Z hloubi

31. srpna 2015 v 12:40 | Misantrop

Z hloubi duše miluji pouze život - a věru, nejvíce tehdy, když ho nenávidím!


AB IMO PECTORE
Z hloubi srdce, z celého srdce, upřímně


Helmholtz Watson zpozoroval, že se liší od těch, kdo jsou kolem něho. Náhle poznal, že sport, ženy a službu obecnému blahu nemůže pokládat za to nejvyšší. V hloubi srdce věděl, že ho to táhne jinam, k něčemu jinému. Ale co to je? Ano, co jen to je?


Jen proto se lidstvo ptalo po smyslu světa, že mu celá věc byla v hloubi duše cizí a všivě lhostejná.
(Klíma: Naprostost)


V mém srdci vládne bdění ustavičné,
zrak zavře se jen, by v hloubi dále zřel.
(Byron: Manfred)


Stopeni v bahno lžete sobě v hloubi, že jezdíte po zlatých zádech nebeských obláčků, hudbou sfér je zbahnilému sluchu vašemu mlaskot bahna a dechem růží jeho smrad.
(Klíma: Lidská tragikomedie)


Sám sobě byl otrokem, což bylo přirozené u člověka, tak do hloubi nitra zdravého, bouřil se však přímo vražednicky nebo zděšeně proti otročení komukoli jinému.
(London: Bílý den)


Tito vycpaní, neskuteční lidé, tito hastroši v poli, nekonečně zmatení a do hloubi nejistí sami sebou - to jsou právě oni, kteří zuby nehty drží své posty, tyranizují své podřízené, a to ne nějakou knutou, ale nekonečnou blbostí - a přece jeden každý z nich má své lidsky slabé místo, přece i oni na něčem úpěnlivě visí... I oni se svými pošlapanými hodnotami, i oni mají hodnoty a děsně se o ně bojí...


Když se Oblomov zbavil vážných starostí, rád se zahloubal sám do sebe, aby žil ve světě, který si vytvořil. Slast vznešených myšlenek mu byla dostupná. Někdy v hloubi srdce zakoušel neznámá, bezejmenná muka a žal i touhu, která ho unášela kamsi do dálky, patrně tam, do toho světa...


Značný díl toho, co moji sousedé pokládají za dobré, se mi v hloubi duše jeví jako špatné.


Nadarmo jsem unikal do hloubi lesů, dotěrný dav mě všude následoval a zahaloval mi celou přírodu. Teprve když jsem se odpoutal od společenských vášní a smutných myšlenek s nimi spojených, znovu jsem nalezl přírodu v plné kráse.


Čím dál jsem se nořil do hloubi tohoto rozlehlého lesa, tím to bylo lepší a úžasnější.


Neurčité a trvalé vábení středověkem mi přinášelo dost často obraz feudálního pána, odděleného od světa a vládnoucího silnou rukou svému panství, v hloubi duše však spravedlivého.


Bolest se ozve, když tělíska hmoty
nějakou mocí se v živoucím nitru a údech
znepokojí a v hloubi svých sídel se třesou -
a když se vracejí zpět, toť lahodná rozkoš.


Zatímco starořecký návštěvník amfiteátru odcházel odtud zpět k posvátnému rodinnému krbu uprostřed svého tichého domu v hloubi zahrad s vodotrysky obklopených peristylem duševně povznesen z toho, že světový řád zůstává navzdory pošetilostem osudů, bojů a vášní tragických hrdinů nezměněn a spravedlivý i ve své krutosti, moderní účastník světové všelidské tragédie má naopak pocit, že řád se hroutí, spravedlnost neexistuje a vše vyšší v člověku stává se nejnižším v celé přírodě.


Mám-li někoho potkat na svých osamělých toulkách po okolních lesích, nejraději bych vždycky utekl do hloubi lesa a tam se schoval jako ostatní zvířata, abych nemusel toho člověka minout, podívat se mu do jeho hnusného ksichtu a nechat ho, aby na mne zíral jako tele na nový vrata.


Lidé od přírody těžkopádní, s chladným srdcem a skromnou představivostí, byť jsou obdařeni výmluvností a pronikavým vtipem i nadprůměrným vzděláním, bývají téměř nezpůsobilí básnické dílo posoudit; jejich duch se v ničem nedokáže ztotožnit se spisovatelem a obvykle v hloubi duše vším pohrdají, protože i když vědí, že čtou něco proslulého, důvod té slávy jim uniká.
(Leopardi: Parini čili O slávě)


V hloubi duše jsem hned v prvních týdnech manželství pocítil, že jsem se napálil.


Z hloubi duše miluji jen samotu, to jest sebe.


Říkáváme někdy "z hloubi duše", "promluvit do duše", "oduševnělý", ale duše...
"Je to... moc nebezpečné?" zamumlal jsem.


Zalezl jsem dál do hloubi lesa. Sem, do mého posvátného háje, jejž jsem přezval "Reinlebensbornem", už žádné cesty nevedou. Kromě té mé.


Kdybych mohl sténat jako psi, odešel bych někdy, často, na rozlehlou pláň nebo do hloubi lesa a vyl bych tak celé hodiny do tmy.


Každý člověk má právo považovati se v hloubi srdce za zcela rovného jiným lidem.


Pravím z plna a hloubi srdce: Ať je celá země zničena; ať je všechen tento lid vyhuben!


Každého rána, když pro ostatní vychází slunce, šíříc v přírodě radost a blahodárné teplo, sedím se zcela nehybným obličejem přikrčen v hloubi své oblíbené jeskyně, pohlížím upřeně do tmy a v zoufalství, které mě zpíjí jako víno, biju se silnýma rukama do rozdrásaných prsou.


"Kdo to byl? Co to bylo?" - Otřesený a v hloubi uražený cit, obava, aby takováto smrt nebyla vyvrácením jejich věci, strašlivý otazník "proč právě takto"?


Kdo dovedl číst v Goethově nitru? Pod delfským laurem, kterým ho udusili, pod tou vnucenou maskou mrzoutského Apollóna, kdo pod ní viděl zhrdavé záhyby kolem úst, stopy vyryté kolikerým zklamáním a smrtelnou vážnost a všechny slabosti, jež se skrývají v hloubi?


Všechna ostatní lidská díla jsou tu k zachování či usnadnění naší existence; pouze díla geniální nikoli: ona jediná jsou tu sama pro sebe a v tomto smyslu je třeba nahlížet je jako květ či čistý výnos bytí. Proto nás jejich prožívání uchvacuje v hloubi duše, neboť se při nich vynořujeme z těžkého pozemského ovzduší potřebnosti.


I to, co vytryskne z hloubi umělcova mistrovství,
může se nadít výsměchu tupých očí,
jimž drahé kameny a nefrity platí
tolik, co boby, jež leží na Střední planině.


Jsou povahy, které na sebe berou všechno zlo světa a prožívají je v hloubi své osamělé duše od počátku až do konce... i duše jejich je krví zbrocena... ano.
(Arcybašev: Stíny jitra)


Zkaženost je duševní rakovina, která vládne v hlubinách věcí. Čím jsem zvrhlejší, tím se cítím jasnozřivěji; mé poničené nervy jsou jen odrazem zkázy pocházející z hloubi mých myšlenek.


Máš v sobě malou dušičku
že píšu na tě básničku
leč v hloubi dušičky jsi rád
že jsi muž
o němž je co psát

Edvard Munch: Výkřik (1910)

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm