpornému patvoru, a to tak, že už s ním nechce mít nikdy nic společného, nechce ho ani vidět, ani se s ním setkávat.


Taktéž Huarte v své knize, proslulé již přes tři sta let, upírá ženám všechny vyšší schopnosti. Jednotlivé a částečné výjimky na věci nic nemění.


V tomto nelítostném vesmíru je soucit vlastností natolik nepřirozenou, božskou - leč nelidskou - že soucit je zde pouze přepychem boha, génia či vůbec jakékoli jiné vyšší bytosti, nikoli však lidí.


Myslím si, že každý, kdo se kdy doopravdy snažil zachovat si své vyšší či básnické schopnosti na vynikající úrovni, byl obzvlášť nakloněn zdržovat se živočišné stravy a vůbec množství jídla jakéhokoli druhu.


Pro obyčejné lidi, tento odporný bahenní hmyz, je bahno zcela přiměřeným pobytem; zůstávají-li v něm lidé vyšší, je to špatnost všech špatností.
Ale práce jest jen pro obyčejné, vyššího neschopné lidi. Pracující lev, osel? Ne, nýbrž mezek a vůl... A i hřebce a býka nutno vykleštit, tj. horším učinit, valachem, volem učinit, mají-li být k práci, tj. k otročině řádně způsobilí... Vyšší člověk potřebuje ne práci, nýbrž volnou činnost, rozčílení, dobrodružství, hry, zajímavosti, letu; je Pegasus, ne mezek. Práce je schopen jen v zájmu vysokého cíle; jen je-li pomůckou k letu, dovede ji bez omrzení konat. Napoleon, Friedrich Vel. atd. byli velmi pracovití jako vladaři; ale byli by bývali "lenochy" jako úředníci... Práce je opakem činnosti: stanu-li se soudcem nebo notářem, stanu se otrokem, tedy trpným. Práce je trpná, tedy není činností... - Tedy "živení se" dvojnásobně vyššího člověka degraduje!...


Jedná-li se o splnění nějakého nízkého účelu, bude se k tomu jeden člověk hodit téměř nebo úplně stejně jako jiný; pokud jde o vyšší účel, je třeba vzít v úvahu kvality jednotlivce.
(Thoreau: Chůze)


Vyšší se nemá snížit v nástroj nižšího, pathos distance na věky věků oddělovat i úlohy!


Šúdra - nejnižší kasta sluhů, zemědělců: jsou to lidé, kteří jsou evolučně nevyzrálí pro vyšší ideály.


Po prohrách a krizích jsem se nakonec zastavil u jakéhosi usmíření s utrpením, protože jsem současně poznal, jak bolest a smutek spalují duševní špínu, jak zjemňují instinkty a city a jak dávají duši, která se vymanila ze zmučeného těla, mnohem vyšší schopnosti.


Poznali bychom lehce, kdybychom dovedli a chtěli poznávat přírodu, jaká skutečně jest; že v ní není nikdo vševládným suverénem; že v ní neexistuje žádná pevná hierarchie, žádní vyšší a nižší, každý vyniká v něčem jiném a všichni jsou lepší než člověk.


Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.


Dospět k pravému opaku duchovního směřování, tedy k uctívání zvířat živých a svobodných, namísto mrtvých a zotročených, vyžaduje zřejmě mnohem vyššího ducha, ačkoli je to tak prosté a přirozené. Alespoň pro mne.


Všechno na světě je bezvýznamné a nezajímavé krom vyšších duchovních projevů rozumu.
(Čechov: Pavilón č. 6)


Já znám lepší a vyšší lásku, vyšší kulturu, než je láska člověka k člověku.


V Česku jsou prý odhadem téměř dva miliony psů; to znamená asi ve 40% všech domácností. V takovém Švýcarsku je to jen 10%. V tom je vidět ta vyšší kultura. Už když jsem putoval tou nádhernou alpskou zemí, byl jsem jak v Jiříkově vidění! Stádečka jelínků volně a beze strachu se pasoucích na rozkvetlých horských nivách, všude čisto a pořádek, majestátní rámec vysokohorských masivů vůkol, průzračné dravé proudy vod řinoucí se nezpěněně krajinou, málo aut; všude znát ten zvýšený důraz na péči o životní prostředí. Zkrátka vyšší kultura.


Závist jako blesk spaluje ráda vršky a vůbec vše, co je nad jiné vyšší.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm