Plútarchos: Periklés a Fabius Maximus

29. října 2015 v 19:54 | Misantrop |  Četba


PERIKLÉS1)

Když císař Augustus jednou v Římě spatřil nějaké bohaté cizince, kteří chovali v náručí štěňátka a opičátka a mazlili se s nimi, zdvořile se jich otázal, zda u nich ženy nerodí děti; takto jim vpravdě vladařským způsobem vytkl, že vrozenou nám lásku a něžnost, která je určena jen pro lidi, vyplýtvávají na zvířata. Když tedy naše duše má od přírody vrozenou touhu po vědění a pozorování, zdaž není rozumné pokárat ty, kdož promarňují tuto touhu tím, že poslouchají a pozorují věci naprosto bezcenné a přitom zanedbávají věci krásné a užitečné? Lidské smysly, jež trpně přijímají nárazy podnětů z okolního světa, jsou ovšem nuceny přijímat jakýkoliv jev, ať užitečný, či neužitečný; přesto však každý člověk, chce-li, má od přírody dánu možnost užívat svého rozumu a rozhodovat se kdykoliv a bez jakékoliv námahy pro určitou věc, popřípadě své rozhodnutí zase měnit. Proto si má člověk vyvolit nejlepší věc, a to nejen proto, aby ji pozoroval, nýbrž aby z toho pozorování měl prospěch. Neboť jako oku prospívá ta barva, jejíž život a půvab zrak posilují a osvěžují, tak je třeba, abychom svou mysl obraceli k takovým pozorováním, která jí zároveň s potěšením nabízejí její vlastní dobro.
Pro tento účel se dobře hodí činy vynikajících mužů, které probouzejí u pozorovatelů jakousi horlivost a snahu je napodobit. U jiných věcí nebývá obdivovaný výkon provázen okamžitou touhou po napodobení. Právě naopak: často se nám líbí dílo, ale jeho tvůrcem pohrdáme. Tak například těšíme se z vonných mastí a nachových látek, ale mastičkáře a barvíře pokládáme za lidi nedůstojné a nízké. Proto také Antisthenés, když uslyšel, že Isméniás je výborný pištec, velmi správně dodal: "Ale neužitečný člověk, neboť jinak by nebyl tak výborným pištcem." A král Filippos řekl svému synovi, jenž líbezně a dovedně hrál na kitharis2) při jakési hostině: "Nestydíš se tak krásně hrát?" Stačí totiž, když král věnuje svůj čas jen naslouchání hudbě, a velkou čest prokazuje Múzám už tím, že takové produkce ponechá jiným a sám se jich zúčastní jako divák.
Kdo se zaměstnává nízkou činností, ten svou neužitečnou námahou vydává sám proti sobě svědectví, jak zanedbává věci krásné.
Z toho důvodu jsem se rozhodl pokračovat ve spisování životopisů. Zda jsem plně dosáhl svého cíle, rozhodne dílo samé.

Nejvíce se Periklés stýkal s Anaxagorou Klázomenským. Ten ho především naučil důstojnému vystupování a vůbec povznesl jeho mravní ušlechtilost na vysokou úroveň.
Básník Ión3) říká, že Perikleovo vystupování bylo povýšené a tuze pyšné a že do jeho domýšlivých slov byla přimíchána velká dávka přezíravosti a pohrdání vůči ostatním. Avšak Ióna nesmíme brát příliš vážně. Jeho zásada totiž byla, že ke ctnosti - zrovna jako k tragédii - patří také kus čehosi satyrského. - Ty pak, kteří Perikleovu vznešenost nazývají ctižádostivostí a nadutostí, vyzýval Zénón, aby i oni byli takovým způsobem ctižádostiví; neboť už samotné osvojování si ušlechtilosti budí v člověku touhu po ní, takže se zvolna a nepozorovatelně stává jeho zvykem.
To, co jsem uvedl, však není vše, co si odnesl Periklés ze styků s Anaxagorou. Jak se zdá, jeho vlivem přemohl v sobě také pověrčivost, kterou vyvolává úžas a strach před nadpřirozenými zjevy u lidí, kteří neznají jejich příčinu; proto věří na působení démonů a jsou plni hrůzy z čiré nevědomosti, kterou odstraňuje přírodověda.

Komikové jsou lidé se satyrskými sklony a při každé příležitosti přinášejí pomluvy nejlepších mužů za oběť závistivému davu jako nějakému zlému démonu. Pravda je vždy nesnadná a těžko postižitelná: potomkům brání poznat události velký časový odstup, kdežto současné zprávy o lidech a jejich činech zatemňují a překrucují pravdu buď závistí a nepřátelstvím, nebo naopak přílišnou přízní a pochlebováním.

Periklés zůstal vždy neúplatný, ačkoliv nebyl v peněžních věcech netečný.
Takový způsob se nijak neshodoval s filosofií Anaxagorovou, vždyť ten ve svém nadšení a velkomyslnosti dům zanedbal a neobhospodařenou půdu ponechal za pastvu ovcím. Ovšem život přemítavého filosofa a praktického politika není tuším totéž. Filosof pozvedá do říše krásna svou mysl, jež nepotřebuje žádných nástrojů a vnějších statků.
A přece se i o Anaxagorovi vypravuje následující příběh. Jednou se stalo, že Periklés, maje plnou hlavu důležitých prací, dočasně zanedbal péči o Anaxagoru. Ten už byl velmi stár a síly ho opouštěly. I zahalil svou tvář a vyčkával smrt. Když se o tom doslechl Periklés, rozrušen přiběhl k filosofovi, úpěnlivě mu rozmlouval jeho úmysl odejít ze světa a víc než jeho litoval sám sebe, že má přijít o takového státnického rádce. Tu prý Anaxagorás odhalil tvář a řekl: "Perikle, kdo potřebuje svítit, musí přilévat olej."

Periklea zachvátil mor, přičemž nemoc zvolna stravovala tělo a podrývala síly duševní. Theofrastos předkládá na jednom místě své Ethiky otázku, zda povaha podléhá změnám vlivem životních okolností a zda účinkem tělesných útrap může ztratit svou původní sílu. V této souvislosti vypravuje, že Periklés, když ho v nemoci přišel navštívit jeden přítel, ukázal mu amulet, jejž mu ženy zavěsily kolem krku, jako by mu chtěl ukázat, že už je to s ním velmi zlé, jestliže si dá líbit takovou hloupost.


FABIUS MAXIMUS4)

Poněvadž viděl, jak četné jsou války, otužoval své tělo jakožto zbraň danou člověku od přírody.

Řekl: "Muž, kterého by ohlušilo lidské mínění, pomluvy a potupy, by si nezasloužil mít tak vysoké postavení, jaké mám já, nýbrž byl by otrokem těch, jimž má vládnout a poroučet, když jsou na omylu."
Ti, kteří ho chtěli ponížit, ho však neznali dobře. Nepokládal jejich zpozdilost za své neštěstí, nýbrž zachoval se jako kdysi filosof Diogenés. Když mu totiž kdosi řekl: "Tihle se ti smějí," odpověděl: "Jejich smích je mi lhostejný," čímž mínil, že posměch se může dotknout jen lidí slabých, kteří se jím dají přivést z míry. Právě tak Fabius klidně a snadno snášel vše, cokoliv ho potkalo, a podal tím důkaz pro správnost mínění těch filosofů, kteří tvrdí, že dobrému a poctivě smýšlejícímu člověku nelze způsobit ani ublížení ani potupení.

Minucius5) svolal své vojsko a pravil: "Spolubojovníci! Je nad lidskou sílu neudělat chybu v důležitých věcech; ale povinností dobrého a rozumného muže jest, aby z chyby a z ní vyplývající pohromy si vybral poučení pro budoucnost."

Fabiovi vždycky připadalo podivným, že štolbové a cvičitelé psů, chtějíce odvyknout svěřená zvířata neposlušnosti, divokosti a vrtošivosti, užívají přitom raději starostlivosti, přivykání a dobrého krmení než bičů a obojků, zatímco leckterý vládce lidí při jejich napravování kupodivu neklade hlavní důraz na laskavost a mírnost, nýbrž zachází s nimi tvrději a násilněji, než zacházejí rolníci s planými fíky, hrušněmi a olivami, když se je snaží usilovným pěstěním proměnit ve stromy ušlechtilé.


SROVNÁNÍ PERIKLEA A FABIA MAXIMA

Je snadnější spravovat obec, jež, zdrcena pohromami, z nutnosti poslouchá rozumného muže, než udržet na uzdě zpupnost a smělost lidu, jenž zpychl a zbujněl štěstím.


POZNÁMKY:
1) Periklés, přední vůdce athénské demokracie, narozen r. 500, byl od r. 443 pravidelně volen stratégem, zemřel r. 429 př. n. l. - Pozn. vyd. - Srov. Misantrop: Rakovina na kůži Země: Nikdo dnes ani zítra neprohlásí směle a bez uzardění jako svého "zlatého času" athénský státník Periklés: "Po svých obřích stopách, a nikoli bez svědectví, budeme sklízet obdiv dob přítomných i budoucích." - Pozn. Mis.
2) kitharis, antický čtyřstrunný hudební nástroj; pěvec, který při doprovodu kitharidy zpíval, nazýval se kitharódos. - Pozn. vyd.
3) Ión z Chiu, básník a autor nedochovaných pamětí, žil v V. stol. př. n. l. - Pozn. vyd.
4) Q. Fabius Maximus, konsul r. 233, 228, 215, 214 a 209, censor r. 230, diktátor poprvé mezi r. 222 a 219, podruhé r. 217, zemřel r. 203 př. n. l., podle Livia autor výroku: EVENTUS STULTORUM MAGISTER EST - Výsledek je učitelem hloupých (Myšlenka je řeckého původu; už u Homéra se setkáváme s odmítáním zpozdilého čekání na výsledek, Ílias 17,32: "Co se stalo, pozná i hlupák". - Pozn. vyd. & Mis.
5) Marcus Minucius, spoluvelitel ve Fabiově armádě za války proti Hannibalovi. - Pozn. Mis.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm