Plútarchos: Themistoklés a Camillus

25. října 2015 v 19:06 | Misantrop |  Četba


THEMISTOKLÉS1)

Eurybiadés2) mu řekl: "Při závodech, Themistoklee, bývají ti, kdo předčasně vyrazí, mrskáni." "Pravda," pravil Themistoklés, "ale ti, kdo zůstali pozadu, nebývají věnčeni." Když Eurybiadés zvedl hůl, aby ho udeřil, pravil Themistoklés: "Jen mě udeř, ale také vyslechni!"

Jeho vzezření bylo neméně bohatýrské než jeho duše. Athéňané užili proti němu tedy střepinového soudu, aby potlačili jeho vážnost a přílišný vliv, jak byli zvyklí činit se všemi, kdo podle jejich názoru byli na obtíž pro svou moc a vymykali se demokratické rovnosti. Vyobcování střepinovým soudem nebylo totiž trestem, nýbrž prostředkem k utišení a ulehčení závisti, jež se radovala z ponížení vynikajících mužů a tímto zneuctěním vybíjela svou zášť.


CAMILLUS3)

Lidská slabost nemá hranic a nedovede se ovládat, nýbrž brzy zabíhá v pověru a zaslepenost. Opatrnost a zásada "ničeho příliš" je tu nejlepší.

Camillus vtrhl s vojskem do země Falisků a obléhal město Falerie. Dobytí tohoto města nepokládal sice za malý úkol, který by se dal uskutečnit v jakkoli krátké době, ale chtěl kromě toho také unavit spoluobčany a odvrátit jejich pozornost jinam, aby neseděli doma a neměli kdy naslouchat řečem tribunů a bouřit se. Tohoto léku se totiž vždy užívalo s úspěchem a - jako činí lékaři - dával se vnitřním politickým bouřím průchod navenek.

Gallové vytáhli proti etruskému městu Clusiu a obléhali je. Na otázku, čím jim Clusijští ublížili, že přitáhli proti jejich městu, odpověděl gallský král Brennus s úsměvem: "Clusijští nám křivdí tím, že ačkoli jsou schopni obdělávat jen málo půdy a malou zemi, přece chtějí vlastnit zemi velkou a nechtějí se o ni rozdělit s námi, početnými a chudými cizinci. I vám přece, Římané, křivdili takto dříve Albští, Fidenští a Adreaté a dosud ještě Vejští, Capenští a mnozí z Falisků a Volsků; nechtějí-li se s vámi rozdělit o svůj majetek, táhnete proti nim, děláte z nich otroky, olupujete je a boříte jejich města, a přece se tím ani vy nedopouštíte ničeho hrozného ani nespravedlivého, nýbrž řídíte se nejstarším ze všech zákonů, jenž dává silnějšímu majetek slabších, počínaje u boha a konče u zvířat. I těm je totiž od přírody vrozen pud, že silnější usilují mít víc než slabší. Přestaňte tedy litovat Clusijské, že jsou obléháni, abyste nenaučili Gally být dobrosrdečnými a soucitnými k těm, jimž křivdí Římané."

Hérakleitos právem pokáral Hésioda za to, že označil některé dny jako šťastné a jiné jako nešťastné, jako by nevěděl, že povaha všech dní je stejná.


POZNÁMKY:
1) Themistoklés, athénský politik, vůdce Athén ve válce proti perskému králi Xerxovi, narodil se asi r. 524, ostrakismem byl vyobcován mezi r. 474 a 472, zemřel r. 459 př. n. l. - Pozn. vyd. & Mis.
2) Eurybiadés, spartský velitel řeckého spojeneckého loďstva r. 480 př. n. l. - Pozn. vyd.
3) Camillus, plným jménem Marcus Furius Camillus, jenž byl podle římské tradice vojenským tribunem s konsulskou mocí r. 401, 398, 394, 386, 384 a 381 a diktátorem r. 396, 390, 389, 368 a 367 př. n. l., patří k historickým osobnostem, jejichž činy i osudy obetkala tradice mnoha výmysly. - Pozn. vyd.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm