Něco nového

20. září 2015 v 15:24 | Misantrop

Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom?


Nechť vás ochraňuje odstraňovatel překážek Ganéša, který jako by při slavnosti večerního tance smetal svým chobotem hvězdy a vytvářel ze syčících spršek nové!


Jste tak zvyklí na napětí, že teď je život znovu nový a neznámý. Necháte je a svět, ve kterém jedou, odejít a je tu svět nový. Váš nový svět. Vítejte ve svém novém světě, novém pokoji, nové realitě.


Co se dálo, bude se dít zase, a co se dělalo, bude se znovu dělat; pod sluncem není nic nového.
Je něco, o čem lze říci: Hleď, to je cosi nového? I to bylo v dávných dobách, které byly před námi.


Ve vědách chce každý, kdo touží po uplatnění, přinést na trh něco nového: a jeho novost je mnohdy jen v tom, že popře to správné, co dosud platilo, aby je nahradil svým tlachem; občas na krátkou dobu uspěje, a pak se vše zas vrátí ke starému správnému. Jako všude i zde tedy platí: nové je zřídka dobré, protože dobré je jen krátce nové. Abychom si zajistili trvalou pozornost a účast publika, musíme buď napsat něco, co má trvalou hodnotu, nebo psát stále znovu něco nového, co právě proto dopadá stále hůře. (A publikum je tak prostoduché, že dává přednost nové četbě před dobrou.)


Nějak se nám nový život a nové dění nerýmuje s tím, co tady bývalo dřív. Je tady hezky, ale už to není naše Šumava. Ti, kteří se přizpůsobit nedokázali, hledí ostýchavě i tupě na všechno nové; nedovedou to pochopit, připadají si, jako by ztráceli domovskou půdu pod nohama.


Měl jsem podivné pocity, nějak nepopsatelně nové, a právě pro tu novost neuvěřitelně příjemné. Cítil jsem se tělesně mladší, lehčí, blaženější, a uvědomoval jsem si, že se mě v nitru zmocňuje opojná bezstarostnost, v obraznosti mi závratnou rychlostí kolotaly víry smyslných představ, má duše jako by se byla uvolnila z pout odpovědnosti a zakoušela neznámý, ale nikoli nevinný pocit svobody. Sotva jsem začal dýchat tím novým životem, ihned jsem poznal, že jsem hříšnější, desateronásobně hříšnější, že jsem se otrocky zaprodal prvotnímu hříchu, a v té chvíli mě to vědomí vzpružilo a rozjařilo jako víno. S rozevřenou náručí jsem jásotně přivítal nové pocity.


Bylo by omylem považovat právě vysoce vyvinuté a stranou se vznášející duchy za zvlášť vhodné k tomu, aby zjišťovali spoustu drobných obecných skutečností, sbírali je a vtěsnávali do závěrů; jsou spíše, jako výjimky, od samého počátku vůči "pravidlům" v nepříznivém postavení. Nakonec mají víc na práci než jen poznávat - totiž být něčím novým, znamenat něco nového, představovat nové hodnoty!


George W. Bush:
Naši nepřátelé vymýšlejí stále nové způsoby, jak ublížit našemu lidu. Ani my nezůstáváme pozadu.
*
Hans Christian Andersen:
Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání.


Markéta, Husova matka:
Na mne jde bázeň,
že se tvými slovy starý pořádek poruší
a že přijdou věci nové,
po nichž svět vzejde plamenem.
Hus:
Jen ať zhyne koukol!


Pravou povahu smyslů dosud nikdo nikdy nepochopil a smysly zůstávají jen proto divošské a živočišné, že se svět odjakživa snaží přimět je k poslušnosti vyhladověním, nebo je ubít bolestí, místo aby v nich hleděl vytvořit prvky nové duchovnosti, jejímž převládajícím znakem by měl být jemný cit pro krásu. Ano, musí přijít nový hédonismus, který by dodal životu čerstvé svěžesti a zachránil ho z toho nevlídného, nesličného puritánství.


Pokud jde o nové pohledy, které nabízí nějaký román pro poznávání lidského srdce, velmi dobře si při nich připomínám všechny předchozí, a dokonce jsem rád, mohu-li je mezi řádky vyčíst.


Když tě zformovaly nemoc, šílenství, vize a šibeniční humor, pak ti asi taky budou nejlíp sedět jako témata. Drž se jich jak veš v kožiše a neprozkušuj si žádné nové žánry. Omezuj se na šílenství, vizi, šibeniční humor a zlobu. Žádné nové žánry; témata!


Člověk si stěží dopřeje na půl hodinky po obědě zdřímnout, ale jen se probudí, už zvedá hlavu a ptá se: "Co je nového?", jako by nad ním všichni ostatní hlídkovali. Co nového! Oč důležitější je poznat to, co nemělo čas zestárnout!
Říkám vám, buďte Kolumbem nových světadílů a světů v sobě, otvírejte nové průplavy ne pro obchod, ale pro myšlenky.
Nezatěžujte se příliš úsilím získat nové věci, ať jsou to šaty nebo přátelé. Prodejte své šatstvo a zachovejte si své myšlenky.


Hamlet: Co nového?
Rosenkranc: Nic, můj princi, leč to, že se stal svět poctivým.
Hamlet: Pak máme soudný den na blízku.
(Shakespeare: Hamlet)


Což se člověk diví něčemu z toho, co se děje? Což se jemu něco zdá nové? Což neočekává od špatných lidí něco ještě horšího a krutějšího, než je to, co se mu právě děje?


Směšné, jak každý "filosof" snaží se být za každou cenu, i za cenu vlastního zesměšnění a zneuctění, zajímavý, originální a invenční; jak vymýšlí nové pojmy, nové kategorie, nová slova.


Velký spisovatel měl by sdělovat jen myšlenky předně nanejvýš důležité a za druhé zcela nové. Jinak je spisovatelství tlach.


Hlavním cílem surrealismu ovšem nebylo vytvořit nové literární, malířské nebo dokonce filozofické hnutí, ale vyhodit do povětří společnost, změnit život.
A uvnitř tohoto nového území, jehož hranice každým dnem ustupovaly, se nám všechna gesta, všechny naše reflexy a myšlenky zdály ospravedlněné, bez jakékoliv pochyby.


Neraduji se nikterak, vidím-li mizet nějaký starý blud, myslím na blud nový, který jej vystřídá, a ptám se starostlivě, nebude-li nepohodlnější nebo nebezpečnější než onen. Uvážíme-li vše dobře, jsou staré předsudky méně škodlivé než nové: čas je používáním uhladil a učinil je skoro neškodnými.


Čím víc pravdivě zachycených detailů života dokážete dostat na jeden čtvereční centimetr papíru, tím jste "literárnější". Ať je to jak chce, tohle je moje definice. Říkat detaily. Stále nové detaily.


Mám jednoho společníka, který je mi příjemný tím, že je mi úplně neznámý. Zdálo se mi, že okusil hořkost života v nejtrpčí podobě, že bojoval proti proudu, že prohrál a nyní že žije v nové době, která ho nepozorovaně předběhla a nechala za sebou.


"Co to všecko znamená? Jestli jsou tyhle nové myšlenky a nové pocity odraz změny přesvědčení, odkud se mohla ta změna vzít? Copak se svět změnil k horšímu a já k lepšímu, nebo jsem byl předtím slepý a lhostejný? Jestli má ovšem tuhle změnu na svědomí celkový úpadek fyzických i duševních sil, tak jsem na tom opravdu uboze, protože to znamená, že ty mé nové názory jsou nenormální a nezdravé, že bych se za ně měl stydět a pokládat je za bezvýznamné..."
"To nemá s nemocí nic společného," skáče mi do řeči Káťa. "To se vám jenom otevřely oči, nic víc. Najednou vidíte věci, které jste předtím nechtěl vidět."
(Čechov: Ze zápisků starého muže)


Radost z toho, že jdu do pustiny hledat nějaké nové rostliny, se pojí s radostí, že unikám svým pronásledovatelům, a když se dostanu do míst, kde už nevidím žádné lidské stopy, dýchá se mi volněji, jako v úkrytu, kam už jejich nenávist nezasahuje.
Rázem je ze mne takový botanik, jakým potřebuje býti ten, kdo chce přírodu studovat jen proto, aby neustále nacházel nové důvody proč ji milovat.


Chci-li načerpat nové síly, vyhledám ten nejtemnější les a tu nejhustší a nejnekonečnější a pro mé spoluobčany nejpochmurnější bažinu.
(Thoreau: Chůze)


Těším se na to bezpracné, svobodné stáří jako na nové požehnání mladosti. Jako stařík s dlouhými bílými vousy i vlasy ožiju jistě novou bujarostí.
Z noční jsem šel v mlžném přísvitu nového dne. Právě se zhasínaly pouliční lampy. Ten břeskný přísvit mi byl zároveň i příslibem, symbolem toho, že i mně jednou nastane nové jitro.


Na konci neleží makromolekula in vitro, ale zárodek nového života, jehož úběžníkem bude opět utrpení - ale na jehož konci leží vzlyk bezpodmínečné, zrazené donkichotiády lásky, nové lásky, avšak lásky!


Se mnou končí staré a začíná nové, Nový Člověk. Člověk bez jakékoliv ideologie, bez náboženství, bez filozofie, bez konceptu k životu, ale pouze s chutí žít a slavit.

Nový člověk

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm